No. 1644. Woensdag 16 Februari 1881. 2le Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. BI NNEN LAND ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men ahonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdireo- 'euren en Brievenbuakoudera ADVERT ENTIRn. Van 1 tot 4 re-gels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Qrootere letters worden naar plaataruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinadag en Vrijdag naumlddMS U5IIE iiren. tolad veraehSjnt Blnedag;- en Vytjdagavond bij J. K. fi. B80NT te Ter Nenzen. I'olitieli Overzicht, Gaven de kalme stemming te Athene, de zwakte van Turkije en de ernstige pogingen der groote mogendheden, om 't Turksch-Grieksche geschil in der minne te schikken reeds eenige hoop, dat de vrede bewaard zou blijven, de jongste gebeurtenissen doen deze gunstige verwachtiiig met den dag minder worden. Aan vredelievende berichten is echter geen gebrek, maar telkens worden deze weer door de nuchtere feiten tegengesproken, zoodat het er thans ver van vreedzaam uitziet. De laatste berichten uit Athene doen duidelijk zien, dat Griekenland aan geen minnelijke schikking gelooft en zich geducht wapent. In de Kainer verklaarde Komoundourous, dat het effectief van't leger thans 54,000 man bedraagt, en dat het weldra met de reserve tot 74,000 zal geklommen zijn, terwijl aan het door den Minister van oorlog vroeger aangekondigde voornemen, om alle manschappen der nationale garde (schutterij) van 31 tot 40 jaren in werkelijken dienst op te roepen, thans gevolg is gegeven. In Engeland is in het Lagerhuis eindelijk de Iersche dwangwet aangenomen, waarbij de regeering voor een bepaalden termijn gemachtigd wordt, om in sommige deelen van lerland buitengewone maatrSgelen te nemen tot bescherming der veilig- heid van personen en eigendommen. Reeds liep het gerucht, dat er tegen Parnell, de aanvoerder van het Landverbond, een bevel tot inhechtenis- neming was uitgevaardigd. In het Lagerhuis werd door den Minister medegedeeld, dat er grond bestond, om aan te nemen, dat uit het geschil tusscheu Britsche onderdanen en de Transvaalsche maatschappij in Tunis gees veiwikkelingen tusschen Engeland en Frankrijk zullen ontstaan, en dat de Fransche oorlogschepen, die bevel hadden gekregen, naar Tunis te stevenen, zee hebben gekozen en de Britsche oorlogschepen insgelijks. Daar Italie ook in die zaken betrokken is, en zijne belangen daar ook door Frankrijk bedreigd ziet, lieeft men veel kans ook nog eene Tunische kwestie te zullen beleven. In Frankrijk verwierp de Kamer de voorgestelde wet tot inveering der echtscheiding. De Minister van financien deelde naar aanleiding van eenige opmerkingen omtrent zijn financieel beleid mede, dat hij zich het recht vocrbehield, den dag der uitgifte van de amortisable leening te bepalen. Die leening hangt de beurs als 't zwaard van Damocles boven t hoofd. Daarom wenschte men van den Minister zijne plannen te vernemen. In den Senaat zal de Broglie eerstdaags de regeering interpelleeren over de Grieksche kwestie. In Spaiije is het conservatieve ministerie door een liberaal onder Sagasta vervangen. De voor- genomen regeling der financien zal nu zeker ook wijziging ondergaan. In Oosti-nrijks hoofdslad wordt dezer dagen een lurksch—Servisch—Obstenrijksch—Bulgaarsch spoor- wegcongres gebouden, waarin de ministers van buiten- landsche zaken der betrokken rijken deelnemen of zich doen vertegenwoordigen. In Noord Amerika's Vereenigde Staten is de verkiezing van den president en vice-president door de beide huizen bevestigd. Gisteren ochtend heeft men de vluchtelingen m XT t. van Noordbrabant uit Ylijmen, Hedikhuizen en ler Neuzen, 15 Februari. Nieuwkuik, op 2 Januari te Utrecht in het militair In de eerste helft der maand Januari werden logenaent opgenomen doen terugkeeren naar's Bosch; door het postkantoor alhier verzonden de navol- van de 1^0 was reeds een 25tal vroeger terugge- gende brieven geadresseerd aan onbekendenLb van keen]. Een man is overleden, 80 jaar oud; in Dixhoorn te Stoppeldijk. bet Passantenhuis was hij plotseling door eene be- Door Axel: Aremaros te Amersfoort. roerte getrofien; eene vrouw ligt in het ziekenhuii In plaatsen ten platten lande, waar wegens e" ®e"e ande/e ziet daar hf\re befalling nog ta n afstand van de naaste postinrichting 't wen- 7 moe zo'" a "aat inan me'de 5 kinderen, alsook ,oi;a „„i rie °"de moeder en de dochter van de zieke vrnnw. den schelijk is, zal aan de ingezetenen gelegenheid worden gegeven zich van postzegels, briefkaarten, gezegelde omslagen en postwisselformulieren te voor- zien bij den postbode of andere postbeambten, die aldaar met de bestelling balast is. de oude moeder en de dochter van de zieke vrouw, voorloopig hier nog achterblijven. Anders is heden alles vertrokken. De Adv.—Generaal Van Maanen in de terecht- mci uc uosucuiug uoiasi is. zitting van den Hoogen Raad van gisteren conclusie Die beambte zal zich tevens belasten met het ncmende in de zaak van W. M. de Jongh, ver- aannemen tegen afgifte van een voorloopig bewijs van oordeeld tot levenslange tuchthuisstraf, ter zake gewone aangeteekende brieven, aangeteekendebrieven van mauslag met voorbedachten rade (moord), ver- met eene aangegeven waarde van hoogstens f 600 en klaarde niet overtuigd te zijn geworden, dat het van postwissels met de daarbij behoorende gelden 1 Gof eenigen vorm zou hebben verzuimd. Z. i. ter overbrenging naar het naastbijgelegen post- en waren er aanwijzingen te over om te komen tot hulpkantoor. bet aannemen van het voornemen bij den veroor- Het oester- en mosselenvervoer is in het d' \'l?e °m -,de." ^°°dshig plegen. afgeloopen jaar wedtrom belangrijk toegenomen. Als T van c?S9at'e ,werd aangevoerd, dat Er werden van Bergen op Zoom verzonden in hier ,in den z!n van den ,Code P®nal geen sPrak® ronde cijfers: ruim 400,000 kilogrammen oesters ZOli. an"en zlJn-yan voorbedachten rade. en 2,000,000 kilogram mosselen, tegen 200,000 4 beroePende °P Carnot, deed de Adv.-Gen. en 1,770,000 in 1878 en 190,000 en 1,390,000 daarentege" ultiome°, dat het opzet om aan te in 1879. vallen, reeds voldoende is om ook bij doodslag de premeditaties aan te nemen. - Gedurende de maand Januari jl zijn luer Ofschoon hier het gepleegd geweld slechts aan- te lande gevalleu van pokziekte voorgekomen m leiding en niet 00rzaak van den dood wa b de navoJgenae gemeenten: le Ameide o. waarvan ,i„4 i i_. 1 i de navolgende gemeentenTa Ameide 5, waarvan 2 doodelijk; te Gorinchem 3, waarvan 1 doodelijk; te Kaatsheuvel (gem. Loon op Zand) 4; te Vuren 2 en te Hoogvliet 1. Volgens berekening wordt er in ons land in de laatste jaren ongeveer f 50,750,000 uitgegeven voor spiritus, daaronder begrepen de belasting aan de schatkist. Zegge ruim vijftig raillioen gulden I Als men hier afneemt de 22 millioen aan be lasting, dan rest er nog bijna 29 millioen, welke verteerd wordt zonder ander serieus resultaat dan de ellende, de twist, de misdaad, de armoede en de krankzinnigheid. En wat betcekent niet het cijfer van 29 millioeD op het nationaal budget? Het is ongeveer een derde onzer gewone staats- uitgaven; het is meer dan het dubbel van bet be- drag door den staat, de provincien, de gemeenten en de bizondere personen uitgegeven voor hooger, middelbaar en lager onderwijs; het is bijna de helft der gezamenlijko huurwaarde onzer gebouwde eigendommen volgens de jongste herziening; het is een derde meer dan de eindsom onzer begrooting van oorlog! De villa van den heer Bogaardt in het Wil- lemspark te 's Hage is sedert lang aan politietoezicht onttrokken; maar zou men het kunnen gelooven, dat de ttenrende familie reeds meer dan lien aan- biedingen van onmenschelijke ouders ontvangen heeft, om in de plaats van den ongelukkigen Marius een kind van een dier ontaarden aan te nemen? Ter vervanging van het veiiorene zou ieder dier hardvochtigen gaarne het zijne afstaan, natuurlijk tegen behoorlijke betaling. Dat bedelbrieven van allerlei aard nog altijd dat huis bestormen, kan men zich wel voorstellen. tusschen dat geweld eu den dood hier toch een onafscheidelijk verbaud, en de Adv.-Gen. is het dan ook volstrekt niet eens met de leer van den pleiter, dat in casu alleen dan moord aanwezig zou zijn geweest, waimeer de aan handen en voeten gebonden knaap, zonder voedsel in de duinen achtergelaten, aldaar den dood had gevonden, ter wijl men den voorbedachte rade niet zou mogen aannemen, nu de knaap gestorven is tengevolge van het zeer bedachtzaam toebrengen van zeven steken. De adv.-gen. meent integendeel dat hier het binden en verwonden een handeling was, eu dat het nauw en onafscheidelijk verband tusschen het attenter it la personne en den doodslag hier aan wezig is. Of de aanval onder het plegen van geweld van aard is veranderd, doet daarbij niets ter zake. Op de aangevoerdo gronden concludeerde de Adv.- Gen. tot verwerping van de voorzieuing in cassatie. Uitspraak volgt 14 Maart. Omtrent de plannen om van Wijk aan Zee een belaugrijke badplaats te inaken, vernemen wij nog, dat vdor en op de duinen villa's zullen worden gebouwd, waarmee eene naar alle zijden zich uit- strekfcende boschbeplanting zal gepaard- gaan. Verder zal er een tramway-verbinding met het station Beverwijk tot stand komen, waardoor Wijk aan Zee binnen 1^ uur uit Amsterdam te bereiken is. Mocht de spoorlijn AmsterdamIJmuiden ge- legd worden, dan zou dit zelfs in f uur kunnen geschieden. Bij de onderneming is voorts het plan in overweging, om, in navolging van enkele Engelsche en Duitsche badplaatsen, een uitgebreid herstellings- oord in een der noorderlijk gelegeu duinen op te richten, ten einde voor minvermogende kindercn TER i\FJIZE\SCIIi: CftllRANT u x o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1