BURGERLIJKE STAND" Teiegraphische berichten. GEMENGDE BERICHTEN. H U L S T, AXEL. BOSCHKAPELLE. medegedeeld, blijkt er niet uit; maar wel dat er tot besckerming van onze vloot niets gedaan wordt behalve dat er een gaffelzeilschoener van regeerings- wege.... in aanbouw is. In afwachting dat die gaffelzeilschoener van stapel is geloopen, zou een ander vaartuig mogelijk wel tijdelijk dienst kunnen ioen. De visscherij is niet uitsluitend een visschers- belang, maar een Nederlandsch belang. Bij de op gisteren te Weenen gehouden trekking der premieleening 1860 zijn gevallen op serie 14815, no. 5, 300,000, op serie 9059, no. 1, 50000, serie 13678, no. 13, 25000, en op serie 10958, no. 18 en serie 19616, no. 3, ieder 10000 florijnen. Landbouwberichten. Als bizonderheid deelt men ons mede, dat bij een ingezeten te Wageningen eene duif een kippenei heeft uitgebroed. Deftig wandelt de duif met haar kieken rond, tot dat's avonds de eigenaar haar met haar jong in bet hok sluit. De postbode K., van Maasbracht, die belast was met het overbrengen van de gesloten postpakketten is gevankelijk naar Roermond overgebracht, als ver- dacbt van het verduisteren van een aangeteekenden brief met geidswaarde, die zich in een gesloten pakket bevond. In een kerk te Tilburg is bij dag een der offerbussen met een valschen sleute! geopend en geledigd. De daders zijn nog niet ontdekt. Te Wittewierum geraakten de vorige week de paar- den, gespannen voor een mestwagen, waarop o. a. twee werkvrouwen gezeten waren, op hoi. Een der vrouwen werd daarbij zoo gekwetst, dat zij het bestierf. Te Maastricht is iemand, die wegens dronkenschap den nacht in de /,spekkamer" (politie- bureau had doorgebracht, 's morgens, door eene be- roerte getroffen, dood in zijn celgevonden. TeMak- kinga ontstond brand in het huis van den arbeider G. de Tries, doordien. eene kat, met een vonk op haar huid, uit benauwdheid in het hooi kroop. In korten tijd was het geheele huis een prooi der vlammen. Niets was verzekerd. Een werkman in de fabriek van den beer Regout te Maastricht is met een der machines in aanraking gekomen, waardoor hem een been werd verbrijzeld. Te Well is de jachtopzichter door een jager bij ongeluk zoodanig met een kogel getroffen, dat hij een paar uren later overleed. Onlangs kreeg een burger- kat te Aken vier jongen, drie roode en een grijs. Men doodde de drie roode en liet het grijze katje bij de moeder. Deze laat3te heeft nu drie jonge eekhorentjes opgezocht en zoogt die in plaats van haar verloren jongen. De eekhorentjes varen er zeer wel bij en zijn bizouder vertrouwelijk met hun zoogmoeder. De stad Buenaventura, aan de Stille Zuidzee, is bijna geheel door brand vernield. De schade wordt op een millioen dollars geraamdj 1500 personen zijn zonder dak. In Brussel wordt het thans meer en meer smaak bij groote diners de spijskaart op zilveren platen te graveeren, die dan door de gasten als souvenir mede naar huis genomen wor- dsn. Vdor eenige dagen werd te Parijs een politic—agent gewaarschuwd, dat er een klein meisje door een omnibus overreden was. Hij ging proces- verbaal opinaken en herkende in het arme kind zijn eigen dochtertje. Ook zij herkende hem nog, glimlachte hem toe en blies den adcm uit. Zaterdagavond is voor een winkelier te Moer- dijk per spoor een pakje aangekomen uit Tilburg, bezvtaard met een remboursement van f 166,99. In plaats van de goederen, die men in het pakje dacht te vinden, bevond zich daarin eenoud vuil manshemd. Allerwaarschijnlijkst heeft men het pakje geopend en den inhoud verruild tegen het hernd. De zaak is in handen der politie, die onderzoek doet. In den namiddag van Yrijdag heeft een felle brand in het gehucht Fellenoord onder de gemeente Woensel, nabij Eindhoven, de kapitale sigarenfabriek van de firma Altink en Burgers in aseh gelegd. Met behulp van vier brandspuiten is men er in ge- slaagd de belendende woningeu te behouden. De schade, aan fabriek en goederen veroorzaakt, bedraagt pi. m. f 42000,A lies was verzekerdde fabriek voor f 13000 in de Tielsche- en het ameublement en de goederen voor f 35000 in de Brusselsche Brandwaarborg-Maatschappij. De oorzaak van den brand is onbekend. Ruirn 60 personen zijn tenge- volge van dit onheil zonder werk. Een elfjarige knaap te Parijs heeft een zeker weinig voorkomend staaltje van onbeschaamdheid afgelegd. Hij was met zijn broeder en zuster aan- gehouden wegens diefstal. Geregeld liep dit drietal de markten langs en kaapteu alles wat zij maar meester konden worden uit de zakken der koopsters. Toen de knaap voor den commissaris van politie een verhoor zou ondergaan, kwarn er juist een dame binnen, die den commissaris wenschte te spreken. Terwijl zij met elkander spraken, kroop de jeugdige zakkenroller achter de dame en ontfut- selde haar de portemonnaie. De. commissaris had het echter bemerkt en beval den knaap het gestolene weer te geven, waartegen deze veel had in te brengen, daar de beurs juist zoo goed gevuld was. Toch verwekte het den lachlust van beiden, dat men niet eens in een politiebureau veilig kon zijn voor die dieven. Sedert eenigen tijd zijn te Parijs huurrijtuigeu te zien, die door een maatschappij, weike over een kapitaal van ruim twee millioen francs beschikt, in dienst gesteld zijn. Het zijn nette rijtuigen, met flinke paarden bespannen en die geheel met adver- tentien beschilderd zijn. Het vervoertarief van de rijtuigen is bijna even goedkoop als dat der omni- bussen, zoodat de Parijzenaars er druk gebruik van maken. Reeds rijden duizend van die rijtuigen dagelijks langs de boulevards en dat het een goede wijze van reclame is, hebben de winkeliers reeds ingezien, zoodat de maatschappij met aanvragen om plaatsing overstelpt wordt. De tweede duizend rijtuigen, die men dit jaar nog wil vervaardigen, zijn bijna alien reeds voor de adverteutien in be- slag genomen. Donderdag is te Philadelphia de ,/Girard Point Elevator" met de werven, in gebruik bij de hPennsylvania Railroad" voor graanverscheping naar Europa, totaal afgebrand. De schade is 500,000 doll. Er waren 97,000 bushels graan in den Elevator. Het vervoer heeft bijna geen vertraging ondergaan, daar men terstond gebruik heeft gemaakt van andere drijvende Elevators. 's Graven huge, 3 Mci. In de heden gehouden zitting der Tweede Kamer is de motie van den heer Keuchenius, betreffende de toelating van Christen zendelingen, verworpen met 46 tegen 15 stemmen. Op de interpellatie van den heer De Jong over het veeinvoer in Engeland, verklaarde de Minister Six, dat middelen beraamd werden tot desinfec- teering van spoorweg-veewagens. Tot besmettelijk verklaring van rotkreupel was hij ongeueigd. De heer Van Houten heeft verlof bekomen, op een nader te bepalen dag, te interpelleeren over de voornemens der regeering, oratrent de kiesrecht hervorming na de intrekking der rentewet. De discussie over de interpellatie van den heer De Jonge, nopens interpretatie van Art. 33 der onderwijswet, is aangenomen. De minister gaf aan dat artikel eene ruime beteekenis, dus niet beperkt voor den eerbied van Godsdienstige begrippen der schoolgaande kinderen. De heer Schaepman stelde daarop eene motie voor om relatieve neutraliteit voor te staan. De heer Lohraan stelde eSne andere motie voor waarbij absolute neutraliteit erkend wordt. Beide motien werden echter ingetrokken r.adat de Minister, tot groote verontwaardiging van de voorstellers, de authenticiteit der feiten niet aan- nam. De interpellatie is hiermede afgeloopen. Van 16 tot 30 April 1881. TER NEUZEN. Huweljjks-aangiften. 16 April. Jacobus de Doel- der, oud 23 j., jm. en Elisabeth Loof, oud 23 j.,jd. Willem Allaart, oud 27 j., jm. en Geertruij Pladdet. oud 27 j., jd. Huwelijke-voltrekkingen. 21 April. Joost van der Bent, oud 26 j., jm. eu Sara Josina Scheele, oud 24 j., jd. 26 April. Alexander de Ridder, oud 23 j., jm. eu Rosalia Willems, oud 21 j., jd. 28 April. Wil lem Allaart, oud 27 j., jm. en Geertruij Pladdet, oud 27 j., jd. Jacobus de Doelder, oud 23 j., jm. en Elisabeth Loof, oud 23 j., jd. Geboorten. 16 April. Suzanna Maria, d. van Michiel van den Berge en van Prancina Adriana Rijnberg. 17 April. Leo, z. van Hypoliet Remerij ea van Mari8 Coleta van Stevendaal. jozina Rachel, d. van Pieter Wilhelm en van Elisabeth Christina Riemens. 19 April. Adrianus Anthonie, z. van Levinus Hamelink en van Geertrujj Vereijke 20 April. Jozias, z. van Jacobus de Kraker en van Pieternella Allaart. 22 April. Jozias, z. van Krijn de Kraker en van Janna Openneer. 28 April. Elias, z. van Joost van der Bent en van Sara Josina Scheele. Reinier, z. van Rokus Harms en van Megchelina Huijssen. 24 April. Leendert, z. van Jaco bus Cornells van Gelderen en van Adriana Constanti* Jelith. 30 April. Adriana, d. van Reinier Scheele en van Maartje van der Bent. Overlijden. 19 April. Maria Huijssen, oud 86 j., weduwe van Jacobus Beekman. 21 April. Jacob de Kubber, oud 37 j., echtg. van Hendrika llendrina Vogel. 27 April. Frederic Harris, oud 52 j., echt. van Jaco- mina Hendrika Trapman. Reinier Harms, oud 4 d., z. van Rokus eu van Megchelina Huijssen. Huwelijks-aangiften. 23 April. Antonius Burm, oud 27 j., jm. en Rosalia Kramers, oud 27 j jd. 30 April. Matthijs Cornelis Vollemac, oud 31 j., jm. en Anna Maria van den Broek, oud 27 j., jd. Jan Francies van den Broek, oud 31 j., jm. en Maria Isa bella Bloromaert, oud 28 j., jd. Leonardus Blommaert, oud 22 j., jm. en Maria Coleta Buijsrogge, oud 20 j., jd. Geboorten. 15 April. Augustir.us Ambrosius, z. van Josephus den Tenter en van Maria Johanna Volleman. 16 April. Desire, z. van Pieter Johannes Francies Baart en van Rosalia Maria de Kok. 20 April. Christina Johanna, d. van Eduardus Jacobus de Kort en van Rosalia de Wilde. Mathilde Ferdinands Josephiua, d. van Albertus Johannes van der Heijden en van Seraphina Blommaert. 25 April. Maria Petronella, d. van Michael Theodoru3 Vermeulen en van Fruncisca Carolina Jansseu. 26 April. Franciscus Silverius, z. van Johannes Cornelis de Bruijn en van Maria van Bunderen. 27 April. Anna Maria, d. van Gustave van Overmeir en van Sophia Charlotta Arnold. Overlijden. 23 April. Apollonia Herreweijers, oud 10 m., d. van Mathilda Herreweijers. 27 April. Ludovicus Theodorius Freijser, oud 70 j., echtgen. van Francisca Weemaes. Huwelijks-aangiften. 23 April. Pieter George Schutz, oud 23 j., jm. en Cornelia Jacoba Slijpenoud 24 j., jd. 29 April. Willem van Hoeve, oud 25 j., jm. en Maria Jansen, oud 26 j.jd. Francois Dieieman, oud 18 j.. jm. en Janna Dieieman, oud 22 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 21 April. Adriaau van der Welle, oud 29 j., jm. en Helena de Krijgeroud 26 j.jd. 23 April. Pieter Johannes Jansen van Rosendaal, oud 26 j., jm. en Neeltje Martin, oud 28 j.. jd. Geboorten. 18 April. Josephus Antoniusz. van Joannes Jacobus Claessens en van Agnes Catharina Maria van Spanje. 19 April. Leonie Marie; d. van Leo Bracke en van Mathilde van Ever. 23 April. Eloir Leonie Marie, d. van Augustus van Acker en van Melanie Josephine Buijsse. 25 April. Dominicus Emile, z van Edmond Albertus Johannes van den Berg en van Anna Maria de Meijer. 28 April. Jacobus Jan z. van Frans van Hoeve en van Suzanna Scheele. 30 April Neeltje Suzanna, d. van Krijn de Feijter en van Cornelia Catharina Dees. Overlijden. 17 April. Christina Smies, oud 27 j., echtg. van Jacob Sirels van Rijn. 18 April. Pran cina Goossen oud 7 m.d. van Jacob en van Pleuntje de Bruijne. 22 April. Sara Cornelia van Dishoeck, oud 80 j., d. van Anthonij Ewout en van Sara Catha rina Lammen9. 25 April. Catharina Cornelia Galle, oud 53 j.. echt van Gilles Drabbe. 28 April. Gil- les Verplanke, oud 60 j.weduwn. van Elisabeth Hamelink. 29 April. Charles Loui3 Derop, oud 67 j., cchg. van Maria Theresia de Moor. Sara Riemens van Wijck, oud 67 j., wed. van Mattheus de Visser. Huwelijks-aangifteii. 19 April. Petrus de Rooij, oud 29 j en Maria Christina de Rooij, oud 27 j. Geboorten. 17 April. Ludovicus, z. van Johannes Anthonius Dobbelaar en van Cornelia Rosier. 18 April. Petrus, z. van Jan Francies de Rijk en van Rosalia de Bakker. Overlijden. 17 April. Apolonia Jaossen, oud 78 j., echtg. van Jacobus Frar.cies Serrarens.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 2