So. 1652, Woensdag 16 Maart 1881 21 e Jaargang. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaander en. BINNENLAND, ABONNEMENT. Ter NeuzeD, 15 Maart. TER \EUZEN8EHE EOERANT. Per drie maandea binnen Ter Neuzen f 1,Door bet geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40 Men ahonneert zich by alle Boekhandelaars, PoBtdireo- tenren en Rrieven'uushou tiers. ADVERTENT If N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel mear f 0,ln. Grootere letter* worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendei uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag DRIE aren. itlt blad veraehijnt DlMdag- en Vrljdagavond bij A. H. G. I) 9 O N T te Ter Nentea. JPolitielx Overzicht, Gelijk verwacht kon worden, zijn de berichten uit Transvaal schraal, nu de wapenstilstand er is, en het woord du9 op dit oogenblik niet, aan den oorlogsgod is. Het blijkt thans uit de mededee- lingen van Gladstone in het Parlement, dat het sluiten van den wapenstilstand niet uitging van de Engelsche regeering, en eigenlijk het werk was van generaal Wood, wiens gedrag echter door de regeering goedgekeurd werd. De Minister kon echter niet beloven, dat hij de vredesvoorwaarden eerst aan het oordeel van het Parlement zou onderwerpen. In Portugal beraadslaagde men dezer dagen in de Kamer over een door de regeering met Enge- land gesloten verdrag, betreffende den afstand van den strook gronds, die op het smalste gedeelte Transvaal van de zee scheidt, en den aanleg van een spoorweg van de Delagoa-baai naar Natal, dat nadeelig wordt geacht voor de belangen van Portu gal. Het ging daarbij zeer onstuimig toe, zoodat een der leden zelfs verklaarde, dat het debat niet mocht voortgezet worden, zoolang een Engelsch eskader voor Lissabon ter anker lag. Of die bizonderheid daarmede toevallig of opzettelijk samen- viel, hef schijnt de gemoederen, zoo in als buiten het Parlement, in beweging te hebben gebracht. De voorzitter moest herhaaldelijk dreigen, de tribunes, die met eene dichte menigte bezet waren, te zullen doen ontruimen en de Kamer nam het besluit, de volgende zittingen met gesloten deuren te houden. Op de straat hadden samenscholingen plaats, die een vijandelijk karakter tegen het ministerie droegen, en eene vergadering werd gehouden, om tegen het verdrag te protesteeren. In eene geheime zitting is nu, na verwerping van het voorstel, om het debat te verdagen, totdat de oorlog in de Transvaal geeindigd is, het verdrag goedgekeurd met een additioneel artikel, betrekking hebbende op Zuid- Afrika. Er heerschte in de staatkuudige kringen groote opgewondenheid. In Frankrijk gaat de Senaat voort met de be- handeling van de wet op het tarief. De invoer- rechten op wijn, alcohol en andere voortbrengselen van landbouw en nijverheid zijn aanzienlijk verhoogd. Gedurende de maanden Januari en Februari hebben de ontvangsten van de indirecte belastingen de raming met bijna 40 millioen overtrolfen. Geldelijk gaat het Frankrijk dus goed. Het heeft thans eene leening opengesteld van 1000 millioen voor den aanleg van kanalen en andere openbare werken. Duitschland is met recht naijverig op dien voorspoed. Mogelijli ijvert Bismarck daarom zoo voor indirecte belastingen en beschermend handels- stelsel, maar de toestanden van beide landen en volken zijn te ongelijk, om elkander te kunnen evenaron. In Oostenrijk is het te kort op de begrooting weder 58 millioen 11., dat door eene leening van 70 millioen gedekt zal worden. In plaats van te verdwijnen stijgt telken jare het tekort en dat in weerwil handel, nijverheid en verkeer in den laatsten tijd zijn vooruit gegaan. Dit werkt daarom zoo ontmoedigend, omdat de reden alleen in de hooge militaire uitgaven zijn te zoeken. Als maatregel tot versterking der geldmiddelen zullen de belastingen verhoogd worden, maar dit heeft, zoowel als het leenenop de geldmarkt zijne grenzen. Turkije heeft bevolen, om de plaatsen, waar de pest heerscht in Mesopotamia, een dubbel cordon j van soldaten te trekken. Treurig voor die er binnen zijn. De berichten over de Oostersche kwestie luiden in de laatste dagen weer ongunstiger. De zes gezanten te Konstantinopel zijn het zelven onder elkander nog niet eens, wat zij van Turkije zullen eischen. Thans hebben zij, volgens een bericht uit Peru, den raad van Goschen en Hatzfeld aannemende, eenparig erkend, dat zij zich moesten bepalen tot het ontvangen van de voorstellen van Turkije en die zonder bespreking aan hunne regeeringen moesten overbrengen. Als de mogend- heden ze onaannemelijk oordeelen, zullen zij terstond over tegen voorstellen beraadslagen. Uit Mexico wordt gemeld, dat de regeering 145 millioen dollars der schuld zal erkennen en consoli- deeren in 8% obligation, die in betaling kunnen worden aangenomen bij het koopen van staats- landerijen. Met leedwezen vernemen wij het bericht uit 's Gravenlmge, dat de heer Mr. P. J. Bachiene, lid van den Raad van State, gisteren is overleden. De afgestorvene was lid der Tweede Kamer sedert. 1849, totdat hij bij de reorganisatie van den Raad van State tot lid van dit staatscollege werd benoemd. Door het postkantoor te Axel is een onbekende brief verzonden aan het adres van Johannes Kra- nenburg te 's Heerjansdam. Axel, 13 Maart. Heden namiddag ontving de kerkeraad der hervormde gemeente alhier het bericht, dat de heer A. Renier, predikant te Berg-Ambacht, die den 17 Februari 11. alhier is beroepen, voor dit beroep bedankte. Gedeputeerde Staten van die provincien, al- waar tot nog toe geen afzonderlijke waterstaatsdieust voor de provincie bestaat, zijn door den Minister van Waterstaat aangeschreven daarin te voorzien, verinits na 1 Januari 1882 niet meer over de amb- tenaren van den Rijks-waterstaat ten behoeve der provincien mag worden beschikt. De Minister van binnenlandsche zaken heeft te kennen gegeven, dat hij zich met betrekking tot de vermeerdering van iiet getal leden van de gemeenteraden, tengevolge van de vermeerdering der bevolking, kan vereenigen met de deswege in 1862 gegeven voorschriften. Volgens die voorschriften moeten de verkiezingen gehouden worden op den tijd bij art. 7, alinea 1, der wet 'oepaald, nl. op den derden Dinsdag in Juli. Na afloop der verkiezingen behooren nieuwe roosters van aftreding te worden vastgesteld en vervolgens door het lot te worden bepaald tot welke aftreding elk der nieuw optredende leden (waar- onder derhalve mede begrepen zijn zij, die ten gevolge der periodieke aftreding van leden van den raad worden gekozen of herkozen) zal behooren. Blijkens een ontvangen bericht uit Belgie is de doorvaart Liefkenshoek naar de Belgische sluis opgeheven voor zeeschepen. Deze zullen hun vaar- water moeten nemen langs Lillo. Binnenschepen d. i. de riviervaart welke te Lillo stoppen of ankeren ter inklaring, moeten ten anker komen beneden het klaringsvaartuig der douone. Een en ander is een gevolg van het verontdiepen van den Schelde- stroom op Belgisch gebied. Deze reeds vermelde en voor de scheepvaart zeer ernstige catastrophe is in betrekkelijk zeer korten tijd ontstaan, en heeft reeds zulk een groote verhouding aangenomen, dat tot boven bedoelden maatregel is moeten worden overgegaan. De toestand is verontrustend voor AntwerpeiPs handel- en scheepvaart en in zijne gevolgen niet te overzien.» Den 19 Maart zal het een halve eeuw ge- leden zijn dat de gepensioneerde opperstuurman, ridder der Militaire Willemsorde en broeder van den Nederlandschen Leeuw, Jacob Hobijn, thans te Vlissingen woonachtig, als jeugdig zeeman de Nederlandsche vlag met levensgevaar op de Schelde uit 's vijands handen redde. Voor dit glorierijk feit ontving hij destijds van het bestuur van het genootschap Doctrina et Amieitia te Amsterdam een zilveren tabaksdoos met toopasselijke inscriptie en van de gemeente 's Gravenhage een groote zilveren medaille, waarop zijn heldendaad, keurig gegraveerd aanschouwelijk wordt voorgesteld. Ter herinnering aan deze gebeurtenis, heeft de grijsaard beide voorwerpen en zijn welgelijkend portret aan het bestuur van gemeld genootschap gezonden, hetwelk deze voor leden en belangstellenden op den herinneringsdag ter bezichtiging zal stellen. Het begeleidend schrijven aan de leden van Doctrina, pleit zoowel voor het dankbare gemoed als voor de voortdurende vaderlandslievende gezindheid van den wakkeren zeeman, die met het klimmen zijner jaren niet schijnen verminderd te zijn. De zaak tegen A. R,, laatstelijk ontvanger der registratie en bewaarder der hypotheken te Goes, is bij bevelschrift der rechtbank te Middel- burg verwezen naar den procureur-generaal. Hij wordt beschuldigd van het ontvangen en niet ver- antwoorden van een aantal geldsommen, door hem in zijne betrekkingen ontvangen, en het valschelijk afgeven van bewijzen van onbezwaardheid van perceelen. De Hooge Raad heeft gisteren uitspraak ge- daan in de zaak W. M. de Jongh, door iiet gerechtshof te 's Gravenhage tot levenslange tucht- huisstraf veroordeeld ter zake van moord, gepleegd op Marius Boogaardt. De Raad heeft het arrest vernietigd voor wat de qualificatie en de opgelegde straf betreft, hoofdzakelijk op de volgende gronden: dat voor een geleider lage altijd noodig is dat de attentaat den dood van een betrokken persoon heeft ten gevolge gehad; dat bij het beklaagde arrest feitelijk is aange nomen, dat het overlijden het onmiddelijk en noodzakelijk gevolg is van de toegebrachte ver- wondingen; dat mitsdien het binden (waarin het Hof de pre- meditatie heeft gezien) niet oorzaak is geweest van den dood en deze dus niet het gevolg was van een vooraf beraamd plan. Op deze en andere overwegingen i3 het arrest vernietigd en De Jongh schuldig verklaard aan

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1