Air mmomom BEHAN &SELPAPIEREN EN BUM Isii. WILLEMEYNS, 3 U a OPENBARS VERKOOPING Openbare Verkooping GOEDE BOUWLANDEN Begrafenisfonds s,Zelandia" UIT DE HAND TE KOOP: Te koop voor de zaai Te bekomen J. van 't Hoff te Hoek W acht ende RUHR-KOLEN, Men vraagt te koop eenige Pakkisten of Manden. Te bekomen bij BIJ ClI". L. VAX IIAELST Behangselpapieren, Randen en Beroemde Armeniaansche CEMENT MAURICE DE LEO\ C% STOOMBOOTDiENST OP DE WESTER-SCHELDE. ONDERLING TE) MIDDELBURG. bij D. Scheele Rz. te Ter Neuzen bij E. GILIS, station Ter Neuzen, MAGAZIJN SCHOORSTEENSTUKKEN. Ter Neuzen. J. K. G. DHONT. tot het lijmeu van alle gebroken vocrwerpen, 4 Passage v Rotterdam, 4 Passage Rotterdam. Uren van vertrek gedurenae de maanden Maart en April. Zoo nooiiig zal de stoomboot wacliten tot uiterlijk 1,30 op den trein welkc ten 13,45 moet aankomen, DOOR VE1UNDERING VAN BEDRIJF. VAN te tioschkapelle. De Notaris 8. A. de Sit)idt te Axel, zal ten verzoeke van de heeren MEEUS DE ROLI, grond- eigenaar te Antwerpen, eu DESERI IJSEBAERT, landbouwer te Boschkapelle, op IMnsdag den 15 Maart 1881, des voormiddags ten 10 uren, in liet openbaar presenteeren te verkoopen: Circa 20000 kilogramme!) SUIKERPEEN, verdeeld in koopen, liggende op de hofstede bewoond door D. IJskbaert te Boschkapelle, alwaar men zal vergaderen, ELK ZEGQE HET VOORT. VAN IN DE gemeente Koewaeht. De Notaris 8, A. de Smidt te Axel, zal ten verzoeke van mejuffrouwen EMELIANA DE BBUIJNE weduwe JUDOCUS MEL, landbiuwster te Boschkapelle en CLEMENCIA DE BRUIJNE weduwe van EREDER1K PIES8ENS, landbouwster te Stoppeldijk, te Koewaeht in do herberg bewoond door J. M. Misseghehs, op Iliitsdag den 38 Ufaart 1881 voor den Instel, en op Dinsdag den 5 April 1881 voor het Verblijf, telkens des namiddags ten twee uren, in het openbaar presenteeren te verkoopen Eerste Koop. Eene partij goed BOUWLAND, ter grootte van 2 hektaren 16 aren 30 centiaren (1 gernet 279 r.), ge- legen in de gemeente Koewaeht en aldaar in den polder Oud-beoostenblij, kadastraal bekend sectie D nos. 304 en 305. Tweede Koop. Eene partij D1TO DITO, ter grootte van 2 hektaren 46 aren 80 centiaren (5 gemit 162 r.), gelegen als voorgaande partij, kadastraal bekend sectie D no. 302, 303 en 321. De landen palen ten noorden aan de eigen- dommen van de heeren De Vliegher en Timmer- man, ten oosten aan die van den heer Walwirn, ten zuiden aan die van den heer de Meerlman en ten westen de kinderen Van Haelst en sieur Matthijs. Voorschreven landen zijn in pacht bij Augustinus Kips, landbouwer te Koewaeht, tot 1 October 1881 tegen eene jaatlijksche pachtprijs van f 212,62^ den hoop. Premie voor hoogSten Instel percent en voor verteer ook percent. Alle nadere en meerdere inlichtingen te bekomen ten kantore van gemelden Notaris DE SM1DT te Axel. ELK ZEGGE HET VOORT. In eene op heden gehouden vergadering is aan ons Commissarissen, in tegenwoordigheid van drie leden, door den Directeur dezer inrichtiug gedaan de 38e rekening zijner administratie welke in volkomen orde is btvonden en goedgekeurd. Middelburg, den 3 Maart 1881. L. L. WGUTERSEN. i P. A. VEBHULST. Commissarissen. Dr. J. C. BOLLE. I Tot deelntming gelieve men zich te vervoegen bij de heeren P. H. de Ridder te Hulst, Agent voor de kantons Hulst en Ter Neuzen, en bij de Onder-Agenten te Ter Neuzen, Axel, Sas van Gent, Kjoewacht, Boschkapelle en Hontenisse. De Directeur, P. W. H. DE KAN. Een zeer net WOONHUIS, SCIIUUR, BAKKEET, VARKENSHOKKEN en verder Getimmerte, alles over weinige jaren nieuw uit den grond opgebouwd en uitmakende een Hofsteedje, bewoond door den eigenaar ANGE- LUS BOSSCHE-JOL1 VET, in den Beukelspolder, gemeente Biervliet. Bij het voorschreven gebruik bestaat gunstig uitzicht, de pacht van p. m. 25 hektaren BOUW LAND aan den kooper overtedragen. Voor nadere inlichtingen vervoege men zich ten kantore van CARPREAU te IJzendijke. ZEGT HET VOORT. WALCHERSCHE PAARDENBOONEN, ERW- TEN, LIJNZAAD, lste Revelaar, gegroeid in den Kruispolder bij J. Lemsen. vooral voor koreu en aardappelen, A f 9,75, met veel stikstof om straf aan te jagen van f 13,75 en f 15,00. bericht de ontvangst van eene fraaie sorteering Voor de levering daarvan beveelt hij zich min- zaam aan. de volgende week schipper Dole met eene puike lading voor rekening van C. LEUNIS Az. te Ter Neuzen. Adres Bureau dezer couraut. Horlogkmaker, Veldstraat 8, GEM. Nieuwe keus van Zakuurwerken, Remontoirs, Kettingen, Medaillons, Oorringen, Ringen, Bracelets, Col liers, Paruren met Diamanten en fijne Paarlen. Het Goud is gewaarborgd aan 18 karat. PEiNULILEiN in Marmer, Verguid en gepolijst Koper. Bizondere zorg voor den gang der Uurwerken. Alles aan gematigde Prijzen. te Ter Neuzen: Guano vooral voor Koren en Aardappelen A f 10. Guano met veel stikstof om straf aan te jagen a f 15,50. TE BEVRAGEN te Boschkapelle. ZAAIL1JNZAAD, puik eerste Revelaar, LU- ZERN-, STEEN- en gewoon KLAVERZAAD, GUANO of Ohemische MESTSTOFPEN. Alles in vertrouwen en aan concurreerende prijzen. VAN De nieuwe soorten zijn voorhanden en worden terstond afgeleverd. STALK.V zijn gemaakt en worden op aanvrage ter bezichtiging gezonden. Buiteu Ter Neuzeu worden de stalen van Bebangselpaplcr eu Kaud a 11 ecu door L. DE GROENE aaugeboden. hoeveelhedeD itn minstena 15 Nad. ponl. worden dezelve j deaverkiezende in met lood bekleedc kistjes afgeleverd. Prijscouranten zijn gratis te bekomen Ter Neuzen, J. C. van Sprang; Axel, wed. Jok. Peenhuizen Hontenisse, O. Fassaerl; Sluia, J. C. j4. Mets; Middel- I burg, Mej. M. L. J. Qoethals en J. P. van den lleuvel Vlisaiugen, Jozephut BroekBrouwershaven, J. IP. tan BrabandZierikzee, Jb. Ochtman Jz. jt Aan de onderstaande en verder bekende Depdthou- j dera is verzonden eeue nieuwe bezending van alle uit het Magazijn van VAN HOU WEN INGE V1SSKR, welke zich zoowel door gorde kwaliteit alslagks prijs, bijzonder aanbevslen. Afgewogen in verzegelde pakjes van 5, 2 en 1 ona, vraarop het numraer en de prijs, loopende j hebben de eer het geachte publiek te verwittigen, dat de aanhoudende as vrage die zij voor hunne cement hebben, hen heeft doen besluiten een depot te Ter Neuzen te openen en dat van af heden hunne cement in flacons van 35 en 50 cent verkrijg- baar is bij den heer J. K. G. DHONT aldaar, Depothouders worden gevraagd voor alle nog niet vertegenwoordigde plaatsen, adres MAURICE DE LEON Co., fabrikanten van India Rubber stempels. I Van Vlissingen naar Breskens voorm. 6,nam. 12,45 en 3,30 J j Breskens naar Vlissingen g 6,30 n 1,15 4, Van Vlissingen n. Borssele. Borssele n. Ter Neuzen. Ter Neuzen n. IloeJekcusk. Hoedekensk. n. Ter Neuzen Ter Neuzen n. Borssele. Borssele n. Vlissingen Zondag. flaandag, Itluxdag en Donderdag. WoecS' dag. Vrijdagr. Zater- dag. vm. 7,30 um. 2, 8,— 2,30 it 10,30 a 11 - vm. 7,30 nm. 2, 8,- 2,30 ii ii n u n II U,«IV n 8,vm. 10,30 6,30 11. vm. 7,30 a 8, i, 10,30 ,i 11- v 10,30 11,— vm. 7,30 vm. 7,30 n 8, n 8,— 10,30 11.— -- 6,'on. 12, 6,30 nm. 12,30 g 10,30 11.— I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 4