No, 1681. Zaterdag 16 April 1881. 21e Jaargang B1NNENLAND, BU1TENLAND. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. abonnement. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,—. Door bet geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonaeert zich bij alle Baekhsnde.aa e, Postdirec- leuren en Brievenuushouders# advertenti£n. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor ellce regel mesr f 0,10. Grootere letters wo-rden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zends" uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmlddRg DRIE urea. SiaJ ver»ehijnt UlnadAg- en Wijdagavondbij J. K. ft. O T te Ter Memea Bij dezc courant betaoort een bljroegsfl. F»olitieli Overzicht. l)e expeditie naar de grenzen van Tunis blijft in Frankrijk de belangrijkste gebeurtenis van den dag. IJverig worden de krijgstoerustmgau voort- gezet. Het expeditieleger wordt van 15,000 op 30,000 gebracht. Volgens de Temps is de groote omvang, dien de expeditie krijgt, een noodzakelijk gevolg van de groote bezwaren, die in bet berg- achtig land te overwinnen zijn. De Kroumirs en de andere rooverstammen zijn geen te verachten tegenstanders, en Frankrijk wil niet dezelfde fouten begaan, die den Engelschen in Zuid-Afrika zooveel bloed en geld bebban gekost. Zoowel otficieel als officieus beijvert men zich echter, alorn tever- kondigen, dat het uitsluitend wettige zelfverdediging is, die Frankrijk tot handelen noopt, ofschoon de verklaring van den Minister van buitenlandsche zaken, Birthelemy de Saint Hilaire, dat het van de houling van den Bey zal afhangen, boever men gaan wil en dat Frankrijk in lunis in elk geval een onbetwist overwicht wenscht te vestigen, daar- mede wel eemgszins in tegenspraak is. Bedoelde verklaring, die aan de gezanten bij al de groote mogendheden is gezonden, zegt tevens tot weder- legging van bericbten in de Italiaansche bluden en van de verklaring van Cairoli in de Italiaansche Kamer, dat Frankrijk geen enkele verbindtenis, met wien ook, met betrekking tot de zaak van Tunis beeft aangegaan, en de regeering geen officieele mededeeling aan de andere Staten te doen Reeft over eene zaak, die alleen Frankrijk, den Bey van Tunis en de niet onderworpen stammen van het regentschap aangaat. In Rusland is het proces tegen de bij den moord op den Czaar betrokken personea afgeloopen. Allen hebben de hun ten laste gelegde feiten bekend, en hoorden met ongestoorde kalmte liunne veroor- deeling tot den dood door ophanging aan. De in hechtenis nemiog van Grootvorst Nicolaas, ouaate zoon van Grootvorst Konstantijn, wordt bevestigd. Daaraan zou volgens een bericht uit W eenen eene uiterst beftige woordenwisseling tusschen den Czaar en zijn oom, Grootvorst Konstantijn, voorafgegaan zijn. Men brengt de arrestatie van den jongen Grootvorst in verband met bet nihilisme. Geheel tuiver is de zaak niet, daar ook nog andere hoog- gepliatste personeu b'j het leger zijn gearresteerd. Turkije scbijnt aan eene vredelievende oplossing der grenskwestie te wanhopen. De Sultan allhans heeft vier Generaals tot korps—kommandanten in Epirusen Tbessalie benoemd. In Weenen daaren- tegeu wordt er in het algemeen volstrekt niet ge- twijfeld aan Griekenlands aanneming van het voor- stel, in welk geval Koumoundouros zijn ontslag nemen en Deiyannis een nieuw kabinet vormen zou. De indruk door de eensteminigheid der mogendheden op de regeering en natie teweegge- bracbt, zegt men daar, rnoet zeer groot zijn. In Eugeland is de bekende Bradlaugh, die de eedsafLgging in den gewonen vorm weigerde, weder tot lid van bet Lagerhuis berkozen. De kwestie komt dus op nieuw aan de oide. In bet Lager huis heeft een lid bet voornemen aangekondigd, eene motie van wantrouwen voor te stellen in de houding der regeering met betrekking tot de Griekscke kwestie. Een tweede lid kondigde eene motie aan, dat de staatkunde tegenover de Transvaal, terwijl zij kostbare mensclienlevens heeft gekost, het gezag der kroon niet heeft gered, dat zij gevaren voor de toekomstige rust van Zuid-Afrika inhoudt en dat zij in gebreke is gebleven, de verplicbtingen te vervullen, die tegenover de Europeesche kolo- nisten en inboorlingen zijn aanvaard. Een ander lid kondigde daarentegen aan, dat hij daarop een amendement zal indienen, dat het buis overtuigd van het schadelijke voor Engelands belangen van eene voortzetting van den oorlog met de Boeren, met voldoeniag de vreedzame schikking ziet. Deze moties geven eene getrouwe afspi igeling van de ver- deeldheid der gevoelens, die, zoowel in Engeland als in de Transvaal, over den vrede met de Boeren nog vocrtdurend bestaat. Ter Neuzen, 15 April Woensdag zijn te Amsterdam aan boord van het stoomschip Castor, van da Koninkl. Nederl. stoomboot-maatschappij, weder eenige landverhuizers ingescbeept, waaronder een 31tal uit dit district om de reis naar New-York te aanvaarden. Uit IJmuiden ontvingen wij gisteren middag het volgende telegram Alles best. Donderdag morgen tien uur in zee per Castor, directe lijn Amsterdam New-York, alien zonder uitzondering volkomen tevreden; vaartwel. De 612 passagiers. De Geneeskundige faculteit aan de Amster- damscbe Universiteit heeft in bare z'.tting van 11 dezer het diploma van theoretisch-arts uitge- reikt aan den beer J. v&n Pienbroek, geboren te Zaamslag. Terwijl genoegzaam algemeen gewenscht wordt 1 dat de sedert eenigen tijd gewacht wordende stoom- tram tusschen Hulst en Walzoorden tot stand kome, hoort men daarentegen van tijd tot tijd no" enkelen, die de vrees uitdrukken, dat dit meuwe vervoermiddel aanleiding tot ongelukken zou kunnen geven bij bet tegenkomen van met paarden be- spannen rijtuigen. Wij achten het daarom met ondienstig bet navolgende mede te deelen. Tusschen Rotterdam en Delfshaven is dezer dagen alraede zoodanige dienst geopend. Zoker iemand, die in de gelegenheid geweest moet ziju, die zaak na te gaan, schnjft dienaangaande in het Rotter- damsch Nieuwsblad het volgende ffDe kalme opvatting van het Nieuwsblad be- treffende het gevaar voor rijtuigen langs den tram- we" mag zicb bestendigen; zelfs onder de koetsiers of andere voerlieden, die zich het meest ongerust hadden gemaakt, zijn er reeds bekeerd; op zeer enkele uitzonderingen na werden zelfs vurige paarden niet of nauwelijks schichtig, terwijl de voerlieden, die bij de eerste ontmoeting wijselijk stil en het paard bij den teugel hielden, die moeite wel met ineer zullen herbalen, zoodat de bedanking tegen den stoomtram vermoedelijk uitsluitend zal blijven bestaan voor sckrikachtige paarden, die ook door andere ooirzaken die minder aanbevelenswaardige eigenschap doen uitkomeu." Stoppeldijh, 15 April. Op Maandag den 18 dezer (2e Paaschdag) des namiddags half 5 ure, zal onze harmonie een concert geven op het dorp Ripenburg. Bij de in deze week te Middelburg gehouden aktc-examens werd de akte van onderwijzer o. m. vcrkegen door de heerenJ. van Baal, van Oost- burg, A. le Clerq, van Rctranchement, A. van Houte, van Groede, J. J. Blankert, van Axel, G. Jurry, van Hoek en M. N. van der Linde, van Wolfaartsdijk. De beer Mr. A. Kcrdijk heeft zijn benoeming tot alg. secretaris der maatschappij tot Nut1 van 't Algemeen aangenomen en tevens eervol ontslag als directeur der Rijks-postspaarbank aangevraagd. H. K. H. Prinses Hcndrik is door de mazslen aangetast. B. K. H. bevindt zich gelukkig naar omstandighedeu redelijk wel. Naar ons bericht wordt, heeft II. K. H. heden een rustigen nacht gehad. De toestand is zoo gunstig, als naar omstandigheden mogelijk is. Velen in den lande zullen zeker met ge- noegen verneinen, dat Z. M. de Koning aan den luit.-gen. K. van der Heijden, opperbevelhebber in Atjeh, het grootkruis va.n den Gouden Lceuw van Nassau heeft verleend. Aan 's Komngs adjudant-generaal, den generaal Verspyk, zou de opdracht gedaan zijn deze onder- scheiding, die van een zeer vlaiend sohrijven vergezeld gaat, den generaal te doen toekomen. Door het kiosk allege der Ned. Herv. gemeente te Meppel is tot predikant beroepen ds. D. H. Teljer, te Hellevoetsluis. Wij vernemen, dat in de fabriek tot hout- bereiding van den heer C. Mirandolle op Feyenoord het door de industrie zoolang gewenschte middel is gevonden, om palen over een gedeelte harer lengte met creosoot te bereiden. Tot nog toe kon een paal niet anders dan over de geheele lengte bereid worden. ljandbouwberichten Bij den bouwman D. Op 'tHandt te Linschoten is door een vaars een wonderlijk gedrocht voortge- bracht. Het heeft den kop en een vlerk als van een reiger, pooten en staart gelijk een lammatje, en weegt ongeveer 3 pond. De vaars ziet er op- pcrbest uit ea belooft verder in ruime mate al datgene te geven, waarnaar een boer na het kalven kail verlangen. Meer dan veertien dagen na den gewonen tijd is het gedrocht, hoewel dood, ter wereld gekomen. Amerika zal Europa nu ook van sinaas- appelen gaan voorzien en wel uit Florida, waar deze vruchten in overvloed groeien en zoo goed zijn, dat zij die van Spanje en Portugal in alle opzichten overtreffm. Een proef, genamen met een kist sinaasappelen, die men uit Jacksonville, Florida, naar Linden verzond, beeft uitmuntend voldaan. De kist bleef drie weken onder weg, en bij de aankomst waren slechts drie vruchten beschadigd. Eerlang wordt de proef op grooter schaal her- haald, en waarschijnlijk zullen weldra de zuidelijke Staten van Amerika een levendigen uitvoerhandel drijven in de geurige vruchten, waarvan zij een bijna onuitputtelijken overvloed bezitten. Op den spoor weg te Mecbelen hebben deze week twee ongelukken plaats gehad. Omtrent 5^ TEK NEUZENSflHE COERAIMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1