fto, 1662. Woensdag 20 April 1881. 21e Jaargang Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. 31NNENLAND. Ter Neuzen, 19 April TEI! NEUZENSCHE ABONNEMBNT. Per drie maanden binnen; Ter Neuzen f 1,—. Boor het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- "euren en Brievenbnshoudera. ADVISTENTliN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te tender: uiterlijk Dinsdag en Yrijdag nnmlddag DRIE area. ©St triad rer»ebll**t Dlnwdag- en VrljdagaTond bij A. K. B H O N T te Ter Neniee, folitieli Overzicht. Griekenland heeft volgens een bepaald telegram uit Parijs de voorstellen der mogendheden, betref fende de grensregeling aangenomen, op voorwaarde, dat Europa er borg voor blijft, dat de af te stane deelen van het Turksche rijk spoedig en zonder bloedvergieten aan Griekenland overgegeven worden en voortaan onafscheidelijk met dat rijk vereenigd blijven. Voorts beveell de Grieksche regeering de bevolking der verdere gewesten, die de Berlijnscbe conferentie haar had toegedacht, doch die nu bij Turkije blijven, in de bizondere bescherming der mogendheden aan. Vooral verzoekt zijhet daarheen te leiden, dat bedoelde gewesten onder een beter bestuur komen. De Grieksche regeering heeft dus haars ondstnks genoegen genoraen met het gedane aanbod, zooals reeds uit Athene en Rome was geseind, en heeft, wat het verkregen resultsat betreft, alle redenen, om tevreden te zijn over hare bemoeiingen. Dit zou men althans zeker denken, als men nagaat, dat het vroeger nooit is voorgekomen, dat een staat, zonder daartoe door een oorlog gedwongen te ziju, in vollen vrede meer dan 600 vierkante mijlen van zijn gebied aan een ander rijk afstaat, alleen op voorspraak van bevriende mogendheden. Toch vreest men, dat men nog niet aan het einde der beroeringen in 't Oosten is, daar men van eene andere zijde verzekert, dat boven genoemde goedgunstige aan- bevelingen bepaalde tegen—voorwaarden zijn, die de Grieksche regeering zou stellen, o. a. dat het deel van Epirus, dat door de Berlijnsche conferentie aan Griekenland werd toegedacht, veranderd worde in eene provincie met een zelfstandig bestuur. De eindbeslissing zou de regeering in elk geval aan de Kamers willen overlaten, zoodat het dan nog wel eenigen tijd duren kan, eer men uit de onzekerheid is; ook zouden de oorlogstoebereidselen nog worden voortgezet, hoewel men mag verwachten, dat Turkije op de oniwapening van Griekenland zal aandringen. Inmiddels wijzen berichten uit Weenen op de noodzakelijkheid, om eene international commissie te benoemen, onder 't oppertoezicht der groote mogendheden, om snel de nieuwe grenslijn van Griekenland vast te stellen en het in 't bezit te stellen van het afgestane grondgebied. Deze rnaat- regel zou in elk geval eene schrede in de goede richting zijn, al zijn de moeielijkheden ook vele, waarop men in de uitvoering zal stuiten. De berichten uit Rusland luiden nog altoos zeer ongunstig. Naar al, wat van onderscheidene kanten uit vertrouwbare bronnen wordt gemeld, heerscht aldaar volslagene radeloosheid. De hervormiugsplannen vermeerderen en verwisselen van dag tot dag. Eveneens is dit het geval met de personen, die deel uitmaken van de regeering of met eenigen tak van bestuur zijn belast, Hooggeplaatste personen uit Berlijn, die de begrafenis van Alexander II hebben bijgewoond, verhalen schier ongelooflijke dingen, ten bewijze van de apathie bij de hoogere klassen, de om- koopingen bij ambtenaren en het geheele verval der binnenlandscke toestanden. Men vreest, dat het daardoor eenmaal tot eene losbarsting zal komen, die de geduchtste gevolgen zal hebben eu een schrik over geheel Europa zal breugen. De Keizer heeft voor de derde caul van waning verwisseld en bewoont thans een kasteel buiten Petersburg, dat beter bewaakt kan worden. Yrijdag morgen is door middel van den strop het dood- vonnis voltrokken op vijf der veroordeelden wegens rnoord op Alexander II. Bij Michailoff brak de strop tweemaal. De voltrekking derzelfde straf op Hesse Helfmann is, wegens den staat van zwangerschap, waarin zij zieh bevindt, tot na hare bevalling uitgesteld. Nieuwe moordaanslagen der nihilisten zijn nu weder te verwachten. Intusschen beraadslaagt de Czaar met zijne Ministers, wat te doen tegenover grootvorst Nicolaas en diens vader Constantijn, die niet vreemd zijn aan staatkundige omwentelingsplannenwel een bewijs, dat Rusland door en door ziek is. In Duitscliland denkt men thans werkeiijk ernstig over stappeu ter beperking van 't recht van Asyl in sommige Europeesehe staten. Oostenrijk-Hongarije wordt "geteisterd doorbuiten- gewoon zware overstroomingen en oefent zieh in het geld maken. Groote leeningen worden voorbereid, of zijn reeds aangekondigd. Italie zal het hierin navolgen. Althans Roth schild heeft de onderhandelingen met de Italiaan- sche regeering over het sluiten der nieuwe leening weder 'nervat. In Parijs wordt tegen deelneming in deze leening gewaarschuwd, omdat ^Italie de be- langen van den Duitscnen rijkskanselier tegenover I Erankrijk voorstaat. Het Engelsch stoomschip James Harris, kapt. Johnston, den 9 dezer van hier naar Middlesbro vertrokken en, na aldaar een lading voor Grangemouth ingenomen te hebben en vertrokken te zijn, is in zee door net stoomschip Andalusia, van Grangemouth, geladen met gietijzer naar Calais, in aanvaring geweest, waardoor de eerstgenoemde stoomboot is gezonken. Het weder was zeer dik en mistig en hoewel de* inisthoorn en stoomfluit voortdurend geblazen en ook aan boord van beide booten gehoord werden, waren de stoomschepen plotse- ling zoo dicht bij elkander, dat eene aanvaring onvermijdelijk was en de James Harris tot op de waterlijn achter de fokkemast aan bakboord werd doorgesneden. Het water, door de gemaakte opening in de machinekamer stroomende, veroor- zaakte eene ontploffing der beide ketels, die met een verschrikkelijk geweld uiteen sprongen, waardoor het schip binnen vier minuten na de aanvaring zonk. Veertien man, waaronder de gezagvoerder, van de uit 18 personen bestaande equipage zijn verdronken. De Andalusia is met ingedrukte boeg en het. voorruim vol water te Leith binnengeloopen. Naar wij uit Vlissingen vernemen, is gisteren namiddag aldaar het lijk aan wal gebracht van de stuurman van een Engelsch fregat, aldaar kort te voren ter reede gekomen, van Antwerpen naar zee bestemd, welke stuurman, in een geschil met een matroos, tusschen Ter Neuzen en Vlissingen, door dezen moet zijn aangevallen en doorstoken. De matroos was in verzekerde bewaring. Axel, 17 April. Heden middag ontving de kerkeraad der Hervormde gemeente alhier het be- 1 richt, dat de heer H. J. P. van der Linden, van Schoonrewoerd, op 24 Maart 11. alhier als predikant btroepen, voor dat beroep bedankte. Axel, 18 April. In de jl. Zaterdag alhier ge- houden vergadering van de afdeelitig Hulst der maatschappij tot bevordering van landbouw en vee- teelt is besloten, mits door het gemeentebestuur eene subsidie van minstens f 150 wordt verleeud, op Donderdag 23 Juni a. s. eene tentoonstelling te houden van paarden, vee en pluimgedierte, zij zal plaats hebben op de weide van den landbouwer L. van Dixboorn nabij deze gemeente. Verder werden tot bestuursleden gekozen de laudbouwers L. de Feijter Jz. te Axel en J. F. Begheijn te Sas van Gent. Hontenisse, 18 April. Gisterenavond omstreeks half negen ure ontstond er brand in eene der schuren van de wed. J. 8. Verbist op het dorp Kloosterzande, die door den wind aangewakkerd weldra oversloeg op de aan de overzijde der straat staande schuur van de erven J. J. Verdfirmen; beide gebouwen geheel van hout gebouwd en met stroogedekt, zijn met nagenoeg alles wat er zieh in bevond, door de vlammen vernield; daaronder bevonden zieh eene Beversche kar, eene tilbury en eene vigelante, benevens eenig stroo, landbouw- gereedschappen, boonstaken en ander hout, dek- kleeden van rijtuigen, aardappelen, ledige zakken. De schuur van de wed. Verbist was met een daarbij staand huis tegen brandschade verzekerd bij de Utrechtsche Maatschappij (agent de heer P. A. Adriaansens) voor f 1300 de roerende goedercn voor zooveel die in de verzekering waren opgenomen bij de Ned. Onderl. Brandwaarborg— Maatschappij te Gouda (agent de heer M. J. van Arenthals Pz.) voor f 987. De schuur van de erven J. J. Verdurmen was verzekerd tot een bedrag van f 600 bij de Maat schappij Imperial. Onder de roerende goederen, die niet verzekerd en door de vlammen verteerd of bescbadigd zijn, telt men, een windmolen, een geesselblok, een stampbak, drie karren hooi, eenige honderden kilo- gramraen mangelwortels en een partij stroo. Een drietal brandspuiten hebben voorkomen dat eenige in de nabijbeid staande huizen door de vlammen aangetast werden. Stoppehiyk. Aan de uitwateringskwestie van een gedeelte der zoogenaamde ^Graaflijkheid" in den polder Stoppeldijk schijnt rnaar geen einde te komen. Deze zaak is reeds anderhalf jaar in gang en nog bestaat de dam in de waterleiding bij de eigendommen van V an Esbroeck, waardoor eene goede afwatering, waar naar zoo verlaugd wordt, ten eenenmale onmogelijk is. Gedurig geschieden opnemingen, zoo door het polderbestuur, als door den waterstaat, naar de goede uitkouist, waarnaar reeds zoo lang reikhalzend wordt uitgezien. Op het einde van 1880 telde de provincie Zeeland 1°. zes openbare bewaarscholen, met 6 onder- wijzeressen, 20 helpsters en 766 leerlingen (387 jongens en 379 meisjes); 2°. 45 bizondere bewaarscholen, met 45 onder- wijzeressen, 82 helpsters en 3428 leerlingen (1615 jongens en 1813 meisjes);

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1