=de,s. tr- i»S!3rern0,.;,4.ta«age» .P BINNENLAND. l6t)0 Woensdag 24 November 1880.- AI g e m o e n Nieuws- en AdvertentiebSad voor Zeeuwsch- Vlaander en 2()e Jaaryanti. I im Ter Neuzen, 23 November. r.n..oo,a uitjjezien. Het ,mp.uk i, .an toUM»de scijn»«] ;r neuzensche ooimnt A.BONNEMENT. Per drie maaiidea binneu Ter Neuzen f 1,—. Door tiei geheele Rijk 1,10. Door geheel Bolgie f 1,40. Men abonneert zioli bij *lle Boekhicaelaais, Po3t teuren en Bnevenous bonders# bSnd Ter^hljot en Vrlj<laea»ond ADVERT. ENTlt N. Van 1 tot 4 regcls 0,40, T. or elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zender. uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddug I»H1E nrcn. J. K. G. B H ONT te Ter Neswen. Iii«iU )ver«ieht. De toe«tatid der volkeren wnrdt op 't oogenblik regeermg zeer lastig maakt. „riiiniraSSnie^ld door wat in de natuur plants in Relgie zal de str.jd over do schoolwet waar- Vonr ppn dnor de he-ren Henri Boers te indt Uit alle vier hemelstreken komen berichten scl)ijnlijk tot volkomene scheuhng tusschen ier Utrecbt en "g. I.ebaigue te Brunei aan te leggen 'atorraen overstroomingen, noodweer, nurd- en Staat aanleiding geven. In de thans geopende gtoo(n_trainweg van Breskens naar Maldeghem, LTokken Even zoo heerscht aan alle vier hoeken zitting der Earners zijn de stukken over den twis heeft. de gemeenteraad van Breskejs besloten een der aarde ouder de menachen beroering, en zijn ,nfit |iet Vatikaan door de regeenng ter ate haar volkeren gelijk aan eene door den storm opgestuwde, onstuimige zee., De staatkunde dtr srroote iro 'endhedeii is nu al maanden laug bezig, om Turkije voor g heel instorten te be ware., en tegelijk te smaldeelen. Tnrkije bleek echter, noch met het een, noch met het ander gediend te aim, en thans zijn alle n ogendheden om t ijvengst in de weer, hunne reeds onherroepelijk genoemde eischen terug te nemen, om zich itei.^ePlle" [°t IV Cb UlVlkJ "J" lic-t. 11' uv in v.- met het Vatikaan door de regeenng ter tafel jaarbjkscbe 8Ubsidie toe te staan van 400, ga- gebracbt. De verdeeldheid was nog nooit zoo dureude t;en acbtereenvolgende jaren i 4.1aunt ur-ia.l fft A ardenhii! 2T groot als thans. I DI1UC llVU»V'»vv«.-.p- 0 De gemeenteraail te Aardenbmg besloot eene subsidie van 1000 per jaar eveneens gednrende tien achtereenvolgende jaren te verleenen. Ook in den gemeenteraad van Ede is in beginsel be sloten den tram te subsidieeren. ItU lltlUuOU, S1UICI. v....« De Minister van finantien wenscbt geen voor- Bij beveiscbrift der arrondissements-rechtbank stel te doen tot uitgifte van scbatkistpromessen. te Middelburg is tegen A. R, laat«t. ontvanger eischen terug te nemen, om ncnie_ucp.no.. Aan ,naatngelen voor het pensioneere.n van der registratie en domeinen en bewaarder der hypo- verstandige raadgevingen en vriendelijke terecht- I duwen eu weezen van burgerlijke ambtenaren ^leken en van het kadaster te Goes, wegens mis- wijzingen aan den eenen kant, en aanmaningen vonreer9t, immers voor een omvangrijk onder- drijven, strafbaar met crimineele straiten, rechts- tot geduld, ja zelfs bedreigingen aan den anderen niet gedac|,t vrorden. ingang verlegnd, met bevel dat hij zal worden kant Hoe meer men tchter aan lurken, Grieken, i jndjenb)g van een comptabiliteitswet kan de gevangen gelmuden tot nadere beschikkmg in net Bulgaren cn Albaneezen wijsheid predikt, des te ^jnjater njet beloven. huis van arrest te Middelburg, ter zakeunder ongezeglijker toonen zij zich, en van meer dan Wje bek]agPn heeft over te strenge meerder> dit hij in zijne genoemde kwaliteit heeft eene zijde zi. t men met angst de ver lere out- Je ailmi„istmtie der Grootboeken, kan ontvangen gelden, zoo voor rechten verschuldigd knooping van't Oostersche drama te gernoet. ier- ^0n Ulster wenden. wegens overgang van hier te lande gelegen vaste wiil de Rumeliers 't zwaard reeds scherpen, om bun Nieuwe muntbiljetten van 50 denkt de Minister goederen aau vreemdelingen toebehuorende, als voor ideaal, 't groote Bulgaarsche rijk te verwezenhjken, tg n koopsommen, kosten en interesten van door den en Griekenland zich ernstig ten strijde voorber. ldt, de Slaa*,sl0tenj is een onderzoek aan- sUat VP^0Chte onroerende goederen, welke door blijven de Albaneezen op hun stuk staan en dat vooreerst niet zal afloopen. De Minister bem R^et verantwoorde gelden zijn verduisterd en wtigeren volstrekt de overgaaf van Dulcigno, welke ien dat daarin geen forscbe greep zal ten eigen bate aangewend; voorts het valsclielijk de thans gevolgde staatkunde van sclnpperen en in strijd met de waarheid afgeven van bewijzen van uitstel moet bekroonen. jyeze mededeelingen zijn ontleend aan de Mem. onhezwaardlieid van verschillende perceehn lands, In Frank rijk heeft de senaat de staatkunde van antwoord betrekkelijk boofdstukken VII A geWen in de geu eenten 's Heer-Areudskerke en de regeering met eene m.etdtrbeid van slechts 6 sta,itsbegrootlng. Wolfaartsdijk, welke goederen nog met hypotheek s'temmen goedgeburd. Zoowel de rrde van den I Regeerin>-- heeft geantwoord op boofdstuk ten behoeve den staat waren bezwaard. Oud-Minister Fr ycinet, als die van den Minis.er sfaatsbegrooting voor 1881. Zij rekent op Aan den gepensioneerden opperstuarman der Ferry bebbrn een goeden mdruk gemaakt. eze - die yan oordeRi zijn dat er Kon Ned_ Marine te Vlissingen J. Hobein, Rilder laatste was zeer gelukkig m het bestnjden van zijne belangrijke zaken zijn aftedoen, die dringend (,er Mditaire Willemsorde en Broader van den voorziening eischen en voor r.geling rijp zijn Zij Nt,derl_ Leeuw, is vanwege den Prins van Oranje a i i -• t, 4nnonlian.rinn.l(in? dtT StllkkcD »nn fw.,oi lAnrtrpt. crp.SP.hoTlkeil. Ill 18*30 W&S llobdn tegenstanders, wai render Jules Simon, die de^ ge volgde staatkunde van Fr.ycinet verdeiligde. l'erry bttoogde daarentegen, dat Freycinet door zijn agene staatkunde en door zijn tegenpartij bedrogen is en de toepassing der Maartbesluiten geen uitstel kon lijden, omdat de openbare orde bedreigd was uoor de vijanden der hpubliek. In Engeland worjdt sehier elken dag Rabinetsraad gehouden over de Ierscbe kwestie. In sommigc streken heeft het, verzet van het landverbond een zeer omustbarend karakter aangenomen. Sommige Ministers, waaronder John Bright, hebln n zich volstrekt verklaard tegen maatregelen van bedwang, terwijl verscheidene andere Ministers het parlement reeds in December wilden bijeengeroepen hebben, teneinde volmacht te krijgen tot schorsing van de habeas corpus acte. Duitschland heeft bij zijne vele kwesties thans ook fficieel de anti-joodsche beweging gekregen. Zij zal in 't Pruisische huis van afgevaardigden ter sprake komen. Hotwel de regeering daarin geen uartii zal kiezen, wordt toch verlangend naar erns.igeu aarf en l.eeft om.er alle .tanto, ao°welo belastinghsr.orming, met belel^ zijne vocr- als tegenstanders. .r In Oostenrijk zal 30 dezer de Rijksraad bijeen- komen. In 't Hongaarsche Lagerhuis wordt de voorziening eiscuc.. r... ,.0~- verklaart zich tegen openbaarmaking der stukken omtrent de jongste ministerie.de crisis De Regee ring verklaart, dat zij herziemng der kieswet met uit het oog verliest. De toestand der geldmiddelen eischt ernstig overleg maar geeft geen reden tot overmatige bezorgdheid. Men heeft noch aan neiging tot opdrijving noch aan weeldengheid toe- gegevenvan buitengewone opdrijving van de uit- gave voor defensie is geen sprake. De financieele toestand is gezond en be loett geene overdreven bezorgdheid gaande te maken; zii eischt echter ernstig overleg en doortastend handelen voor de toekomst. Da Monster van finantien houdt de rentebelasting vol; eenever- vanon^ van het patentrecht door een bedrijtsbe- lastfng3 is in bewerking; herzienilig der belasting op het personeel in verband met regeling en ver- houding der rijks- en gemeentebelasting; vergunmng aan de gemeenten om plaatselijke opcenten te heffen op de bedrijfsbelasting en op de rentebelasting herzienilig der wetgeving op deregistratieen ophefling l ,1 .1 mi,!. If Anna QPftlinZftll en omzichtigheid uit te voeren omzicnugneiu un .c Blijkens het regeeringsantwoord, betrekkelijk j. ia .In Minister van fiuan- komen. In 't Hongaarsche Lagerhuis wordt tie j e> dg Minister van fiuan- beraad,la-ill^ o.er lie begmiiiig voorlgezel. an Ue je i„,oering .an een fruai portret geschonken. In 1830 was Uobem jong matrons op eene der kar.onneerbooteii, beslemd om de Belgische visschersvaartuigen te beletten op ons gronclgebied dnor te varen. De beinanmng dier kanonneerbont werd door 's vijands overmacht genondzaakt, haar vaartuig te verlaten, en over de schorren in een nabijliggende kanonneerboot op- genomen. Men bemerkte echter, dat m de ver- fatene boot een Nederlandsciie vlag was blijven litjgen en nu kon Hobein de gedachte met verdragen, dat° dit dierbaar mnd den vijand in handen zou vallen, hij weipt zich in den straom, zwemt naar de verlaten sloep terug, en brengt, onder het vuur des vijands en het gejuich der schepelingen en de inwoners van Philippine, de vlag bch >uden aan boord terusr. Voor deze daad werd hij versierd met het Ridderkruis der Militaire Willemsorde. Hobein telt 75 jaren en is nog,flink en kracbtig. In April a. s. hoopt hij de 50-jariga herinnering van het wapenfeit. te beleven, He Vlissingsche Zeevisscherij wordt ont- bonden; zij heeft haar vischsloep de Zeeuw, een fraai, snelzeilend en zoo goed als nieuw schip, met uitmuntenden en ruimen inventaris, voor even "2/s van den kostenden prijs, verkocht aan de firma J. L. Crabeels broeders te Antwerpen voor 10,026. Omtrent het geval van misbandeling eener

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1