BEKENDMAKING. BINNENLAND i\o. 1637 Zaterdag 11 Januari 1881. 1\z Jaargang, Aigemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hoofdelijken Omslag Belasting op de Honden nl. Ter Neuzen, 21 Januari. ABONNBMENT, drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Door Eer geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioh bij alle Boelchandelaarr, ieuren en Brievenbushoudere. he; Poatdiree K 1) V fc R T B N I 1 4 N. Van 1 tor 4 regels f 0,40. Voor elke regel meei 0,i<». (Irootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnmiddng Dllll uren. Dit blad verMbljnt Dlnadag- cb Vrljdagavond bij K. DBONT Is Ter ^enzen De primitieve kohieren van den en de der gemeente Ter Neuzen voor het dienstjaar 1881, zooals die door Burgeraeester en Wethouders voorloopig zijn vastgesteld, zullen van af llauminsr, SH dezer, gedurende veertien dagen ter gemeente secretarie voor een ieder ter lezing liggen; binnen dien tijd kan elk aangeslagene bij den Raad be- zwaren inbrengen, bij verzoekschrift, hetwelk kan worden gesteld op ongezegeld papier. Ter Neuzen, 20 Januari 1881, Burgemeester en Wethouders dier gemeente, J. A. VAN BOVJ3N, Burgemeester. J. D1ELBMAN, Secretaris. Politleli Overzicht Uit Frankrijk valt niets van politiek belang te inelden, da.n dat de bladen nabetrachtingen houden over de plaats gehad hebbende verkiezingen voor de municipale raden, natuurlijk ieder voor zich geleid door de beginselen, welke hij voorstaat. Het zou daarom een ondankbare taak zijn, in eenige beschouwing te treden over al die artikelen, waar- omtrent alles gezegd is, wanneer men meldt, dat de republikeinsche bladen tevreden, de reactionaire ontevreden zijn, terwijl deze gezamenlijk zich weder verheugen over de nederlaag, door de candidaten der commune geleden. Wat de Oostersche zaken betreft, kunnen we in de eerste plaats meldon, dat het arbitrage- voorslel in den doofpot is gestopt. De verschillende omstandigbeden deden het' reeds venuoeden, doch tbans is gemeld, dat Frankrijk zijn voorstel heeft teruggetrokken. Niettemin bereidt Turkije zich voor, indien bet toch nog eens tot een oorlog met Grinkenland komen mocht. Ben deel van de reserve in Klein-Azie wordt te Smirua saamgetrokken en zal naar de Grieksche grens worden gezouden, en bet leger zou alsdan onder bevel van Monl^htar pacha gesteld worden. In bet Bngelsche parlement is nog steeds het adres van antwoord op de troonrede aan de orde, en heeft reeds velen bet geduld doen verliezen, waaronder ook Gladstone zich bevindt, die krac'ntig heeft geprotesteerd, onder leveudige toejuicbing van alle kanten, tegen bet rekken van de debatten over het adres, zooals nu plants heeft, daar dit toch zonder vrucht is en de parlementaire werkzaamheden er slechts door worden tegengehouden, Over alles, wat maar eenigszins bij deze gele- genbeid kon gesproken worden, werden de noodige vragen tot bet gouvernement gericbt. Er werd gesproken over de Transvaal, over Marokko, over de Turksch-Grioksche quaestie, over Macedonie, over Ierland, enz. enz. Wat de Transvaal betreft, antwoordde Gladstone, op eene vraag van Wedderburn, dat nocli de Neder landsche, noch eene andere regeering eene bemiddeling heeft aangeboden in den oorlog met de Transvaal. Zou dat wellicht niet een spoorslag kunnen zijn voor de Nederlandsche regeering, om dit punt eens rijpelijk te overwegen? De vraag betreffende Marokko luidde, of naar aan- leiding van gewelddadigheden, jegens eene Joodsche vrouw te Tanger gepleegd, de Fransche regeering vertoogen tot Marokko gericht had. Dilke ant- 1 woordde bevestigend, er tevens bijvoegende, dat Engeland het antwoord van Marokko zal afwacbten, alvorens in denzelfden geest te handelen. Ten opzichte van Ierland werd door Macarthy een araendement voorgesteld, dat elke maatregel in Ierland tot bet verjagen van pachters uit hunno pachthoeven, geschorst worde tot na bebandeling van de laud-bill. Gladstone noemde dit amen- dement echter eene beleediging der kroon. Het kan onmogelijk een ernstig voorstel zijn, want het wil, dat de regeering haar eersten plicht verzake. In Duitschland is dezer dagen tegen de anti- semitische beweging een protest gehoord, dat aan deze beweging de weinige levensvatbaarheid, welke nog bezat, gehcel ontnomen heeft. Het is de Duitsche Kroonprins, die zijne stem er tegen heeft laten hooren. Bij gelegenheid van de algemeene vergadering van de Invalieden- stichting, richtte Z. K. H. zich tot den beer Magnus, een Israeliel, en verkkarde, dat bij de bedoelde beweging ten scberpste afkeurde, welke hij eene schande voor onzen tijd noemde. Hij begrijpt niet, hoe geleerde, iutelligente mannen zich hebben kunnen laten overhalen, om zich aan het hoofd van zulk eene beweging te stellen. De Prins hoopte, dst de beweging spoedig zou bedaren, want bij achtte het onmogelijk, dat dergelijke ongezonde I beginselen in Duitschland zouden kunnen wortel valten. Als een gevolg van den ontzettenden sneeuwstorm zijn de spoortreinen, welke jl. Dinsdagmorgen van hier ve.rtrokken, eerst gisteren middag aangekomen tbans vertrekken de treinen weder geregeld, zoo- dat wij heden de achtergebleven postpakketten uit bet binnen— en buitenland weder hebben ontvangen. Yooralsnog wordt bet kanaal tot Gent door stooinscbepen opengehouden, gisteren zijn er nog van Gent atgekomen en opgegaan. De vaart tot het terrein van den spoorweg ondervindt mede nog geene belemmering. Hoewel er vooral bij eb veel drijtijs op de reede komt, is de Provinciale stoombootdienst van Vlis- singen op bier nog niet gestaakt; op de aangegeven uren van vertrek kan men zich echter niet rneer verlaten; heden kwam de boot van Ylissingen eerst ten 2 uur aan en vertrok onmiddelijk terug. Overigens wordt er van alle zijden van staking in den dieust der vervoermiddelen te water melding gemaakt. Met ingaug van 1 Fabruari a. s. is naar bier verplaatst de telegralist der tweede klasse J. M. van der Poel, tbans te Culenborg. Z. M. heeft J. G. Gerritsen benoemd tot burgemeester der gemeente Groede en Nieuwvliet, ten einde die betrekkingen gelijktijdig te bekleeden met die van burgemeester der gemeente Breskens. Bij Koninklijk besluit is J. Caljouw, schipper 2e klasse der visscherijpolitie op de Schelde en Zeeuwsche stroomen, benoemd tot opziener 8e klasse der visscherijen op die stroomen. Door bet polderbestuur van Walcberen werd gisteren te Middelburg in het openbaar, bij enkele inschrijving verpacht,het recht om broed- of mos- salzaaad weg te lialen van de paalwerken aan het strand der Noordwatering, gedurende het jaar 1881. Het boogst, werd hiervoor ingeschreven door P. Sabo, te Philippine, voor f 522. Bij den Minister van binnenlandsche zaken is van den Ned. gezant te Brussel ontvangen eene som van f 1310,25, door zijne zorg en die van den Ned. vice—konsul aldaar, ten beboeve van de noo llijdenden door den jongsten watersnood in ons vaderland ingezameld, als eerste storting op de bij hen tot dat doel ingekomen inschrijvingen. De heer J. Dirks verklaart zich in een brochure De Rotterdamsche Waterweg tegen het plan der Staatscoinmissie. Terwijl hij op technische gronden zijn gevoelen toelicht, dat de nieuwe waterweg I niet aau het doel kan beantwoorden, stelt hij echter I op den voorgrond, dat Rotterdam moet geholpen worden. En bij meent, dat dit kan en moet ge- schieden door een kanaal recbtstreeks naar zee. Dat een kanaal met sluizen bezwaren heeft, vooral door het groote tijdverlies, geeft hij tot op zekere boogte toe, maar daar z. i. de vraag hier aldus moet gesteld worden: of geen waterweg voor de diepstgaande scbepen, of een kanaal met sluizen? is de oplossing voor hem niet twijfelachtig. De bezwaren zouden ook elders niet grooter blijken dan te Amsterdam. Bovendien zou Rotterdam zijn dagelijkscbe of wekelijksclie stoomboolvaarten door den Maasmond kunnen blijven onderhouden, zoodat alleen de Indiscbe en Transatlantische vaart door de te bouwen sluis af sluizen een voor die vaart onbeduidend oponthoud zou ondervinden. Het plan van wijlen den beer Blonnnendal om een kanaal naar de Buitensluis tegenover den mond van bet Volkcrak t« graven, en dat van den heer Buyskes om van het Brielsche gat gebruik te maken, verwerpt de heer Dirks evenzeer als dat der Staats- commissie. Een kanaal, recbtstreeks van Rotterdam uit, dat ergens ten Noorden der Maasmonden in zee uitir.ondt, is voor hem de eenig mogelijke en de afdoende oplossing van bet vraagstuk. Naar men verueemt, zal den 7 Februari a. s. de zaak van De Jongh door den hoogen raad be- handeld worden. Met zeldzame overeenstemming keuren de Amerikaansche bladen de bebandeling der Transvaal door Engeland af. ,/Het Britscbe rijk," zegt de New-York World, heeft eenvoudig dien zwakken staat behandeld, zooals een sterke struikroover een zwakken en ongewapenden reiziger behandeld." De American vindt het /onmogelijk, geen syinpatbie te gevoelen met de inwoners der Zuid-Afrikaauscbe republiek, wier land bun ontnomen is, met geen meer recht, dan in de begeerte naar eens anders eigendom te vinaen is." En de Philadelphia Ledger getuigt: ffDe zaak dor Boeren is eene goede zaak en zij behooreu overal sympathia te vinden."

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1