$o. 1659. Zaterdag 9 April 188L 2ie Jaargang AIge m o e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaander an. BINNEN LAND. ABONNEMENT. nu Ter Neuzen, 8 April. RECHTSZAKEN. Arrondisseiuents-rechtbank te Middelburg. TEH VFI /GNSCHE Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—. Door het xeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdireo- tenren en Brievenbuakoudera. ADVEKTENTlEN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DStlE open. biad rerMhljut PI—dug- ere VrtidagaTomT bij H. H T ie Ter Nenzea. F»olitieli Overzicht. Alle berichten uit St. Petersburg bevestigen den roeden indruk, dien de Duitsche Kroonpnns na zijn bezoek aldaar heeft medegebracbt. Bedroevend zijn ecbter de mondelinge berichten over den toe- stand van den Keizer en de stemming te St. Peters burg. Alexander III is in zijn paleis zoo goed als een gevangene, en het ergste, wat bij de jongste gebeurtenissen bleek, is de volkomen onbetrouw- baarheid van het ambtenaarspersoneel. Ur valt met meer aan te twijfelen, of vele ambtenaars, met alleen ondergeschikte maar ook hooggeplaatste, zijn voor de zaak der nihilisten gewonnen en wel grooten- deels door geld. De maatregel der regeering, om eene talrijke vertegenwoordiging uit de burgerij te doen kiezen, om deze met de regeering voor de orde en veiligheid te doen waken, heeft te St. Petersburg een zeer goeden indruk geinaakt. In 'tOosten is de lucht zwaarder betrokken dan ooit; men zou den nevel, die er hangt bijna een mist willen noemen, zoo tegenstrijdig blijven de be richten omtrent den stand der Turksch-Gneksche *reiiskwestie luiden. Aanvsnkelijk werd uit, Kon- stantinopel en Athene bericht, dat het Gneksobe Ministerie de door Turkije voorgesteide grenslijn onaannemelijk had verklaard. Toen werd uit Louden gemeld, dat de Engelsche Mimsterraad de door de Turksche regeering voorgesteide grensregeling goed- gekeurd, en het besluit genomen had, met alle andere mogendheden in de loop der week d.t oflicieel ter kennis van Griekenlaud te brengen, en wel door een internationaal document, dat de kraclit eener identieke nota heeft aan de Grieksche regeering te overhandigen. Daarop kwam de Ljuing uit Weenen, dat de Grieksche Minister Koumon douros zou aftreden, omdat, nu op den steun van Engeland niet valt te bouwen, volgens zijn oor- deel het belang van Griekenlaud medebrengt, de voorstellen der groote mogendheden en van 1'urkije aan te nemen, en dat derhalve het bestaande kabinet voor een ander moet plaats maken. 1 bans ineldt men weder uit Athene, dat men daar van meening is, dat de oorlog onvermijdelijk is en dat Koumondouros eene circulaire heeft guricht aan de mogendheden, waarin hij zegt, dat Griekenlandi ear en de duurzame zekerheid van Griekenlaud van binnen en naar buiten het verbieden, de door Turkije voorgesteide grensregeling aan te nemen. In Engeland heeft het Lagerhuis de voorstellen van Gladstone tot belastingwijziging aange.nomen. De begrooting door Gladstone ter tafel gelogd, levert zeer guustige cijfers op. Uit Zuid-Atrika komen eohter voor Engeland zeer ongunstige berichten In Basutoland gaat het even als in de Transvaal niet voordeelig voor de Engelsche wapenen. In geheel Kaapland heerscht eene vijandige stemming tegen het Engelsche element en in de Iransvaal zullen botsingen wel niet vermeden kunnen worden. Terwijl in Prankrijk de Senaat en kamer zich onledig houden, met de wetten op het, onderwijs, het tarief en het recht van vereeniging elkander toe te kaatsen, daar elk om beurte daarin tene wijzi- „jng of verbetering moent te moeten aanbrengen, is Je toestand in Algiers en Tunis derraate gespan- lien geworden, dat te Toulon reeds zeven oorlogs- schepen zijn uitgerust, die voor 25 dagen kolen en rantsoenen zullen innemen, terwijl het 1 te en 15e legerskorps te Marseille en Montpellier eerst- daags gemobiliseerd worden, om zoo noodig ter versterkiug naar Algerie te worden gezonden. Reeds hebben er gevechten plaats gehad en zijn er ernstige ongeregeldheden met moord voorgevallen. Prank- rijk heeft den Bey van Tunis met bezetting van zijn laud gedreigd. Een nieuw vraagstuk, het Tunische, ditmaal in Noord— Afrika, is nu aan de orde want Engeland en Italie zijn zeer door bijzoudere belangen daarin betrokken. Afrika schijnt dus ook in dit opzicht het land der toekomst te zijn. Ztrnmsltlg, 8 April. Fleden heeft door het ge- meentebestuur de aanbesteding plaats gehad van. het bouwen van een school en onderwijzerswoning, met het leveren van alle daartoe benoodigde bouw- stoffen, te Othene. Hiervoor is het minst mge- schreven door den heer P. Eekrnan alhier voor f 5768 nog waren inschrijvingsbiljetteji ingekomen van de heeren R. Walraven, te Ter Neuzen voor 7546; H. Kerckhaert, te Westdorpe voor 7500; D. E. Plasschaert, te Westdorpe voor f 7300; D. W. I. Keijzer, voor 6995 en P. J. Wisse, voor 6488, beiden in deze gemeente woonaclitig. Honteuisse, 6 April. Op de heden plaats gehad hebbende veemarkt waren aangebracht 16 runder- beesten, 8 paarden en 1 veulen. De uitgeloofde premien werden toegewezen als volgt: l0." Voor den besten hengst meer dan 3 jaar oud" aan G. F. Willemsens te Hontenisse; 2°. voor de bestc merrie met haar veulen, aan H. Picavet te Hnlst; 3o. voor den besten springstier, aan M. J» van Arenthals te Hengstdijk4o. voor de beste kalfdragende of melkgevende koe, aan J. de Waal te Hontenisse; 5o. den kooper van het ter markt gekochte vetste stuk rundvee, aan G. van Over- meeren te Hulst; 6o. den kooper van het grootste getal ter markt gekochte paarden, aan P. de Brouwer te Cliuge; 7°. den kooper van het ter markt ge kochte stuks rundvee; en 8°. van het grootste getal ter markt gekochte koeien of ander rundvee, beiden aan D. Dierick te 3t. Nicolaas. Hontenisse, 7 April. Nu het gebleken is, dat eenige kiuderen boven zes- en beneden twaalfjangen ouderdom te Hulst gewoon lager onderwijs genieten, beliep het getal niet ter school gaanden op 1 Januar. 11. slechts 88; dat is 12| pCt. van het getal aanwezigen van dien ouderdom. De Minister van fiuantien heeft in de zitting der Twcade Kamer van jl. Woeusdag de volgende mededeeling gedaan ,l)e beslissingen gister door de Kamer genomen omtrent artikel 6 der Hentewet zullen onvermijdelijk grooten invloed uitoefenen op de werking der wet, zoo die tot stand konjt en vorderen al dadelijk een oinwerkiug van verscheulene bepalingen van het wotsoutwerp. Ik vind mij ver- plicht de gevolgen der beslissingen der Kamer in ernstige overweging te nemen en na te gaan ot en op welke wijze daarin zal kuunen worden voorzien. Daaroin verzoekt de Minister schorsing van de be- handeling van het wetsontwerp." Daartoe is besloten. Door het centraal bestuur van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond is een adres aan de Tweede Kamer gericht over het dezer dagen vermelde feit, dat 12 schrijvers aan's rijks marine- werf in een adres aan den Minister van marine verhooging van salaris verzocnten en daarvoor ge- straft zijn. Volgens het adres luid le 's Ministers bevel, dat de adressanten „ten strengste moesten worden gestraft." De aard der straf schijnt aan de boofden van het rijks marine-etablissement te zijn overgelaten, en men beweert, dat deze in ver- band met het hoog bevel nog zeer edolmoedig hebben gehandeld, door, behalve een duchtige ver- maning aan die ouders van gezinnen voor de vermetelheid om tot een Minister een dusdanig verzoek te richten, hen te straffen met een korting op hun salaris, drie maanden lang, van 50 centen per dag." Het adres verzoekt aan de vergadering bij den Minister van marine er op aan te dringen 1<>. op het zoo mogelijk toegeven aan het hoogst billijk verzoek der klerken aan 's rijks marinewerf te Amsterdam; 2°. op rooieering der naar adressants meening hoogst onbillijke en veel te zware straf, den klerken voornoemd opgelegd, waar deze slechts met het oog op de groote verantwoordelijkheid tegenover hunne gezinnen, eerbiedig herziening hunner salarissen hebben verzocht, op de wijze als bun dat geoor- loofd solieen en door niemand verbod. il is geworden. Bij het gewoon bezoek, door den Koningen de Koningin aan Amsterdam te brengen 26 dezer zal de kleine Prinses worden meegenomen. In officieelen stijl luidt dit bericht: De jeugdiga Prinses Wilhelmine zal HH. MM. den Koning en de Koningin bij het gewone bezoek aan Amsterdam vergezellen. Op de marinewerf te Amsterdam is men sedert eenige dagen begonnen de Willem Barents voor den aanstaanden vierden tocht gereed te maken. De zeildag is den 7 Mei en de vermoedelijke tijd van terugkomst het begin van November. In het reisplan is ook opgenoinen het bezoek aan Spits bergen en zoo mogelijk het bevaren der Karazee, teneinde die zee te onderzoeken. Dicksonhaven aan den uiond der Yenessei te hezoeken en in Barents ijshaven den gedenksteen te plaatsen. De kommandant zal over het geheele tijdsverloop der maanden Juli en Augustus mogen beschikken om te trachteii* in de Karaz .e te dringen en genoemd onderzoek te doen. Zooals bekend is ligt de Karazee beoosten Nova-Zembla en is die zee in de laatste jaren slechts door enkele stoomschepen, bestemd naar de Siberische nvierenbevaren kunnen worden. I)e reohtbank heeft in hare zitting van 5 April de volgende vonnissen uitgesproken lo P. v. M., oud 25 j., 2o F. Z., oud 32 j., arbeiders te Clinge, ter zake van mishandelingj ver- oordeeld ieder tot eene boete van/3, subsidiair 1 dag gevaugenisstraf. F. d'H., oud 25 j., arbeider te Koewaokt, ter zake van beleediging met woorden en dreigementen aan twee bedieneude beambteu in de waarneming hunner bedieniug gedaan; veroord. tot eene boete van 8 of 3 dagen gevang. F, d. R., oud 28 j., sohipper te Duivenshoek (Honte-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1