flo. 1657. BINNENLAND, Zaterdag 2 April 188L 21e Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMBNT. Per drie maandea binnen Ter Neuzen f 1,Door het jjeheele Rijlt 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men ahonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Poatdirec- '■euren en Brievenbuskouders. ADVIETENTllN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden near plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE nren. Wit bind Tereehljnt Dinsdag. en Vrljdagavoud bij I. R. D B O W T te Ter Nenxen. JPolitioli Overziclit. Het gebulder- van het geschut der Petrus- Paulusvesting en de geweersalvo's der op liet plein opgestelde infanterie, hebben het Russische volk verkondigd, dat de plechtige bijzetting van het lijk van Alexander II in de kathedraal, ter plaatse daartoe door den overleden Ozaar zelven aangewezen, heeft plaats gehad. De teekenen der Keizer'.ijke waardigheid en de ridderorden, welke bij het lijk waren nedergelegd, zijn naar het winlerpaleis terug- gebracht; de rouwvlag van het paleis is neerge- haald en vervangen door den Keizerlijken standaard. Thans wacht het Russische volk op de daden van den nieuwen Keizer en vleit liet zich, dat Alexander III, bij gelegenheid zijner kroning te Moskou, meerdere vrijheden aan zijn volk zal schenken, al is het dan ook geen grondwettige Staatsregeling, waar men zoo zeer naar haakt, om den nihiliaten hun voornaamsten pijl uit den koker te nemen. Want men moet niet uit het oog verliezen, dat hot nihilisme nog iets anders is, dan eene raooidnaanie. Dit leger van moordenaars, dat gevoed wordt met alle ontevredenen van de meest voormtstrevende denkbcelden, gevoelt zich geroepen, honderd duizenden van dooden, van verbannenen, van verongelukten te wreken, en ontleent hieraan zijne voornaamste kracht. Siberie alleen vertegen- woordigt eene zee van tranen. En de gouden vrij- heidszou, die het westelijk Europa verlicht, heeft de oogen van hen betooverd, die aan de Wolga eu de Karpathen in eene duisternis leven, die ons voorstellingsvermogrn te boven gaat. TYch zal men de bron van 't kwaad niet in eigen boezem, maar weder elders gaan zoeken. In Frankrijk heeft men het weder bizonder druk met Gambetta's gehoudeu redevoeringen. Alles wijst er op, en daarvoor moet ook de wijziging der kieswet dienen, die de Kamer \6ir de groote vacantie van 12 April tot 10 Mei nog af zal maken, dat Gambetta nog cenmaal president der republiek wordt. Madier^ de Montjau heeft de regeering ondervraagd over het vervolgen van eenige dagbladen, ter zake van artiktlen naar aanleicling van den moord van Altxander II. In Portugal is een nieuw Ministerie opgetreden. Men hoopt de zaken nu te schikken. Zoo gaat het gewoonliik na een boel lawaai. Europa is een Koninkiijk rijker geworden. De Kamer van Rumeme heeft vorst Karel den Kor.ings- titel geschonken. Zeer vereerend voor lurkije, zoo'n dtftigen buur te krijgen. Turkije het ft het aaubod, om Candia af to staan, ingetrokken. Een ander voorstel is daarvoor in de plaats gekomen, dat zeer gunstig moet zijn en waarover de ve.r'.e^enwoordigers der groote mogend- heden beraadslaagd hebben. Nadat de gezanten de voorstellen zullen hebben vastgesteld, welke naar hun oordeel aan Turkije en Griekenland gedaan inoeten worden, zullen deze eerst aan het oordeel der regteringi.il worden onderworpen. Toch houdt in GrieXenland het wapengekletter aan. De Koning zal 6 April eene revue houden en aan de nieuwe bataljons de vaai.dels uitreiken. Uit Athene wordt bericht, en dat is gewooulijk grootspraak, dat daar groote bezendingen wapenen zijn aangekomen en nog andere worden verwaoht. Ook de Minister van oorlog heeft een besluit tot vorming van nieuwe bataljons geteekend. Of die nog wel noodig zullen zijn, want in ds Kamer heeft de oud-Minister Tricoupis openlijk verklaard, dat men veiiigopde hulp van Engeland kon rekenen, als Griekenland maar begon. De Engelsche bladen hebben zich ecliter gehaast, om die verwachting tegen te spreken. In Engeland is men den dader van het buskruit- verraad in Mansionhouse op het spoor. In Ierland kuiineii de gemosderen door de dwangmiddelen der regeering nog volslrekt niet tot rust komen. Dit blijkt uit het feit, dat de vrijwill'ge geldelijke bijdragen, die het Landverbond ontvangt, om de beweging levendig te houden, verleden week meer bedro.igen, dan nog in eene der vorige weken bij- eengebracht werd. Over den vrede met de Transvaal zijn de ge- voelens in Engeland en in Zuid-Afrika, en ook in Nederland zeer verdeeld. Alles zal afbangen van de Koninklijke commissie, die de zaken moet be- redderen. Wij gelooven niet, dat de Boeren zich met een kluitje in het riet laten stureu. Ter Neuzen, 1 April Door het postkanloor alhier is de volgende onbestelbare brief verzonden aan het adres van Jacobus de Bruijne te Catspolder. Op de alphabetisch gestelde aanbevelingslijst voor kantourechter te Zierikzee zijn geplaatst de heeren Mrs. E. A. E. van der Kemp, kantonrechter te Ter Neuzen, Jbr. A. R. P. van Kinschot, griffier bij de rechtbank te Zierikzee, J M. Isebree Moens, procureur en plaatsvervangend kanton rechter aldaar. Men herinnert zich dat na het plegen van den moord op het zoontje van den heer Bongaardt deze eene premie van f 10,000 heeft uitgeloofd voor dengene, wiens aanwijzigingen tot de ontdek- king van den moovdenaar zouden leiden. Thans, nu de veroordeeling van den moordenaar eene besliste zaak is, heeft de justitie uitgemaakt, dat de sergeant E. A. Musquetier, van het regiment grenadiers en jagers, geplaatst op den hoofdcursus te Kampen, rechthebbende op die s >m is. Dientenge- volge werden voornoemden onderofficier de f 10,000 door den offieier van justitie te 's Giavsnhage aangeboden, aoch Musquetier heeft de premie van de hand gewezen, met verzoek, den heer Boogaardt te doen weten, dat bij hem geheel de vrije be- schikkiug over het geld liet. Naar wij verneinen is de premie, door den heer F. Bogaardt bestemd voor een Maatschappij tot 1 redding van schipbreukelingen hier te lande. Blijkens de plau-teekeningen, schrijft men aan het Handelsbl., belooft het theatre Indien, dat men voornemens is te Amsterdam op te richten, een waar paleis uit het tooversprookje te worden. Het inwendige is, in overeenstemming met den naam van dezen schouwburg, in den eigenaardigen oosterschen stijl bebandtld. Koepel en galerijen rusten op slauke pijlers, kwistig met beittlwerk versierd en met sprekende kleuren, als rood, olauw eu goud, beschilderd. Het gebouw kan zoogoed als rondom open gemaakt worden, zoodat men het uitzicht krijgt op den tuin met zijn fontein, tropische plan ten en gewassen. Voor het geheel wordt op een oppervlakte van 2500 vierk. meter gerekend. Een tiental in— en uitgangen waarborgen een gemakkelijk verkeer. De plaatskaartjes worden in overdekte portalen uitgegeven. Handschoenen, bloemen, reukwatertjes en lekkernijen zijn in smaak- volle winkeltjes aan het gebouw zelf verkriigbsar. De zitplaatsen, toil getale van vijf en twintig honderd, zijn alle ruim, en zoodanig toegaukelijk, dat het onaangenauie dringen en voorbijschuiven tot zijn miust hinderlijke vormen herleid wordt. En indien de Koning de hem aan te bieden loge aanneemt, zullen vlak over het looneel eenige vorstelijke zetels in afgeschoten ruinate worden aangericht. In de zaal wordt niet gerookt en geen vervcr- schingen rondgedi nd. Kortom, de ondernemers weoschen er een schouwburg van den eersten rang van te maken, die, in strijd met vroegere geruchten, met het Brusselsch Eden theatre en dergelijke niets gemeen heeft dan weelderige inrichting. Uit Groningen schrijft men: De landver- huizing uit onze noordelijke streken naar Amerika is in vollen gang, lien voorbeeld gelde voor vele uit de gemeente Warfum, groot 2207 zielen, waar de rijkste boerenstand wordt gevonden en het den 1 arbeiders nooit aan werk ontbreekt, vertrekken eerstdaags ruim zestig personen naar de Nieuwe i wereld. Zij behooren alien tot den gegoeden arbeidersstand en zijn door de goede berichteu en de hulp van vrienden en bloedverwanten in Amerika tot het verlaten van hun Vaderland genoopt. Gelegenheid baart genegenheid. Daar de reis naar Amerika zoo gemakkelijk en goedkoop wordt gemaakt, zijn er vele boerenzoons die Amerika eens willen bereizen. Per Castor, welke 18 April a. s. van Amsterdam naar New-York vertrekt, gaat de zoon van den l.indbouwer Kuipers van Steggerda. De reiskosten worden hem door verschillende iandbouwers uit Friesland vergoed en indien bij verklaart, dat de toestandon in Amerika werkelijk zoo zijn als hunne vroegere gewestgenonten thans in Amerika schrijven, dan gaan er vele Iandbouwers uit Friesland, die over 15 h 20 mille kunnen beschikken en hier onder de te hooge pachten gebukt gaan, nog dit jaar betere belooning voor hunnen arbeid in Amerika zoeken. Ook uit ons gewest gaan per nPollux" den 4 Mei van Amsterdam de heer 11. Bronsema van Noorder-Hoogebrug, met een tiental boerenzoons met helzelfde doel een reisje in Amerika maken. De commissie belast met het onderzoek naar de botsing, welke den 4 Februari bij Kugelbaak heeft plaats gehad tusschen de City of Dublin en de Lloyd-stoomboot K.onprinz Friedrich Wilhelra, heeft den kapitein van het eerstgenoemde schip vrijgesproken en het grootste deel der sell u Id ge- weten aan den kapitein van de Lloyd- stoomboot. ,nndboil wbermliten. Door een bouwman te Kethel is de eerste gras- boter aan Z. M. den Koning aangeboden. In 1880 werden te Delft aan de Waagaan- gevoerd 727,860 Ned. pd. boter en 691,141 Ned. pd. kaas. De Kamer van Koophandel aldaarcon- stateert in haar jaarverslag, dat de kwal'teit gaande- weg beter wordt, dank zij een ruimere toepassiiig van de nieuwste verbeteringen in de bereiding. TElt NEIMNSCHE COUKANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1