B1NNENLAND flo. 1653 Zaterd 8 Januari 1881. 21e Jaargang. Algemoen INieuws- en Advertentiablad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. advertentiFn. TerNeuzen, 7 Januari. Gehuwd 11. /.menu mum AEONNEMENl Per drie maunden binnen Ter Neuzen L,Boor hei geheele Rijk 1,10. Door gehee! Belgie f 1,40. Men abouneert zic!» bij alle Boekhandelaar«, Poatdirec.- teuren en Rrievenbitshonders Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Drootere letter* worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uiteever in te zendeo uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddat ItBIE nrrn, Kit bind venwhljnt Dlnadajt* en Vrljiingarond bij K. S. O H O N T te Ter Ncdicb. I'olitH'U Vfraicht, Niet een tier omkels heeft op nieuwjnarsdag gesproken. De Dnitsohe Keizer en de President der Fratisc'ne repnbliek hebben ditroaal op de nieuwjaarsreceptie geen a.mspraak gehouden, maar slechts met eenige peraonen, en wel eersl na afloop der receptie, een gesprek gehad. Gunstige ver- wachtingen of aandnidingen over den Europeeschen staatkundigen toestand konden zij niet geven, zonder dadelijk door de feiten van den dag tegengesproken te worden, waaroin zij dan ook maar voorzichtig- heidsbalve bet zwijgen er aan hebben gedaan. Alleen de minister-president van Hongarije heeft in zijn antwoord den wensch geuit, dat in het aangebroken jaar de Kamer weinig mocht spreken, maar daaren- tegen veel werken, en dat zij hare geheele aan dacbt zou wijden aan den binnenlandschen toestand, inzonderheid aan de regeling der financien. In Dmtsciland zullen de belasting-kwestien, evenals bij Pruissen, spoedig weder eene groote rol spelen. Men is met bet kerstgeschenk van Bismarck volstrekt niet ingenomen. In bet lokaas, om de helft van sommige directe belastingen aan de gemeente uit te keeren, zoodat hot Rijk van nieuwe indirecta belastingen ruim 100 millioen meer kan innen, zal de Rijksdag volstrekt niet willen bijten. Het vraagstuk der belastinghervor- ming zal dus wel vooreerst onopgelost blijven. In Spanje heeft de Koning de Karaers genpend met eene troonrede. Zij gewaagt van de walvaart des lands, maar wijst er tevens op, dat be financien zeer slecht zijn. Nieuwe belastingen zullen voor- gesteld worden, om het te korl van 200 millioen, dat de tegenwoordiy begrooiing aanwijst, te dekken, maar vloot <n leger moeten versterkt worden! en er mag niet uit het oog v^rloren worden, dat de openbare scbuld dit jaar de lasten van den 8taat opnieuw verme.erdert. Toch geeft de Koning goeden moed en meent hij, dat het voor Spanje tijd wordt, eindelijk weer datgene te worden, wai het vroeger gewecst is. Hij acht bet niet onmogelijk, Spanje weer in den toestand te brengen, waarin het tot aan de intrede dezer eouw verkeerd heelt. Rusland heett ook groote plannen met zijne financien, die evenwel ten slotte op eene leening zullen uitloopen, als het inarktgeschreeuw der bankiers het beoogde doel, opdrijving der koersen, bereikt zal hebben. Die afbctaling bij de Rijks- bank van de oorlogschuld kan toch geen terug- betalen heeten, als men een gat rnaakt, om er een ander mee te stoppen. De onderhande- lingen over Koeldsja met den Markies Tseng zijn atgeloopen, zoodat thans de beslissing der Chineesciie regeering afgewacht moet worden. In Eng'land hebben voortdurend kabinetsraden plaats, of iiouden de Ministers afzonderlijke bijeen- komsten, over den toestand van Ierland. Deze wordt met den dag bedenkelijker. Men gaat steeds voort, versciiillende gevallen te vermelden, waarin tegen personen en eigendom geweld is gepleegd. Behalve de uitgebreide maatregelen, door de militaire autonteiten genomen, om de orde te bewaren en de verbodsbepalingen, door den under- koning uitgevaardigd, zijn er tbans ook voorzorgs- maatregelen genomen voor de wapenmagazijnen te Birmingham en Liverpool, omdat in die steden geheime lersche genootschappen zijn. Z. M. heeft met ingang van 1 Februari a. s. tot Directeur bij den Rijkstelegraaf benoemd W. H. Pieter, thans telegrafist 2e klasse alhier, met op- dracht van bet beheer van het Rijkstelegraafkantoor te IJzendijke. Op den 5 dezer hadden aan den oever van den Nieuwe Neuzen polder weder twee afsckuivingen plaats, beide in het breede slik bij den zooge- naamden koepel aan den noordwesthoek des polders. De eene afschuiving is lang 30 en breed 15 M., de andere lang 72 en breed 20 M. Nadat, door de a flapping van het kanaal alhier, de scheepvaart op Gent sedert 19 Decem ber 11. was gestremd, is het water in Gent en omstreken zooveel gedaald, dat de schepen te Sas van Gent en Gent, morgen weder kunnen worden geschut. In 1880 zijn alhier geboren 108 kinderen van het mann. en 115 van liet vrouw. geslacht waar- onder 2 tweelinggeboorten, er werden 4 levenlooze geboorten aangegeven. Overleden zijn 58 mann. en 47 vrouw. personen. Er hadden plaats 25 huwelijken en den echt- scheiding. Het bevolkingscijfer klom tot 4809. Boschkapelle, 6 Januari. Naar de uitkomsten der zesrle algeaieene lOjarige volksteiling beliep de bevolking dezer gemeente np 31 December 1879: 624 mann. 662 vrouw., totaal 1286 personen. mann. vrouw. totaal In 1880 geboren 23 16 39 personen In dat jaar gevestigd 29 19 48 samen 52 35 87 personen. mann. vrouw. totaal In 1880 overleden 23 17 In dat jaar vertrokken 24 33 40 personen 57 samen 47 50 97 personen. De gemeente is alzoo vermeerderd met 5 mann. en verminderd met 15 vrouw., dus 10 personen minder. Bevolking op 31 December 1880: 629 mann., 647 vrouw., totaal 1276 personen. Onder de onge- huwde overledenen waren boven de 12 jaar 2 mann. en 4 vrouw., gehuwden 4 mann. en 3 vrouw., weduwn. 3 en wed. 4. Levenloos aangegeven 4, huwelijken voltrokken 6. Grauuw. De bevolking in deze gemeente bedroeg op 31 December 1879: 1011 mann. 968 vrouw., totaal 1979 personen. mann. vrouw. totaal. Geboren in 1880 28 41 69 personen. Overleden 26 26 52 Gevestigd 51 35 86 Verhuisd 65 47 112 Bevolking op 31 December 1880: 999 mann., 971 vrouw., totaal 1970 personen. Er werden 15 huwelijken gesloteu als: 14 tusschen jongmans en jongedochters en 1 tusschen weduw- nuar en jongedochter. Hoek, Ten vorigen jare zijn in deze gemeente geboren 36 mann., 33 vrouw., samen 69. Overleden 29 mann., 26 vrouw., samen 55. Onder de geboorten was 1 twee] nggeboorte. De bevolking bedroeg op 31 Dec. 1868. - De Minister van oorlog heeft bepaald, dat voortaan vrije geneeskundige behandcling zal wor den verstrekt aan onderofficieren en ininderen van de Koninklijke marechausseeook voor hunne vrouwen en kinderen, dock niet voor diens.boden. Voor het gcrechtshof te 's Gravenhage werd Woensdag behandeld bet liooger beroep, door den beer Van J. te Hontenisse ingestcld tegen een vonnis der Middelburgsche recbtbank, waarbij hem zijne vordering ontzegd was om in den boedel van i zekeren K., te Hontenisse tot een bedrag van f 9000 als crediteur te worden erkend. Voornoemde K., die in staat van kennelijk onvermogen verklaard was, had kort te voren zijne onroeren le goederen aan zijn zoon verkocht en de ko"t< n van dien verkoop, ten bedrage van f 9000, had de appel lant hem geleend. Het koopcontract werd echter op de vordering van een der crediteuren nietig verklaard. De appellant was echter door den kooper voor zijne scbuid eene hypotheek gegeven, doch de curator weigerde deze en de geheele vordering als echt te erkennen. De rechtbank stelde den curator in het gelijk en tegen haar vonnis werd het hooger beroep bij pleidooi toegelicht door den advocaat Mr. J. Rom- bach van Rotterdam, terwijl de advocaat Mr. W. A. van Hoek uit Middelburg het vonnis der recht bank verdedigde. De appellant betoogde de ge- grondheid zijner vordering te kunnen bewijzen door overleggmg der voormelde notarieele koopovereen- komst tusschen vader en zoon, waarin bepaald was, dat de laatste den koopprijs ook gedeeltelijk zou kunnen be tale n met de hypoiheek ten behoeve van den i appellant. Voorts produceerde deze het borderel j der inschrijving zijner hypotheek en het vonnis der rechtbank, waarb'j de koop vernietigd werd. De geintimeerde betoogde, echter met de recht bank, dat in geen dezer drie stukken een afdoend bewijs voor de schuld des appellants te vinden was, vooral omdat de appellant hij de koop.ikte geene partij was, en omdat die koopakte was nietig verklaard. De uitspraak vermelden wij nader. Het Vaderlr.nd verneemt dat de veroordeelde De Jongh, toen hem kennis werd gegeven dat zijn advocaat cassatie voor hem had aange.tee.kend, ver- klaarde, dat hij voor zich geen voorziening in liooger beroep verlangt, maar dat hij, nu de aan- teekening eenmaal was geschied, uit achting voor zijn advocaat daarin zou berusten. Men schrijft uit 's Hertogenbosch 4 Jan.; Goddank, de overburen van den breeden water- stroom, die 't land van Hensden van deze stad scheidt, zijn onder dak. 't Mag hior en daar nog een enkele zijn, doch zoover mij bekend is, is niemand meer onverzorgd. Dat wil niet zeggen, dat het liefdewerk voltooid is, integendeel, doch in de alloreerste behoeften: dekking en voeding, is voorzien. De wind beukt. er, thans uit het Noordoosten, weer flink op los. Zooals u bekend zal zijn, bevinden zich bier geen vluchtelingen meer. Enkel vee in de spoorwegloods. De toren

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1