Vertrsl der brlevenmail naar Oast-Mis. Mo 1658. Woensdag 6 April 188 22e Jaargang AIge m o e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND. BU1TENLAND. advertintiIn. Ter Neuzen, 5 April POSTER IJ EN. ABONNKMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door bet geheele Kijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abouueert zioh bij alle Boekhandelaara, Poatdireo- leuren en Brieven'ouakoudera (IOIIIUIyT. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters wo-rden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te render uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag BRIE nren. 3>«t blad Tersehljnt Dlnsd«c> est Trljdtuarond blj A K. €S. B H O H T te Ter Nenzen. !Blj deze conraot behoort ecu h!j voegM'l. Politioli Overzieht. Gelijk men ton verwacbten, is de Kroonprins van het Duitsche llijk door den Czaar en het Hof te St. Petersburg hoogst vriendscbappelijk ontvangen. Alexander III heeft hem driemaal vol geestdrift ombelsd en van aandocning gescbreid, en men beeft zich gebaast, de faam op roerenden toon de innige verzoening tusscben Rusland en Duitschland te doen verkondigen. De Kroonprins heeft er nog toe bijgedragen, om deze meening te bevesligen, door aan eene deputatie van te Moskou wonende Duitschers te verklaren, dat de vriend- scbap der huidige generatie even duurzaam zal zijn, als die der oudere en deze vriendscbap niet slechts voor beide naburige Staten, maar oo voor den vrede van geheel Europe van belang is. Unser Pritz is dus niet alleen naar de Newa gegaan, oin bij eene begrafenis tegenwoordig to zijn, maar ook nog oin andere bela"gen te bevorderen. Europa kan dus gerust zijn op dit punt. Ilusland en Duitschland znllen voorloopig hunne legers tot vredtl ,e«ende doeleinden gebrniken. Uit Turkije komen ditmaal berichten, die de waarschijnlijkhe'd, dat de oorlog met Griekenland zou kunneu vermeden worden, zoo goed als in zekerbeid veranderen. Nadat de vertegenwoordigers der mogendheden bet door Turkije aangeboden voorstel onvoldoende badden geoordeeld, werd het besluit genomen, om een tegenvourstel te doen, dat dour Turkije werd aangenomen. Thaus zouden dc mogeudheden gezamenlijk hetzelfde trachten te verkrijgen vail Griekenland; de G"ie.ksche regeering zou, naar men verwachtte, evencens toegeven, om het verwijt te ontgaan, dat zij tot elken prijs den oorlog wil. Uit Griekenland zelf verueeint men, dat de aangekondigde revue op 6 April niet zal p'aats hebben, docb overigens luiden do rechtstreeksche bericlitsn uit Athene nog met zoo gunstig. Daar roert men nog voorldurend de krijgstrompet. Egypte heeft het verzoek der Turksche regeering afgewezen, om een contigent, ingeval van een oorlog tegen Griekenland. Egypie voert zijne finantieele onmacht als redeu aan. In Portugal is een nieuw Ministerie opgetreden. Volgens de limes willen de Cortes terzijdezetting van bet Delagoa-tractaat, en eiscbt de publieke opinie in Lissabon heropening der onderhandeliugen. In Engeland heelt Lord Cairns eene redevoermg van twee en een half uur gehouden, waarin bij opbeldering verlangde nopens de scliikking met de Boeren, en ten heftigste de staatkunde der regeering aanviel, welke Er.geland smaad berok- kende en ontmoedigde. De Minister verdedigde do regeering, welke bet land uit de verlegenbeid redde, waarm bet vorig kabinet het gestort had. Wanneer de oorlog bad voortgei'uurd, zou een groot gedeelte van Zuid—Afnka daann bet-rokken zijn geworden. De oorlog was bovendien door bet Engelsche volk niet gewild. Inmiddels is Pot- chet'stio nn door de Boeren iugenomen en hebben zij met de kanonnen, daar veroverd, den Engelscben in Pretoria zware Vcriiezen toegebraclit. Men vreest nog allijd, dat de vrede niet behouden zal worden. Er heersclit erg veel beweging in Kaapland. Dezer dagen heeft te Gsnt eene conference plaats gebad tusscben de heeren Boers en Lebaigue, concessie aanvragers voor de stoomtramlijnen van Hulst naar Walsoorden en van Breskens naar Maldegem, en de he> ren J. L van Waesberghe— Janssens, van Hulst, H. G Haramacher, van Groede en J. G. Oerritsen, van Breskens, ten gevolge waarvan het tot stand komen van bedoelde lijnen zoo goed als verzekerd mag geacht worden. Ook vernemen wij, dat de Staten dezer Provincie lioogstwaarschrjnlijk binnen kort in baitengewone vcrgadering zullen worden opgeroepen ter vast steiling van een reglement op de trarawegen en tot, herziening van het in de laatste vergadering vastgestelde reglement op de wegen en voetpaden, waarop zoo het schijnt de Koninklijke goedkeuring niet is verleend. Door de kerkeraad van de Christ. Geref. ge- meente alhier is een drietal van predikanten opge- rosakt, bestaande uit de heeren: G. Bramer, te Boxum, S. de Jager, te Serooskerke en J. Westerhuis te Landsmeer j hieruit zal door de gemeente a. s. Zondag een leeraar beroepen worden. De heer C. A. C. L. John, predikant bij de Christ. Geref. gemeente te Vlissingen, heeft bet beroep naar Zwartewaal aangenomen. Hontenisse, 2 April. De gemeenteraad heeft hedeu tot tijdelijke onderwijzeressen en vrouwebjke handwerken benoemd: M. W. bchouten en It. Hoveniers, de eerste voor de school in de Noord- straat, de tweede voor die aan den Molenhoek. Iloofilplaat, 2 April. Door bst bestuur van den Hoofdplaatpolder is heden alhier aanbesteed, het maken van 1382 meters lengte keibeslrating en 110 meters lengte grintweg. Hiervan is aannemer geworden de beer C. van der Hooft te ler Neuzen voor f 7688. Na een stormachtigen nacht kwam Zondag- ocbtend het stooinschip Prins Henurik, van de maatschappij Zeeland, ten 8 ure de haven van Vlis- singen binnen. Door den hevigen golfslag was de raderkast stuk geslagen en de officierskajuit onder water geloopen. Het provinciaal kerkbestuur van Zeeland, in aanmerking nemende de ongezindbeid van bet classicaal bestuur van Middelburg om de wettige voorscbriften betreffende de aanneming van lidmaten, vervat in artikel 38 en 39 reglement op het godsdienstonderwijs. te handhaven; met de be- doeling om aan den verwardon staat van zaken in Middelburg een einde te maken en de orde daar zooveel mogelijk te herstellen; zoomede opdat aan de leden der gemeente het recht verblijve om hunne kinderen na genoten onderwijs tot het doen van belijdenis te zien toegelaten heeft besloten het classicaal bestuur van Middelburg 1 ijdelijk te ontheffen van alie bemoeiing voor de Ned. Herv. gemeente tR Middelburg in zake bezwaren en ge- schillen, welke met artikel 38 en 39 van het regle ment op het godsdienstonderwijs in verband staan. De uitslag der herstemmbig over het Nuts- secretariaat is deze, dat de meerderbeid is verkre- gen door Mr. A. Kerdijk, die 577 stemmen bekwam, tegen 426 op den heer P. Brnyn; 322 departe- menten namen aan de herstemming deel; 14 onthielden zich. Bij den hoogleeraar Harting te Utrecht is bet voor al de vrienden der Transvaal welkome bericht ontvamren, dat door tusschenkomst van de Nederlandsch-Indische handelsbank de belangrijke gift van f 4000 uit Nederlandsch-lndie voor de noodlijdenden in de Transvaal ter beschikking van het hoofdeomite is gesteld. ViA Brindisi, 7 April 7,30 's avonds. V'ik Amsterdam, 8 April 5,50 's avonds. VuL Napels, (Eransche mail) 15 April 7,30'savonds. Via Napels, (Maats Nederl.) 18 April 7,30 'savonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Bauka en Palembang niet aan. Landbou wberiob ten De aanhoudende nachtvorsten en het voort- durend sthrale weder schijnen aan de bloeinbol- gewassen tot nu toe geen bepaald mtdeel berokkend te hebben. Alleen zullen de bollen wat later dan gewoonlijk bloeien en is het te verwachten, dat de hyacinten enz. te Haarlem, Bloemendaal, Over- veen* Heemstede enz niet voor medio April in al hare bloemenpracht te velde te aanscbouwen zullen zijn. Een jong schaap van den landbouwer U. A. Noordenbosch te Wanswerd, braobt de/.e week twee lammeren ter wereld, waarvan 6en met twee koppen. De grootste broeikas der wereld is de thans voltooide oranjerie van Koning Leopold II te Laeken, in het park van bet kasteel. De inhoud bedraagt 45,000 kubieke meters, de glazen koe(>el heeft eene hoogte .an 30 en eene doorsnede van 60 meters. Twee vuurtorenschoorsteeneii in den vorm van minarets geven aan het geheel een Ousters ka- rakter. Het in wendige is daarmede in overeenstem- ming. Het verwarinen van het reusnchlig gebouw vereischt een lengte van 5000 meters aan buizen. Onder de planten, die deze wintertuin zullen ver- sieren, zijn vooral te noemen twee reuzenpalinen, reeds aangekomen, van welke de eerste 13 meter hoog is, terwijl ziine kroon 8 meter doorsnede heeft en de tweede 19$ meter. Het vervoer van dp eerste, uit serres van Enghien, die de Koning heeft aangekocht, eischte een span van 21 paarden; de boom woog 24,000 KG. Verledcn week verscheen voor de correctioneele rechtbank van Brussel, een nruisje, nauwelijks 10 jaren oud, en dat reeds sedert verscheidene jaren bet bedrijf van zakkenrolster uitoefende. Het ongelukkig kind, dat van hare moeder het i stelen schijnt geLerd te hebben, exploiteerde I vooral de markten, waar zij de portemonnaies uit de zakken der dames roofde. In bet bu s harer moeder heeft men eene groote hoeveelheid dier voorwerpen gevonden. Het kind dat onlangs op heeterdaad betrapt werd, beweert

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1