lNo. 1627 £ater<Jag 18 December 1880. 20e Jaargang. AI ge m oen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Viaanderen BJNEENLAND abonnemmt, Ter Neuzen, 17 December. R&^HTSZAKEN trromlissenients-recUtbank te Mitltleiburg. Kantongerecht te Hulst. Till! VKl t'er drie maaudej binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdireo (enren en Brieven'oushonders. 4 D V ffi R T E:N 1 1 E N, Van 1 tot 4 lugelts 0,40. V' or elke regel meer f 0,10 •irootere letter? worden naar plaa'sruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendei uiterlijk Dinsdw en Vrij lag aumlddnt 1IHIE area. Bit Iliad Teraebljnt Dlnadng- en TrlJdagavocMt bl? J!. K. A. H O T te Ter flfewrem. filj deze conrant bcboort ecu bljteegael. Folitieli Overzicht. De mogendheden, die den afstand van Dulcigno als eerie voldoende regeling der be9taande moeielijk- heden beschouwden, en meenden, dat Griekenland zich nu rnaar voorloopig stil moost vergenoegen, met wat Turkije zou willen afstaan, om niet de stokebrnnd van Gnropa te worden, zijn door den loop der gebeurtenissen van de laatste dagen in die verwachtinget) niet weinig teleurgesteld. Het stand punt, w iarop Griekenland en Turkije zich hebbeu geplaatst: het eerste naar aanleiding van de besluiten van het Berlijner na—congres, waarbij de nieuwe TurkschGrieksclte grenslijn werd vast- gesteld, en waarvan hut in behoorlijken en bepaaldeo vorur, kennisgeving ontving, met lastgeving om zicli daarnaar te gedragen, het tweede op grond, dat het bij de vastst.elling van die besluiten niet is gt'kend en van den aanvang af verzet daartegen heeft aangeteekend, baart algemeen erustige be- zorgdheid en veroorzaakt den diplornaten veel iioofd- brekens. Te meer nu Engeland zich tengevolge der ondervonden teleurstellingen, aan eene bepaalde medewerking in 't (Listen onttrokken heelt Inmiddels he' ft k de Fransche regeering den Koning der Hellenen op meuw laten weten, dat Griekenland op geen hulpbetooniug van Frankrijk te rekenen zou hebben, wanneer bet plannen mocht maken, om thans een oorlog te. heginuen. Ook de andere mogendheden hebben hem te verstaan ge- geven, dat zij hoegenaamd geen steun zouden ver- leenen aan een staat, die, zonderipdeomstandigheden te letten, en alleen in zijn eigen belang, gevaarlijke verwikke'ingen mocltt doen ontstaan Allten de Engelsche gezant te honstantinopel, Goscben, zal in zijne terugreis naar L»ndeu niet liaar Athene gaan, oin eene dergelijke verklaring af te leggen, maar hoogsiwaarsehijnlijk Berlijn (Friederichsruhe) aandoen. Te voren zal bij een onderiioud hebben met Baron Hajmerle te Weenen. In Oostenrijk zijn de beraadslagingen van den Rijksdag geopend met een voorstel van graal Wurrn- brand, om het Duitsch tot Rijksteal te verb. Ifen. De taalkwestie in de verscinllende landen, waaruit dat Rijk bestaat, is, oudanks de vele bemoeiingen van de tegenwoordige regeering, nog onopgelust. Het zijn vooral de Bohemers en de Hongaren, die tegen bet gebruik van de Duitscbe taal zijn ge- kant, en zelfs het gebruik daarvan door allerlei middelen wilien tegengaan. Daar het Duiische element m Oostenrijk en Hongarije stexk ver- tegenwoordigd is en somunge provincien geheel Duitsch zijn, heeft de Duitsche regeering daaram- trent vertoogen ingedieud, en zijn dientengevolge de reeds in dien geest genomen maatregelen op boog bevel weder ingetrokken, wat in Best (Hon garije) tot ongeregeldheden aanleiding heeft gegeven. In de Donau-commissie, die te Weenen vergadeid is, tieeft Oostenrijk het presidium en eene besslissende stem gevorderd. Tegen dien eisch verzetten zich alle overige Donaustaten, vooral Servie, Bulgarije en Rumenie; dientengevolge zal de regeling wel- licht niet tot stand kornen, zoodat ook dit artikel van 't Berlijner verdrag onuitgevoerd zal blijven. In Frankrijk heelt de Senaat het geheele oiit- werp der wet op het middelbaar onderwijs voor meisjes aangenomen. Het artikel, dat er ook zedeleer zou onderwezen worden, doch geen godsdienst, lokte langdurige en onstnimige debatten uit. In de Kamer wt-rd de wet op de middelen aangenomen en dus bepaald, dat geestelijke congregaties, ver- eenigingen of stichtingen voortaan geen voorrecht op het stuk van belastingen meer zullen hebben, hetgeen de inkomsten met minstens 5 millioen francs doet toenemen, ongerekend bet bed rag van successie en andere rechten, dat van hut opheffen der ,/doode hand" weldra het gevolg zal zijn. In Engeland werd, tengevolge van den ernstigen toestand in lerland, onverwachts een kabinetsraad bijeengeroepen. Daarin werd de noodzakelijk- htid van buitengewone maatregelen en onmid delijke bijevnroeping van het parlement niet ingezion. Eerst wanneer de toestand in lerland tot op 6 Januari (het tijdstip der bijeenkomst van het par lement) niet werkelijk mocht verbeterd zijn, zal het Ministerie dwangmaatregelen voorstellen, tegeliik met een ontwerp tot hervorming der landwet. Voorloopig werden weder twee nieuwe reuimenten naar lerland gezonden. Y.ilgens berichten uit Kaapstad is de toestand in de Transvaal zeer crnstig. Be boers dreigen, tot maatregelen van geweld te zullen overgaan. Ook breidt de oustand der Basutos zich uit. Het alhier met steenkolen geladen en te huis behoorend aakschip Maria, gevoerd door P den Breeden, b.stemd naar Langerbrugge (Belgie) hueft door overlading en den hevigen wind jl. Dius- dagavond, al zeilende nabij Sas van Gent, water ingenomen en is daarna gezonken. Men hoopt het schip spoedig te lichten De leden van de Eerste Kamer der Staten- Generaal zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Maandag 27 December e. k., des namiddags ten half drie ure. Men scbrijft uit Vlissingen Het stoomschip Amsterdam heeft alhier aange- bracbt 7 zeelitden, behoord bcbbende tot de be- mauning van het Engelsche barksciiip Nile, dat op reis van Quebec naar Garilitf in de Golf van St. Lawrence den 22 November door een zwarcn storm lek werd, vol water liep en daarna omsloeg. De kapitein, de 2e stuurman en 6 matrozen verdronkcn terwijl de le stuurman, benevens 8 matrozen, op bet met, hout beladen wrak klommen. Na bijna zes dagen in de vreeselijkste positie te hebben doorgebracht, werden zij, geheel uitgcput, met be- vroren hauden en voeten, uit hunnen deerniswaar- digen toestand gered, en aan boord genomen van de Engelsche bark Queen of India, aldaai liefderijk verzorgd en den 10 December overgezet op het Nederlandsche stoomschip Amsterdam. Een der geredden stierf aan boord van de Queen of India, terwijl een volslagen krankzinnig werd, waarom de kapitein het onraadzaam oordeelde, hem op de Am sterdam over te breugen, zoodat bij aan boord der boot bleef. Den 15 December stierf een der ougelukkigen op de Amsterdam; de overigen zijn in een bekla- genswaardigen toestand bier aaugekomen. In 1807 bedroeg in ons land het port vail een brief 2 stuivers indien de afstand, war rover hij vervoerd incest worden, minrler dan 6 uren be droeg. Voor de overigen 7 stuivers. Kwain de brief van, of ging hij naar eene plants waar geen postkantoor was, dan kwam er nog 1 of 2 stuivers extra poit bij. Geen wonder, dat men in die dagen niet aanstonds naar de pen gieep om een brief te scbrijven. In 1850 werden 3 porten vast- yesteld, van 5, 10 en 15 cents Toen 5 jaar later bet hoogste duzer drie porten werd afgeschaft ver- ineerderde het brievenvervoer aanstonds met 28 pCt. Na de invoering van een uniformport van 5 cts. nam het vervoer van brieveti nog met 51 pOt. toe. De rechtbank heeft in hare zitting van 14 December het volgende vonuis uitgesprokon A. F., werkraan te Ter Neuzen, i9 wegens mishande- ling veroordeeld tot 12 boete of 3 dagen cclstraf. Zitting van 16 December. I. A. M. C. wed. A. W., te Ilontenisse, ter zake van overtreding reglement op de herbergen te Honte- nisseveroordeeld in eene geldboete van f 3, subsidiair gevaiigeni8straf van 1 dag en in de koaten. 2 J. C., J. J. C., A. C, J. F. v. d. VV„ P.O. K., B B., E. d. K., P. v. d. W„ F. v. d. K., J H. en P. A. B., alien te Hontenisse; ieder veroord. in eene boete van f 3. auba. gevang. van 1 dag enaolidairin H der koaten. J. D., beklaagd ala voren vrijgesproken. 3. C. F. L., te Clinge. ter zake van overtreding. van het regleinent op het beviaschen der Schelde en Zeeuwache atroomen; bij veratek veroord. in eene boete van 10, auba gevang. van 3 dagen en in de koaten. 4. Th. S., te Clinge, ter zake als voren; bij veratek veroord. in eene boete van 10, auba. gevang. van 3 dagen en in de koaten. 5. J S., te Graauw, beklaagd ala voren; vrij- geaproken. 6. F- v. O., C. L. d. B., te Clinge, ter zake als voren; veroord. de eerste bij veratek, ieder in twee geldb. ieder van 10, auba. gevang. van 1 dag en solid, in de ko9ten. 7. J. d. W. en C. L. d. W., te Clinge, ter zake als voren, veroord. de tweede bij verstek, ieder in eene geidb. van f 10, subs, gevang. van 1 dag en solid, in de koaten. 8. A. v. J.. P. v. J., te Graauw, ter zake als voren; veroord. bij verstek ieder in eene boete van/10, auba. gevang. van 3 dagen en solidair in de k isten. 9. P. S., te Graauw, ter zake als voren; bij verstek verocrd. in drie geldb. elk van/10, auba. gevang. vau 3 dagen voor iedere boete en in de koaten. 10. P. D., te Graauw, veroord. bij verstek in eene boete van f 10, auba. gevaug. van 3 dagen en in de koaten. II. L. D., te Graauw, dezelfde veroord ala no. 10. 12. J. v. H., te Graauw, dezelfde veroord. als no. 10. 13. A. V., te Graauw, dezelfde veroord. ala no. 10. 14. P. d. R., te Graauw, dezelfde veroord als no. 10. 15. G. D., te Graauw, dezelfde veroord ala no. 10. 16. W. S., te Graauw, veroord. bij verstek in twee boeten ieder vau 10, subs, gevaug. vau 3 dagen voor iedere boete en in de koaten. 17. C. S., te Graauw, veroord. bij verstek in eene boete van f 10, subs, gevang. van 3 dagen en in de koaten. 18. G. A. d. C., te Clinge, veroord. bij verstek in eene boete van f 10, auba. gevang. van L dag en in de koaten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1