mm It E R 1 C H T. Mieroe Zomer-mofles en MoJeMeii. een Onderwijzer. ST A ATS-LOTERIJ 300. Te huur met i Mei a s Te bekomen bij Men verlangt aan de Openbars School te ZUIDDORPE Jaarwedde f 600, Brieven franco aan den Burgeraeester. De ondergetee.kende maakt hare geachte begunstig- iters bekend, dat zij van Donderdag 21 tot en met Maandag 25 April a. s., ten huize van den heer Nolson te Ter Neuzen, aanwezig zal zijn met eene fraaie sorteering Antwerpen, 8 Aorsl 1881. VICT. MARTENS. NEDERLANDSCHE Bij P. J. VAN BRABAND te Hontenisse zijn te bekomen beele en gedeeltew van loten in boven- genoemde loterij. De trekking der l>te klasse be- gint Maandajr den 2 Mei e. k. In de 5e klasse der 305e loterij kwamen uit met f 200 No. 20351. 100 Nos. 18736, 20368 70 2753, 2758, 2780, 18733, 18735, 18739, 18746, 18717, 20351, 20360, 20363, 20361 en 20396. een WOOXIIUIS staande in de lange Noordstraat te Ter Neuzen en bizonder geschikt voor winkel. Te bevragen bij F. DAUWE aldaar. DOOR STERFGEVAL, uit de hand te koop een in 1853 gebouwd IIUIS, in de Nieuwstraat te Ter Neuzen, met ERF en TUIN, samen groot 2 aren 28 centiaren. Information te bekomen bij J. DIELEMAN Wz. aldaar. te Ter Neuzens Guano vooral voor Koren en Aardappelen it f 10. Guano met veel stikstof om straf aan te jagen a f 15,50. t 1 11 91 9% /fl. mT« 4 •T moderne Phryne, die toen reeds de veertig gepasseerd was. Men heeft uitgerekend, dat zij indertijd meer dan 10 millioen francs zoek gemaakt heeft. Een hardlooper, Fritz Kapernick genaamd, heeft een wedloop gewonnen tegen 4 bereden paarden. Hij legde den weg tusschen het nabij Berlijn ge- legen Schoneberg en Potsdam in 1 uur 40 minu- ten af. Tot Friedenau bleven de officieren met hunne paarden hem voor, doch toen haalde hij hen zoover in dat zij het opgaven. Door officieren van het garnizoen te Potsdam werd hij feeatelijk ont- vangen en met lauweren gekroond. INGEZONDEN STUKKEN. Aan de Redactie van de Ter Neuzensche Courant. Mijnheer de Redact eur I Beleefdelijk verzoek ik UEd. in uw veel gelezen blad een plaatsje te geven' aan nevensgaande cir- culaire. Ik verzoek UEd. zulkg te meer, omdat ik wel- licht door onwetenheid of vergissing kan verzuimd hebben, die circulaire aan een of ander daarbij belangliebbend Polderbestuur toetezenden. Bij voorbaat betuig ik UEd. mijnen oprechten dank en onderteeken mij inmiddels met alle hoog- achting UEd. dw. dienaar, L». van Waesberghe- Janssens. Aan het Bestuur van den polder....... sueerende ten Oosten van Ter Neuzen. MijnheerenI De hooge waterstand in het najaar van 1880 en in het voorjaar van 1881 heeft ontzaglijke rampen over Nederland uitgestort. Elke land- streek heeft daaronder, de eene meer de andere minder, geleden. Ook onze gewesten bleven voor die nadeelen niet gespaard en nog doen zich op weiden en landerijeu de ongelukkige gevolgen van het overtollige water gevoelenhet gras kwijnt, vele gewassen zijn gerot en de kost'oaarste bemestingen verloren alle kracht. Niet het minst werden daardoor getroffen de vele polders, die hun water moeten loozen in de zoogenaamde Oostelijke Water hiding te Ter Neuzen en waaronder ook uw polder behoort. Die Oostelijke Waterleiding te Ter Neuzen dient niet alleen voor afvoer van water van een tal van Belgische polders, maar meer dan vijftig polders in bet vijfde district, met eene gezamenlijke oppervlakte van ongeveer 25000 hektaren, moeten iangs die leiding sueeren. Het onderhoud dier leiding is aan de Staat, die daarvoor van de verschillende Nederlandsche polders eene aanzienlijke vergoeding bekomt. Edoch sinds jaren reeds, maar vooral dit jaar, geeft de waterafloop dier leiding stof tot vele klachten. Is die leiding te ondiep, heeft zij te weinig breedte, wordt zij in haren loop of in den afloop harer wateren belemmerd Alleen een nauwkeurig onderzoek kan hierop een voldoend antwoord geven. Intusschen schijnt het, dat er niets geschiedt om dien voortdurenden noodlottigen toestand te ver- helpen en dat er geene pogingen in het werk worden gesteld om dien duurzaain te verbeteren. Zal dat zoo blijven? Waarschijnlijk ja, wanneer de belanghebbende polders maar stil zitten en alzoo hun eigen belang uit het oog blijven verliezen. Dit ware een grove fout. Daarom de handen aan het werk en eendrachtig gehandeld om ver- betering in dien toestand, redding in den nood te vinden. Om daartoe te geraken, stel ik voor dat elke in bovengemelde waterleiding belanghebbende polder drie leden commiteere en daarvan aan het Bestuur van den polder Clinge kennis geve; dat Bestuur zou dan van die kennisgevingen onmiddelijk mede- deeling doen aan de gecommiteerden van den polder Clinge, die zich met de oproeping van de gecommiteerden van de betrokken polders zouden belasten. De vergaderde gecommiteerden der verschillende polders, die zich met mijn plan vereenigen, zouden dan eene vaste commissie kiezen, welke commissie, des noodig met toevoeging van deskundigen op ieder gebied, zich zou onledig houden met het nemen van inlichtingen, en alle noodige stappen doen, plans en begrooting maken, requesten in- dienen en al wat meer noodig is, om tot het verlangde doel te geraken. Tevens zou elke belanghebbende polder aan die eventueele te benoemen commissie eene som van f 20 tsr beschikking moeten stellen ter bestrijding der kosten, welke som in geen geval zoude mogen worden overschreden en waarvan aan elken be- langhebbenden polder rekening en verslag zou worden gedaan. Op deze wijze zou mijns inziens een eerste stap gedaan zijn, om aan den ongelukkigen toestand, ontstaan door een minder goede afwatering in het grootste gedeelte van het zoogenaamde vijfde district van Zeeland, verandering en verbetering te brengen. Inmiddels Mijne Heeren met alle hoogaehting Uwen dienstwilligen dienaar, L«. van Waesbebghe-Janssens. Lid der Staten van Zeeland. Hnlst, 14 April 1881. Zeetjjding;en, Van 12 tot en met 14 April is in deze haven bin- nengekomen, bestemd voor Gent: 14 April. Zweedsohc brik Annie, kap. Romare, van Frellenborg met hout. Van 12 tot en met 14 April zijn uit deze haven ver- trokken komende van Gent 12 April. Eng. stoomb Commercial, kap. Burn, uaar Louden ledig. Eng stoomb. Paradox, kap. Hol- liday, naar London met stukg 13 April. Eng. stoomb. Bittern, kap. Cotter, naar Liverpool met stukg. Eng. stoomb. Norma, kap. Tasker, naar Goole met stukg. Eng. stoomb. John Bladworth, kap. Drurey, naar Goole met stukg. Eng. etoomb. Vigilant, kap. Smith, naar Louden met stukg. In deze haven is binnengekomen om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden 13 April. Eng. stoomb. Romeo, kap. Spink, van Goole met koleD. Uit deze haven zijn vertrokken na aac den spoor weg te hebben gelost en geladen 13 April. Eng. stoomb. Jutland, kap. Fisk, naar Londen met stukg. 14 April. Eng. stoomb. Romeo, kap. Spink, naar Goole met ballast. Van 12 tot en met 14 April werden langs de Oost- sluizen alhier 26 binnenvaartuigen op- en 39 afgeschut. van Advertentien kan de zieke een juist oor- deel darrover vellen, of dit of dat van de veelvuldige in de bladen aangeprezen genees- middel voor zijn toestand goed is, of dat hij som* zijn geld te vergeefs er voor uitgeeft. G'en lijder moest derhalve tegen de moeite opzien, om van Richters Boekhandel te R>tter- dam de brochure Gratis-Uittreksel" te ont- bieden, want in dit boekje worden de meest beproefde, gerieeskundig aanbevolen genees- middelen uitvoerig en zakelijk besproken, zoo- dtt elke zieke op zijn gemak onderzoe.ken en het beste voor zich kiezen kan. De toezending d;r brochure heeft gratis en franco plaats; cte besteller heeft dus geen andere onkosten te maken dan 3 cents voor zijn briefkaart. STUUMISUUimJiilN SI Uf IJJ^ Uren van vertrek gedurenae de maand Ap-?il. J Van Vlissingen naar Breskens voorm. 6,nam. 12,45 en 3,30 ag® J j Breskens naar Vlissingen 6,30 1,15 4, Zao noodig zai de stoomboot wachten tot uiterlijk 1,30 op den treiii welke tea 12,45 raaet aankomen. Van Vlissingen n. Borssele. Borssele n. Ter Neuzen. Ter Neuzen n Hoedekensk. Hoedekensk. n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Borssele. Borssele n. Vlissingen Zondng. Maandag, niiiftdag en Donderdag. Woens dag. Vrijdag. Zater- dag. vm. 7.30 nm. 2,vm. 7,30 nm. 2, 8,— 2,30 8,-»— 2,30 u u in ii u it II a 10,30 6.vm. 10,30 ,11,— 6,30 11,— vm. 7,30 vm 7,30 J vm. 7,30 n 8,— a 8, h 8,— ii 10,30 10,30 a— #11,— #11,— #10,30 ,i 6,'sm.12,#10,30 #11,— 6,30 nm. 12,30 #11,-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 6