[No 1616 Woensday 10 November 1880. AI g e m o e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch- VI aan der en. BINNEN LAND. 20e Jaartjanjt. Ter Neuzen, 9 November. TEH ABONNEMEffT. fer drie maanden binnen Ter Neuzen f 1, geheeie Rijk 1,10. Door geheel Belgig f 1,40. Men abouneert zich bij alle Boekhandelaars, teuren en Brieven'uushouders. Door het Postdirec- Bsl blad vencbijnt Dlnadag. en Vrljd»sa»ond COIIRANT A D V I R T E N'T I N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Yoor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zeuden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamlddug BRIE area. Jl. R. e. DOONT te Ter Nenzen. IJolitS.»U Overzieht. Voor de hoogere staatkunde, die zich voorname- lijk tot de vraagstttkken van volkshuishoudkun- digen aard bepaalt, en daarom vooral de kwestie van oorlog of vrede beheerscht, is op 't oogenblik een tijdperk van rust ingetreden. In bijna alle staten hondt men zich thans bezig met vraagstuk- ken van zoogenaamd lageren rang, die echter voor de belasting betalende bevolking van 't hoogste belang zijn, omdat het hier het verschaffen der gelden bet reft, die het voeren dier hoogere staat kunde meet mogelijk maken, welke aan alle volken in den laatsten tijd zooveel bange zorgen baart. In Oostenrijk-Hongarije zijn de beraadslagingen over de begrooting in vollen gang. Yoor dat deze aan het oordeel der Kamers wordt onderworpen, stellen gedelegeerden uit beide Huizen de uitgaven voorloopig vast. In weerwil dat in bet tekort door nieuwe letpingen en den verkoop van staatsgoederen zal moeten worden voorzien, hebben de delegation de verboogde uittraven voor militaire doeleinden bijna alien goedgekeurd. Wei verklaarden zich vele leden in de commissien tegen de steeds kliin- mende uilgaven voor oorlog, omdat he[ volk reeds onder zware lasten gebukt gaat en deze ten slotte de draagkracht van het volk zullen overtretfen, maar deze minderheid moest zwichten voor de argumenten' der meerderheid, die in het niet toestaan der gelden voor de verbetering en uitbreiding van bet leger, een gevaar voor het voortbestaan der monarcliie zagen. Bij de behandeling der begrooting van buitenlandsche zaken in de delegation kwam de hoogere staatkunde ter spiake. Een afgevaardigde ontwikkelde de stelling, dat het oorlogsgevaar voor de toekomst van Frankrijks zijde dreigtbij be- pleitte eene onmiddelijke verdaging der Oosterscbe kwestie en nauwe aanslbiting bij Duitscbland en Rusland. Andere afgevaardigden bestreden de stelling en wilden in 't bizonder van eene aansluiting aan Rusland mets'weten. Na eene voldoende verklaring van den Minister werd ook deze begrooting overeen- kcmstig de voorstellen der commissie goedegekeurd. In Duitscbland gaat het sedert de Erangche milliarden verteerd zijn, ook zeer moeielijk, de jaarlijks klimnunde uitgaven door nieuwe belas- tingeli te dekken De eiscben en behoeften nemen nog steeds toe en in de laatste tien jaar heelt men de tekorten door kleine leeningen moeten dekken. Stdeit de aankondiging in de troonrede van den Pruisischen landdag, dat bet gouvernement 14 millioen wil doen^ strekken tot vermindering der directe belastingen, wat later een vioom bedrog, een spelen met cijfers ble.ek te zijn, is in alle kringen de vraag: Hdirecte of indiiecte belastingen scbering en inslag. Bismarck, die Duitscbland reeds gelukkig heeft gemaakt met zijn stelsel van hooge in- en uitgaande recbten, wil de directe door indirecte belastingen vervangen, en dan met de eene hand tienmaal meer nemen, dan met de an dere wordt gegeven. Intusschen moet men het bekenuen, de Duitschers betalen bunne ,/eenheid duur, en zij kost nog veel meer aan t overige Europa. Yraagt men, waar moet dat been, dan zegt menigeen met Bismarck: //wij zullen zien. Weluu, wij zullen zien! In Fiankrijk wordt sedert den 3 dezer da kloostersluiting en monnikenverdrijving onverdroten voortgezet. Allerwege herhaalden zich weder de tooneelen der vorige dagen en werd er meer of minder tegenstand geboden. Men is er niet zeer gerust, over hetpeen gebeuren kan. De gendar merie is belangrijk versterkt. In Rusland stijgen de prijzen der granen en neemt daardoor de nood toe in die streken, welke door misgewas zijn geteisterd. De toestand van den Czaar is zeer bedenkelijk. Men zegt, dat bij door de nihilisten met strychnine verg'ftigd is. Zijne familiebetrekkingen zijn gewaarschuwd, dat het uit- breken vail den crisis elken dag mouelijk is. Uit Perzie wordt bericht, dat de Kurden terug- getrokken zijn en de Perzen het Kurdische legerkamp hebben bezet. In de Yereenigde Staten van Noord-Amerika hebben de republikeinen bij de verkiezingen in stem mental op de democraten gezegevierd. Het is zoo goed als zeker, dat Garfield tot president zal worden gekozen. De democraten hebben echter de meerderheid in den Senaat en wat bet aantal staten betreft. De uitslag is echter niet zonder teleurstelling, want de beurs te New-York heeft iiie met eene dating begroet. In Europa bad men gehei 1 andere verwachtingen en waren de koersen daarop niet weinig opgedreven. De Hooge Raad heeft bij arrest van gisteren verworpen het cassatieberoep van J. H. A., te Ter Neuzen, die door het gerecbtshnf te's Gravenhage tot celstraf is veroordeeld ter zake van diefstal van erwten. De Burgemeester van Hulst heeft de volgende publicatie afgekondigd Overwegende de menigvuldige alhier voorkomende diefstallen of pogingen daartoe, verzoekt de wel- willende ingezetenen de politie in de hand te willen werken en een wakend oog te houden tot ont- dekking der daders. Hij houdt zich aanbevolen in kennis te worden gesteld met de feiten die ge- schieden, en zal volgaarne ieder die daaromtrent iets heeft medetideelen hooren. Men schrijft uit Groede, 6 Nov. Door 37 van de voornaamste ingezetenen dezer gemeente is een adres ingezonden aan den geineenteraad, waarin wordt verzocht toe te staan het verzoek van de heeren Boers en Lfbaique om concessie voor een stoomtram Breskens-Maldegem, en subsidie of rente waarborg. Adressanten gronden zich in hun adres op de wenschelijkheid van opheffing van den staat van afzondering van ons gewest; op het indirecte voordeel ook voor deze gemeente; op de bewijzen welvaart die zich allerwege voordeen waar van De heeren C. Kuijper, predikant bij de Christe- lijk gereformeerde gemeente te Nieuw— Vennep en J. E. Steenbakker Morilijon Loysen, predikant bij de Hervormde gemeente te Brucbem, hebben beiden bedankt voor bet op hen uitgebracht beroep; de eerste voor Ter Neuzen, de tweede voor Axel. Gedurende de eerste helft van October is van het postkantoor alhier een anbestelbare brief verzonden aan het adres vanBis Pinck Knndert te Amsterdam. In plaats van Ds. H. Q. Janssen, die wegens zijne benoeming tot districts—schoolopziener emeritus werd, is tot president van bet Prov. kerkbestuur en tot lid van het Prov. college van toezicht in Zeeland benoemd Ds. C. E. Zeeman te Zomiemaire, terwijl .tot vice-president benoemd werd Ds. H.J. Krol, te Ter Neuzen. Z M. heeft met ingang van 1 November jl. pensioen verleend aan H. Q Janssen, predikant bij de Hervormde gemeente te St. Anna ter Muiden (Zeeland), ten bedrage van 800. Blijkens eene eirculaire van Gedeputeerde Staten vail Zeeland zal voortaan door de besturen der waterkeeringen van calamiteuse polders ot water- schappen in dit gewest eene andere meting van perkoenpalen moeten plaats hebben. lot dusverie werden ronde en eiken palen gemeten aan bet boveneinde en dennen aan het ondereinde, wairbij voor elke soort op de aangeduide plaats dezelfde omtrek, d. i. 30 c. M., werd gevorderd, terwijl in 't vervolg gemeten moet worden in bet iniil- den der lengte van de perkoenen, waar zij 28 c. M. omtrent moeten bezitten. Deze bepaling is inede van toepassing op ge- kloofde eiken, die vocrbeen 75 c. M-. doorsnede moesteu hebben op 1 d. M4. afstaiul vail het aard- of boveneinde en thans 70 c. Mb in bet midden. spoor- of tramwegen de streek doorsnijden, en be- strijden de veronderstelling dat tramlijnen op de open- bare wegen gevaariijk zouden zijn voor de veiligheid. Als gerucht wordt aan bet Hbl. uitNieuwe- diep geschreven, dat Z. K. H. Prins Alexander bet voornemen heeft de reis met bet oorlogstoomschip Koningin Emma der Nederlanden naar Oost-Iiulie mede te maken. Het schip blijft niet in Indie, maar zal met een nieuw eskader huiswaarts keeren. In de maanden Januari en Februari zal door den Minister van kolonien eene oproeping geschieden van jongelingen die tot genie-kader bij bet leger in Oost-Indie opgeleid wenschen te worden. Hier- door is de plaalsing te Utrecht op alle tijdstippen vervallen. Het hoofdbestuur der vereeiiiging voor lijk- verbranding heeft zich opnieuw tot Z. M. den Koning gewend met een adres om verandering der wet betreffende het begraven in dien zin, dat bet aan de voorstanders van het verbranden evenzeer vrijsta naar hunne zienswijze te handelen als aan de voorstanders van het begraven. Van dit adres is afschrift toegezonden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor de werklieden aan bet etablissement Fijenoord worden de vooruitzichten iets gunstiger, daar meer werk is komen opdagen. Verledene week werd de kiel gelegd voor een goederen- stoomboot voor de Deventer stooraboot-maatschappij. Dit vaartuig, dat 160 ton moet laden, zal worden voortgestuwd door 2 scbroeven, gedreven door compound—machines van 170 i. p. k., die cok op het etablissement zullen vervaardigd worden. Naar het Dagblad verneemt, zou de zaak van W. M. de Jongh in de eerste helft van December in openbare terechtzitting voor het Hof te's Hage worden behandeld. Vrijdag werd zij door de Riad- kamer der rechtbank verwezen naar den Procu- reur-generaal bij genoemd Hof. Welke onheilen de jongste stormen in Engc-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1