Wo, 1665. Zaterdag 30 April i88L 2fe Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND. ABONNEMENT, F*olitieli Overzicht. Ter Neuzen, 29 April. TER l\EUZENSCHE GOURANT. Per drie maandsa binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Bijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaara, PoBtdirec- teuren en Rrievenbuskoudera. ADVERTENTIEN. Vac 1 vot 4 regels f 0,40. Yoor elite regel mesr f 0,lo Grootere letters wo-rden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men a&n den Uitgever in te zender. uiterlijk Dinedag en Yrijdag nnmldriag DUIE area. Sit blad Teraebljnt Dlnsdng- ea Vrijdagaroiid bij JtK. 6. B H O N T te Ter Nenzea. Nog altij 1 kwam er geen verandering in gunstigen zin met betrekking tot de staatkundige vraag stukken, die op dit oogenblik den toestand van Europa beheersciien. oortdurend tobben de groot- inachten over de uitvoering van het Berlijner ver- drag, dat iedereen heette te bevredigen en alle vraagstukken op te lossen, maar integendeel eene eindelooze verwarring heeft teweeg gebracht, die toeneemt met de pogingen, welke de heel- en geueesmeesters aanwenden, om eene uitbarsting te voorkomen, die het oude Europa niet zonder hevige scbokken zou kunnen verdragen. De kwestien vermcerderen dan ook met den dag en bet wordt daarom eene gewoonte, er zich niet meer ongerust over te maken. Ter bevordering der afwisseling heet nu eens de toestand hoogst gaspannen en ernstig, en dan weder bizonder vredelievend en geruststellend. Zoo zal het gaan totdat de ont- knooping ons eindelijk nog verrassen zal. Intusseben heeft Turkije de handen vol met het dempen der onlusten, die onder de Albaneezen zijn uitgebars!en, althans zal het daarnaar trachten, en zal het zich ook gaan bemeeien met de Tunesisehe kwestie, daar Turkije's eerste Minister aan den Bey van Tunis telegrafeerde, dat de Sultan de door den Bey genomen maatregelen goedkeurt en bij onderhandelingen met de Grootmachten van Europa opende tot bescherming van den Sultan en den Bey. Het bericbt, dat Rusland bij de mogendheden voorstellen zou docn, in verband met internationale maatregelen tegen politieke misdaden, is thans bevestigd. To Berlijn en te Weenen, en waar- scliijnlijk ook in andere hoofdsteden, is bet voorstel ontvangen, om een conferentie te houden, teneinde over deze zaak nader van gedachten te wisselen. Volgens berichten is het stuk zeer gematigd ge- steld, en bevat het alleen eene uifnoodiging aan de Europeesche kabinetten, om in overweging te nemen, of thans het oogenblik niet zou gekomen zijn, om gezaraenlijk op t(i treden tegen revolutionaire uit- spattingen, die overal de maatschappelijke orde en de algemeene veiligbeid ten erustigste bedreigen. Roewel men verwaeht, dat Duitschland en Oosten- rijk lie* voorstel zullen ondersteunen, kan men evenwel ook verwachten, dat Engeland, Frankrijk en Italie zich niet zullen laten vinden, om hunne bin- nenlandsche wetgeviug in eenig opzicht te wijzigen. Wellichl zullen zij er op wijzen, dat Rusland en de andere staten beter deden, met zich geschikt te maken en hunne staatsregeling over te nemen. Iu Moskou zijn zeer strenge bepalingen in working gekomen omtrent het verblijf en 't verkeer van vreemdelingen. Op zeven verschillende plaatsen zijn aldaar proclamaties met revolutionairen inlioud aan- geplakt geworden. Twee personen, op heeterdaad betrapt, zijn in hechtenis genomen. [let uitvoerend bewind der niiiilisten heeft thans na de terecht- stelling eene derde proclomatie uitgevaardigd en daarin een geheel andereu toon aangeslagen, dan in de beide gematigde stukken, die terstond na den op den Czaar gepleegden moord het liclit zagen. Ook in Engeland is Zaterdag een nommer van de Freiheit in rouwrand verschenen, een fulminant artikel behelzende over de Petersburgsche „marte- laren/' zooals de ter dood gcbrcclite nihilisten ge- noemd worden. Ret artikel staat in hevigheid vrijwel gelijk met dat, waarvoor de redacteur van het blad, de Duitsche socialist Most, vervolgd wordt en thans nog in hechtenis zit. Het parlement is weder bijeengekomen. In het Lagerhuis heeft Gladstone aangekondigd, dat hij het voorstel zal doen tot het oprichten van een gedenkteeken ter eere van graaf Beaconsfield. Deze aankondiging is met bijval begroet. Heden heeft te 's Gravenhage de aanbesteding plaats gehad van het verbouwen en het 3jarig onderhoud van het post-en telegraaf kantoor alnier, waarvau de raining f 3780 bedroeg; kiervan is aanneiner geworden de beer J. Scheele Dz. alhier, voor f 3100. In de tweede helft dezer maand is van het postkantoor alhier de volgende onbestelbare brief verzonden, geadresseerd aan: Piet Romijn te Rotterdam. Axel, 29 April. De gemeenteraad alhier heeft in zijne zitting van gisteren, onder nadere goed- keuring van Ged. Staten, besloten de gevraagde subsidie ad f 150,voor de te houden tentoon- stelling van de afdeeling Hulst, der vereeniging van landbouw en veeteelt in Zeeland, te verleenen, onder voorwaarde, dat deze niet op het daarvoor uitgekozen terreiu van L van Dixhoorn, maar op een meer in de onmiddelijke nabijbeid van de kom der gemeente gelegen terrein zal plaats hebben. Hulst. Naar men met zekerheid verneemt zou een onzer huurhouders door de directie van de spoorbootdienst Walsoorden-Vlake aangezocht zijn een wageiidicnst tusscben deze stad en Walsoorden te organiseeren. Hontenisse, 27 April. Aan H. Boers te Utrecht en E. Lebaique te Brussel is door Gedeputeerde Staten van Zeeland vergunning verleend tot het daarstellen en in exploitatie brengen van een ijzeren stoomtram tusschen Hulst en Walsoorden. Bij aanneming der vergunning zal de weg v<5or 1 October dezes jaars in exploitatie behooren te worden gebracht. K lousterzande, 26 April. Heden werden alhier bij opbod en afslag door den hser rentmeester van het kroon—domein in het rentambt Hulst, onder nadere goedkeuring van den heer administrateur bij dat domein, in het openbaar verpacbt eenige hof- steden, hoefjes en landerijen, gelegen in gezegd rentambt. De bedongen pachtprijzen zijn gemiddeld ruim 30 procent minder dan die derzelfde hofste- den enz. voor 7 jaren. Lamswaante. Het 13jarig zoontje van den landbouwer Van Remortel te Coeleweij, werd met een gedeeltelijk getuigd paard heengezonden en geboden het te voet te mennen. Onderweg wilde hij op bet paard klimmen met hat ongelukkig gevolg in het tuig verward te geraken, waardoor het paard schrikte en het kind deerlijk verminkt werd, om binnen korten tijd den geest te geven. De Nederl. vereeniging van gemeenteambte- naren, die zich ook tot de Staten van Zeeland gewend heeft met verzoek om een subsidie van 1 pCt. van de jaarwedden dier ambtenaren in dat gewest ten behoeve van een op te richten weduwen- en weezenfonds, is door de Gadep. Staten van die provincie uitgenoodigd tot het geven van nadere inlichtingen. Volgens een besluit van den Minister van Binnenlaudsche Zaken, behooren de kosten van advertentien tot oproeping van sollieitanten voor de betrekking van openbaar onderwijzer, niet tot die, omschreven bij art. 44 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad 127), waarvoor krachteus art. 45 dier wet 30 percent door het R;jk wordt vergoed. Tot degenen, die in de vorige week te 's Gravenhage met gunstig gevolg examen deden als onderwijzer, behoort de gemeente-veldwachter van Geervliet. Wei is het een arkadische ge meente, waar d3 wakers voor de veiligbeid zich rustig aan de studie kunnen zetten. Geervliet en zijn veldwachtor mogen roena ep elkander dragen. Op ultimo Dec. 1880 waren blijkens het jaarverslag der Kamer van Koophandel te Schiedam 364 branderijen in werking, met inbegrip van 1 stoombranderij, vertegenwoordigende 15 brande rijen. Geproduceerd werden 44,866,610 liters ge- distilleerd ad. 50 pet.., tegen 44,547,416 in 1879. De vier stoom—koren— en moutmolens (de West, de Draak, de Dubbele Arend en de Cycloop) lever- den gezamenlijk af 27,036,355 kilo roggemeel en 25,556,893 kilo moutmeel. Blijkens opgave vermaalde eerstgenoemde nog 308,000 kilo tarwe. De stoomkorenmolen, aan de stoombranderij ver- bonden, leverde 3,250,000 kilo rogge- en moutmeel af. Een treurige statistiek Landbouwberichten. Ter Neuzen, 29 Apil. Bij de veiling, op giste ren alhier geliouden, der navolgende onroerende goederen, gelegen in deze gemeente, is alles tot de daarbij vermelde prijzen verkocht. Perceel 1. De hofstede, van ouds genaamd de MofFeschans, be- staande in woonbuis, schuur enz., met erf, tuin, boomgaard, dijk, wei- en bouwland, somen groot 14 hektaren 25 aren 30 centiaren. Perceel 2. 3 hektaren 2 arcn 10 centiaren weiland, genaamd de Karperweide. Perceel 3. 78 aren 90 centiaren dijk. Perceel 4. 2 hektaren 19 arcn 25 centi aren bouwland. Perceel 5. 4 hektaren 82 aren 50 centiaren bouwland. Perceel 15 geeombiueerd voor f 680 per 44 aren 56 centiaren (Geutsch gemet) of te zamen voor f 38,273, benevens voor perceel 1 f 500 en voor perceel 2 f 670 boomprijs. Per ceel 6. 22 hektaren 48 aren 70 centiaren zeedijk en sehorren, voor f 660 den hoop. Perceel 7. 51 hektaren 95 aren 40 centiaren zeedijk en sehorren, voor f 2070 den hoop. Perceel 8. Een hofsteedje, bestaande in woonhuis, schuurtje, erf, tuin en boomgaard, groot 1 hektare 18 aren 64 centiaren, voor f 6050 in massa, benevens f 100 boomprijs. De Nederlandsche tuinbouw heeft in 1879 aan den handel ten uitvoer aangeboden voor een waarde van minstens f 13,335,000, tot een ge- wicht van 46,688,000 Ned. pd., behalve de bjoinen en heesters. Door den tuinier en hovenier Jacobus Krijger,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1