No. 1646 Woensdag 23 Februari 1881. 2!e Jaargang Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Viaanderen. BINN FN LAND ABONNEMENT. Ter Neuzen, 22 Februari. TEH \KI/i\S( HE III)HUT. Per drie masndea binnen Ter Neuzen 1,Door bet geheele Rijk 1,10. Dcor geheel Belgiij f 1,40. Men abonneert rich bij alle Boekhandelaars, Poatdirec- teuren en Brievenbus bonders K AliVIKIINIlt.N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plnataruimte berekend. Ad vertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinadag en Vrijdag nnralddng ItKlE area, ©St bind Teraehljnt en Vrljdagavond IsSj K. BBONT te Ter Nenzen, F*oiiti«lt Overzicht. houdende het regeeringsprogramma, den Koning Ten 7 ure deed het korps scherP3chutters een Jin Duitschland is, zoowel in het Pruisische huis Daari" °Ptocht met fakkellicht van het dorp Kloosterzande der afgevaardigden, als in het heerenhms, de her- 'f l^nen T tin ^onn.ngentoegezegd, door Groenendyk. By terugkorast in eerstgenoemde vorming der helakiogen nog steeds aan de orde, X Vt hA PM T" 0TOrwl»"aarM" de" ^ktweA- en zooL uit de troonrede blijkt, zal de Rijksdng SfiSS tll tl aa»bevf In een g^paste toespraken de prijzen uitgereikt daaraan geen gering aandeel nemen. Aangekondigd fT** der iefenn?' en bleef 08611 "°g la"g zeer b^n. j i i i i- i i die hun ontslag nog met nebben aanereboden, uit nQ t v. a i zyn de volgende ontwerpenzegelwet, bierbelasting, 11 i- oo„ De Minister van Justitieheeft aan den brigade i. I I j I" IllJOii Ik 6111)61 aull 16 Vrd^Gll. 1 i a werklieden Verzeke-,M'T rromnollmm.n,* aan rJa I - - sociaal—democratic, rzekering ter gemoetkoming aan de r,, R l a 1 fi 1 M T R a v kommandant der marechaussee te IJzendyke, J.B. r Belgie heeft de Minister Bara in de Kamer Wnniol* t ratie, regeling ter verzorging van na- i-: v" "onlele, zyne bizondere tevredenheid te kennen gelaten betrekkingen van rijksambtenaren bestry- j besloten heeft, de beholdigTng der ^toond T™ 1 lit ding van openbare dronkenschap, enz. De finan- t- f u i betoond by naspormgen naar diefstallen van vee, »&EL !ipt hisschoppen met te verminderen. Zy beschouwt in 1879 ei) 1880 fe 8t KruiS; Axe, eu Bkl[ cieele en belastingkwesties beheerschen than, het blssc'h als de oorzaak der wa^orde> ffiaar openbare level, van geheel Du.tsch and terwyl zjj lo()f (,aad vau weerwraak uiet'nood vl,et g6Pleegd- Bismarck in zekeren zin optreedt, als de groote i j j i j.ii i om van het misnoegen der regeering te doen hervormer en stryder voor net beginsel, dat de blijkeu. Voorlooijig de regeeSri tenschen, mindere stand van al e directe belastmg moet de bdUrzen wj de&groo;_Semenarien en voor bet ,,0en!1^ van een b^g™eester, en wel gecombi- worden vrygesleld en alleen door indirecte- of ver- onderwijzend perS()neel aldaar in te trekken. 1 "eerd met Ij2end*k«, niettegenstaande onze raad, bra.ks-belastingen kan worden getroffen. Zouwel In Enge]and worden in 't Lagerhuis de beraad- b,erl" de tolk der "'g^^tenen, tot de hooge regeering in t Pruisische heerenhuis, als in t hms der afge- sWilltrftna nvpv nipllwp wpftfil° tpp het eerbiedige verzoek gericlit had om een burge- Men schrijft uit BiervlietDonderdag werden wij op officieuse wijze bekend gemaakt met de be- III V i I ulolol/llv I1CCI CI I II LI IS. axis 111 t II U1S Uci udii6" cilnr»ili/»o»i J .1 J 1 1 j. j r. -n- i i 11 i slagingen over de meuwe wetten, ter beschermmg vaardigden, heeft Bismarck herhaalde malen bet yan onen en ei ulom in Iep]and voortgezef woord geyoerd, om zyne hervormingen aan te be- zondef dat men ef mede vor(Jert) daar de meester naar ons midden te zenden. Terstond werd tot eene vergadering van kiezers yelen Daarby bez.gt hy alle m.ddelen, om zyne h11m d Qm de zaak te rekken. Gladstone heeft besl(,ten °P Zondag 20 ^bruari, teneinde een tegenstanders uit bet veld te slaan dan eens door he;len het y(J0r9tel d om bet debat te sluiten, deT,stratie ,te houden- hen bespottelyk te w,lien make.., danweer door wat waarschijnlijk ^enomen is. Intusschen zet °"g^«ijfdd zullen alle leden van den raad hun lien van onbekwaamhe.d of onwetenl.eid te beschul- 't Landverbond den stryd voort en heeft Parnell ma,idaat n"derlegge.., terwijl eene nieuwe verkiezing digen, en naar gelaiig hy in het eene of andere ujf pa - een bri(jf ge^hreyen dat hij niet naar tot geen resultaal kan leiden, wijl alle raadsleden hu.s spree let, te dreigen met heen te gaan of te AlnerikaJ at> omdat hij looft dat t eendraehtelijk zullen herkozen worden. blyven. Z ch beroepende op den moeilyken weg, W00r(Ji heid in Ierland eu 't pRrlement nuttiger - Zondag namiddag, omstreeks 3 uur, ontstond d.en hy sedert vyf jaar op het stuk der belastmg- ig pjy yerklaart zich tegen gewelddadig verzet, te Hansweert op de hofstede van de wed. E. Sinke, ervorming rac i e a i eggtn, za nj geen docb eene samenwerking met de werkende brand. A1 het vee, uitgezonderd een elftal runderen' pogiiigen doen, om zyn tegenstanders te overtuigen, klaggen jn Engeland eM 8ch()tla|)d ya„ 't groot.te werd gered. Ofsci.oon er vijf braudspuiten aanl zyne vr.enden waarschuwt hy daarom tegen yerdere ¥erder doet hij een beroep ep de pachters, wezig waren, vervloog al heel spoedig de hoop op pogingen, om de zaak op de lange baa., te schuiven,gelrouw te blljyenJ aan de beginselen van bluwchen. 1 P Het woonhuis, benevens een ander klein gebouw bleef ongedeerd; terwijl men de schuur onfrermijde- lijk tot den grond toe moest zien afbranden. De oorzaak der ramp is tot nogtoe geheel onbekend. De Staats. Ct. van jl. Vrijdag bevaf een zij moeten thans kiezen of deelen en openlijk ver- Landverbond kiaren, of zij al of niet de reorganisatie van het belastingwezen willen gcedkeuren; het Dui'sche volk en de regeering wachten than9 op eene be- slissing, hoe dan ook, om daarna na bevinding van zaken verdere maatregelen te kunnen nemen. j Bismarck heeft dus vast besloten, zijn wil door te Hontenisse. De alhier ter gelegenheid van Ko"" be#luit ^an 15 ^br- J1' waarbiJ ee» 'lienst drijven, en hoewel hij in zijne jongste rede heeft 's Konings jaardag door het Scherpschutters-korps wori't ln werking. gebracht tot invordering van beweerd, dat het in Duitschland veel beter gaat, gehouden huishoudelijken schietwedstrijd had den ,e" °P kwitantien, de som van f 150 of 250 dan in de meest andere landen van Europa, zien volgenden uitslag: ,lnar V0°rT e,'u^ verzending niet te boven gaaude, tocli veleu de toekomst donkcr in met zijne belasting- Ireffing van alien en van alles, en zijne pogingen, on! daarmede de bedreigde maatschappij te redden. Het zijn dan ook meuwe lappen op een oud kleed en nieuwe wijn in oude zakken, maar de ontwikkeling van 't maatschappelijk proces gaat uiterst langzitam, al leven wij ook in de eeuw van stoom en elec- triciteit, en terecht merkte Bismarck dan ook bij 't slot zijner rede op, dat de Duitschers het nog laug zoo kunnen uitliouden, zoo als bet thans is. Het kon echter wel heter. In Italie kwaraen in de Kamer, bij de beraad- slaging over de afschaffing van den gedwongen koers der bankbiljetten, even de buitenlandscbe aangelegenheden ter sprake. De Minister-Presi dent Cairoli verklaarde bij die gelegenlieid, dat de mogendlieden het in het belang van den vrede volkomen eens waren, omtrent. deTurksch-Grieksche kwestie en andere aangelegenheden. Er is grond om te gelooven, voegde hij er bij, dat de vrede, eene wezenlijke voorwaarde voor den goeden uitslag van bet afsciialfen van den gedwongen koers, niet verstoord zal worden. ln Spanje heeft het Ministerie de circulnire, tusschen Nededand en Duitschland, door tusschen- De eerste prijs, een zilveren suikerstrooier, ge- 6i\eaenana e lenk van Mej. Schaddee van Dooren geboren 0IUS'' ''er posteryen. Uit s Gravenhage wordt gemeld, dat het wetsontwerp tot verbetering van den waterstaats- toestand in Noord-Brabant zoo goed als gered is schenk Marchand, werd behaald met 44 punten door den korporaal tit. 8truijlaert; de tweede prijs, een sabel met koppel, geschenk van het contribueerend en oud werkend lid W. Wullems, werd behaald dooj- den sergeant Jonkheim met 43 punten; de derde prijs, geschenk der vereemgitig, werd behaald met 37 punten door den sergeant-inajoor Neeteson, na kamping met den sergeant—majoor vaandeldrager Sorber en den schutter J. van Troost; dq vierde prijs, geschenk der vereeniging, werd behaald met 37 punten door genoeinden Van Troost, na kamping met den sergeant-inajoor vaandeldrager Sorber. Een schieting bij uitlegging van geld had in 3 schoten den volgei den uiislag: De eerste prijs behaald door den schutter J. Sclieer9 met 25 punten, de 2e prijs door den lioornblazer Pieters met 25 punten en de 3e prijs door den Courier van Sikkelerus met 24 punten. Na afloop van den wedstrijd liet zich de harmonie ter eere van Zr. Ms. jaardag op de kiosk te Kloos om naar den Raad van State te worden verzonden. Uit Arnhem is een bericht ontvangen, waarvan ongetwijfeld met groot leedwezen zal worden kemiis genomen Mr. W. H. Dullert, de waardige voorzitter der Tweede Kamer, verkeert in levensgevaar. Hij lijdt aan een abce9 aan het been, waar koudvuur bij gekomen is. De nieuwe Kaninklijke stallen zijn thans niet alleen aan het staldepartement van Z. M. den Koning overgedragen, doch daarin zijn reeds de paarden, rijtuigen en het verder materieel uit de stalgebouwen op het Buitenhof en Bleijenburg voor het groolste gedeeltc overgebraciit. Men verwacht, dat deze rijksgebouwen in het laatst dezer maand geheel onlruimd zullen zijn. Omtreut bet jl. Vrijdagavond te Amsterdam ge- terzande hooren en voerde behalve de vaderlandsche bouden watergnoodfeeSt schrijft men het volgende: liederen eenige schoone stukken uit. De zoo druk be&proken Fancy Fair behoort tot het

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1