LANDBOUW EN VEETEELT advertemtEk L'. van Waesberghe-JaasseBS, 125 franken. Wagenmakersknecht gevraagd Bur vertrekt een goederentrein uit het station aldaar naar Antwerpen. De trein was reeds in gang, toen de twee conducteurs er op wilden springen. Een hunner had reeds het handvatsel van zijn wacht- huisje vastde andere deed een misstap en wilde zich aan zijn kameraad vastklampen. Daardoor vielen beiden van de loopplank en geraakten onder de wielen der waggons, waardoor zij gedood en als misvormde lijken werden te voorschijn gehaald. Beiden woonden te Antwerpen en zijn gcnaamd Gastremans en Van Waterschoodt. Op den spoorweg van Mechelen naar St. Nicolaas is een wisselwachter door een voorbijrijdenden goede rentrein overreden en gedood. Het lijk is verscheiden uren op de banen blijven liggen, voor men het ongeluk bemerkte. Alofs, de vermoedelijke dader van den moord te Smeermaes is, ondanks de vele bewijzen, die tegen hem getuigen, nog niet tot bekentenis gekomen Hij schijnt een verstokt booswicht te zijn, die mag men de openbare meening gelooven, nog andere moorden op zijn geweten moet hebben. Zoo wordt hij gehouden voor den dader van den moord, voor eenige jaren in de nabijheid zijner geboorteplaats op een weduwe, en van dien in 1879 op een huia- bewaarder te Luik gepleegd. Van beide is de dader onbekend geblaven. Wat van deze vermoedens ook zij, zeker is het, dat Alofs tot alles in staat wordt geacht. De bedoelde moorden hebben indertijd onder bijna dezelfde omstandigheden als die te Smeermaes plaats geliad. Alofs was als tuinier te Luik werkzaam en met vele bedienden aldaar in aanraking. Uit Barcelona, in Spanje, meldt men, dat aldaar door de politie is ontdekt, dat door de ge- vangenen in de Saladere sedert geruimen tijd valsche Spaansche bankbiljetten en staatspapieren werden vervaardigd. Zij lieten die door een agent verkoopen en gebruikten een deel van het geld om zich het leven iD de gevangenis wat aangenamer te maken. Bij het onderzoeken der gevangenis vond men voor een bedrag van 1^ millioen gulden valsche papieren van waarde, alsmede een aantal werktuigen, die tot het maken daarvan noodig zijn. Verscheidene vrienden en begunstigers der gevangenen zijn in hechtenis genoinen. De Kroonprins van Oostenrijk, die voor zijn huwelijk nog eens een reisje door't Oosten maakt, heeft te Jeruzalem een wandelstok ontvangeu, dien de monniken van Hebron hem zonden. De stok is een tak van een boom, die dicht bij Hebron staat, op eene hoeve, waar Abraham indertijd moet gewoond hebben en die nog Ramet—el—Chalil (hoogte van den door God geliefde) heet. Van Abrahams huis staan ook nog enkele pilaren eu dicht daarbij de bovenvermelde boom, waaronder Abraham zoo 't heet zat, toen de drie mannen hem verschenen. De boom is zeker merkwaardig door zijn dikte, die bijna 7 meter bedraagt, terwijl vele takken bij de 15 meter lang zijn. Als het verhaai waarheid bevatte zou de stok een waardige antiquiteit zijn. New-York is in rep en roer gebracht door een aanslag, vrij gelijk aan den Haagschen moord, maar met minder noodlottig gevolg. Een rijke juwelier, de heer Louis Strassburger ontving weken lang dreigende brieven, dat zijn dochter Rosa, 11 jaar oud, zou weggevoerd worden, als hij geen 60,000 doll, betaalde. Een poging werd gedaan om het kind te ontvoeren, doch zonder gevolg, waarop de politie verwittigd werd. De samen- zweerders schreven, dat de gouvernante van het meisje op een bepaald uur een bepaalden weg moest loopen, en als zij een pistoolschot hoorde, een enveloppe met 60,000 doll, moest laten vallen. Zij wandelde dien weg verscheiden malen, maar hoorde niets, tot Douderdag jl. het pistoolschot werd gelost. De gouvernante liet de enveloppe vallen, en de man schoot toe. Maar even snel was een detective er bij, die den man aanpakte en met hem worstelde. In die worsteling ging het pistool van den detective af, naar hij zegt bij ongeluk, en de kogel ging door het hoofd van den man, zoodat deze oumiddelijk dood neerviel. De msdeplichtige, die het pistool had afgeschoten, werd daarna ook gevat, en verscheiden andere inhechtenisnemingen zijn gevolgd. De betrokken personen zijn alien Duitschers, die in October uit Europa zijn gekomen op eenzelfde schip als de familie Strassburger. De meesten hunner hadden nu reeds passage voor de terugreis genomen. Een vergadering van Eenians te New-York heeft Gladstone ter dood veroordeeld, omdat het verlies van menschenlevens in de laatste oploopen in Ierland te wijten is aan zijn dwangwet. De Engelsche politie heeft bizondere maatregelcn van voorzorg genomen in den omtrek van Ha warden- Castle. Gemengde Berichten. Als nadere toolichting van hetgeen dezer dagen vermeld werd sis een „staaltje van Ooster- sche weelde." kan dienen, dat aan de firma W. Hoogenstraten Co. te Leiden werkelijk de levering is opgedragen van alle gerechten, be- noodigd voor souper van 100 en voor een bal van 500 personen, alien gasten ten hove van den Keizer van Solo (Soesoehoenan van Soerakarta), t>ij gelegenheid van een plechtigheid aldaar in Juli aanstaande. Alle spijzen moeten natuurlijk geeon- serveerd of verduurzaamd zijn. In Londen zijn de brievenbussen aan de postkantoren in drie afdeelingen verdeeld; een dient voor gedrukte stukken, een voor brieven voor Londen en omstreken en een voor brieven voor Engeland, de Engelsche kolonien en vreemde landen. Het schijnt echter dat het Engelsche postkantoor daarvan geen bizonder geinak heeft, want het heeft aangekondigd, dat men thans de brieven niet meer behoeft uit te zoeken en on- verschillig in welke bus kan werpen. Een landbouwer te Havay, in het kanton Paturages (Henegouwen) had onlangs een kind en eene koe verloren. Dit aan hekserij toeschrijvende, raadpleegde hij eene slaapster, en deze ried hem, de eerste vrouw, die den volgenden dag ten zijnent komen zou, levend te verbranden. Zoo gezegd, zoo gedaan. Hij rnaakte midden in eene kamer een brandstapel van takkebossen gereed en, door zijne echtgenoote bijgestaan, greep hij eene niets kwaads vermoedende vrouw, die hem eene bood- schap kwam overbrengen aan en legde haar op het vaur. Reeds waren lials, haren en beenen der ongelukkige deerlijk gebrand, toen zij door den pastoor verlost werd. De wonden bleken niet doodelijk te zijn. De Tribune de Mon3, waaraan het bericht ontleend is, staat voor de waarheid in. HANDELSBERICHTEN. MAATSCHAPPIJ IN ZEELAND. Afdeeling Hulst. VERGADERING te Axel, op Zaterdag 16 April 1881, des namiddags ten 2 ure, ten huize van den heer Roles, in het Hotel het Gulden vlies." Onder tverp: Bespreking afdeeling tentoonstelling te houden te Axel. Benoeming van 2 Bestuursleden. Voordracht door den heer A. E. MARLET. A. IIOMBACH, Voorzitter. L«. VAN W AESBERGHE-J AN SSENS, Seeretaris. Grootc en kleine kapitalen zijn beschikbaar als Hypotheek op Lund en op Gebouwen ten kantore van A. HOMBACH, Agent van de Rotterdamsche Hypotheekbank. Dordrecht, 14 April. Lokeren, 6 April. 13 April. Commissionnair in Etfectcn te Hulst, belast zich met den in- en verkoop van Effec- ten. Bezorgd nieuwe Couponbladen. Wisselt vreemde Coupons en Muntspcci£u tegen den Amsterdamschen koers, zonder bijberekening van onkosteualsmede Fransch en Belgiscb geld volgens koers. Geeft Geldelijke voorschotten tegen vast te stellen conditien, ook op Effecteil. Neemt gelden met 8 dagen opzegging tegen 3 pCt., met 3 maanden opzegging tegen 4 pCt, rente. Is 's Wocnsdags te Ter Neuzen bij mejuffrouw de Wed. Spiering en 's Zaterdags te Axel bij den heer C. L. van Rompu. Ook zijn bij hem te bekomen Prernieloteu, onder andere de navolgeude waarvan de uillotiug in Mel a. s. plaats heeft De prijzen zijn vermeld in de munt, waarin het desbetreffende fonds genoteerd is. L». VAN WAESBERGHE-JAN8SENS, te Hulst. De afvaarten van ANTWERPEN met de prachtige Belgische Poststoombooten zijn bepaald als volgt: Op den zeventienden liefden vader dezer hoopt onzen JAN FRANCIES VAN ACKER, zijn 838ten geboortedag te lierdenken. Westdorpej Zijne dankbare kinderen, be- April 1881. huwd- en kleinkinderen. Mijn bartelijken dank zij gebracht aan alien, die bij gelegenheid mijner promotie hunne belangstelling hebben betoond. Axel, den 14 April 1881. J. J. BLANKER!1. De ondergeteekende, als daartoe be- voegd, heeft den heer J. A. DE JONGE te Ter Neuzen, aangesteld als Agent in het kan ton Axel voor den verkoop der gezuiverde echte PERU-GUANO van de firma H. M. SALOMON- SON, van welk artikel de goede kwaliteit ruim- schoots in evenredigheid is met den prijs. A. HOMBACH. 16 April naar New-York. 23 n New-York. 30 u Philadelphia. 7 Mei n New-York. 14 n n New—York. 21 n n New-York. 28 u Philadelphia. 4 Juni New-York. 11 u New-York. 18 u New-York. 25 Philadelphia. 2 Juli n New-York. 9 n New-York. 16 New-York. 23 n New—York. 30 Philadelphia. S.S. Vaderland S.S. Belgenland S.S. Zeeland S.S. Switzerland S.S. Rhynland S.S. Waesland S.S. Ned'erland S.S. Belgenland S.S. Zeeland S.S. Switzerland S.S. Waesland S.S. Nederland S.S. Vaderland S.S. Belgenland S.S. Zeeland Voor de afvaarten 16, 23 en 30 April zijn geene plaatsen derde kiasse passagiers meer te bekomen. Ter Neuzen, De Agent, 12 April 1881. J. T. DE SHIRT. Van de aankomst der Stoomboot WAES LAND, die morgen (Zaterdag) om 2 uren van Antwerien naar New-York vertrekt, zal dadelijk per bulletin kennis gegeven worden. EEN BEKWA.ME door S. v. d. PE1JL, Rijiuigfabrikant, Goes. TOT BLVORDERING VAN Bij ruimer uanvoer was de kooplnst voor Tnrwe merkelijk minder en werd tot 20 cent lager afgegeven. Bruinenboonen 50 cent hooger. Witteboonen 50 cent lager. Pnike Zeeuwache en Vlaamsche Terwe f 9,20 a f 9,70 mindere 8,80 a J 9,10, Rogge nier.we Zeeuwsche en Vlaam- »che f 8,00 a f 8,40, Overmnassche f 7,70 a f 8,00. Gerst Zeeuwsche en Vlaamsche winter f 5,10 a f 5,60, Overmaassche f 5,00 a f 5,30. Zeeuwsche en Vlaamsche zomer f 5,00 a f 5,20. Overmaassche f 4,70 a 6, Haver dunne f 8,50 a f 4,00. Dikke f 4,50 a f 5,00. Paar- denboonen f 7,00 a f 7,50. Dnivenboonen f 8,00 a f 8,30. Witteboonen f 7,00 a f 12,50. Brnineboonen f 7,00 a J 13,00. Brwten f 8,00 a f 8,80. .Voeder f 7,50 a f 8,00 Koolzaad 10,50 a f 11,00. Lijnzaad 12,00 st. a 18,00 st. Tsrwe, p. 106 lt„ fr. 22,00 a 24,00 22,50 a 24,50 Rogge, taut 17,18,17,25 18,25 Gerat, 13,00 14,00 18,00 14,00 Haver, p. zak 13,50 14,50 13,50 14,50 1 Laagste prijs frs. 125 frs. 100 frs. 115 frs. 100 2 Mei 15 15 15 Antwerpen 1859 A frs. 100 Antwerpen 1874 a frs. 100 Brussel 1867 a frs. 100 Luik 1874 a frs. 100 Brussel 1874 a frs. 100 Rente Hoogste prijs 3 pCt. frs. 25000 8 frs. 50000 3 irs. ,12500 3 frs. 10000 3 frs. 30000 h H H it

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 2