"adveri^'tlBk GEMENGDE BERICHTEN. HANPELSBER!CHTEn7" een Onderwijzer, Openbare Verkoopingen. Een Woonhuis en Erf, Eene partij Hnisraad, teakte, ten bewijze dat zij tusschen de 10 en 35 jaren oud zijn, alsmede verklaringen, betreffende gedrag, tegenwoordige betrekking en hunne opgaven betreffende de militie. De Nederlandsche koopvaardijvloot vcrloor in 1880 door schipbreuk, afkeuren, sloopen enz. 120 schepen metende 27,613 ton en door verkoop naar buitenslands 14 schepen ad 7223 ton; daar- entegen kwamen 1 nieuw schip (1029 ton) en 14 buitenslands aangekochte (5567 ton) in de vaart zoodat per saldo onze vloot verminderde met 119 schepen en 28,240 ton. In het buitenland zijn nog 2 stoomschepen in aanbouw, te sarnen vermoedelijk 5750 ton. De oprichting eener hoogere burgerscbool te Bergen op Zoom is thans definitief vastgesteld. Welgeslaagde proeven zijn te Amsterdam genomen met een onbrandbare zoidering, die door de vak- mannen als zeer doelmatig wordt aanbevolen. Vrijdagavond brak eene hevige brand uit in eene boerenwoning even buiten Kampen, die door den fellen wind niet te blusschen was, voordat alles tot op den grond was afgebrand. Oorzaak on- bekend. De Arnhemsche sigarenhandelaren de Hartog en Van Lith vieren de nagedachteuis van den overleden president der Tweede Kamer op hunne wijze, door de sigaren, die de beer Dullert gewoonlijk rookie, als Dullert-sigaren in den handel te brengen. In den gezin te Nieuw— Lekkerlaud heeft men binnen 12 maanden 5 sterfgevallen gehad. Twee zoons, twee dochters en de grootvader zijn binnen dat tijdsverloop over- leden. Uit 's Bosch, meldt men Twee soldaten van het garnizoen alhier, die tijdens de overstrooming te Nieuwkuyk zijn gedetacheerd geweest, zijn waar- schijnlijk dientengevolge aan zware koortsen over leden. De Duilschers, twee mannen en eene vrouw, beticht den diefstal in de St. Laurentius kerk te Antweipen gepleegd te hebben, zijn dezer dagen te Amsterdam aangehouden en aan de Belgische justitie uitgeleverd. Bij den Vlaamschen scbouwburg te Brussel, is een ,/drame lyrique" in studie, getiteld Stella, muziek van Waelput. De eerste opvoeiin^ zal 14 Maart plaats hebben. De 82jaiige generaal Butler, die het vaaudel van zijn regiment te Waterloo droeg, is te Londen in zijn bed verbraud. - Op een buitenplaats bij Petersburg zijn een aantal onuitgegeven brieven van Voltaire gevonden, gericht aan Teplov, secretaris van Keizerin Catharina en aan graaf Rasomovski. Bij Ma$on in Missouri had een ernstig spoorweg- ongeluk plaats. Een spoortrein derailleerde, een tweede trein die ter hulp werd gezonden, stortte van een bru? in 't water. Er zijn 7 personen bij dit ongeluk gedood en 21 gekwetst, waarvan negen zeer ernstig. Te Montbeliard was een kunstemaker op de markt uitgestald en onder een grooten toeloop zou hij o. a. over verscheiden sabels spriugen, die hij met de punt naar boven in den grond bevestigd had. Hetzij uit zwakheid of misrekening, de man nam zijn sprong te kort en kwam op een der sabels terecbt, die hem ge- heel doorboorde. In den avond van den 3 Maart heeft er eene vreeselijke outplofling plaats gehad in een steenkolenmijn in Wyoming in Auierika, waarbij 30 blanken en 50 Chiueezen zijn omgekomen. Er zijn 17 Chinezen gered, hoewel vreeselijk gekwetst, en een 20tal lijken zijn reeds gevonden. Stockholm is verleden week geheel inge3neeuwd, zoodat het vier dagen van alle ver- keer was buitengesloten en er volstrekt geen levens- middelen aangevoerd konden worden. Door geheel Zweden woedde een hevige sneeuwstorravele menschen zijn in 't noodweer verongelukt. Werden vroeger in den Haagschen Dieren- tuin beertjes geboren, dan duurde het niet lang of de moeder verscheurde ze. Verleden jaar werd echter een proef genomen, die goed uitviel en thans herhaald wordt. Een week of vijf geleden werden er namelijk weder 3 beertjes geboren, en nu is dezer dagen de berin van de jongen vc-rwijderd en zullen deze met de flesch verder worden groot- gebracht. De kinderen van zekeren Peelers te Luik badden patronen bij het vuur te drogen gelegd. Eene verschrikkelijke ontploffuig bad plaats, de vensterramen werden uitgeslagen en de achtermuur van 't huis stcrtte in. Twee der kinderen, twee meisjes, bekwamen erge brandwonden en zijn naar 't gasthuis moeten gebracht worden. De vader beweert de patronen in de Maas gevonden te hebben. Dat bet beroep van Keizer zijn groote be- zwaren meebrengt, wordt o. a. wel bevestigd door bet volgende. Op den dag, toen de Keizer van Duitschland bij gelegenheid van het onlangs ge- sloten vorstelijk huwelijk de eerste bezoeken moest ontvangen van de vreemde Prinsen en van ver- schillende gezantschappen, moest hij 16 maal van kostuum veranderen, om voor el ken vreemden be- zoeker in een ander uniform en met de dekoratien van het land, waarvan hij den vertegenwoordig?r moest ontvangen, te verschijnen. Colley's lijk is, na gei'dentifieerd te wezen, door de Boeren naar hun kamp medegenomen waarop zij een bode naar de Engelschen zonden om te verklaren, dat zij bereid waren het lijk uit te leveren en een wapenstilstand te bewilligen om de dooden te begraven en naar de gewonden te zoeken. De Boeren bezetten en versterken den Majuba—heuvel. In grooten getale bevinden zij zich op de helliugen en den top. Dunne verliezen zijn volkomen onbeduidend. Van 1 Maart meldt die beriehtgever, dat het lijk van Colley naar het Engelsche kamp werd gebracht en met militaire eerebe- wijzen begraven. Later zal bet overschot waarschijn- lijk naar Pietermaritzburg worden overgebracht. Een Italiaansche orgeldraaier te Antwerpen heeft in zijne drift, omdat hij voor zijn muziek niet betaald werd, door het raam van een herberg een pistoolschot gelost, zonder echter iemand te treffen. Toen eei: persoon naar buiten kwam, loste hij weder een schot en trof den man zoo in de burst, dat iiij in levensgevaarlijken toestand naar het gasthuis moest vervoerd worden. De moordenaar is aangehouden en voor zijn misdrijf bocten ook zijn landgeiiooten, want elke Italiaaii3che orgeldraaier die in de buurt komt, wordt met alie mogelijke projectielen daaruit weder verjaagd. De ,/echo" uit bet bekende Amsterdamscbe cafe, //Die Port van Clevo," Evert van Silfhout, die acht jaar lang met een stenterstem de bestel- lingen naar de keuken overbracht en een zekere populariteit had in Amsterdam, is Vrijdag nacht, bij het huiwaarls keeren, verdronken. Door den wind en de gladheid geraakte de oppassende man in den Singel bij de Warmoesgracht in het water en hoewel de politie dadelijk me! dreggen toeschoot, werd hij levenlo^s opgehaald. De ongelukkige laat een weduwe met twee kinderen acbter. Ook is op de Prinsengracht bij de Leliegracht een man langs de gladde straat door den hevigen wind te water gegleden. Hij werd een kwartier later levenloos opgehaald. In een der portalen van den Renaissance- schouwburg te Parijs is een meisje van twintig dagen te vondeling gelegd. Het kind is door het personeel van den schouwburg aangenomen. De verzorging is toevertrouwd aan de actrice mile. Deslauzas. Peter zal zijn de directeur Victor Koning, meter Jeanne Granier, de allerliefste actrice. Reeds is een som van 3275 fr. bijeen- gebracht als eerste bijdrage voor een huwelijksgift. Ten einde dit bedrag te doen vermeerderen, wordt een voorstelling gegeven ten voordeele van de kleine. Zeetijdingeii. Van 4 tot en met 7 Maart zijn in deze haven bin- nengekomen, bestemd voor Gent: 4 Maart. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. Wricht, van Goole met stukg. 5 Maart. Eng. stoomb. Vic tory, kap. Lumley, van Londen met stukg. 7 Maart. Eng. stoomb. Contest, kap. Backer, van Londen met stukg. Eng. stoomb. Norma, kap. Tasker, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Rosa, kap. Dumberley, van Goole met stukg. Eng. stoomb. Bittern, kap. Cotter, van Liverpool met stukg. Van 4 tot en met 7 Maart zijn uit deze haven ver- trokken komeniie van Gent 4 Maart. Eng. stoomb. Woodstock, kap. Fulton, naar Antwerpen met stukg. Eng. stoomb. Stantons, kap Watson, naar Londen met stukg. 6 Maart. Eng. stoomb. Richard Moxon, kap. Wricht, naar Goole met stukg. In deze haven zijn binnengekoraeu om aan den spoorweg alhier te lossen en te laden: 5 Maart. Eng. stoomb. St. Petersburg, kap Leig- tbon, van Londen met stukg. 7 Maart. Eng. stoomb. Jutland, kap. Fisk, van Londen met stukg. Uit deze haven zijn vertrokken na aan den spoor weg te hebben gelost en geladen 4 Maart. Eng. stoomb. Romeo, kap. Spink, naar Goole ledig. 5 Maart Eng. stoomb. Cleveland, kap. Colding, naar Middlesbro ledig. 7 Maart. Eng. stoomb. St. Petersburg, kap. Leightou, naar Hull ledig. Van 4 tot en met 7 Maart werden langs de Oost- sluizen alhier 15 binnen vaartuigen op- en 17 afgeschut. Uitlotillg1*-!!!. Bij de te Weenen gehouden trekking van OoatenrijkBche Loten 1864 was de uitslag als volgtSerie 3798 no. 84 fl. 800,000; Serie 2070 no. 79 fl. 20,000; Serie 17 no. 79 fl. 15,000; Serie 30 no. 40 fl. 10,000 Nog zijn getrokken de volgende Serieu255, 665, 1049 1434, 2572, 2790, 2915, 3446, 3547 en 3800. Rotterdam, 7 Maart. Voor pnike Tarwe werd 25 cent meer besteed, mindere all voren. Gerst 10 a 20 cent lager. Zeenwsche en Viaamsclie Tarwe /9,0Ca 9,90, mindere 7,60 a 8,90. Rogge, 8,10 a 8,40, mindere 7,50 a f 8,00 Gerst, nienwe winter 5,90 a 6,40, mindere 4,50 a 5,70 zomer dito 5,30 a 5,80 mindere 4,40 a 5,20. Haver korte 4,60 a 5,00, iange 2.80 a J 3,90. Paardenboonen 7,40 a J 7,80. Dnivenboonec J 7,75 a 8,50 Bruineboonen 11,50 a 12,75, mindere 8,50 a 11,25. Witteboouen, Walcharsche /11,75 a 13,00, Zeeuwsche /11,50 a /13 00 mindere 7,00 a 11,50. Erwten 9,25 i 9,75 mindere 7,50 a 8,25. Kansriezaad beste 9,00 a 9,50 mindere 7,00 a 8,75. Koolzaad 10,00 5 10,50 Lijnzsad 11,00 a 12,50. Eieren 3,75 r. 4,00 per 100 stnks. Aardappelen Zeenwsche f 4,75 a 5,00. Vlas. Hollandsch 36 tot 65 stuivers, Zeeuwsch 30 tot 38 stnivers per steen. Gent. i'arwe, witte, 100 k., Id. roode, Rogge Gerst, Haver, j Boekweit, p. hect. Buivenboonen, Paardenboonen, Koolzaad, 100 k. Lijnzaad, Kemptaad bijnkoeken, Koolzaadkoeken Kempzaadkoekcn, Wieren per 26, 25 Febr. fr. 25,75 a 26,50 4 Maart. fr. 25,75 a 26,75 22,00 20,00 18,00 17,90 20,00 18,00 32,00 32,00 24,00 27,00 18,00 14,00 20,00 35,00 "8,00 19,00 2,10 22,00 20,00 18,00 17,00 20,00 18,00 32,00 33,00 24,00 27,00 18,00 14,0* 2,00 19,00 35,06 28,06 19,00 2^10 Londen, 7 Maart. Tarwe en Gerst onveranderd. Haver 3 st. hooger. gevraagd Aan de opeubare school in de kom der gemeento TER NEUZEN wordt met akte als huiponderwijzer en voor het hand- teekenen; jaarwedde zeven homlerii gulden. Zich aantemelden bij den Burgemeester. Mr. J. P. Pronkers, Notaris te Ter Neazen, zal in het openbaar presenteeren te verkoopen: y Op Woeiisdag den 16 Maurt 1881, des namiddags om 2 ure, teii verzoeke van H. ABRAHAMSE te Ter Neuzen, ten iiuize van den heer A. Batenburg aldaar, (eigen grond), staande te Ter Neuzen, en aldaar op Java, kadastraal bekend sectie C no. 1843, groot 85 centiaren. Bewoond door den verkooper. Om daarvan 1 April 1881 in het gebruik te komen. 1 Op WoeitHdiisr den 33 Maart 1881, des 'Jnamiddags 1 ure, ten verzoeke en ten woonhuize van D. VAN DEN BERG, scheeps- timmermen te Ter Neuzen, bestaande in2 pluimen Bedden en 6 Kus- sens, 1 kersenhouten Chiffonniere, 1 maho- niehouten Buffetkastje, 2 ronde-, 2 vierkante en 2 kleine Tafels, 1 Nachttafeltje, 1 Kast- klok, 1 Kleerkast, 2 Ledikanten, 3 Spiegels, 4 Prenten, 8 Bloemvazen, 1 Hanglamp, 1 Tafellainp, 14 Stoelen, 2 Zetels, 2 Kachels, 2 Vloerkarpetten, kleine Kleedjes, koperen Ketels, 2 Doofpotten, Theeemmer, 4 Horretjes, 2 Japansche en 2 wit beenen Kistjes, 1 Vlag met stok, 1 Juk met Emmers, Waschtobben, 2 vergulde Lijsten, 1 Varkenshok, IJzer-,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 2