BINNEN LAND. I No. 1619 Zaterdaij 20 November 1880 Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- Vlaanderen. 20e Jtsargau^. i b L abonnement. advertentiBn. Ter Neuzen, 19 November. i Door het Fcr drie maandsu binnen Ter Xeuzen 1, jreheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zick bij alle Boekbaudelaars, Poatdirec- teuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters wooden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden niterlijk Dinsdag en Vrijdag namtddag BStlE tsreea. Dtt blad Bij deze conrant bchoort een bljfoegsel. I 1 »olit lots Overzioht, Zooals gewoonlijk ha heftige stormen, is het thans dood kalm in Frankrijk. Het votum van vertrouwen door de Kamer uitgebracht, alsmede de ministerieele verklaring, in de eerste zitting van den Senaat en van de Kamer van afgevaardigden voorgekzen, is in alle gemeenten des lands aan- geplakt, en zoodoende is alle opgewondenheid voor 't oogenblik geweken. De toestand blijft ecbter bederikelijk en is kunstmatig en gespannen. Het minste incident leidt tot een crisis en tot storing, en als de republiek zich niet streng vasthoudt aan staatsregeling van 1875, dan zal bet land heel spoedig afglijden op de helling eener nieuwe revolutie. Ondanks bet beweeglijk karakter aan 't Fransche Volk eisren. bezit het echter een goed deel gezond verstand, en is het te verwachten, dat de republiek bij de nieuwe verkiezingen in 1881 eene meerder- heid krijgt, die haar den gewenschten steun ver- leent, om haar eer en aanzien tegenover Europa te handhaven, want nog allijd is het Irankrijk, dat den grootsten invloed uitoefent op den gang der zaken in ons werelddeel, en eene reactie in welke riehting ook, zal niet nalaten ernstig in te werken op de oplossing der thans hangende vraag- stukken. De hoofdzaak, waardcor de vrede hersteld werd, is dat de orde van den dag gehandhaafd bleef' en tegen den zin van de regeering de lier- vorming der rechterlijke macht het eeist in be- handeling kwam. Deze hervorming is verreweg de neteligste kwestie, die bij de organisatie der republikeinsche instellingen voor den dag treedt, wegens de vele belangen, staatkundige en persoon- lijke, die in 't spel zijn bij bet vernieuwen van 't personeel der rechterlijke macht. Door dit wets- ontwerp wordt een aantal klassen van de hoven en rechtbanken opgebeven. Terwijl de onafzet- baarheid der rechters in beginsel blijft gehandhaafd, zullen er ecbter een groot aantal op peusioen worden gesteld, en daar binnen een jaar na af- kondiging dezer wet het personeel derrtchtbanken dienoveieenkomstig moet worden ingericht, zal men van deze bepaling gebruik maken, om tie magistratuur van de slechte elementen te zuiveren, die de regeering van Napoleon III er in heett ^Oostenrijks Minister Von Haymerle lieeft, nadat alle besluiten der beide delegation, waartusschen verschil bestond, in onderlinge overeenstemmmg waren gebracht, haar in naam des Keizers dank gezegd voor hare werkzaamheid in 't belang van 't vaderland, waarna met een „Hoch" op den Keizer de zittingen gesloten werden. In 't Hongaarsche La^erhuis heelt de Minister van finantien eene reeks van wetsontwerpeu ingediend, die't lek in de schat- kist moeten stoppen. De zegelwet, de wet op de leges, de verteringsbelastingen voor suiker, kolhe, spirit us en bier zullen alien gewijzigd, dat is ver- hoogd worden. Bovendien is een voorstel tot het sluiten van eene nieuwe leening ingekomen. De laatste zitting was zeer woelig naar aanleiduig van eene interpeliatie over ongeregeldheden te Klausen- burg voorgevallen. De Sultan van Turkije lieeft de overgaaf van Dulcigno nog niet kunnen melden. Uit Konstan- tinopel wordt. nu geineld, dat bij de troepen van Derwisch Facha n,et verscheidene bataljons zal versterken. Met welk doel is niet duidelijk. De laatste berichten over de plannen der Albaneezen, en over de handelingen van de inwoners van Dulcigno waren zeer tegenstrijdig. Zeer zeker is het, dat een gunstige afloop niet meer verwacbt kan woiden. De Montegrijnen scliijnen ook strijd te verwachten. Niet minder dan 4500 geweren en 6 millioen patronen, door de Victoria aangebracht, zijn door duizend Montegrijnen van Cattaro naar Cettinje overgevoerd. In Rusland heeft men de beste verwachtingen van de benoeming van den staatsraad Abaza tot hoofd van 't ministerie, waarin het departement van finantien voortaan slechts eene onderafdeebng zal zijn. Ofschoon Greigh dus Minister van finantien blijft, komt de hoogste leiding dezer aangelegen- heden dus voortaan bij Abaza. Het bekende vonms in 't laatste Nihilistenpruces te St. Petersburg is met eenige verzachtingen door den tijdelijken com mandant bekrachtigd. De Keizer heeft van drie der veroordeelden, de doodstraf in levenslangen dwangarbeid veranderd. Men bericht, dat de hou- ding en de zelfverdediging der beschuldigden zeer waardig was en ze bij het voorlezen van 't vonms eene opmerkelijke beciaardheid aan den dag legden. De rechtskundige bijst.and liet alles te wenscben over, 't Is treurig. In de heden gehouden zitting van den geraeen- teraad is, naar aanleiding van een voorstel van Burgem. en Weth., besloten een adres te zenden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, hou- dende verzoek tot het stichten van rijkswege van eene rijks hoogere burgerschool alhier. Op het verzoek van den raad aan den Minister van Oorlog, om het gebouw, vroeger gebruikt voor infirmerie, in huur te mogen hebben voor het in- ricbten van eene bewaarschool, was eene afwijzende beschikking ingekomen. Een voorstel van het dagelijksch bestuur, om de voorjaars paarden- en veemarkt af te scbaffen, werd aangenomen. Het gewoou verslag geven wij in een volgend nummer. Gedurende het 3e kwartaal zijn van het post- kantoor alhier, de navolgende buitenlandsche brieven verzonden, welke aan onbekenden waren geadresseerd Naar Belgie: aan I. B. Lukaart te Antwerpen en M. Segers te Antwerpen. Naar Engeland: aan May te Plymouth. De Gedeputeerde Staten van Zeeland, hebben aan den op 12 dezer benoemden provincialen veearts der 3e klasse, H. J. Kegelaer, aangewezen als staudplaats de gemeente Hulst en als dienstkring de gemeenten Hulst, Clinge, Graauw, Hontemsse, Ossenisse, Hengstdijk, Boschkapelle, St. Jansteen, Stoppeldijk, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe. Itliddelburg, 18 November. Heden namiddag zijn de inschrijvingsbiljetten geopend voor de pro- vinciale geldleening ad f 40,000, in aandeelen van 1000, tegen eene rente van 4 pet. Er is ingeschreven door de heerenL. W Roelse, te Middelburg, voor 6 aandeelen van 1000, te betalen met 1007,50 per aandeel, en 24 aand. a1004; Van den Broecke Luteijn Schouten, te Middelburg, 10 aand. a 1002; N. G. Bos, te Middelburg, 18 h pari en 4 van 5,00, mede h pari; Henri Tak, te Middelburg, 10 a pari en 10 a 986; J. A. Zip, te Middelburg, 5 a 997,61 en 40 b,f 993,11; F. G. Sprenger, te Middelburg, 10 a/ 980,75, 8 a 980 en 4 van 500, mede a 98 pet.J. H. C. Heijse, te Zierikzee, 15 a 980; L. van Waesberghe-Janssens, te Hulst, 6 a 950 Het totaal bedrag der inschrijvingen is alzoo 166,000. Middelburg, 18 November. Van den fraaien ouden Middelburg-Vlissingscben straatweg blijkt al langer hoe minder gebruik gemaakt te worden. Dit valt af te leiden uit het feit, dat heden de tollen op dien weg op het raadhuis alhier in het openbaar verpacht zijn voor 140 minder dan bij de vorige verpachting. Toen brachten de tollen 650 en thans slechts 510 op. Pachter is weder J. Hubregtse, te Oost-Souburg. De St.-Ct. van 16 November behelst den tekst van de tusschen Nederland en Belgie op 22 October 1880 te 's Gravenhage gesloten overeen- komst tot wederkeerige bescberming van fabrieks- en h andelsmerken. Voor het laatst wordt de aandacht van be- langhebbenden gevestigd op de noodzakelijke ver- meuwing van de op 1 Jannari 1879 bestaande hypothekaire inschrijvingen, ingevolge de bepalingen der wet van 5 Juni 1878. Bij gebreke van ver- nieuwing gedurende de nog loopende maanden van dit jaar 1880 houdt de vroegere inschrijving op van kracht te zijn en kan zij niet meer worden vernieuwd. Te Vlissingen zijn tot leden van den gemeen- teraad gekozen de heeren A. Smit, burgemeester, en W. C. van Duren Dutibl, de eerste met 223 van de 270 en de tweede met 153 van de 269 stemmen. Uit Ellewoutsdijk wordt aan de G. Ct. ge- schreven: Naar men verneemt, lieeft een der water- bouwkundige ambtenaren bij de waterkeering van Ellewoutsdijk en Borssele om redenen van gezondheid eervol ontslag nit zijne betrekking aangevraagd. Wegens de uitgestrektheid van het waterschap is het niet denkbaar, dat de dienst aan een ambte- naar zal worden opgedragen, zoodat belanghebbenden weldra in de gelegenheid zullen gesteld worden naar eene betrekking te dingen, waaraan een flinke jaarwedde is verbonden. Een voorrecht, aan weinig betrekkingen verbon den zonder bijdrage of jaarlijksche storting, is dat de ontslag verzoekeude ambtenaar in bet genot van pensioen zal worden gesteld Door de vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid- en Noord-Beveland is het besluit genomen, de besturen van alle gemeenten in Nederland uit te noodigen tot een petitionnement om zoo mogelijk te verkrijgen, dat in de wetten op de nationale militie en de schutterij waarvan ontwerpen in de laatste troonrede worden toege- zegd, eene bepaling worde opgenomen, dat genoemde besturen eene vergoeding voor de hun op te dragen werkzaarnheden zullen erlangen. Het gerechtshof te's Gravenhage heeft gisteren de Haagsehe vrouw, die baren man met petroleum

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1