No. 4642, Woensdag 9 Februari 1881. 21e Jaargang. AIge m oen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND, ABONNEMENT. Per drie masndea binnsn Ter Neuzen 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij aile Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brieven'ouskouders. ADVERTENTllN. v'su 1 4 regels f 0,40, Voor elke regel meer f 0,10, Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden niterlijk Dinedag en Vrijdag namiridflg DRIE area. bifid Temhljnt »»"«dag. en Vrijdagavond blj H. fi, BIONT te Ter Neuzen. F*olitieli Overzicht. De Iersche toe9tand krijgt met den dag een ernstiger aanzien door het yerzet, dat de Iersche afgevaardigden in 't Parlement ontwikkelen. De merkwaardige zilting, die yerledene week drie dagen duurde en die, ondanks het nadrukkelijke protest der Iersche leden, eindelijk met het sluiten van het debat door den voorzitter en het in omvraag brengen van de zaak, op welke het aankwamydat verlof gegeven worde tot het indienen van een ontwerp, ter betere bescherming van personen en eigendoinraen in Ierland," heeft tengevolge, dat Gladstone maatregelen heeft voorgesteld, tot wijzi- ging van het reglement van orde in dien zin, dat den voorzitter werkelijk het recht zou verleend worden, om de discussien gesloten te verklaren, als eene zaak voldoende is toegelicht. In de avond- zitting van Donderdag werdde Iersche beteugelings wet nu voor de tweede maal gelezcn en waren de tribunes vol belangstellenden. De discussie was weder hoogst levendig en werd tot den volgenden dag voortgezet. Toen had er in T Parlement een voorval plaats, waarvan geen voorbeeld bestaat. Op de verklaring van den Minister Harcourt, dat Davitt, de opzichter van 't Iersche Landverbond, weder in hechtenis is genomen, vraagt Parnell, welke voorwaarden van zijn ontslagbriefje hij heeft geschonden. Geen antwoord wordt gegeven. Daarop stond Gladstone op, om zijn aangekon- digd ontwerp voor te stellen. De Ieren staan nu achlereenvolgens op, om Gladstone in de rede te vallen en hem tot de orde te roepen. Zij ver- zetten zich tegen den voorzitter en weigeren, te stemmen voor de schorsing van hun aanvoerder Parnell. Een voorstel, om hen alien te scborsen, wordt daarop door 't Lagerhuis aangenomen. Zij weigeren echter weg te gaan, docli wijken eiadelijk voor geweld, de een na den ander, na de oproe- rigste tooneelen. Eerst toen, 's avonds half negen, kon Gladstone voorfgaan, zijn voorstel te ontwik kelen. Naar aanleiding van dit voorval is in den Damiddag inderhaast een Ministerraad bijeengeroe- peu. Acht Ministers waren tegtnwoordig. Een nader bericht meldt, dat Gladstones voorstel is aangenomen. Het wetsontwerp tot bescherming der veiligheid van personen en bezittingen in Ierland bevat zeer strenge bepalingen, deeis zelfs van tdrugwerkende kracht en ook op buitenleden van toepassing. Dientengevolge had er ten huize van Beaconsfield eene vergadering van conserva- tieven plaats, om te beraadslagen over de houding, die zij tegenover de voorstellen van Gladstone zullen aannemen. Ondanks al het sabelgekletter in de kamer en het gezwets in de Grieksche bladen, moet de regee- ring ernstig naar den vrede verlangen, want het ziet er zeer duister met de geldzaken uit. De laatste oorlogsleening is niet te plaatsen. Ook maakt de Grieksche gezant te Weenen bekend, dat de nota van Koumoundouros in antwoord op de bekende circulaire van Barthelemy de Saint Hilaire, die door hare onbeschaamde taal en weige- ring van elk vergelijk zulk een slechten indruk maakte, volslagen apocrief is. Alles zal dus wel op een sisser afloopen. Ook Turkije maakt krijgstoerustingen, maar heeft gebrek aan geld en reeds een opstand in Albanie. Het zal daarom ook wel voor een vergelijk zijn. Uit Konstantinopel wordt gemeld, dat de verschillende departementen bevel hebben gekregen, tot het einde van Maart geen salarissen te betalen, daar alle gelden noodig zijn voor de krijgstoerustingen. Derwisch pacha is met ver- l sterkingen naar Salonica vertrokken. De regeering heeft eene nieuwe circulaire in gereedheid gebracht, bestemd om het antwoord der mogendheden op de circnlaire van 14 Januari te besposdigen. In Frankrijk had in de Kamer de interpellate plaats van den heer Proust over de Grieksche kwestie. In den Ministerraad was besloten, dat de Minister-president zich niet mengen zou in de discussie der KahUr, Enkel de heer Barth&emy de St. Hilaire zou het woord voeren. Mocht de Kamer dan de staatkunde en het beleid des Ministers afkeuren, dan zou hij alleen aftreden. De inter- pellant gaf voor, alleen eene gedachtenwisselingen willen uitlokken over de Grieksche kwestie. Een ander lid verdedigde daarop de houding van den i Minister Bartheldmy, en werd levendig toegejuicht. Na voorlezing van eenige stukken zeide Barth&emy, dat Griekenland zich behoorde te ontwapenen en op de welwillendheid van Europa moest bouwen. Hij besloot met sterk te drukken op zijne vredes- politiek. De orde van den dag, de verklaringen van Barthdldmy goedkeurende, werd eenparig aangenomen. Oostenrijk mag zich verheugen in eene belangrijke vermeerdering van de opbrengst der verschillende belasfingen. In 1880 werd ongeveer 15 millioen meer ontvangen, dan in 1879. Axel, 7 Febr. Een hoogst aandoenlijk voorval, dat op de vele toeschouwers een allerpijnlijksten indruk maakte, had heden morgen alhier aan het station van den spoorweg plaats. Een jong oppassend werkman P. Remse had het ongeluk, bij het vast- en losmaken der wagons, onder de wielen te geraken waarbij bem het rechter been werd afgereden, zoodat het onmiddelijk moest worden afgezet, welke kunstbewerking dan ook kort daarna* door de geneesheeren De Fouw en Arends heeft plaats gehad. Bij deze gelegenheid is wederom gebleken, hoe nuttig en noodzakelijk het is, dat er aan ieder station eene verbandkist met het noodige voorzien aanwezig zij, waarvan dan hier ook een goed gebruik is gemaakt. Ilontenisse, 7 Febr. Gisteren avond tusschen 7 en 8 ure, is tegen de woning van den werk man C. J. op het gehucht Ter Hole een kind van pi. m. 8 maanden oud te vinden gelegd en door de vrouw van J., die het wicht hoorde schreeuwen, in huis genomen. Het concert, door onze Harmonie gisteren ten voordeele der armen te Lamzwaarde gegeven, is in erge mate gestoord door eenige dronkaards en woestelingen van de nabijliggende gehuchten Rozenberg en Kruispolder. Philippine, 7 Febr. De gehouden collecte voor den watersnood heeft alhier opgebracht f 97,25^. Ter Neuzen, 8 Februari. De heer W. C. Krol is met 1 Januari 11. benoemd als commies 3e kl., bij den post— en telegraafdienst in Ned.-Indie. In de Wekker van Woensdag 2 Februari jl. leest men z/Ter Neuzen. Het verzoek van onze gemeente om in aanmerking te komen voor de vestiging eener Rijks Hoogere Burgerschool alhier, is door den Minister van Binnenlandsche zaken afgewezen." Volgens bericht uit Cuxhaven van den 4 dezer, is het Engelsche stoomschip City of Dublin, kapitein W alsh, den 28 Januari jl. van Ter Neuzen naar Hamburg vertrokken, en alsnu van daar naar Bristol bestemd, met eene lading suiker, den vorigen avond door den mist voor anker liggende, in aan- varing geweest met het Duitsche stoomschip Kron- prinz, van Antwerpen naar Hamburg bestemd, waardoor eerstgenoemde is gezonken; 13 man zijn gered, waarvan 11 zijn overgenomen dcor een in de nabijheid zich bevindende stoomboot en mede- gevoerd naar Engeland, en 2, zijnde de kapitein en loods, zijn overgesprongcn op de Kronprinz, terwijl de overige manschappen, ten getale van 8, zijn verdronken. De Kronprinz heeft de reis voortgezet. Axel, 5 Febr. Op heden werd alhier het bericht ontvangen, dat de heer F. Fortuijn, predikant te Bruinisse, voor het beroep naar de hervormde gemeente alhier bedankt. Door de rechtbank te Middelburg werd jl. Vrij- dag uitspraak gedaan in hooger beroep in de zaak van A. P., schipper en visscher te Philippine, appellant van een vonnis van het kantongerecht te Ter Neuzen. De rechtbank bevestigde dit vonnis, waarbij beklaagde, wegens het visschen, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op een in den Brakman onder Hoek gelegen perceel mosselbank, behoor- lijk gemerkt en uitsluitend in gebruik bij Van I., veroordeeld werd tot eene geldboete van 10 en in de ko9ten. De rechtbank overwoog o. m. dat uit het ge- tuigenverhoor gebleken is dat v. I. bij loting het perceel ter bevissching van het bestuur der visscherij op de Schelde en Zeeuwsche stroomen heeft ver- kregen en aan den meester van P. dat recht heeft overgedaan, nadat een daartoe aan bedoeld bestuur gericht verzoek was afgewezen; dat alleen bij het bestuur der visscherij het recht berust, om, daar waar dat bestuur over het dornein van den Staat beheer voert, plaatsen ter uitoefeuing der visscherij en fokkerij van schelpdieren in uitsluitend gebruik te geven; dat alleen dus hij die aan dat bestuur zijn recht ontleent, in den geest van het reglement kan zijn ;/de rechthebbende;" en dat vcrmits de door v. I. gedane overdracht door bedoeld bestuur niet was goedgekeurd, beklaagde niet is te be- schouwen als het recht te hebben dat perceel te bevisschen. Het hoofd-comite van het Roode Kruis heeft bekend gemaakt, dat de vereeniging werkdadig is opgetreden tot het verleenen van hulp aan zieken en gekwetste strijders in de Transvaal. Voorloopig worden allaeu geldelijke bijdragen gewenscht. Door het comite is jl. Zaterdag duizend pond sterling aan den Nederlandschen consul te Kaap- stad overgemaakt voor de verpleging van gekwetsten TER NEIIZENSEHE COIIRANT. Bit

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1