iSo. 1648 Woensdag 2 Maarl 1881. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Hoofdelijken Omslag Bclasting op de Honden BilS'JNE^LANiT"™" 2le Jaareang ABONNKMENT. Per drie maandsu binnen Ter Neuzen 1,Door het gehcele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicb bij alle Boekhandelaara, Poatdirec- teuren en Brievenbu oudere ADVISTENTI^N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10 Grootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmiddag BHIE ores. Hit blad TCrarbljal Ulnndag- eat VHjdagavond btj I. it. D H O N T se Ter Nenren. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN doen te weten dat de primitieve kohieren van den en de dier gemeente, voor 1881, zooals die door den Raad zijn vastgesteld, van af heden gedurende acht dagen ter gemeente-secretarie ter lezing zullen liggenaismede dat ieder aaugeslagene, binnen dien tijd, tegen zijnen aanslag in beroep kan komen bij Ileeren Gedeputeerde Staten, bij verzoekschrift, hetwelk niet gezegeld behoeft te zijn. Ter Neuzen, 1 Maart 1881. Burgemeester en Wethouder9 voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. I'otitiolr Overzioht. Terwijl men reikhalzend uitzag naar berichten omtrent de onderhandelingen, die tusscben de Boercn van Transvaal en Colley werden gevoerd, ontving men acbtereenvolgens een reeks berichten over een langdurig en moorddadig gevecht. In den naclit van Zaterdag op Zondag brak Colley van Mount Prospect op, en overrompelde legen middernacht een positie, Spitskop genaamd, in den flank van Langsnek gelegen. Mot onovertroffen heldenmoed vielen de Baeren hem aan. Vierrralen bestormden zij zijne positie. Gebrek aan ammunitie dvrong de Engelschen bun toevlucht tot de blanke wapenen te iiemen, docli de altijd wisse schoten der Baeren richtten eene voorbeeldeloaze slachting aan, zoodat van een regi ment Ilooglanders, naar men zegt, slechts zeven man zijn overgebleven. Er wordt beweerd, dat Colley zelf gesneuvrld is. Hot overschot zijner troepen verschanst zich op Prospect Hill. Nadere berichten omtrent het gevecht van Spits kop melden, dat toen de ammunitie op raakte, de slachting vreeselijk was. Ten slotte deden de Engelsche troepen een wanhopigen aanval met de. bajonnet. Maar het was te laat. De Boeren schoten met doodelijke uitwerking. Het 64e re giment baande zicli dapper vechtend, een weg naar bet kamp. Het 58e regiment Hooglanders werd bijna geheel vernietigd; er zijn slechts 7 man over. De arlillerie dekte zoo goed mogelijk den" terug- tocht. Kanonnen gingen niet verloren. Het kamp wordt versterkt. De dood van Colley wordt uit Londen officieel bevestigd. In Duitschland is de strijd tusscben 't Tleeren- huis en T Ligorhuis en de regeering over de ge- meentewet met groote bitterheid vourtgezet, zonder tot een einde te zijn gekomen, daar de Landdag in eene vereenigde zitling der beide Huizen voor gesloten is verklaard. De Minister Eulenburg schijnt in zijn plan, om af te treden, te volbarden. Thaus is in den Rijksdag de rijksbegrooting aan de orde gesteld en heeft da secretaris der schat- kist zijti millioenenspeech afgestoken. Hij beval de onveranderde aanneming aau van de begroot.ing, die 23 millioen meer raamt voor de nieuwe legerorga- nisatle. Op de rede van den beer Richter, die bet finautieel bsleid van Bismarck afkeurde, het een scheeve toestand noemde, dat alles af hangt van het goeddunken van den rijkskanselier, dat het steun zoekeu van het persooniijk regeeringstelsel, nu hier, dan daar, verwarring bij de partijen teweeg brengt, antwoordde Bismarck, dat aan hem, die 66 jaar oud is, waarvan hij er 20 in dienst van den Staat heeft doorgebracht, niet veel meer te verbeteren valt. Men moet hem nemen, zooals hij is, of hem ter zijde stellen. Geen land kan met zooveel rust en kalmte als Duitschland de toekomst le gemoet zien. In Erankrijk wordt de levering van wapens aan Griekenland druk besproken. Ook in den Senaat is de regeering daarover ondervraagd. Men maakte daarbij talrijke toespelingen op het verborgen be- stuur van Gambetta. Zooals men weet, heefi deze in de Kamer eene heftige rede gehouden tegeu de beschuldiging, dat hij den oorlog wil, een spooksel, dat men zelfs in Duitschland gebruikt bij de ver- kiezingen, om de menigte te biwerken, die niets meer vreest, dan een nieuwen Franscb-Duitschen oorlog. Het debat heeft het gevolg gehad, dat de ministerraad besloot, hat besluit van 1872 in te trekken, waarbij de verkoop van wapenen en air.unitie veroorlootd werd. De prefscten hebban bevel ontvangen, de wapens, die reeds verkocht en afgezonden mochten zijn, het land niet te laten uitgaan. Erankrijk wil dus alles vermijdon, wat het in moeilijkbeid zou kunnen brengan. Het volk wil volstrekt den vrede. Gelukkig verschijnsel en anders dan onder Napoleon III, volgens wien het keizeriijk de vrede was, hoewel Erankrijk voort- dureud in oorlog was. Turkije zal zicli niet haasten met list antwoord op de nota's, door de gezanten der groote mogend- bedon over bet Turksch-Grieksche vraagstuk aan- geboden. Er is over de nieuwe voorstellen een ministerraad gehouden, waarin zoo Jt heel niet be- slist werd. Vredelievend zijn iiiiussclien de berichten uit bet Oosten niet, maar wel erg verontrustend. Ter Neuzen, 1 Maart De heer A. Meskes, rustend hoofdonderwijzer, is benoeind tot onderwijzer in de Fransclie taal aan de Chr. school alliier. Axel, 26 Februari. Heden avond zou alhier door den blikslager J. de M. in de harbsrg van J. F. eene verloiing van zilveren zakhorlogien, kettingen enz. plaats liebbeii. Do gemeente veld- wachter was er bij tegenwoordig en nam inzage van de door den burgemeester goedgekeurde lijst en bevond alstoen, dat het daarop gest.elde aantal loten in cijfers 265 in 278 was veranderd; hij maakte dit aan bet belanghcbbend publiek, hetwelk in massa aanwezig was, bekend, nam de ver- valschte lijst in boslag en verklaarde, dat de ver- loting niet kon doorgaan. Ilontenisse, 26 Februari. In de gisteren ge houden raadsvergadering werd onder anderen 1°. mededeeling gedaan van sen scbrijven van Zijne Excellence den heer Minister van Binnen- landsche Zaken, berichtende, dat tegen de vesliging van eene Rijks Hoogere Burgerschool te Ilulst onoverkoinelijke bezwaren bestaan; 2°. vastsresteld het kohier van de belasting op de honden 3°. idem van den hoofdelijken omslag, beiden over 1881. Ten opzichte van laatstgemelden werd bepaald, dat de heffing psr klasse tot een gelijk bedrag als over 1880 zal geschieden 4°. eene eerste regeling van het onderwijs j vastgesteld, en daarbij bepaald: a. het getal scholen, b. den ornvang van het onderwijs op iederc school, c. het getal onderwijzers in ieder derzelve aan te stellen en d. het bedrag der jaarwedden door de hoofden der scholen en verdere onderwijzers en onderwijzeressen te genieten; en 5". besloten om op eene vraag van heeren Gedeputeerde Staten te antwoorden, dat deze ge meente, bij het tot stand komen van den gepro- jecteerden stoomtramweg HulstWalsoorden bereid is in de kosten daarvan gedurende tien jaren jaarlijks f 600 bij te dragen. Hontenisse, 26 Februari. De in deze gemeente gehouden colleete voor den watersnood heeft opge- bracht f 291,00J. Wulsoorden. Het overtollige w$ter hier en in den omtrek is thans zoo goed als verdwenen, zoodat de landbouwers weldra de werkzaamlieden zullen aanvangen. Yesl valt te verricliten, daar in het laatste najaar lang niet alle werkzaamheden konden worden uitgevocrd en zeker bier en daar nog al overzaaiing moet geschieden. Graauw, 28 Februari. In den afgeloopen nacbt zijn de beide schuren van den landbouwsr Boyenne afgebrand. Buiten en bebalve een drielal kalveren zijn al de paarden en koeien gered. De oorzaak is onbekend. Alles is tegen brandschade verzekerd bij de Algoraeene Brussdsche Maatscbappij. Westdorpe, 28 Februari. Woensdagjl. werd al hier een feest gevierd, dat op die gemeente nog niet door dergelijke is geevenaard. Het gold namelijk de viering der gouden bruiloft van den beer Autonius de Mul sints bijna 48 jaar koster in de K. C. kerk alhier en mejuffrouw Sophia Josephina de Surgeloose. Van den vroegen morgen deed het kamugebulder de aankoiuliging, en zag men in den kom der gemeente overal Nefklandsch driekleur wapperen. Het zangkoor der H. F. liet een'ge tot het feest betrekkehjbe zangstukjes hooren en geleidde onder gezang de feestvierenden en bijzijnde familie kerkwaarts, alwaar eene plechtige mis werd ge- celebereerd, die door tal van bloedverwanten en deelnemende vrienden werd bijgeweond. Na het eindigen dier plechtige dienst werden de jubilarissen buiswaarts geleid. Hun gelaal straalde van genoegen, bij den aanblik van het tal van deelnemers, die van hunne genegenheid de ondubbelzinnigste blijken gaveu. TiSB M'UZKNSCIIl 5

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1