BEKENDMAKING. So. 1647. Zaterdag 26 Februari 1881. 2!e Jaargang. J Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND, ABONNEMENT. advertentien. AANBESTEDEN: Op Ter Neuzen, 25 Februari. TER Fer drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door hex geheele Rijk 1,10 Dcor gebeel Bclgie f 1,40 Men ahonneert zich bij alle Boekhandelaarn, Po3tdirec- teuren en Brievenuu JJ ondera Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Broctere letters worden naar plaatsniimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendea uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmlddag BRIE uren. Bit 9»l»d vembljnt Blnsdag- m Vrljdagavond bij t. Si. C. BHONT te Ter Keaten. BURGEM HESTER en WETHOUDERS van TER NEUZEN zullen op llonilerilag, 3 Maart a. S., des vooriniddags te elf uren, op het gemeente- raadhuis aldaar, in het openbaar, bij enkele in- schTijving Ret onder prwfll iifgrnvcn van ecu ge- decile borMwerln: dcr regtcr face van bastion 5 met verlcggen van den oprlt tot twegangswegaan den Zuidbeer. De betrekkelijke voorwaarden liggen van af heden ter inzage op de gemeente—secretarie, terwijl verdere inlichtingen kunnen worden verkregen bij den heer opzigter van fortification alhier, door wien plaatse- lijke aanwijzing zal worden gedaan a. s. Woensdag, des namiddags te twee uren. De ii schrijvings-biljetten kunnen tot het oogen- blik der besteding ter gerneente-secretarie worden iugeleverd. Ter Neuzen, 25 Februari 1881. Burgeineester en Wethouders voornoeind, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. I >1 i t ioli Overzicht, De laatste zittingen van den Pruisischen Land- dag zijn rijk aan verrassingen. Bismarck, die geen anderen wil kent dan den zijnen, bntziet geen hinderpalen, die zich voordoen op den weg naar het doel, hetwelk hij zich eemnaal heeft gesteld. Wat niet buigen of meegaan wil, moet. vallen of wijken. Als meer groote mannen, gaat hij daaibij met echt brutale energie te wcrk. Na zijne heftige rede- voeringen in het Heerenhuis, waar zijne uitvallen, tegen zijn voormaligen arabtgeuoot, Von Carnp- hausen, het gevolg hebben gehad, dnt het Febat over de belastingkwestie op zijn voorstel met alge- meene stemmen werd gestaakt, en omniddellijk daarop het wetsontwerp tot recrganisatie van't be- lastingwezen met veel grooter meerderheid werd aangenomen, dan waarop men ooit verdacht was geweest, zoodat hij zijn eisch: nieuwe indirecte belastingen, met kracht zal kunnen doordrijven, heeft er in het Heerenhuis een ongehoord feit plaats gehad. Volgens Bisinarcks opvatting mochten I de gemeenten niet eenige laak van den Staat, maar moest de Staat zekere gewichtige verplichtingen der gemeenten op zich neuien. Geheel in tegeu- stelling met die zienswijze dei kt de Minister van Binnenlandsche Zaken, graaf Eulenberg. Toen nu bij de behandeling van het wetsont'werp, regelende de bevoegdheden der gemeentelijke autoriteiten, waaromtrent tusschen het Heerenhuis en het Huis van afgevaardigden nog verschi! bestond, ten opzichte van art. 17 (staatstoezicht op administratief bestuur), Eulenberg verklaarde, dat de regeering genoegen nam met de wijziging door 't Hoogerhuis daarin gemaakt, stond Rommel, de gemachtigde van Bis marck, op, oui te verklaren, dat de regeering't ge- wijzigde artikel niet konaannemen. Deze tegenspraak verwekte eene onbeschrijfelijke verbazing en opschud- ding in 't Huis. Eulenberg verliet de zaal en diende bij den Keizer zijn ontslag in. In Prankrijk heeft in den senaat de groote fabrikant Pouyer Quertier eene uitvoerige red6 polder weder een oeverafschuiving plaats gehad en gehouden, ter verdediging van de beschermende wel bij den zoogenaamden koepel, lang 79 meter rechten. Aanvankelijk heeft hij op zijn streven en breed 18 meter. reeds eenig succes en zijn er in dien geest "besluiten De rand der afschuiving is 60 meter uit den genomen. Daarentegeu heeft de kamer zich met teen des dijks verxvijderd. groote meerderheid voor het vrijhandelstelsel ver- klaard, en voorziet men daaruit nieuwe moeilijk- commissans des Konings in Zeeland maakt heden tusschen beide lichamen. In de kamer kwam -pkend, dat: lo.de jacht op houtsnippen en de mededeeling van den Engelschen gezant te *a'Pr d °P 15 Maart en die op watersnippen Athene, voorkoraende in 't Engelsche blauwe boek, 1 P van, }aar za' g68'0'6" zijn; 2o. het ter sprake, betreffende een verkoop van 30,000 gewe,sPe' van swartelen alleen van 2 Mei tot en weren aan Griekenland, die Prankrijk indertijd op 'net jaars zal geoorloofd wezen; zich genomen had te leveren, maar latex weder moest B Vlsscberij van 17 Maart tot en met 16 weigeren, omdat de openbare meening zich tegen ■^•Pn aanstaande zal gesloten zijn, doch dat ook mmenging in Grieksche zakeu verklaarde. De f?e"urenf'e 1 f?es!°te,) vischtijd zal oiogen wor- Minister Ferry noemda het bericht oujuist. Grie- kenland heeft wel afgedankt materieel aangekocht, m let Jfederlandsch gedeelte van het kanaal hetwelk ingevolge de wet van 1872 kon worden ,Tfn ,;er naar Gent; in het kanaal van afgeleverd, doch Freycinet heeft geweigerd, 25,000 er j^6UZen naar "6 Othendische kreek; in de geweren te verkoopen, die door Griekenland waren ^)9fevestinggracht tot aan de zeesluis van aangevraagd. Daar Gambetta verdacht werd de Neuzen; in de Axelsche vlakte; in de Moer- hand er in gehad te hebben, heeft hij zich in eene 8PUISC le £'eek (gemeente Zuiddorpe); in de kreek schitterende rede gezuivcrd van de verdenking van Tan el! Spplnapolder (gemeente Qostburg) en in oorlogzuchtige bedoeliugen. e vlS!,cl,erij, genaamd de kleine Durpel (gemeente In Griekenland heeft de Kamer bij derde lezing "aalus'ar)> hare goedkeuring gehecht aan 't wetsontwerp, be- De heer Mr. W. H. Dullert, voorzitter der treffende de voorloopige organisatie der nationale Tweede Kamer, is gistercn worsen vroeg te Arnhem garde. Men verwacht weldra weder eeu politiek overleden. debat en eene poging, om het Ministerie te doen Hij was sedert 1854 lid der Tweede Kainer en vallen, naar aanleiding van iiet nu bekend geworder. sedert 1869 liaar voorzitter. Vooral in laatstge- feit, dat er nog geen 70,000 dock slechts 55,000 noemde betrekking heeft hij zich onderscheiden man onder de wapenen zijn geroepen, en dat daar van nog 2000 man zijn gedeserteerd of afgekeurd. De oproeping der landweer en de verklaring van Couroondouros, dat het leger daardoor weldra 75000 man zal sterk zijn, schijnen niet in staat, om het wan- trouweu te doen verdwijnen, dat men in de laatstedagen algetneen jegens den Minister is gaan koesteren. Wat de. Transvaal betreft, wordt geraeld, dat sedert eenige dagen tusschen de Engelsche regeering door een grohte mate van onpartijdigheid en be- zadigdheid, gepaard aan een zeldzamen takt, die in een voorzitter niet genoeg te waardeeren is. Tot aanvulling eu verbetering van vroegere berichten over de nieuwe briefkaarten diene het volgende De tegen 1 April in te voeren briefkaarten zijn gemaakt wat tint en grootte betreft, naar het en de Boeren onderhandelingen plaats hebben over 'uo^e^ ^er Fransche, en wel 9 cM. breed bij eene vredesvoorstellen, welke uit Heidelberg (Transvaal) 'enSte varl 14 cM. - 1 De adreszijde der binnenlandsche is rose, die der buitenlandsche zeer licht blauw, beiden bedrukt met den bij den wet bepaalden poststempel in ultra rnarin. De keerzijde is wit. Op de dubbele briefkaarten zijn de oneigenlijke aanwijzingen ,/Vooruitbetaald antwoord" en „tmt- is met de eer der kroon. De slag, om3treeks woor<jw betaald vervangen door ffmet betaald ant- Maandag verwacht, schijnt niet te hebben plaats woor(' en» vuetaald antwoord. De lettcrtype, die werden doorgezonden. In 't Lagerhuis werd dit door Gladstone bevestigd, die verklaarde, dat de Regeering stappen heeft gedaan, om eene vrede- lievende oplossing der Transvaalkwestie te be- vorderen en aan het bloedvergieten een einde te maken, op zoodanige wijze, als in overeenstemming gehad. De Engelsche generaal Wood had eene verkenning gedaan in de richting van Wesselstroom. Wellicht willeu de Engelschen een strijd bij de Langnekpas vermijdeu, door dien om te trekken. Zij zullen echter dan nog meer troepen moeten hebben, om den weg naar Natal te kunnen open- huuden. Intusscheu zullen de Boeren wel hunne maatregelen genomen hebben, al begreep ook niemand, wat ben van een aanval bij Biggarsberg terug hield, daar men ze nu en dan bij troepen van 200 man bespeurde en eenmaal zelts 500 ruiters bij Leo's kop meende te zien. 22 dezer heeft aan den Nieuwe Neuzen zeer seherp is uitgevoerd, is bastaard elsevier. Deze briefkaarten rnunten uit door sierlijkheid en fraai kart.on. De teekening van het Rijkswapen is evenwel, evenals op de oude, in strijd gebleven met de wat van 24 Aug. 1815, Staatsbilad No. 46, en de Resolutie van den Minister van Financien van 11 October 1816 P P P No. 64, aangezien het devies ,,Je Maiutiendrai," 't welk niet bij 't Rijkswapen behoort (enkel bij dat van Z. M. den Koning) evenmin als de hermelijnen mantel, toch op den kaartstempel voorkomt. De nieuwe postpakkettendienst zal vermoedelijk een geheele omkeermg teweeg brengen in den oester- handel; 30 it 40 oesters wegen, niet te zwaar verpakt, nog geen vijf pond en zullen dus per post verzonden kunnen worden. Aan eene besteiling bij de putten zelven kan dan binnen enkele uren

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1