V B E K E N DMA KING. No. 1654. Woensdag 23 Maart 1881 2ie Jaargang m Algemoen Nieuws- en Advertentiablad Zeeuwsch-Vlaanderen ONDERWIJS. BINNEN LAND, ABONNKMENT. MOOT Ter Neuzen, 22 Maart. TER \KlZK\SCliK CllliltWT Per drie maandea binnen Ter Neuzen 1,Door hei geheele Bijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40 Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaars, Poatdireo- teuren en Brievenbuskoudera, ADVERTENTlfcN. Van 1 tot 4 regeis f 0,40. Voor elke regel mear f (1,10, Gtrootere letters wo-rden naar plaatsrnimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdtg en Vrijdag namiddag imiF nren. "SKt Mad reraehljitt Oln«dag- en Vrljdagavoitd bij H. 6. O H O N T te Ter Kenzen, Tot het doen van aanvragen om toelating van kinderen op de openbare scholen dezer gemeente, zal gelegenheid bestaan op Dinsdag, 39 dezer, des namiddags van 34 nre, op het gemeentehuis. Ter Neuzen, 21 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders aldaar, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOU DERS van Axel, zullen op Muandag, den 38 Maart a. s., des voormiddags ten 10 uren, ten raadhuize aldaar ZITTING houden tot het afgeven der bewijzen tot toelating van kinderen op de openbare lagere school alhier. Axel, den 21 Maart 1881. De Burgemeester, F. O O S T E R. Da Secretaris, J. v. D. SCHOONAKKER. J'oliOverzichU Naarinate meer omstandigheden in batrekking tot den moord op Keizer Alexander openbaar worden, blijkt ook duidelijk, dat de aanslag het werk is geweest van een uitgebreid complot, dat zijne vertakkingen over geheel Europa heeft. Uit Geneve zelf was de politie te St. Petersburg ge- waarschuwd geworden, wat. reeds Vrijdagnacht voor den aanslag de arrestatie van den boofdaanlegger tengevolge had. Voortdurend hebben er dan ook nog arrestaties plaats en komt men tot nieuwe ontdekkingen, die tot den aanslag in verband staan, doch de telegraaf brengt daaromtrent slechts sobere bizonderheden. Nog is men in Rusland van deli sehrik over den aanslag niet bekomen, of in Engsland gebeuren dingen, die aan 't buskruitverraad voor bijna 3 eeuwen heiinneren. Woensdag werd eene doos, veertig pond buskruit bevatlende, met, een aangfcsto- ken lent, ontdekt in een der munrnissen van Mansion- House, het verblijf van den Lord Mayor van Louden. De lont werd intijds door een polilieheair.bte uit- gedoofd. Er zou op Mansion-House een feest.maal plaats hebben, maar dit was wdgens den dood van Keizer Alexander afgezegd. Ware dit niet ge- schied, de gevolgen zouden wellicht ontzettend zijn geweest. Ook liep 't gerucht omtrent eene poging, om het Parlementsgebouw in de lucht te doen apringeu. Daaitegen zijri groote voorzorgs- maatregelen genomen, de politiewacht is versterkt en de kelders zijn onderzocht. Welkeband hierinhet spel is, blijkt nog niet. Bedenkelijk is ook het bericht, dat onder de Iersclie soldaten in het kamp van Alderschot bij gelegenheid van bet Sint Patricks- feest (Ierlands bescllermbeiligfe) ongeregeldheden zijn voorgevallen. Een groot aantal word gevangen genomen. In Frankrijk is de leening van een milliard meer dan dertig maal volteekend, Er is dus wel geld in hel land en tevens een schitterend bewijs voor het vertrouweri, dat men in de republiek stelt. De gemeenteraad van Cahors, de geboorteplaats van Gambetta, heeft dezen uitgenoodigd, het voor- zitterschap waar te nemen bij eene te dier stede weldra te houden tentoonstelling. Gambetta heeft de uitnoodiging aangenomen en zal te dier gelegen heid eene groote staatkundige rede houde. In Oostenrijk heeft de Kamer van afgevaar- digden geweigerd, liaar leedwezen uit te drukken over den moord van den Czaar. Over't algemeen steint de pers daar te lande niet in met het loflied, dat de voornaamste Europeesche bladen op den vermoorden Czaar hebben aangeheven. Voorna- melijk onderwerpt de Neue freie Presse de daden van Alexander II aan eene strenge critiek, terwijl bet blad het aan nuttige wenken voor den nieuwen Czaar niet laat ontbreken. In het Hongaarsch Lagerhuis is het Grieksche vraagstuk ter sprake geweest. De Minister zeide, dat men er naar streeft in overeenstemming met de mogendheden, te bewerken, dat de vrede niet gestoord worde, en wanneer dit onbereikbaar is, dat dan loch op de betrekking der mogendheden onderling geen vrede verstorende terugwerking zal worden uitgeoefend. In Portugal heerscht groote misnoegdheid over het aannemen van het tractaat, dat aan Engeland toestaat, om direct uit de Delagoabaai, door de Portugeesche bczittingen hten, zijne troepen naar den Transvaal te zenden. Men wil, dat het tractaat minstens buiten werking zal blijven, zoolang de oorlog tegen de Boeren voortduurt. Een opstand in Lissabon is niet onwaarschijnlijk. Er worden gewichtige gebeurtenissen verwacht. In de Trans vaal daarentegen acht men eene vredelievende schik- king zeer waarschijnlijk. De meeste der Engelsche voorstellen zijn door de Boeren aangenomen en slechts Over enkele punten was versehil. De En gelsche Ministerraad heeft zich met het overwegen der punten bezig gehouden. Deze waren niet onb^langrijk en werden door de Britsche regeering niet aangenomen. De voornitzichten op het tot stand komen van den vrede blijven nochtans goed, De wapenstilstand is weder verlengd, om gelegen heid te geven, de vredesonderhandelingen ten einde te brengen. Donderdag jl. gaf de zangvereeniging Neuzens Mannenkoor, onder directie van den beer P. J. van de Sande, alhier het aangeknndigde concert ten voordeele der gekwetsten in de Transvaal. De verschillende nuinmers van het programma werden flink uitgevoerd, waaronder vooral uitmunten het Transvaalsche volkslied van Cath. van Rees en een lied voor Transvalen van R. Hoi. Als blijk van waardeering, met het edel streven van het Zanggezelschap om die kunst tevens be- vorderlijk te doen zijn tot het lenigen van rampen, vielen dan ook bijna alle nummers een warme toejuiching ten deel van het talrijk opgekomen publiekgedurende de pauze werden door eenige dames een tweetal Transvaalsche liederen te koop aangeboden. Dj zuivere opbrengst van dit concert was dan ook niet onbeduidend, daar gisteren door het be st uur de sora van f 190,70 is overgemaakt aan Prof. P. Harting te Utrecht, als voorzitter vai het hoofdeomite tot behartiging van de belangen der Transvaalsche boeren. Het aandeel in de lichting voor de nationals militie van het jaar 1881 bedraagtvoor Aarden- burg 3, Axel 8, Biervliet 4, Bcnchkapplle 5, Breskens 5, Cadzand 4, Clinge 3, Eede 5, Graauw 6, Groede 8, Hengstdijk 3, Hock 5, Hontenisse 15, Hoofdplaat 4, Hulst 6, Koewacht 6, Nieuw- vliet 1, Oostburg 6, Ossenisse 2, Overslag 2, Philippine 2, Retrancheraent 4, Sas van Gent 2, Schoondijke 5, St. Jansteen 4, St Kruis 3, Sluis 5, Stoppe'.dijk 6, Ter Neuzen 14, Waterlsndkerkje 1, Westdorpe 5, IJzendijke 8, Zaamslag 10, Zuid- dorpe 2, Zuid.zande 3. Bij de Maatschappij tot exploitatie van Staats- spoorwegen is benoemd tot waarnemend chef de bureau aan de inspectie te Middelburg, de heer C. Walraven, eerste klerk aldaar. Het Journal de Gaud bericht dat het Btdgische gouvernement de planned en bestekken goedgekeurd heeft van de nieuwe sluis, die te Sas van Gent onder het bestnur van de ingenieurs van den Neder- landschCn Waterstaat, maar op kosten van Belgie zal gebouWd worden, overeenkomstig de conventie laatstleden door de Kamers van beide landen gesloten. Het werk zal binnenkort worden aanbesteed. Tot het afleggen van een examen volgens art. 60 der wet van den 17 Augustus 1878 (Staatsbl. 58 127) hebben zich in Zeeland aan- gemeld 49 kandidaten voor een akte als onderwijzer en 10 voor een akte als onderwijzeres. Onder de gemeente Groede is de volgende misdaad gepleegd: Nadat den 18 dezer, in eene sloot nabij de hof- stede van den landbouwer V. II. aldaar, het drijvende lijkje van een pasgeboren kind was ontdekt, viel op de 19jarige dienstbode C. D. het vermoeden dat zij de moeder van het kind was. Hoewel eerst ontken- nende, legde zij later eene volk-.dige bekentenis af, in hoofdzaak op het volgende neerkomende. In den nacht van 25 op 26 Februari heeft zij op de hofstede, waar zij diende, een meisje ter wereld gebracht, dat zij kort na de geboorte met de hand verworgde. Het lijkje werd vervolgens door haar in de achter de hofstede gelegen sloot geworpen. De justitio, die zich Ziterdag van Middelburg naar Groede heeft begeven, heeft de inhechtenisneming van de schuldige bevolen en liaar p.aar het huis van arrest aldaar doen overbrengen. Naar wij vernemen zal binnen 14 dagen begonnen worden met de werkzaaraheden voor den stoomtramweg tusschen Middelburg en Vlissingen. Met het leggen der rails zal men gelijktijdig te Middelburg en te Vlissingen beginnen. Men hoopt, zonder onvoorziene omstandigheden, den dienst den 15 Juli te beginnen. Er zal worden afgereden: te Vlissingen van de kleine Markt, achterom de werf en de huizen van het Dokte Middelburg van het hotel de Nieuwe Doelen. Ter eere van Hobein's 50jarig jubileum wapperde jl. Zaterdag te Vlissingen de vlag van bijna alle huizen. Op een parade van de beman- ning van de Hydra, werd den grijzen held de zilveren medaille van de Eikenkroon, uit naam van

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1