No. 1650. Woensdag 9 Maart 1881. 21e Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNKMRNT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh blj alle Boekhandelaars, Poatdireo- !turen en Brievenbuakouders Bit blad Teraebijut Olnedag- cn Vrijdaaavoud ADVERTENTllN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,1(J, Grootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sender, uiterlijk Dinadag en Vrijdag namlddag DRIE area. H. BOOST te Ter IVenzeH. IPolitiolt Overzicht. Een bericht uit Kandahar meldt, dat de Bussische De president van den Oranje-Vrijstaat beeft door troepen Merw hebben bezet, of altbans zullen be- bemiddeling van generaal Wood eene depeche van zetten, tengevolge van eene overeenkoinst met de Joubert ontvangcn, waarin op nieuw wordt te kennen hoofden te Merw geslotcn. Busland gaat maar gegeven, dat Transvaal bereid is, vrede te sluiten, door en Beaconsfield is daarom niets op ziju gemak mits zijn onafhankelijkheid wordt hersteld. met Afghanistan. Busland heeft vrede met China Dat deze depeche door de hand van generaal gemaakt. Het zal daarvoor wel zijne goede redenen Wood is gegaan, heeft eenige hoop, dat de onder- hebben. Later kan het er altijd nog op terug- handelingen, (lie door Colley's noodlottige overrom- komen. Over bet tractaat is men in Busland peling van den Spitskop werden afgebroken, hervat echter niet tevreden. zullen kunnen worden door de bemiddeling van pre- De president der Vereenigde Staten van Noord- sident Brand. Amerika, die de teugels van het bestuur aan zijn In het Engelsch lagerhuis deelde dfi heer Childers mede, dat generaal Wood en Joubert een wapen- stilstand gesloten hebben tot 1-4 Maart midder- nacht, ten einde Kruger in de gelegenheid te stellen op de door wijlen generaal Colley gedane mededeelingen te antwoorden en verder om andere mededeelingen te doen. opvolger Garfield beeft overhandigd, beeft den laatsten dag van zijn gezag nog gebruikt, om zijn reoht van veto te doen gelden, ten opzichte van de door Kamer en Senaat aangenomen funding- bill, van wier bekrachtiging de republikeinen een geduchten financieelen crisis vcrwachten daar de banken hierdoor genoodzaakt worden 55 percents Aan de Engelschen is toegestaan voor acht dagen staatspapieren te deponeeren, als waarborg voor de lang proviand aan de belegerde garnizoenen te door hen in omloop gebrachte banknoten. Men doen toekomen. hoopt, dat nu het vertrouwen zicli zal herstellen Ilet Engelsche hoogerhuis heeft de Iersche en de crisis voor goed bezworen is. dwangwct definitief aangenomen; zij is door de 1 Koningin goedgekeurd en in working getreden. Lord Lytton, de gewezen onderkoning van En- gelscb Indie, hield eene rede, die zeven kwartier Ter NgUZGD, 8 Maart- duurde, waarin hij betoogde, dat het bezit van Bj. rai|listerigel be8luit is de l)eer G. L. P. van Kandahar noodzakehjk is, om den Kussischen jjam^ hoofdonderwijzer te Sluiskil, benoemd tot ir.vloed in Afghanistan het hoofcl te bieden. onderwjjzer de opleidingsklasse voor onder- In het Lagerhuis veroorzaakte de behandeling wjjzers te ^xe] der Iersche wapenwet weder hevige opschudding. phi|jppine> 5 Maart. Den 2 dezer werd door Een der leren voorspelde burgeroorlog in ler- aj^jer gestationeerde brigade marechassde, naar land eu werd door den voorzitter tot de orde hgt kantonale huis van bewaring te Ter Neuzen geroepen, en een ander werd voor deze zitting overgebracht om vervolgens per Provinciale stoom- geschorst. Parnell was ook weer tegenwoordig. boot naM het hujs yan ftrrest te Middelburg te De wapenwet bepaalt, dat het dragen van wapenen worden vervoerd L T A, Brakke, oud 21 jaren, zpnder schnftelijke vergunning onwettig is in die huisvrouw yan j visschtjr alhierj na d te distncten, waar de wet wordt afgekondigd. Zn yoren door den marechaussde A. van Noort op verleent machtiging tot het doen van hmszoekingen, heeter d#ad bet te rden> ns het alsook tot verbod van den verkoop van wapenen.1 ontTreemden van goederen en geldswaarde uit den In Eranknjk. is in de Kamer weder eene in- wjnkej va)1 den beer P. E. de Kousemaeker, winke- is in de Kamer weder terpellatie over de wapenverzer.dingen naar Grieken land aangekondigd. In Griekenland heeft de het antwoord goedgekeurd, Minister Cumoundouros aan Konstantinopel gegeven is. de onderhandelingen over de Turksch-Grieksche Kamer ecnstemmig hetwclk door den de afgezanten te Intusschen willen lier en brisvengaarder alhier. Ook hij meer andere winkeliers schijnt ze dergelijke diefstallen gepleegd te hebben. Op het gehucht Drie hoefijzers, gemeente St. Jansteen, in de onmiddelijke liabijheid der Belgische grens, is de volgende misdaad gepleegd. In den avond van 1 dezer heeft de 23jarige A. P., huis- grenskwestie niet zoo goed vlotten, als men aan- houdgter bjj haren stiefvader aldaa?, een kind ter vankelijk meende te mogen verwachten. Voor dat Turkije zich yerklaart, omtrent een besluit ten opzichte van de grensregeling, wil bet weten, welke grenslijn door de gezanten aannemelijk wordt geacht. En nu zouden de gezanten het niet volkomen eens zijn over de concession, welke kunnen gteischt worden. Toch zijn er twee ge- volgmachtigden door den Sultan benoemd, om over de Grieksciie kwestie te onderhandelen. Een ernstig conflict dreigt er tusschen Perzie en Turkije te ontstaan over Kurdistan. Perzie wereld gebracht en dit door verworging om het leven gebracht met een bevorens daartoe gereed gelegd touw. Daarna heeft zij het lijkje in een zak gedaan en dit op een betrekkelijk grooten afstand van hare woning in een door kaar gedolven kuil begraven. Voor de justitie, die zich Zondag ochtend naar St. Jansteen heeft begeven, heeft de verdachte een volledige bekeutenis afgelegd. Voorloopig is zij onder bewaking ten huize van haar stiefvader gelaten, dewijl liaar tocstand over- i m n i i brenging naar de gevangenis veibiedt. eisckt de ontwapening der iurkscke Kurden en n heeft zich tot de mogendheden gewend, om onder- '*'j Kath. parochie te Graauw, welke steuning van zijne eischen. Ook is in Mesopotamia z'c^ ft611 1805 gevestigd zag, werd voor de pest uitgebioken. Die plagen komen zeker in jaar, op den 11 dezer, een nieuw kerkgebouw de tegenwoordige omstandigheden Turkije niet j ingewijd en daarin op den volgenden dag de eerste bizouder gelfgen. Perzie zou Bagdad gaarne hebben. tn's plechtig gecelebreerd. Ailicht stookt Busland hierin. Z. M. heeft in de zesde klasse gerangschikt het vacante ontvangkantoor der directe belastingen en accijnzen te Houtenisse c. a., waarvan de vermoe- delijke belooi ing na aftrek der kosten van baheer waaronder is hegrepen de belooning voor den sub- ontvanger te StoppHdijk, kan worden geraamd op f 2070 'sjaars. Een zorgwekkend verschijnsel voor de scheep- vaart op Antwerpen doet zich voor op de hoogte van Liefkenshoek (Belgisch gedeelte der Schelde). Het vaarwator is daar in kortentijd zoodanig op- gedroogd, dat er met gewoon laag water niet meer dan 40 palmen diepte gevonden wordt. Zes maanden geleden stond er op diezelfde hoogte nog 56 deci meter water. Z. M. heeft aan den inspecteur van den wa- terstaat Jhr. J. B. T. Ortt, op zijn verzoek eervol ontslag verleend, onder dankbetuiging voor de vele en trouwe diensten den lande bewezen, en met toekenning van den titel van hoofdinspecteur van den waterstaat; en benoemd: tot hoofdinspecteur van den waterstaat den inspecteur P. Caland; tot j inspecteurs vail den waterstaat de hoofdingenieurs le klasse H. S. J. Bose en J. E. W. Conrad; tot hoofdingenieurs van den waterstaat le klasse de hoofdingenieurs 2e klasse L. H. J. J. Mazel en A. L. de Bruyn Kops. De heer Lenting interpelleerde gisteren in de Tweede Kamer de regeering over de Transvaal. De Minister Van Lijnden refereerde zich aan zijne verklaring in de Eerste Kamer en verzekerde, dat Nederland zich eerst vergewist heeft alvorens Bnge- land zijne bemiddeling aan te bieden. Hij verklaarde, dat de regeering diligent bleef, ook ten aanzien van de behandeling der nagelaten betrekkingen van Transvalers, en beriep zich op de officieele verklaring van Engeland dat het Ne- derlandscha Boode Kruis geheel overeenkorastig de Geneefsche conventie zou worden behandeld. Den beer Keuchenius antwoordde hij dat vredes- onderhandelingen niet medebrengen de staking der vijandelijkkeden. De regeering zal medewerken lot beeindiging van den strijd zooveel zij kan, maar kan door eischen te stellen of verklaringen af te leggen het standpunt van neutraliteit niet verlaten. Binnenkort zal waarschijnlijk beslist worden, of do marecliaussees de veldwachters zullen ver- vangen. De luit.-kolonel Meijer, commandant der marechaussee in Noord-Brabant en Zeeland, is reeds sedert eenige dagen in den Haag, om hij de overwegingen van het al of niet wenscbelijke der verandering den Minister van justitie met raad en advies te dienen. Het Hbl. ontleent aan een dezer dagen uit Parijs ontvangen schrijven het bericht, dat de be- langstelling voor de Transvaalsche Boeren ook daar groat is, vooral na hunne jongste overwinning, en dat een Fransch comit6 reeds 100,000 francs aan kommandant Joubert gezouden heeft. De direc'eur-generaal der maatschappij tot exploitatie van staats-spoorwegen heeft weder de voorwaarden bekend gemaakt voor het vergelijkend examen voor surnumerair. Dat examen zal gebouden worden den 14 April te 9^ uren aan het bureau der maatschappij. Zij, die daaraan weuschen dael te nemen, kunnen zich v<5or of op den 7 April schriftelijk wenden aan den secretaris der maat schappij te Utrecht met overlegging van gehoor- TER IMEIJZEIVSCHE COIJRANT. nnii Irn 11 b mcanrio 4 cx mA/#an irnrnron i ton V rtni1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1