PUB LIC A TIE. No. 1641 Zaterdag 5 Februari 1881 21 e Jaargaru A J g e nfi e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. B1NNENLAND ABONKKMEN T. Per drie maandea binnen Ter Neuzen f 1,Door hei geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhsmdelaars, Poatdiree- teuren en Brievemiushouders AbVEfiTENIIEN. Van 1 lot 4 regels f 0,40, Voor elke regel tueer f 0,10. Drootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te render uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmlddag DRIE nren. 'it blftd TcnehfjirtHMnadag. en VrlJdagavoMd bij J. H. BSONT te Ter Nemen. hadden bezet. Onder een krachtig geweervuur een van Hoedekenskorke alliier voor de haven stormden de Engelschen aan en chargeerden ver- kwam, om passagiers op te nemen naar Vli<!m'n<«>n De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der volgens den vijand, terwijl de cavalerie eene flank- lag juist een tjSlkschip tusschen de twee hafen- gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, doen charge uitvoerde. Boide aanvallen werden echter dammen, waardoor de boot met veel beleid, biina te weteu: do°f het moorddadig vuur der Boeren afgeslagen. een half uur moest manoenvreeren om in de haven dat het primitief Kohier van den De officieren van den staf en andere officieren te te komen en aan den steiger aan te leggen. M/wi!VLJilli>n Hmcl'wr paard snRuvelden daarbij- Va» de manschappen In het vorig jaar werd een aanzienlijk gedeelte llUUIUUIIJftCll a rlllSId^ zijn er met minder dan 181 gedood of gekwetst. van het aanwezig slik tusschen de havendammen voor het dienstjaar 1881, zooals het door hen Vorderen dus de Iransvaal en t Oostersche uitgebaggerd om zonder gevaar voor andere schepen voorloopig is vastgesteld, gedurende veertien dagen, vraa?stuk °P dh oogenblik onze geheele aandacht in de haven te komen en aldaar te ankeren. Deze te Sjrekenen van Maandag den fden tot en met ®n ''clangstelling, niet minder belangrijk is het maatregel werd algemcen toegejuicht, doch door Maandag den 21aten dezer maandvoor een ieder 'erscne achat in t Lagerhuis, dat als een kronkelende nu toe te laten, dat schippers toch het anker uit- ter lezing is nedergelegd ter seeretarie der gemeente, >'anS z'cb voortsleept langs een weg zonder eind. werpen juist in den havenmond, belemmert men en dat binnen dien tijd, elk aangeslagene tegen I 1 "J.8 aandrang van Gladstone om het debat de scheepvaart en veroorzaakt onnoodig oponthoud zijnen aanslag bezwaren kan inbrengen bij den ae eblu'o®n> a's zijnde dit het eenige middel, om aan het reizend publiek. gemeenteraad bij een verzoekschrift dat op onge- T 'eden ,ln t ®.te.lbm va" ,dfn Na nog al aan Bachus geofferd te hebben gin- f 7 Wut> omtrent welke zij blijkbaar allerle. n in den nacht van ,f 2 de Q verkeerde meemngen koesterden, werd het weder half twee uur> ee„ stoker J ma^roZ3„ naar verdaagd. Het debat, dat Maandag weder begonnen hun schi zijnde de E ]9che stoomboot Minnie, was duurde Dmsdag nog voort, zonder dat het liggende aan de losplaats van den spoorweg alhier einde te voorzien was. Door een j J de stoker? zeke» zegeld papier kan worden gesteid. Zaamslag, den 4 Februari 1881. L. VAN DIXHOORN, Burgemeester E. H. WORTMAN, Secretaris. folitielc Overzicht. Het wedervaren van de kleine staten in de negentiende eeuw is eene leerrijke geschiedenis, die niemand troostrijk noemen kan voor degenen, die tot nu toe ongemoeid bleven. De verkleining van William Rou, ongehuwd oud 44 jaren geboren te Hartlepool en wonende £e Middlesbro, te water en verdronk; zijn lijk is tot heden nog niet gevonden j vermoedelijk is hij, wegens de tapping op het Ter Neuzen, 4 Februari. De gemoederen van de alhier in het kanaal met hanaal met den stroom medegevoerd en bij een Denemarken, de inlijving van eenige Duitsche ''uniie schepen liggende schippers, omtrent de jl. vo f?en Hi ln de Schelde gekomen. staten bij Pruisen, de behandeling van Roumenie Zondag plotseling opgekomen tapping van het Z. M. heeft aan A. van der Beek op zijn door Rusland, de, aanhechting van de Transvaal kanaal, bij vast ijs, zijn nog niet tot bedaren gekomen. verzoek rervol ontslag verleend uit zijn betrekking door Engcland dit alles is slechts eene lange geschiedenis van dwang en geweld, die lijdelijk is Wanneer men dan ook verneemt, dat door 18 va» or.vanger der dir. bel. en acc. te Hontenisse, schippers van binnenvaartuigen en door de kapiteins behoudens aanspraak op pensioen. aangezien door al de anderen. De Grieken onder- van de dr'e schooners protest is doen opmaken Westdorpe, 2 Februari. De collecte, welke vinden thans op liunne beurt, hoeveel staat er valt ,eou'| den Nederlandschen Staat, wegens bekomen alhier is gehouden ten behoeve der noodlijdenden te maken op hulp van buiten, en hoe weinig een averij> ^an schijnt het gevaar, waarin die vaartuigen door den jongsten watersnood, heeft opcebracht de der groote landen geneigd is, de hand uit te steken, I'cbben verkeerd niet onbeduidend te zijn geweest. som van f 120,15. wanneer zijn eigen belang niet recktstreeks daarbij Algemeen is men dan ook van gevoelen, dat betrokken is. Voor edelmoedigheid is geen plaatsefne onverantwoordelijke daad is, na de ken- in de staatkunde, en wie op eene staatkunde van "'sKev'"g van dc zijde van Belgie, om met de gevoel vertrouwt, gaat ten onder. Het verwon- s'u,zen alhier te tappen, terstond daarmede een derlijke gemak, waarmede de groote tnogendheden aanva"S te nemen, wanneer daarvoor gevaar bestaat. de kleine staten aan hun lot overlaten, zoodra de Hadden de schepen de gelegenheid gehad zich tijd der moeilijkheden is aangebroken, ldijkt weder j regelen, zooals den daaropvolgenden dag heeft uit het gele boek, dat aan de Eransche kamers Idaa^s »e^lad, zeker zouden dan de schippers met is rondgedeeld en uitsluitend over de Grieksche hunne huisgezinnen niet in zulk een doodelijkea Gedeputeerde, Staten van Zeeland hebben aan de firma Meulmeester Co. teDelfshaven vergunning verleend tot het gebruik maken van den provinci- alen straatweg van Zierikzee naar Zijpe, voor den aanleg van een stoomtramweg van Brouwershaven naar Roosendaal. aangelegenlieden haudelt. In 't geheel telt het boek 195 depeches. De eerste is gedagteekend 16 April 1880 en de laatste 17 Januari 1881. In het Engelsche Lagerhuis is namens de re- geering gezegd, dat Goschen binnen weinige dagen als gezant naar Konstantinopel terug keert. Tevens werd medegedeeld, dat de geheele naar de Trans vaal gezonden versterking, uit 4500 man bestaand®, vertrokken is en meer dan de helft dezer troepen reeds in Zuid Afrika is aangekomer,, terwijl de rest voor 10 Februari te Durban verwacht wordt. De Boeren zullen geheel naar de regelen van beschaafde oorlogvoerende partijen behandeld worden, ook wat betreft het wederzijds uitleveren van ge- vangenen. Generaal Colley telegraplieert, dat de Boeren de gewonden humaan bihandelen. Zooals wij weten, hebben de Boeren in de Langnek-pas, die. over het Drakengebergte voert, de kolonne van Colley teruggeslagen. Het gevecht was zeer moorddadig en de Engelschen leden eene geduclite nederlaag. 870 man infanterie en 170 man cavale rie, met zes stukken geschut, hebben deel genomen aan den aanval op de hoogte, die de Boeren angst verkeerd hebben als in den nacht van jl. Zondag op Maandag en was de geledene schade zeker onbsduidender geweest. Dat men na begonnen tapping ook hier het gevaar inzag, blijkt uit het gezonden telegram, hetwelk des nachts ten 2 uur te Gent aankwam en als volgt luidde: Binnenschepen hier door ijsbezetting in groot gevaar van zinken. Oostsluizen blijven daar- om bij nachttij gesloten. Dus worden al- leen westsluizen geopendwil daarorn aanvoer maiigen." In het algemeen is men genegen om, wanneer de openbare middelen van vervoer hunnen dienst niet naar den zin van het publiek verrichten, daarop spoedig aanmerkingen te maken. Niet meer dan billijk is het tevens, wanneer er gegronde redenen zijn, dat het middel van vervoer wordt balemmerd, zulks publiek te maken. Wanneer wij bovenstaande schrijven, dan hebben wij het oog op datgene wat de Provincialo stoom- boot heden weder ondervond. Naar men verneemt zouden de leden der Prov. Staten van Zeeland tegt-n het eind van Februari of begin Maart a. s. ter vergadering worden opgeroepen tot behandeling van de door de heeren Boers en Lebaigue aangevraagde vergunning en subsidie tot het aanleggen van stoomtramwegen in deze provincie, waartoe o. m. behoort de lijn HulstW alsoorden Ofschoon zich te Ellewoutsdijk veel drijfijs beweegt zal de waterkeermg, nu het dooiweder bijna onafgebroken gepaard gaat met windstilte, bevrijd blijven van de meeste schade en gelukkiger zijn dan verleden jaar, toen duizenden perkoenen zijn afgeslagen door groote stukken ijs tengevolge van den hevigen wind. Onder beseherming van HH. MM. de Koning en de Koningin zal een tentoonstelling van scbilde- rijen van oude meeslers ten behoeve der watersnood- lijdenden plaats hebben. De Haagsche correspondent van de Arnh. Ct. schrijft o. a., dat reeds sedert eenige dagen in de residentie een bericht in omloop is, dat hem zoo pas van eene ,/Wel onderrichte zijde" bevestigd werd. /Wanneer men zijne verbazing te kennen Toen deze boot heden middag omstreeks half1 geeft, dat tot nog toe ge8n hotfeestea gegeven zijn, <«3K2£2#sr.. lii.ii,i mtm mm: m*M~ .^mK^uwuaw imimihik) .mmmwik t r. |ff T y. p- >|Jlfl i f JLJJ.iJ yl II UglJgjgWq "MtllgJil'l' jHRff', I IfWIH-l— ml Kf M'JWTytH TER (VEUZENSCHE COERANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1