flo. «655 Zaterdag 26 Maart 1881. 2le Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. AANBESTEDING. BINNEN LAND, ABONNEMENT. drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het Per geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, (euren en Brievenbuekoudera. Postdirec- ADVSRTENTlilS. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te ztudea aiterlijk Dinedag en Vrijdag namlddag DRIE area, 9$ Bit Mad verechljnt Dlaidag. en Vrljdayarnad bij Jt. H. 6, BIONT te Ter Neaiea. Bit dezc courant behoort ecu bljmgarl. De BUiiOEMEESTER en WETHOUDERS .an ZAAMSLAG, zuilen, op Vrijdag den 88ten April 1881, des vooriniddags te 9 uren, in het geineente- huis aldaar, in het openbaar, bij enkele inschrijving, onder nadere goedkeuring van den gemeenteraad, A. AN BESTEDEN Het bouwen van eene school en onderwijzerswoning, met het leve- ren van alle daartoe benoodigde bouwstoffen, te Othene. Het bestek ligt ter lezing ter secretarie der ge- meente, en zal van af beden, aldaar verkrijgbaar zijn tegen dadelijk betaling der kosten ad f 0,60 of, bij franco toezending ad f 0,63 per exemplaar. Aanwijzing op Vrijdag en Dinsdag te voren, telkens des voormiddags te 9 uren, in het ge- meentehuis. Zaamslag, den 18 Maart 1881. L. VAN DIXIIOORN, Burgemeester. E. H. WORTMAN, Secretaris. F*olitielt Overzicht. Belangrijk nieuws uit de Transvaal! Terwijl we nog eeniaszins in onzekerheid verkeerden, of onvoorwaardelijk geloof kon worden gehecht aan de juistheid der vredesvoorwaarden, was men in Enge- land daaroratrent reeds volledig ingelicbt. Gladstone heeft zich nl. gehaast, in het Lager- huis mede te deelen, dat eene schikking met de Boeren getroffen is en de Boeren de hun aan- geboden vcorwaarden in substantia hebben aau- genomen. Deze luiden als volgt: 1°. De suzereiniteit van de Koningin over de Transvaal wordt erkend; 2®. Aan de Boeren wordt volledig zelfbewind verzekerd 3®. Het opzicht over de buitenlandsche aan- gelegenheden van de Transvaal blijft aan Engeland 4®. In de toekomstige hoofdplaats van de Trans vaal wordt een Engelsch resident aangesteld; 5®. De Koninklijke commissie bestaat uit Sir Hercules Robinson, Sir Evelyn Wood en Sir Henry de Villiers, opperrechter te Kaapstad; 6°. Deze commissie zal bepalingen opmaken tot bescherming van de belangen der inboorlingen, en schikkingen betreffende de grens-aangelegen- heden; 7®. De commissie zal overwegen, of wellicht eenig gedeelte, en welk, binnen eene zekere grens- lijn oostelijk van de Transvaal zal wordenafge- scheiden; 8®. De Boeren trekken zich terug van den Langnek, en keeren naar hunne haardsteden; 9®. De Britsche garnizoenen blijven in de Transvaal tot na afloop der definitieve regeling; 10°. Daar de Boeren zich verbinden tot uit- eengaari, belooft Wood, dat hij noch avanceeren zal, noch oorlogsvoorraad zenden naar de garnizoenen. j Van vradicale" zijde zoo meldt de telegraaf er bij werden deze mededeelingen met luid gejuich begroet, doch wij mogen aannemen, dat ook de andere partijen zich wel bij die toejuiching zuilen hebben aangesloton. Zeer zeker hadden wij voor de Boeren wel 1 eenige gunstiger bepalingen verlangd, want be halve artikel 2, dat aan de Boeren volledig zelfbewind last, wordt de Transvaal eenvoudig geannexeerd, doch wellicht zijn langs vredelievenden weg nog wel eenigegunstiger wijzigingente verkrijgen. Wat het voornaamste is, is, dat wij op het oogenblik vrede hebben, want waren de vijande- lijkheden hervat, zeker zou de positie der Boeren heel wat minder gunstig geweest zijn, dan bij den jongsten strijd. Czaar Alexander III van Rusland begint zijne regeering in overeenstemming met alle traditien, door eenige daden van genade en menschlievend- beid. Hij heeft de in 1861 door zijn vader vrij- gemaakte Boeren opgeroepen, om hem den eed van trouw te zweeren en hun dus nu alle gewone bur- gerrechten toegekend. Voorts beeft hij het lot verzacht der personen, die met verlies van burger- rechten naar Siberie verbannen zijn, door een be- sluit, waarbij hun vergunning wordt verleend, han- del of bedrijf uit te oefenen, wanneer zij zich drie jaren goed hebben gedragen. Gelijk voorrecht kan door den Minister van binnenlandscheu zaken aan staatkundige ballingen toegekend worden. Dan bestaat nog het voornemen, om in 23 gouverne- menten des lands de afkoopsominen, welke de Boeren te betalen hebben voor het hun bij de afschaffing der lijfeigenschap toebedeelde land, aan- zienlijk te verminderen. De strengste maatregelen tegen de Nihilisteu daarentegen worden met alle kracht en macht toegepast. Behalve op twee hoofd- leiders, die erkenden de daders te zijn van twee vroeger beraamde, maar mislukte aanslagen, heeft de politie de hand gelegd op het meerendeel eener vergadering van 73 personen, die Vrijdag eene bijeen- komst bij een banketbakker hielden. De politie meent, in hen de hoofden der samenzwering te hebben gevonden. Duitschland beleeft niet veel voorspoed met het nieuwe tarief door Bismarck in 1879 ingevoerd. I De bevolking ziet nog altijd verlangend uit naar den algemeenen bloei en welvaart, die het raoest aanbrengen. Integendeel wordt de toestand meer en meer gedrukt en neemt de landverhuizing op groote schaal toe. Intusschen zijn bij den Rijks- dag wetsontwerpen ingediend, betreffende de bierbe- de zegelbelasting en de belasting op vrij- vijmdig zijn, of laat de sprekers in hechtenis neraen, die het tractaat over de Delagoa-baai afkauren. lasting, stelling van militairen dienst. Ook Oostenrijk denk eene zegelbelasting in te voeren. In de eerste plaats zal eene beursbelasling geheven worden van elken bezoeker, en een zegel- recht geheven worden van beleeningen op effecten en waren. Vervolgens worden alle buitenlandsche effecten, op de Weener beurs genoteerd, door eene belasting getroffen. De nieuw gekozen president van den Rijksdag, de hcer Smolka, is een 70jarige grijsaard, die een uiterst interessanten lavensloop achter den rug heeft. Hij is een vurig Poolsch patriot, die zijn geheele leven gewijd heeft aan den strijd voor de vrijbeid, eenmaal ter dood veroor- deeld is en lange jaren in de gevangenis zuchtte. Uit Portugal luiden de berichten zeer ernstig. De regeering laat zonder onderscheid des persoons alle vergaderingen uitccndrijveu, die het ininisterie Ter Neuzen, 25 Maart Gisteren ontvingen wij het volgende telegram: fflJmuiden 24 Maart. Heden 12 uur middag zijn welvarend en tevreden vertrokken met liet stoom- schip Stella, directe lijn AmsterdamNew-York| de gezamenlijke zes bonderd zes en zestig passagiers. Met ingang van 1 April worden voor dea dienst der Rijks-postspaarbank aangewezen 151 hulpkantoren der posterijen, waaronder in Zeelands Aardenburg, St. Annaland, Axel, Brouwershaven, Bruinisse, Colijnsplaat, Groede, Kruiningen, St* Maartensdijk, Walsoorde, Wemeldinge, Yerseke en Zaamslag. Zooals men weet, zijn alle post- kantoren voor bedoelden dienst aangewezen. Axel, 24 Maart. Heden werd alhier beroepen tot predikant bij de hervormde gemeente de beer H. J. P. van der Linden, predikant bij die ge- meente ta Schoonrewoerd, Z.-Holland. Hontenisse, 24 Maart. De lijst van de kinderen tusschen de 6 en 12 jaar be vat 711 narnen; 106 hiervan bezoeken geen scholen. Voor de scholen aan den Molenhoek en aan. de Noordstraat is eene oproeping gedaan van I vrouwen of meisjes, die genegen en gesclukt zijn onderwijs in de nuttige handwerken te geven. Naar men hoort rnoeten zich hiertoe nog al eenige sollicitanten hebben aangegeven. Voor de scholen aan de Molenstraat en te Lamswaarde zijn, zooals men weet, geexamineerde dames opgeroepen, waarmede men volgens gerucht ook zou zijn geslaagd. Ileugstdijk, 23 Maart. De gemeenteraad alhier heeft besloten geen subsidie te verleenen /oor den stoomtramweg HulstWalsoorden. Men verneemt, dat de heer G. van Diesen, die als hoofd-ingenieur van den Waterstaat in in Zeeland, is overgeplaatst naar den Haag, in die betrekking aldaar zal worden vervangen door den onlangs tot hoofd-ingenieur bevordendeu inge- nieur Brevet, thans te Leeuwarden. Bij de jl. Dinsdag te Arnhem gehoudene verkiezing voor een lid der Tweede Kamer zijn uitgebracht 1594 geldige stem men; gekozen is de heer PL. W. van der Sleijden met 865 sterainen. Door den Minister van finantien is vasigesteld de 306e Staatsloterij. Zij bestaat uit 21,000 loten, 10,500 prijzen en 2 premien. De collecte wordt geopend op Maandag 4 April en gesloten op Ziterdag 16 April a. s. De laatste 100 nommers worden op Zaterdag 23 Juli getrokkeu. Uit 's Gravenhage schrijft men aan de Amst. Ct. dat generaal Van der Heyden ten gevolge van 1 de benoeming van den heer Pruys van der Hoeven ontslag heeft ingediend als militair gouverneur en commandant der troepen in Atjeh. De generaal 1 keert spoedig naar Nederland terug. Het getal mazelenlijders begiut te Kuilenburg in de laatste dagen gelukkig zeer te verminderen. Het getal tot dusver door die ziekte aangetasten, bedraagt eveuwel eenige houderden. Daar het ver- TER NEUZENSGHR COIMT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1