H OPENBARE VERKOOPING VAST! GOKBBRBHL OPENBARE VERKOOPING. STOFFEN TOOR HEEREN COSTUMES, TE KOOP: Een nettcn Inboedel, Openbare Verkooping. J. DE SMI DT—POT 110VEN Adr. H. Donze—Pothoven, Ontvangen: Japonstoffen, Modeartikelen Fransche Merinos, Fantasie Stoffen. DAMES- EN KIND Ell MANTELS. Heeren- en Kinderhoeden. Puike Peru Guano groot ten in de Tholensstraat te Ter Neuzen. TEH NEUZEN. Laken, Buckskings en en NETELDOEKEN voor GORDIJNEN.gele en roode BEETWORTELZAAD a/1,- de Blik-, Geieierd—Glas- en Aardewerk en wat, verder te koop zal worden aangeboden. Op Wuensdag den 30 Maart 1881, ten k* verzoeke en ten buize van den heer W. F. NOMAN, te Ter Neuzen, bestaande voornamelijk in1 Linnenkast en eenige andere Kasten, leaboniehouten ronde- en andere Tafels, mahoniehouten en andere Stoeleri, 1 Peudule, 2 Hangklokken, Spiegels en Schilderijen, Vloer— en Tafelkleeden, 1 nieuwe Salonkachel, benevens 3 andere Kachels, 2 Waschtafeh met toebehooren, Gordijnen, 2 Hang- en andere Lampen, Porcelein, Kris- tal en Glaswerk, eenig Tafelzilver waarbij 2 Karaffen met zilver, Keukengerief, 1 Kinpen- hok met loop en wat verder zal worden geveild. Koopeu beneden de f 3,a contant. De Notaris C. J. A. Fercken te Ter Neuzen, zal ten verzoeke van JAN WIBLAND, arbeider te Ter Neuzen, op Zaterdag den 12 Maart 1881, des namiddags ten 3 ure, in het openbaar verkoopen Eene partij MEUBILAIRE GOEDEREN, eenig Spek, Aardappelen en Plantgoed, Braiidhout, 1 Varken, 1 Geit, 10 Hoenders en 1 Haan en wat meer zal worden geveild. Te vergaderen aan het woonhuis van den ver- kooper op „het Zwaantje" te Ter Neuzen. VAN BELANGRIJKE De Notarissen C, J. A. Fercken te Ter Neuzen en D. J. Scholten te Ellewoutsdijk, zullen in het openbaar verkoopen Koop Een. Een kapitaal WOONHUIS met STAL LING en ERF, op de groote Markt te Hulst, kadastraal sectie A nummer 720, groot 9 aren 95 centiaren. Te aanvaardeu daags na de toewijzing. Koopen Twee tot en met Vijf. De kapitale HOFSTEDE ,/Landijnanslust" bestaande in WOONHUIS, SCHUUR en verdere GEBOUWEN met ERF, TUIN, D1JK, WEI- en BOUWLAND en verdere GRONDEN (met uitzondering van perceelen 54, 58, 59, 61, 119, 129, 63, 64 en 65, geheel ♦iendvrij), alles geletren in den Wiliem Annapolder, geraeente Kapelle, kadastraal sectie G nummers 41, 42, 43, 44 tot en met 59, 61, 63, 64, 65, 78, 110, 11, 118, 119, 120, 129 en 10 en ge- meente Scbore, kadastraal sectie A nummers 82, 85 en 89 en sectie B nummers 218, 218bis en 219, samen groot 65 hektaren 97 aren 94 centiaren. Boomprijs f 3780, Deze Goederen zijn verhuurd aan F. G. van Hootegem tot 25 November 1887 wat de Landerijen en den Dijk betreft en wat de Gebouwen aangaat tot 1 Maart 1888 a f 4700,den hoop in het jaar; dezelve zullen ook in 4 perceelen worden geveild. Koopen Zes tot en met Dertien. Eene kapilale HOFSTEDE, bestaande in WOONHUIS, SCIIUUR en verdere GE BOUWEN en AANHOO- RIGHEDEN met ERF, TUIN, BOUW- en WEI- LAND en verdere GRONDEN, alles in de ge- meente Clinge, kadastraal beketid: Clingepolder sectie A nummers 224, 225, 226, 228 tot en met 241, 255, 256, 252, 251, 250, 257, 249, 248, 258, 247, 246, 259, 260 en 1624. Oversprong van Klein Kieldecbtpolder sectie A nummers 205, 207, 197, 198, 208 tot en met 216, Klein Kiel- drechtpolder sectie B nummers 2, 2bis, 3, 4, 5, 102 tot en met 105, 110, 111, 121, 99, 100, 101, 106, 107, 108, 109, 112 tot en met 120 en sectie E nummers 1520, 1521, 119, 120 en 121, samen groot 48 hektaren 43 aren 30 centiaren. Deze Goederen zullen ook in 8 perceelen worden geveild, zijnde die oinler koopen 6 lot, en met 12 en gedeelte van 13 in pacht bij Cornelis de Decker tot 1888 h f 21,per 44 aren 56 centiaren. Koop V eertien. Een partijtje WEI- en BOUWLAND, genaamd „het Jagertje," gelegen in de gemeente Honte- nisse, De Nctaris C. J. 4, Fercken te Ter Neuzen, zal op Vrijilag den 25 Maart 1881, des namid dags ten 2 ure, ten verzoeke van de weduwe en J erven F. DEKKER, ta Zaamslag en kracbtens ge- I geven bevel der Rechtbank te Middelburg, in het kadastraal sectie G nummers 838 en 839, °Pe,lbaar yerkoope» - 1 bektare 81 aren 50 centiaren, beleudendeEerste Koop. noorden de beer A. L. J. van Waesberghe, Eene partij BOUWLAND, ge- oosten de beer J. A. van Heteren, ten lege" in den polder Bcoostenbleij Benoorden gemeente Axel, kadas- DBP| at trsal sectie D nummer 733, groot 2 hektaren 39 aren 94 centiaren, palende tegen de landen van Koster. Tweede Koop. Eene partij BOUWLAND, genaamd ,/het Zoute Pand/J gelegen als voreti, kadastraal sectie D nummers 407—411, groot 7 hektaren 89 aren 90 centiaren. Houtgewas f 1-36, Derde Koop. Een perceel BOUWLAND, vroeger Weide, ge- kadastraa! sectie D numiners 912 90 aren 20 cmtiaren. zuiden de heer Charles Pierssens en ten wes- ten mevrouw de weduwe en erven Van Deinse. Verpacbt aan De Decker voornoemd, pcrals voren. Koop Vijftien. Een partij BOUWLAND, gelegen in den Clinge polder, gemeente Clinge, kadastraal sectie A num mers 414, 413, 412, 409 en 1639, groot 7 hektaren 71 aren 40 centiaren; belendunde ten noorden de heer Onghena en F. G de Rijcke, ten oosten 's Gravenstraat, ten zuiden de erven de beer J. F. Vkrcauteren en de beer F. Smet en ten westen de leiding verpacbt aan J. C. de Kock en anderen. Koop Zes t ien. Een partij BOUWLAND, gelegen als voren, kadastraal sectie A nummers 2065, 1059, 1060, 1054bis en 1051, groot 2 hektaren 80 aren 30 centiaren; belendende ten noorden en zuiden aan mevrouw de weduwe en erven Mr. E. van Deinse, mevrouw Van den BroeckVogelvanger en ten zuiden ook nog aan de erven de beer J. F. Ver- cauteren, ten oosten aan de waterleiding en ten westen aan perceel 17. Verpacht aan Pieter de Corte en anderen. Koop Zeventie,ii- Een partijtje GROND, gelegen naast bet vorige V™^eyen goederen zijn in gebruik te aan- perceel, kadastraal sectie A nummers 1783, 1885, Vaarden met roow" °°&st dezss Jaars 188L 1785 tot en met 1787 en 2066, groot 26 aren De verkooping wordt gehouden in het logement 90 centiaren, in pacht bij P. de Bot, J. van de //den Appel bij J. de Visser te Zaamslagzijnde Keelen en J. d'Hqndt- Koop Acbttien. Een partijtje BOUWLAND en SPARBOSCH, gelegen als voren,kadastraal sectie A nummers 1219 en 1220, groot 1 bektare 21 aren 50 centiaren, belendende ten ncorden aan P. de Cauwer, ten oosten aan de Opperstraat, ten Zuiden aan de heer D. Suijdlitz en ten westen aan mejuffrouw M. Th. Smet. legen als voren, en 913, groot 3 hektaren Houtgewas f 84, ATierde Koop. Een einde DIJK, zijnde een gedeelte van dsn ouden Zeedijk van den polder B oostenbleij Benoor den, gemeente Axel, kadastraal sectie D nummers 908 en 911, groot 2 hektaren 05 aren 90 centi aren. Boouien f 486, Vijfde Koop. Een stuk BOUWLAND, in den Catharina- polder, gemeente Axel, kadastraal sectie D nummer 934, groot 5 hektaren 36 aren 10 centiaren. bekomen ten kantore nadere inlichtinaen van gezegden Notaris. Te bevragen bij A. VISSER, Nieuwe Neuzen- Koop Negentien. j polder. Het RECUT van REPLANTING tot 31 Decem ber 1891, met de daarop staande KAN ADA BOO- MEN, op cen einde dijk tegen den polder Groot- Kieldrecht, en op een dito tegen den polder Klein- Kieldrecht. Koop T w in t i g. Een perceeltje GROND te Hansweert, kadastraal sectie F nummer 992, groot 8 aren 50 centiaren. Koop Een en Twintig. Een perceeltje GROND, mede aldaar, kadastraal sectie F, deelen 887 en 894, groot 5 aren 95 ca centiaren. Koojien 20 en 21 te aanvaarden na de toewijzing. Premie van Instel pCt. INST EL, op Donderda#, den 24 Maart 1881, en VERBL1JF, op Donderdag, dan 7 April 1881, beide des morgens ten 11 ure, in het logement ,/het Bonte Hert" van den heer F. M Brandt, te Hulst; zijnde alle nadere iiilicbtingen te bekomen, ten kantore van gezegde Notarissen, alwaar ook gedrukte notitieboekjes gratis te verkrijgen zijn. Vieuwstraat te Ter Aleuzen. EEN GROOTE SORTEERING oq Bericht den ontvanzst eener prachtige partij echte NB IIEEREN- en KINDER- COSTUJIUS van >f f 23,50 worden naar de laatste Paryzer mode ver- vanrdigd, waarvan de Stalen op aanvraag franco worden verzonden. van de heeren VAESEN STEIN HAUS, *e Rotterdam, van beden at' te bekomen bij L. ROLFF te Axel. puik STOPPELPEEZAAD ei BRAAKPEEZA A.D h 1,- 1,— de - de halve Kilo. Kilo. SUIKERBIETZAAD a 1,20 de Kilo. Lang* iron/.™ Kilo. KLAVERZAAD en VITSEN aan eivielo prijs. STILEN worden op aanvraag franco v J verzonden. Bij P. J. DE POTTER, Landbouwer te Hulst.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 3