BIN NEN LAND No. 1632 Woensdag 5 Januari 1881, Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen 21 e Jaar&?anu abonnkmsnt Ter Neuzen, 4 Jauuari iMB&ttaattMMtiite TER HIEUZENSRHE I Per drie maandsa binaen Ter Neuzen f 1,"oor n jeheele Rijk j 1,10. Door geheel Bslgie f 1,40. Men abouneert zieh bij alle Boekhandel&are, Poatdirec euren en Brieven'ousfcouderg. AD V EBTKNTI fcN Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel ineer Drootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te rend*.* aiterlijk Dinedag en Vrijdae nnmfildng IHlll', nrces Hit verwetaljnt Dlnttdaj- en irljdagarond bij J. K. VHOK) te 'Jfesr ennen. ff&nXX* OMEMU folitieli 4 >v«r7.icht. cieele kwestie doet de bewoners dier landen de eischen, de onderneming te dwarsboomen, waarvan tockomst dan ook niet zonder bezorgdheid te ge- het gevolg zou wezen, dat de schrede van den werk- Silvester is heengegaan. Aan onze lezers thans moet zicn. man, inplaats van naar zijn werk, naar het algemeen een gelukkig NieuwjaarWeder is een jaarkring pe alles beheerschende kwestie blijft nog de armbesiuur zou zijn. ge'sioten en aan 't vcrleden toegevoegd. Wat de Oostersche in hare verschillende onderdeelen. Het Z. M. heeft o. m. benoemd tot telegrafist toekomst ons brengen zal? Rekenen wij, met wat Berlijnsche vrdrag, dat deze kwcstie zou oplossen, 2e klasse C. J. Waeijhaert Azthans telegrafist wij gedurende het afgeloopen jaar van verre en blijft pnuitgevoerd. Europa is onmachtig tegen- 3e klasse. nabij zagen, dan mogen wij het ons niet ontvcinzen, over 'Purkije, omdat het in zichzelf verdeeld is. Koewacht. De bevolking en burgerlijken stand dat er wel redenen tot ernstige bezorgdheid aan- m hlijkt weer duidelijk bij de togingen, door de d(jzer gemeente was gedurende het jaar 1880 wezig zijn. Tal van kwestien waren en zijn nog mogendheden aangewend, om het TurkschGriek- ajg vo|gt aan de orde, die voor toogenblik weinig uitzicht p(.he geschil door een schcidsgericht te laten op- Geboren 50 mann. en 41 vrouw., totaal 91, geven op eene vredelievende oplossing, al zullrn iossen. Het heette, dat men ten aanzien van het waaro])jer een 0necht geboren de pogingen ook niet ontbreken, om eene uit- VOorstel reeds eens was geworden. Thans is de Overleden 31 mann. en 3' barsting te voorkomen, of althans te verschuiven. heading vredcr weifelende en doen weder verschil- Maar de omstandigbeden wijzigen zich met den jcade nieuwe plannen en beschouwingen de ronde hadden 14 huwelijken plaals, als: tusschen dag, en zoo hopen wij dan ook, daannede reke- jn je pers. Intusschen nadert het seizoen, waarin j0l)gmans en jongedochters 11, weduwnaars en jonge- ning te honden en op de teekenen des tijds te 1)iet <]en kiijg een aanvang zou kunnen gemaakt (toc|lterg jonsjman en weduwe 1, terwijl 2 kinds- letten, terwijl wij voort gaan de geschiedems neder worden en zet Griekenland zijne oorlogstoerusting erkenningen bij gelegenheid van het huwelijk te schrijven Van de gebeurtenissen, die zich in de ijverig voort, terwijl Turkije dit voorbeeld volgt; ^]aats i)ac}d?n. voor ons onzekere toekouist zullen atwikkiden. ;li8 ()e diplomatic zich dus niet haast, zal het jn de gemeente vestigden zich 35 mann. en Over 't algemeen mochten de volkereii in Europa beslissende woord waarschijnlijk wel door het kanon vrouw.,"totaal 77. Uit de gemeente vertrokken 37 mann. en 41 vrouw., totaal 78. mann. vrouw. totaal Bevolking op 31 Dec. 1880 1105 1( 41 2146 pers. idem op 31 Dec. 1879 1088 1039 2127 Overleden 31 mann. en 30 vrouw., totaal 61. Levenloos aangegeven 2 van het vrouw. geslacht. en daar buiten bij de yiqiing van het Kr.rstfeest gesproken worden. zich niet verheugen in eene prettige en vroolijke stemming. In Eugelaud is het vooral de Icrsehe kwestie, die Wider de aandacht trok, door nieuwe berichten over brandstichtingen en moorden. De volksoploop, die Zaterdag avond te Dublin plaats 1 had, en de wapenKn ten, zoowei uoor ue uragonuers lot heden is de vaart op het kanaal van hier aizooeene vermeerdering van 17 2 19 pers. als'het volk daarbij genit, kunnen, in verband -ar Gent nog me d^r d n ng vallen eenwen, werd te Zaamslag op den met wat men verder waarneemt, tot aanduiding enrtve™l".j" 2 Januari 1581 eene classicale vergadering gehou- had, en de wapenknten, zoowei door de dragonders in verband t aanduiding i it i aanzienlijke daling zoodat, blijft het weder als heden, jldU van a a l TT l i n i elementen aanweztg zijn tot een burgeroorlog. Het L.Jl>.n ln 'let land va" Axel en van Ilulst. De gemeente vorst en veranderden wind is het water veel ge- wua. .iceuii, 5 vallen De berichten uit Gent meldcn dan ook eene strekken, dat er op de Bntsche eilandon al de o heden. den van 9 P^dikanten bij dehervormde gemeente proces wegens hoogverraad, tegen Parnell en de mntn een paar agen esc p |Tan Zaamslag bezat Hermes Pot als haren eersten andere hoofdleiders van het Laudverboiul, is in vollcn w> ler a" terva wor en. leeraar, die haar diende van 4 Januari 1580 tot gamr en wordt door tal van belangstellenden bij- Pogingen om de plaats onzer inwoning in bloei qq October 1583, toen bij, van wege de verrader- gewoond. fe ('oen toenemen worden steeds door ons op hoogen jjjke overgaaf van deze landstreek aan de Span- In de Transvaal heerscht de wildste opgewonden- prijs gesteld. De werkende stand toch lieeft alhier jaar^el)j de vlucht muest neinen. Weldra evenwel heid, terwijl de Engelschen vreeselijk over hunne sedert eenige jaren een onrostbaren le uitbrenung kwain Hij als predikant in dienst, te Reimerswaal nederlaag gebelgd zijn en schreeuwen van moord gekregen, waardoor velen met ongerusthei l den 3uid—Beveland, waar de classis van Tholen den en verraad. Alleen de Pall Mall Gazette komt winter tegemoet zagen. V eel werd gegeveu, zoowei ^3 jyiaart 1584 ten zijnen huize. vergaderde. Hij tegen dat spijtige gezwets met een ruiterlijk en door het gemeentebestuur als door de ingezetenen om eerlijk woord op, breekt ridderlijk eene lans voor het lot van dien stand te verzacbten, doch wat baten de Boeien en wijst op het gevaar, dat het Britsche eenige duizende guldens, zoo geen werkzaamheden, rijk loopt, daar nergens in TKaapland de aohting waarmede de werkman het brood voor zich en voor de Britsche vlag verder gaat, dan tot een j zijn huisgezin verdient, wordt verschaft berustend dulden Belgie en Eruikrijk worden even als ons vader- land door geweldige overstroomingen geteisterd. In Erankrijk zijn de beide Kamers uiteengegaan, nadat de Senaat het door de Kamer weder ge- wijzigd wetsontwerp onveranderd had aangenomen. Voortaan zijn nu ook de geestelijke orden voor hunne goederen en zaken, als gewone burgers, be- lasting schuldig. Duitsehland zit in zak en asch over het be- sluit der Bussische regeering, waarbij alle inkomende reehten met 1U percent worden verhoogd. Men vreest, dat niet alleen Rusland zelf, maar ook het geheele buitenland, daar de Bussische markt nu zoo goed als gesloten wordt, de nadeelige gevclgen van den maatregel zal onderviiiden. Terwijl alzoo Duitscliland en Rusland, bij steeds stijgende be- Met ineer ingenomeiilieid hebben wij dan ook kennis genomen van eene circulaire, den 28 Decem ber 11. verzouden door de direction van de spoor- wegenMeohelen—Ter Neuzen, Gent—Ter Neuzen en Termonde—St. Nicolaas, waarin bericht wordt, dat door lien eene gcregelde stoomvaartdienst is ingericht tot het vervoer van goederen van i'er Neuzen op Londen, onder dennaam: ,t Agence commerciale des Railways a Terneuzen." Deze dienst zal worden gedaan door het stoom- schip Jutland, welke des Woensdags van elke week van Ter Neuzen en des Zaterdags van Londen zal vertrekken. Doordien bovengenoemde stoomboot, door de aftanping van het kanaal, niet van Gent kon komen, is ter vervanging gisteren alhier aangekomen de is bij die gemeente niet zeer kort in dienst, geweest, zooals vele schrijvers opgeven, maar tot aan het einde van 1606, toen hij er overleden is, eene weduwe nalatende, geiijk zulks blijkt uit. de classic, acta van Tholen. De regeering heeft bij de Tweede Kamer in- gediend wetsontwerpen: 1. tot regeling van het algemeen bestuur van den waterstaatj 2. houdende bepalingen tot verzekering van het oppertoezicht over den waterstaat. Yolgens deze ontwerpen wordt het algemeen be- le.id en toezicht opgedragen aan een hoofdinspekteur en het oniniddolijk toezicht op het beiieer in de provincien aan twee inspekteurs. De minister vormt met den hoofdinspekteur en de inspekteurs een raad van watersiaat, wiens besluiten alleen een voorlich- tend karakter hebben. Verder zijn er hoofdinirenieurs, ingenieurs en opzichters, terwijl de ambtenaren van den waterstaat geen provincialen waterstaatsdienst mogen verrichten. Tot dusver warden de opzichters door den minister benoemd; om de helangrijkheid van hun werkkring zullen ook deze echter voortaan stoomboot St. Petersburg, voor het uit- en inladen hoefton, naar nieuwe middelen uitzien, otn de staats- van stukgoederen. begrootingen te doen sluiten, zijn de overige staten Moge deze onderneming die vcwr^e®'e"a^0rP"° j door den Koning worden benoemd. van Europa, Erankrijk uitgezonderd, met misdeeld voor de ondernemers, waardoor zij m stand Ran van financieele zorgen, en moeten ook daar de blijven; de werkende stand wordt er niet weinig; Bhjkens het versehenen verslag over het toenemende tekorten voortdurend door nieuwe door gesteund. Mocht men vooral daarvan over- wetsontwerp tot inrushtmg van een postpakket- leeningen en belastingeu gedekt worden. Definan- tuigd zijn, om niet, door het stellen van te hooge dienst, schijnt de meerderheid in de afdeelingen

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1881 | | pagina 1