No. 1656, Woensdag 30 Maart 1881, 2fe Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND. ABONNEMENT. Per drie maandsn binnen Ter Neuzen f 1,Door het jjeheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgle f 1,40 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaare, Postdirec- tenren en Brievenbuahondera. ADVEBTENTlfiN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel mear f 0,10, Grootere lettera worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinadag en Vrijdag namiddng DRIE uren. Dlt bind renKhijnl Dinsdag- eu Vrljdagavoad blj i. K. ft, DIONT tc Ter Weazen, F*olitielc Overzicht, Wat in Rusland voorvalt zal ongetwijfeld nog geruimen tijd de algemeene belangstelling blijven trekken. Eerst komt thans het proces der vier nihilisten, die, in hechtenis zijn genomen naar aanleiding van den op den Czaar gepleegden moord, dan de plechtige begrafenis van Alexander II, en vervolgens rnoeten natuurlijk alle regeerings- daden van den nieuwen Czaar nauwkeurig worden gevolgd, omdat het daarvan afhangt, welken loop de zaken voortaan in Rusland zullen nemen. De goede verstandhoudingi met Duitschland zal buiten verwachting door den nieuwen Czaar opnieuw be- vestigd worden. Per telegraaf heeft hij althans den Kroonprins van Duitschland dringend uitge- noodigd, zijne overkcmst te bespoedigen, daar de Czaar v<5or de aankomst der andere gasten gaarne een ouderhoud met hem wenschte te hebben. Aan dat verlangen heeft de Kroonprins voldaan en is hij bereids te St. Petersburg aangekomen. De Duitsche Kroonprins en de Prins van Wales zullen hun intrek nemen in het paleis van den grootvorst-troonopvolger. Alle maatregelen zijn genomen, om de veiligheid der vreemde gasten te verzekeren. Die maatregelen mogsn niet overbodig te achten zijn. De nieuwbenoerade prefect der hoofdstad, Baranow, toch heeft niet minder dan 36 bedreigingsbrieven ontvangen. Hij heeft een dag- order uitgevaardigd, waarbij alle ambtenaren van politie worden aangespoord tot nauwgezette plichts- betrachting. De nihilistische en de buitenlandsche onver- zoenlijke bladen, die het wiilen laten voorkomen, als of de moord op den Czaar wel degelijk door hun partijgenooten beraamd en ten uitvoer gebracht was, en bekrompen en verblind genoeg zijn, om in de wandaad roem te zien, hebben Bismarck aanleiding gegeven, om met de verschillende Ka- binetten van gedachten te wisselen over zijn oud plan, om alle staten uit te noodigen tot een ge- meenschappelijken strijd tegen nihilisten, socialisten en revolutionairen. In Spanje schijnt in den laatsten tijd de repu- blikeinsche geest ook weer levendig te zijn geworden. Terwijl 130 Castilliaansche eommunisten aan een feestmaal zeer rustig den verjaardag der Parijsche commune vierden, hadden or in eene der drukst bezochte straten van Madrid verscheidene ontplof- hngen van springbussen plaats. Hierdoor ontstond eene algemeene ontsteltenis. De menschen liepen in allereil naar de pleinen en straten, waar de regeeringsgebouwen en de woning van den gouver- neur der hoofdstad gevonden worden. Deze buiten- sporigheid is waarschijnlijk niet eens uitgegaan van de republikeinen, en moet zij alleen dienen, om wantrouwen tegen het nieuwe vrijzinnige Ministerie te verwekken en den Koning schrik aan te jagen met het //roode spook." In Portugal heeft het Ministerie naar aanleiding van een votum in de Eerste Kamer zijn outslag genomen. Het is thans rustig in Lissabon, en de vooruaamste bladen geven hunne ingenomenheid met den val van het Ministerie te kennen. Men hoopt nu, dat het tractaat betreffende de Delagoa-baai niet uitgevoeid zal worden. In Engeland houdt het Lagerhuis zich, behalve met de Transvaal, nog voortdurend bezig met de ontruiming van Kandahar, die door velen wordt j afgekeurd. Daar deze reeds begonnen is, zoo zal het voorstel tot afkeuring wel verworpen worden. In Griekenland heeft de Kamer het voorstel tot oproeping van alle militairen, die voorloopig wa- ren vrijgesteld, aangenomen. Over den stand der TurkschGriekscbe grenskwestie zijn verschillende berichten. Terwijl de Standard schrijft, dat de confe rence der gezanten als geeindigd mag beschouwd worden, zonder tot eenig resultaat geleid te hebben, maar toch aan de Turksche regeering de gelegenheid opengesteld zal blijvenom nieuwe voorstellen te doen, meldt een ander blad, dat de afzonder- lijke samensprekingen der gezanten te Konstanti- nopel onlangs aangevangen zijn, cm de staat- kunde van uitstellen der Turksche regeering op de meest afdoende wijze tegen te gaan. Uit Weenen wordt daarentegen verzekerd, dat er slechts oneenigheid tusschen de gezanten is met betrekking tot Prevesa, waarvan Engeland den afstand noodig acht. De Turken zijn bereid, half Thessalie met Volo en Larissa aan Griekenland af te staan, doch zij weigeren Prevesa. Thans hebben op verzoek der Turksche regeering de verschillende gezanten op nieuw eene bijeenkomst gehad met de Turksche af- gevaardigden, en schijnt men tot eene overeenstem- ming te zijn gekomen. Ter Neuzen, 2d Maart De drieweeksche directe stoomvaart van Amster dam naar New-York van de Koninkl. Nederl. stoomboot-maatschappij zal in een om de 14 dagen veranderd worden. Het stoomschip Stella dier lijn is jl. Zaterdagmorgen ten 9 uur 35 min. Lizard gepasseerd, aan boord was alles wel. Zooals men weet vertrekt den 13 April a. s. van bovengenoemde maatschappij de stoomboot Castor; naar wij vernemen hebben zich voor die gelegenheid tot heden weder 34 personen uit deze ge- meente, Axel en Hoek bij den agent C. Nousen te Ter Neuzen aangemeld, om de reis naar Noord- Amerika te aanvaarden. In het 4e kwartaal van 1880 zijn van het postkantoor alhier naar Belgie de volgende onbestel- bare brieven verzonden: Th. Verstraetten te Ant- werpen, Smit te Brussel, en Ch. de Clerck te Brussel. De nabij de gemeente Bergen op Zoom op de Ooster-Schelde omvergeslagen mosselschuit is, zonder veel sc'nade bekomen te hebben, weder in het bezit van den eigenaar. Het lijk van den schipper De Lang, oud 62 jaren, wonende te Clinge, noch dat van zijn 2Ijarigen knecht Prant is gevonden geworden. Met 1 April wordt de nieuwbenoemde hoofd- ing. Brevet, thans arrond.-ing. te Leeuwarden, belast met den dienst in Zeeland, standpl. Middel- burg, ter vervanging van den hoofd-ing. Van Diesen, die belast wordt met den dienst der benedenrivieren, standpl. Den Haag, ter gedeeltelijke vervanging van den hoofd-ingenieur Van der Toorn, thans met het geheele rivierbeheer belast. Met 1 April vangt op de lijn Vlissingen QueenboroLonden een nieuwe en belangrijk verbeterde dienst aan. Ingevolge overeenkomst met de Dnitsche postadministratie zullen voortaan Duitsche brieven ook via Vlissingen verzonden kunnen worden. Men hoopt de reis van Berlijn naar Londen en omgekeerd in ongeveer 24 uren te kunnen bewerkstelligen. Veel oponthoud en ongemak zullen vermeden worden, doordien recht- streeks ingeschreven bagage niet meer, gelijk thans, te Queenboro gevisiteerd zal worden. Zulke bagage gaat rechtstreeks naar Londen en wordt d&sr aan het Victoria-station gevisiteerd. Volgens de Werkmansbode zijn aan de rijks marinewerf o. a. werkzaam een 12tal schrijversen klerken, die evenveel werkuren daags te vervullen hebben als de gewone werklieden, maar wegens hun taak grooter uitgaven aan kleeding hebben te doen enz. Toch is hun bij de loonsverhooging aan de werf bijna geen opslag gegeven en ontvangen zij nog slechts f 1,50 h f 2,00 daags. Onlangs besloten zij in een zeer eerbiedig adres aan den Min. van marine vermeerdering van loon te vragen. Hun chef ontraadde wel de afzending van het adres, maar een andere chef of de hoofd—ingcnieur, die het vernam, zeide terecht: Als vrije staatsburgers heb jelui het recht je tot den Minister te wenden." Het adres werd dan ook verzonden. Het antwoord luidde, dat de schrijvers, die zich verstout hadden, i zich tot den Minister te wenden, zonder dat hun onmiddelijke chef het verzoek had ondersteund, streng moesten worden gestraft; en de directie der marinewerf heeft hen dan ook met inhouding gedurende drie maanden van 50 cent daags op hun loon getuchtigd. Nadere inlichtingen ten deze schijnen niet overbodig. De gemeenteraad van Tietjerksteradeel heeft eenige dagen geleden eene beslissing moeten nemen in eene zaak, die zeker wel zeldzaam bij een ge- meentebestuur zal voorkomen. Zekere J. B. R., veearts te Bergum, had zich per adres gewend tot den gemeenteraad, met verzoek hem tegen een behoorlijke schuldbekentenis f 100 te leenen, waarvoor hij aanbood 5 pCt. rente te betalen. Hij beweerde, dat een gemeenteraad ver- plicht was voor de ingezetenen te zorgen, en dat adressant, nu hij eenig geld noodig had, reoht had dat van de gemeente te leen te ontvangen. Het zal wel niet gezegd behoeven te worden dat afwijzend op dat adres werd beschikt. Landbouwberichten. Ter Neuzen, 29 Maart. Naar men ons mede- deelt, zijn de wintergranen veel beter door dsn jongsten langdurigen en strengen winter gekomen dan men algemeen dacht het geval te zullen zijn. Tarwe, rogge en gerst staan tamelijk goed te velde. Het koolzaad schijnt zich over het algemeen uit- stekend te hebben gehouden, hoewel dit in dezen omtrek thans weinig voorkomt. De laatste droge dagen zijn den landbouwer zeer te stade gekomen, met het in den grond doen van erwten en boonen terwijl men met het aardappelpoten ook op ver schillende plaatsen is aangevangen. Een gunstige wind tot waterafvoer heeft vele polders van het overtollige water doen ontlasten, eene zaak waar- naar den landman dan ook zeer verlangde. In tegenstelling van andere plaatsen in ons vaderland, TEH MEMSfllE

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1