No. 1640. Woensdag 2 Februari 1881. 9A e J Ag e m o e n Nieuws- an Advertenfieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaarcderen. BINN EN LAND. die nog al tamelijk ver boven den iiorizont reikte t! r ABONNKMBNT. Politieli Overzicht. Ter Neuzeil, 1 Februari. <*urig aan bundelsstralen, tot op de hoogte van TER Per drie maandeu binnen Ter Neuzen 1,Door het geheele Rij'k 1,10. Door geheel Bslgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdirec- tenren en Rrievenbusfcoudere. Bit blad rertfbljnt Dludag. en Vrljdagavonil COURANT ADYERTBNTIEN. Ja.h 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel racer f 0,10. (Jrootere letters worden naar plaataraimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendes tiiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddftg 1KR1E nren. X. K. 1 B O SIT Ter Yemen. In Engeland is in 't Lagerhuis weder de uit- niet gestreind geweest; die naar Antwerpen is thans voering van het tractaat van Berlijn ter sprake ge- ook weder aangevangen, terwijl de dienst van de gt tturopa, dat als t ware bedolven ligt onder tal braeht. De Minister antwoordde, dat de Regeering Provinciale stooraboot op de Wester-Schelde die van vraagstukken, die de hoogere staatkunde raken, deze zaak niet uit het oog verliest en in overeen- der stoombarge tusschen Middelburg en Vlissin^en het opmerkelijk versclujnsel aan, dat stemming met de andere mogendheden, eene regeling en die der spoorboot tusschen Middelbur" %n van lageren rang, maar daarom niet zal zoeken te bereiken. Hij bevestigde, dat een Zierikzee weder zijn hervat. de aandaeht bezisr craan honden voorstel van Turkije ontvangen is tot eene conference Gedurende de 2e helft dermaand December biedt thans ook zaken minder gewichtig, de aandaeht bezig gaan houden van de incest toongevende staatslieden. Terwijl in Frankrijk de republikeinsche instellingen zich met den dag bevestigen en de volkswelvaart en de rijkstniddelen daaronder in ongekenden bloei verkeereii, hoort men uit vele andere landen niets dan klaagtonen over achteruitgang en gedruktheid van landbouw, handel en nijverheid, over tekorten op staatsbegrootingen en nieuwe belastingen. Gaat men ecliter in Frankrijk voort, in vrijzinnige rich- ting die maatregelen te nemen en die werken van openbaar nut uit te voeren, welke onder het genot van eene volkomen vrijheid het geestelijk en stoffe- lijk peil van een vrij volk moeten verhoogen, in Duitschland en Oostenrijk daarentegen denkt men door beperking van de bestaande vrijheid en eene rugwaartsche beweging, tot hetzelfde dcel te geraken en hebben Bismarck en zijn bescheiden navolger Taaffe bet daar voor den werkman opgeno- men. In Oostenrijk zal binnen kort een wetsontwerp op de bedrijven in behandeling komen, dat in alle opzichten afwijkt van onze begrippenomtrent vrijheid. Sedert de opheffing der gilden en de uitvaardiging der wet van 1859, die het beginsel van vrijheid der j bedrijven huldigt, hebben daar allerlei onbtkwame en gewetenlooze elementen zich van het hand- werk meester gemaakt. Ilerhaalde malen zijn door de bazen verzoekschriften ingediend, waaiin der regeering verzocht wordt, een middel uit te den- ken, dat waarborgen oplevert voor de kunde, be- kwaainheid en doeltreffende opleiding van den gezel in zijn vak, en maatregelen te nemen, dat allerlei menschen, die niets van het vak verstaan, zich als bazen vestigen en zoodoende slechten arbeid leveren, de concurrentie vermeerderen en het hand- werk bederven. Aan die verzoeken zal nu gehoor gegeven worden door de oprichting van Genossen- schafttn, vereenigingen, waarvan de meester zoowel als de leerlingen leden zijn, en waarvan de inrichting, bevoegdbeid, enz. door de wet geregeld worden. Hierdoor hoopt men den stand der gezellen aan eene practische regeling te onderwerpen, het vak- ondeiwijs uit te breiden, de opvoeding tot verslan- dige arbeiders te bevorderen en hervormiugen in het hanawerk te helpen tot stand brengen. Uit- voerige bepalingen zijn daarbij vastgesteld tot regeling van de rechten en verpliehtingen uit het dienat- contract ontstaande, waarbij de belangeu van den werkman niet uit het oog zijn verloren. Ook tot vermindering van de lasten der landbouwende bevolking zullen maatregelen worden genomen. In 't Lagerhuis kondigde Taaffe bij eene bespreking over den achteruitgang van de landbouwende be volking, verseheidene ontwerpeu aan, die de regeering tot verbetePing van den toestand gaat indienen, en werd des Ministers uitcenzetting welwillend op- genomen. In Duitschland zal het voornamelijk de nieuwe Volkshuishoudelijke Raad zijn, die uit de ver- tegenwoordigers van den landbouw, den handel en de ambachten samengesteld, heil en genezing van de gezanten, en dat de regeering met de andere mogendheden over het antwoord onderhandelt. !s 'le^ hulppostkantoor Axel de volgende onbe- Engeland maakt dus nog bezwaren. Ierland geeft n('e knef verzonden, geadresseerd aan: H. Vos der regeering vele zorgen. Met het proces tegen 'e -^-rnersf°()rt. de leden van 't Landverboud kan zij niet vorderen, omdat de jury weigert, uitspraak te doen. Uit de Transvaal wordt bericht, dat de Engelschen tegen de Boeren zijn opgerukt. Er hadden reeds Tot hoofdonderwijzer aan de openbare school te Renesse is 'oenoemd, de heer L. H. Dormaar, onderwijzer te Axel. kleine ontmoetingen plaats gehad, doch regen en an ,e "ern|,e'11e ®s uur va'1 Hulst is, op zijn mist beletten thans het verder voortrukken. Een ^eiZHe om eene U 3 oogere Burgerschool, door treffen is echter spoedig ophandeu. Uit Durban 6 rt^eerl"£ 8fan woor dat tegen de inwilliging wordt heden bericht, dat eene Engelsche patrouille voora 8"°" 'ewlc ltlce ezwaren bestaan. uit Pretoria een legerkamp der Boeren veroverde, Hoek, 31 Januari. De collecte alhier gehouden na levendigen strijd en deze op de vlucht sloegen voor ^en watersnood heeft opgebracht f 127,40. met achterlating van hunne levensmiddelen. Het Honteuisse. Alhier heeft zich eene commissie is echter gebleken, dat de Engelsche berichten niet geconstitueerd tot het inzamelen van giften voor te vertrouwen zijn, zoodat ook dit bericht wel de watersnoodlijdenden. minstens overdreven zal zijn. In (]en avond van 31 Januari wa8 e(Jn prachtjg noorderlicht aan den hemel. Uit een lichte streek, van het N. O. tot N. W. nagenoeg schoten ge- Hoofdzakelijk ten gevolge van den ingevallen on8eveer ^0 eu die soms prachtig rood gekleurd dooi, doch ook met medewerking van de eergisteren war^u" e opsone en t ezer s ra en en het langer van Langerbrnggen afgekomen Engelsche stoomboot ,en aarv';in on inen me e 00§ volgen en Ralph Creyke, die het ijs heeft gebroken, en de d,t ll6t vrij goed vergelijken met den voort- daarop Zondagmtddag aangevangen aftapping, is JL l"! thans het kanaal naar Gent weder bevaarbaar en het ijs nagenoeg verdwenen. Met eene zeer verklaarbare bezorgdheid vernaraen de vele alhier op het kanaal Jiggende schippers Zoiidagmorgen het bericht, dat er des namiddags ten 3 uur zou getapt worden, daar hunne schepen nog rondom in het ijs gesloten zatenj met alle krachten is het bun dan toch mogen gelukken, het ijs zooveel mogeiijk te breken en eene min of meer veilige ligplaats te vinden. Door de felle strooin en het afkomeude ijs hebben echter nog enkelen scliade geleden zoowel aan schepen als materialen. Toen gisteren morgen weder getapt werd, doch alleeu door de westsluizen, werden twee van de drie schooners, liggende aan de Sassche poort, door het opstuwen van het ijs en den geweldigen stroom, van hunne ankers en trossen geslagen en met het ijs medegevoerd, zoodat een, de Engelsche schooner Elisabeth Hampton, met den achtersteven onder de brug sclioof en de andere, de Engelsche schoo ner, Margaret West, tegen een der dukdalven aanvloog. Een ijsdam van ongeveer een 400 meters vormde zich toen voor de schepen, zoodat het nief dan met vele moeite gelukte de eerste uit die gevaarlijke positie te bevrijden, eciiter met bekomen averij aan tuigage, terwijl beide aan verschansing en spiegel schade bekwamen; nadat, de drie schooners afgeschut waren en gisteren- avond weder getapt werd, is de ijsmassa los ge- komen zonder verdere ongelukken te veroorzaken. een op verren afstand ontstoken vuurpijl, doch het ging vlugger in zijn werk. Dit soort noorderlicht draagt den naam van vliegend noorderlicht. Hontenisse. Naar men hoort zou op het dorp Groenendijk in deze gemeente eene R. C. school worden gesticht. Walsoordeu, 2 Februari. Eindelijk is de stoom- bootvaart op Hansweert hervat. 't Is ons maar niet duidelijk, dat een vaartuig met zoo'n stoomver- mogen (80 paardekracht) zoo vroegtijdig den dienst heeft moeten staken en zoo laat heeft kunnen hervatten. Het ijs is langs onze oever3 geheel opgeruimd en heeft weinig schade aan de werken toegebracht. Westtiorpe, 1 Februari. Heden morgen bevond men in de paardenstal van de landman P. Schelfaut, twee zijner paarden de staarten afgesneden, dader of daders nog onbekend. Naar wij vernemen, bestaat bij de regeering het voornemen, binnen kort tijdsverloop de kleinere gemeenten, waar het minder drukke verkeer de kosten van een gewoon telegraafkantoor niet kan dekken, in het genot van telegrafische gemeenschap te stellen door den telefoon. Men schrijft uit Brabant Op den Konijnberg, den bekenden vluchtheuvel in het land van Atena en Heusden, waarheen zoo talloos veleu in den nacht, van 28 op 29 December zijn gevlucht, bevinden zich nog altijd ettelijke per- wHet ijs op de reede en hooger de rivier op is sonen. Een droevig gezicht die met sneeuw zal moeten brengen vooralle maatschappelijkekwalen. van weinig beteekenis; de stoomvaart op hier is bedekte ijskorst rondom, die ruwe woeste natuur

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1