PUBLIC A TIE. Scloowim over veiei en voetpaileii. Mo. 1686. Woensdag 4 Mei 1881. Jle Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen, BINNENLAND, AEONNKMSNT. Per drie maandeu binnen Tor Weazen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men aboimeerl! ziefi bij alle Boekh&udeliarS, Postdirec- euren en Brievenbuskouders. idybetintiLn. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer U.i'i, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan deh Uitgever in te zeiidf uiterlijk Dinsdag en Yrijdag nHcnlddHg aSKlfc area ■Mt blad Tenehtjnt Dlnsdag- en VrljdagaTond bij t. St. G. SIOKT te Ter Nenzen. De BUEGEMEESTEE en WETHOUDEES der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, brengen ter kennis van de belanghebbenden, dat door hen op Maandng den 16 Mei 1881, eene SCHOU- WING zal worden gehouden over de baurtwegen en voetpaden in deze gemeente, voorkomende op de door Gedeputeerde Staten dezer Provincie, krachtens art. 7 van het reglement vastgestelde tableaux, en uoodigen initsdieu de onderhoudsplichtigen uit, om te zorgen, dat de bedoeide wegen en Vuet- paden in behoorlijken staat van onderhoud en bruik- baarheid verkeeren. Gedaan ten gemeentehuize van Zaamsiag den 29 April 1881. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOOEN, Voorzitter. E. H. WOETMAN, Secretaris. JF*olitielt Overzicht. Het moet er volgens de laatste bericbten in Eusland ver van opgewekt uitzien. Vooral St. Pe tersburg krijgt van dag tot dag een treuriger aan- blik. In de straten van die anders zoo drukke stad heerscht thans bijna eene doodsche stilte. Op elke honderd passen stuit men op een langzaam voortwandelend politieagent, die de weinige voorbij- gangers nauwkeurig opneemt en nu en dan een rijtuig aanhoudt, om te zien, wat er in zit. Ieder die slechts kan, verlaat de stad. De huren zijn sterk gedaald en de levensbehoeften daarentegen verbazend duur geworden. In de weinig bezochte koffiehuizen hoort men nauwelijks fluisteren, en een woord over politiek zou de gevaarlijkste nitspanuing zijn, die men zich veroorloven kan. Als lood drukt de tegenwoordige atmosfeer op alle gsraoederen, niemand gelooft meer aan eene rustige ontwikkeling van den staat van zaken. De Keizerlijke familie verkeert in eene voortdurende vrees voor een aan- slag op het leven van den nieuwtn Czaar, daar het dagelijks blijkt, dat hij in het 8 uur van St. Petersburg gelegen residentiestadje Catschina, zich nog niet geheel in veiligheid bevindt. Hierbij komt, dat de Czaar geen bewijzen geeft van die vastberadenheid en geestkracht, waarvan bij zijne aaiivaarding der regeering zoo hoog ward- opgegeven. Het is veeleer, alsof hij weifelt tusschen hervorming en absolutisme. Alles, wat wij tot heden waarnameu, toont een aarzelen, een dralen in de houding der Eussische regeering, die zijne weergade slechts vindt in de besluitelcosheid der Fransche regeering in 1789. Alexander III is een verstandig reclitschapen mar, docb toestanden als de tegenwoordige eischen meer, dan zulke burgerlijke deugden. Ook Lode- wijk XVI was een goed vorst en viel toch als een offer der revolutie, zelfs ondauks Mirabeau, die hem terzijde stond, en zulk een man bezit Alexander III niet. Uit de belangrijke persoonsveranderingen in de hoogste ambten, die in den laatsten t-ijd hebben plaats gehad, was reeds af te leiden, dat men geen plan lieeft, aan den volksvtil te gehoorzamen, en tot meer vrijzinnige beginselen over te gaan. De velatocht der Fransehen in Tunis is thans in vollen ernst begonnen. Men is reeds slaags geweest. De drie of vier kolonnes, die het land binnendringen, zegevieren overal en hebben zich reeds van verschillende plaatsen meester gemaakt. Men meende Tunesische ruiters en voetknechten onder den vijand op te merken. Intusschen gaat de Bej voort, met links en rechts krachtig te protesteeren tegen de schending van zijn grondgebied, en keeft hij de tusschenkomst der mogendheden ingeroepen. Het is echter eene uitgemaakte zaak, dat Tunis onder Fransch beschernabeerschap moet gebracht worden en een deel van het expeditiekorps naar de hoofdstad zal trekken en die bezetten. In Albanie moeten de Turken een even ver- verbitterden als moeilijken strijd voortzetten. Hoe- wel Derwisch Pacha zegevierend met 25000 man zijn intocht in Prizzend heeft gehouden, is het hem niet gelukt, de hoofden der Liga tot gehoor- zaamheid aan des Sultan's bevelen te bewegen. De troepen der Albaneesche Liga, die wel zoo sterk en goed gewapend zijn, wachten hem te Pristina af. De Grieksche regeering, die de beantwoording der nota van de Europeesche mogendheden eenige dagen uitgesteld had, heeft thans eene mondelinge verklaring van de gezanten onlvangen, in verband met de gevraagde bescherming voor de Grieksche bevolking in den Epirus. Komoundouros heeft zich daarmede tevreden gesteld, en verwacht ook dat de Kamer, die 1 Mei bijeenkomt, gunstig zal besluiteu. De bevolking is echter ontmoedigd en in bet leger neemt de ontevredenheid toe. Turkije neernt ook genoegen met de grenslijn, maar vraagt waarborgen, zoowel voor de veiligheid der Muzel- mannen in de aan Griekenland af te stane gewesten, als voor verdere aanspraken, die de Grieksche re geering zou gelieven te rnaken. Het vertrouwt echter blijkbaar de toekomst niet en versterkt in het af te stane Tbessalie zijn leger, dat reeds 44000 man telt. Ter Neuzen, 3 Mei. De heer D. Mulder,' vroeger onderwijzer alhier, is benoemd tot hoofdonderwijzer aan de Christelijke school te Zieiikzee; de benoemde ver- vult tbans die betrekking te Dinteloord. Bij Koninklijk besluit is de Commissaris des Konings in Zeeland gemachtigd tot bijeenroeping van de Staten dier provincie in buitengewone ver- gadering, in de tweede helft der inaand Mei a. s. ten einde daarin te behandelen 1°. eene aanvraag van de heeren Boers en Lebaique om een provinciaal subsidie voor den aanleg en de exploitatie van stoomtramwegen van Breskens naar Maldeghem en van Walsoorden naar Hulstj 2°. een reglement op de tram wegen; en 3°. een voorstel tot conversie van een gedeelte der provinciale schuld. Gisteren namiddag is te Middelburg in tegen- woordigheid van heeren inzenders, in de groote zaal van het Schuttcrshof de tentoonstelling van kunst. en nijverheid met daaraan verbonden wed- strijd voor den handwerksman geopend. Er hebben ongeveer 380 inzendingen plaats ge had op verschillend gebied en in bonte versclieideu- heid. Scheepsbouwkunde, meubelmakers, timmer- mans-, smids— en schildersbedrijf zijn ei ruim vertegenwoordigd. Een aantal schilderijen en teeke- ningen trekken de aandacht. Zoo ook proeven van boekdruk-, graveer- en bindwerk, litographie enz. Het gerechtshof te Amsterdam heeft Vrijdag het vonnnis der rechtbank aldaar bekrachtigd waarbij aan den heer M. Fokker te Middelburg, in zijno kwaliteit van curator in het failissement van A. Meijers Co., zich noemende de Vlissingsche Handelsbank te Vlissingen, ontzegd is de eisch tot teruggave van eene aanzienlijke partij effeeten, welke, volgens sustenu van den apellant, door dj. Vlissing sche Handelsbank, bij de hrma Lens en Bergsma te Amsterdam zouden zijn gedeponeerd, terwijl de geintimeerde firma beweerde dat deze effeeten als onderpand in prolongate zijn gegeven. Naar wij verneinen, zal op het etablissement Fijenoord van de Nederlandsche Stoombootmaat- schappij binnen eenige dagen de kiel worden gelegd van het stoomschip Zaandam, groct 3000 tonn8n, voor rekening van de Nederlandsch-Amerikaansche stoomvaartmaatscliappij en bestemd voor de vaart van Nederland op de Vereenigde Staten van Noord— Amerika. Voor de Nederlandsche industrie is het een heugelijk feit, dat thans ook groote stoomschepen als vroor de Trans—Atlantiscbe vaart worden gebruikt op een Nederlandsche werf zullen worden gebouwd. Op de jaarvergsdering van het Ned. Werk- liedenverbond Patrimonium is een ontwerp voor een pensioeu- en onderstandsverbond voor werk- lieden en hunne weduwen aangenoraen. Het doel van dit verbond is a. Werklieden met hun zestigste levensjaar of later te pensionneeren, en dit pensioen zoo moge- lijk te suppleeren uit een te vormen onderstands- kasb. naarmate de kas dit toelaat, invalide ge worden werklieden te ondersteunenc. aan werk lieden of bun gezin eene uitkeering te doen ter gemoetkoming in de begrafeniskosten bij overlijden d. weduwen van werklieden te pensionneeren en ook dit pensioen zooveel mogelijk uit de onder- standskas te suppleeren; e. bureaux voor arbeid en arbeiders op te richten, waar patroons en werk lieden een centraalpunt vinden voor arbeid en ar- beidskrachten. De gelegenheden, waar sterke dranken te koop worden aangebodeu zijn bijna dubbel zoo talrijk, als die waar brood en vleescli verkocht worden. Er zijn in ons land 6900 bakkers en 6933 vleesch- houwers tegen 45154 tappers. Moet men aid Nederlander niet blozen van schaamte over zulk eene verhouding? De Nederlandsche gist-en spiritusfabriek, te Delft gevestigd, keert over 1880 een dividend uit van f 359 per aandeel van f 1000. Een bedrag van f 7000 is door den deelhebbers toegestaan tot verzekering van pensioenen aan het personeel der fabriek. De Engelsche visschers bemoeielijken en ver- hinderen weder herhaaldelijk onze visschers hun bedrijf op de Noordzee uit te oefenen. Dezer dagen werdeu daarover weder klacbten openbaar. Of zij ook aan het college voor de zeevisscherijen zijn TEiS .\EUZENSCHE t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1