"Ft B LI C A r 1 E. No. 1655 Zalerdag 19 Maart 1881, 21e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Hoofdelijken Omslag A AN BESTED! N G BINNENLAND, ABONNBMENT. Per drie maandea binnen Ter Neuzen 1,—. Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40 Men abonueert zich bij alle Boekliandelaars, PoBtdireo- :euren en Brievenbuahoudera. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Yoor elite regel mesr f 0,10, Glrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendeti uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddng ItHlE urea. SlJl bind Tcrsehljnt Dlnsdng- eu VrljdagHTond bij JU K. 6. BBOMT te Ter Kenzea, SIJ deze canrant beboort een bljroegsel. De Burgemeester en Wethouders der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, doen te weten dat het primitief Kohier van den voor het dienstjaar 1881, zooals het door den gemeenteraad is vastgest.eld, gedurende negen dagen, te rekenen van Woeusdag den 16de» tot en met Donilerdug den 248len dezer inutuid, voor een ieder ter lezing is nedergelegd ter secretarie der gemeente, en dat binnen dien tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bezwaren kan inbrengen bij Gedeputeerde Stalen, bij een verzoekschrift dat op ongezegeld papier kan worden gesteld. Zaamslag, den 15 Maart 1881. L. VAN DIXHOORN, Burgemeester. E. H. WORTMAN, Secretaris. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZAAMSLAG, zullen, op Vrijdag den 89ten April 1881, des voormiddags te 9 uren, in het gemeente- huis aldaar, in het openbaar, bij enkele insehrijving, onder nadere goedkeuring van den gemeenteraad, A AN BESTEDEN: Het bouvven van eene school en onderwijzerswoning, met het leve- ren van alle daartoe benoodigde bouwstoffen, te Othene, Het bestek iigt ter lezing ter secretarie der ge meente, en zal van af heden, aldaar verkrijgbaar zijn tegen dadehjk beialing der kosten ad f 0,60 of, bij franco toezending ad f 0,68 per exemplaar. Aanwijzing op Vrijdag en Dinsdag te voren, telkens des voormiddags te 9 uren, in het ge- meentehuis. Zaamslag, den 18 Maart 1881. L. VAN DIXHOORN, Burgemeester. E. H. WORTMAN, Secretaris. f olitielt Overzicht, f Welken invloed de dood van den Czaar op de Europeesche zaken hebben zal, kan eerst later blijken. Thans schijnt Rusland volgens de Agence Russe zich bizonder te beijveren, om den vrede te bewaren. Volgens liaar geeft Turkije blijk vau bezadigdheid, al verdedigt het ook zijne belangen voet voor voet, want de gezanten zijn niet als scheidsrecbters opgetrcden, maar trachten beide par tijen tot toegevendheid te stemmen. Zij verzekert, dat Turkije balangrijke toewijzingen heeft gedaan, welke het grootsle deel van Thessalie met Fersala en Larissa omvatten. Alle kabinelten, ook dat te Louden, zouden deze toegevendheid van dien aard achten, dat zij de tusschenkomst der mogend- heden gemakkelijk maken. Ook van andere zijden wordt dit bericht bevestigd. Alles bij elkander genomen, is dit echter veel minder, dan in be- ginsel op het congres te Barlijn en in de later daar gehouden eoiiferentie is vastgesteld, Te ver- wachten is het, dat Griekenland er geen genoegen mede neemt, want bij het indienen van nieuwe voorstellen in verband met de mobilisatie in de Grieksche kamer van afgevaardigden, heeft Co- moundouros verklaarddat Griekenland gereed moest zijn, niet om den oorlog te voeren, doch om de besluiten der Berlijnsehe conferentie ten uitvoer te brengen en de door de mogendheden aan Griekenland toegewezen provincien te bezatten, zoodra de thans te Konstantinopel gevoerd wordende onderhandelingen zouden zijn afgeloopen. In Duitschland heeft eene verkiezing te Weimar voor den Rijksdag bizonder de aandacht getrokken, doordat de kandidaat der Eorschritt-partij daar de overwinning behaalde. Men houdt dit voor een ongunstig voorteeken voor Bismark bij de aan- staande algemeene verkiezingen. Vele dagbladen drukken hunne ontevredenheid uit over de despo- tieke wijze, waarop Bismarck in den laatsten tijd optrad. Ook het bestuur der stad Berlijn zal protesteeren tegen Bismarcks uitval wegens on- rechtvaardige kiasseverdeeling bij de stedelijke be- lasting. Het bestuur heeft aangekondigd, dat het alle wettige middelen zou aangrijpen, om aanvailen op den gemeenteraad af te weren, onverschillig van welke zijde zij kwamen. In den Rijksdag heeft de voorzitter ook namens de leden zijne deelneming uitgesproken in het verlies, dat den Keizer getroffen heeft bij het overlijden van den Czaar. Ook de Keizer van Oostenrijk, diep getroffen door de sraartelijke gebeurtenis, heeft een telegram van rouwbeklag aan de Russische keizerlijke familie gezonden. De president van het Huis van af gevaardigden heeft zijn ontslag genomen en tevens zijn mandaat neergelegd. Het feit, dat een af- gevaardigde vrijwiliig de hoogste waardigheid in 't parlement nederlegt, is een kenmerk van die toestanden, die tegenwoordig het staatkundig leven in Oostenrijk beheerschen. De reactie is in vollen gang. Ook het Hoogerhuis nam besluiten in dien geest. De nieuw gekozen president behoort tot de regeeringspartij. In het Engelsche Lagerhuis heeft Gladstone eene nederlaag geledei; met zijn voorstel, om dade- lijk tot bet behandelen der begrooting over te gaan. Hij legde zich neder bij het besluit, tegen later, de vrijheid van handelen voorbeh oudende. De uitgaven voor leger en vloot en de oorlogskosten voor Afghanistan en Transvaal kunnen nu niet voor het einde der maand worden toegestaan. Het huis zal een adres vaststellen aan de Koningin en de hartogin van Edinburgh, naar aanleiding van het vermoorden des Czaars. Het is opvallend dat, juist nu aan de Transvaalsche Boeren hoop gegeven wordt op het weder erlangen hunner onafhankelijk- heid zonder verder bloedvergieten, melding gemaakt wordt van eene groote opgewondenheid, die onder de Boeren in Oranjc—Vrijstaat zou heerschen, zoo zelfs, dat deze slechts op een voorwendsel zouden wachten, om zich bij de Boeren in Transvaal aan te sluiten. De bcrichten zijn waarschijnlijk af- komstig van de Engelsche kolonisten, die in Enge- land de meening willen verspreiden, dat een vrede, thans gesloten, slechts uitloopen kan op de finale onafhankelijkheid van geheel Zuid-Afrika, met het Hollandsche element als overheerschend bestand- deel. De laatste berichten melden de verlenging van den wapenstilstand tot 18 dezer. De rivieren zijn zeer gezwollen en de Boeren warea druk bezig met het versterken der hoogten aan den anderen kant van de Buflfelrivier. Een duizendtal vrij- staatsche Boeren hebben zich naar Transvaal be- geven. Volgens een gerucht heeft een contingent uit den Vrijstaat den Mullerspas bezet, die bij Biggarsberg uitloopt. Van vrede verneemt men nog niets. Hervatting der vijandelijkheden wordt waar schijnlijk geacht. Ter Neazea, 18 Maart. Door de gunsiige berichten, ontvangen van personen die in vorige jaren uit deze gemeente, Axel, Zaamslag en Hook naar Amerika vertrokken, en door de lage dagloonen, welke aan de arbeidende klasse thans worden uitbetaald, hebben velen het voornemen opgevat in den loop van dit jaar hunne familien of vrienden daarheen te volgen, Heden nacht vertrekken van hier 5 huisgezinnen, bestaande uit 34 personen, die per Koninkl. Nederl. stoombootmaatschappij, agenten de heeren C. Nousen te Ter Neuzen en F. Dieleman te Axel, den 23 dezer vail Amsterdam met het stoomschip Stella naar New-York de reis zullen aanvaarden. Ook den 26 dezer vertrekt de stoomboot Rhyn- laud van de Red star line, agent de heer J. T. de Smidt te Ter Neuzen, uit Antwerpen naar Amerika; met deze gelegenheid vertrekken ook 5 huisgezinnen samen 24 personen uitmakende, van bovengenoemde plaatsen. Gisteren heeft alhier door het bestuur der waterkeering van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen de aanbesteding plaats gehad van: het maken van werken tot verdediging van den oever. De minste inschrijver was de heer D. de Jong te Ter Neuzen voor f 8542,de bogrooting be- drosg 9193,50. Uit de in deze courant gedaue mededeelingen betrekkelijk den burgerlijken stand der gemeente Hontenisse blijkt, dat van af 1 Januari tot 15 Maart aldaar geboran zijn 35 kinderen waarvan 29 tot het mannelijke en slechts 6 tot het vrouwelijke geslacht behooren. IIOHgstdijk. 17 Maart. Bij de op 15 dezer alhier plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van den gemeenteraad ter vervanging van Ch. Kerckhaert, overleden, is met ra8t 7 van de 13 geldige uitgebrachte stemmen verkozen Leo Kerck haert, zoon van den overledene. IJzendyke, 17 Maart. De heer W. H. Pieter, sedert 1 Februari 11. directeur van het Rijks-telegraaf- kant.oor alhier, is mede benoemd tot directeur van het op 1 April a. s. hier te openen postkantoor. Na uitvoerige discussie in de Tweede Kamer is de motie van den heer Van Houten, tot uitstel dor rentewet, jl, Woensdag ingetrokken, maar over- genomen door den heer Van der Oije en met 52 tegen 29 stemmen verworpen, nadit de motie van den heer Van Eck, om zonder inotisreering te besluiten de rentewet vooralsnog niet te behandelen, verworpen was met 51 tegen 30 stemmen. De behandeling over de rentewet is gisteren begonnen. Da hoofdlijnen der nieuwe bedrijfsbelasting, die ter vervanging van het patent bij het dep. TER NEIIZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1