BINNEN LAND No. 1607. Zaterdaii 9 October 1880. 20e Jaar^an^. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen ABONNEMENT. Ter Neuzen, 8 October. TKR iMEUZEINSCHE COIillWT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele "Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men aboimeert zicli big alle Boekhandelaars, Poatdireo- teuren en Brievenbushoudera, ADVERTENTIlllN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,lo. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag BRIE nren. »St bind ▼epsehijut Dinsdag- en Vrijdagavond blj H. ft. P B O M T te Tee Meosen. Overzieht. een derde. Herstellenden en zij, die door ouder- dom of ziekte geen zwaren arbeid meer kunnen De hoofdzaak in de buitenlandsche staatskunde yerrichten, doen zoo spoedig en zoolang raogelijk is en blijft <le Oostersche kwestie. Wij moeten licht werk, al i3 bet dan ook tegen minder loon, dan ook weder beginnen met de mededeeling, dat Gevallen, waarin het onheil een gevolg is van de termijn verstreek van het uitstel, dat de mogend- poging tot zelfmoord, van brooddronkenheid of van heden aan den Sultan op zijn dringend verzoek moedwil geven geen aanspraak op vergoeding. hebben toegestaan, toen de afgezanten weigerden, Bismarck zal een raad van deskundigen benoemen, bun protest terug te nemen tegen Riza—pacha's welke zal medewerken, om het plan te verwezen- 11* 1 J 1 1,1 nnn rln MnnfnnA. 1**1A 11., kiitrnl rlian not n nil hp. Art. verklaring, dat hij een oprukken van de Montene- grijnen tegen Dulcigno als een oorlogsdaad zou beschouwen. De Sultan heeft beloofd, dat hij nieuwe voorslellen zou doen, waardoor niet alleen de Dulcigno-kwestie, maar ook alle aanhangige vraag- stukken naar genoegen der mogendheden beslecht worden. Die nieuwe voorstellen echter zouden reeds oude bekenden zijn, welke reeds eenmaal eenstemmig door de mogendheden verworpen werden. Turkije zou daarbij vragen-: intrekking der vloot- demonstratie, latere regeling der Montenegrijnsche kwestie, een uitstel van twee raaanden voor de regeling van bet Gfieksche vraagstuk en een van drie maanden voor de invoering der hervormingen in Armenie. Niemand kan hooge gedachten koesteren van deze voorstellen, die Turkije klaarbiijkelijk slechts doet, om zijne staatkunde van uitvluchlen en tijdwinnen door te zetten. De toestand in het Oosten wordt hoogst ernstig. lijken. Ondanks den bijval, dien het plan heeft gevonden, kan men met reclit betwijfelen, of Bis marck slagen zal het in uitvoering te brengen. Staatshul]), aaar eigen hulp geen gehoor en baat vondWij verwachten er evenveel heil van, als van de andere staathuishoudkundige plannen, die Bismarck tot wereldhervormer en Duitschland groot en machtig moeten maken. In Rusland hebben in de maand Augustus 3388 branden plaats gehad. Volgens de laatste berichten over de verhouding tusschen Rusland en China, moet de Chineescbe gezant last gekregen hebben van zijne regeering, om Petersburg onmiddelijk te verlaten en wordt officieel bet oprukkeu gemeld van een leger van 74000 man uit Peking tegen Koeldsja. Generaal Kaufmann heeft dien overeen- komstig zijne maatregelen genomen, de Russische troepen op voet van oorlog gebracbt en hen tot dicht aan de grenzen laten oprukken. Ook zal L>e LOesiaiHi ill iiei uusioii num. 'S- uioilt aan uc gituac" i»*uu Montenegro viaagt, den onmiddelijken stean der de Khan van Merv met zijn leger tegen de Russen vloot, omdat bij het gure weder, waarvan zijne 0nder generaal Skobeleff in Turkestan oprukken. troepen te lijden hebben, niet langer gewacht kan' worden. Admiraal Seymour, die zich naar Cet- tinje, de hoofdplaats van Montenegro heeft begeven, zou van gevoelen zijn, dat Dulcigno met of zonder inedewerking der andere mogendheden onmiddelijk zou moeten aangetast worden, teneinde de ge- vraagde liulp te verstrekken. Ook Griekenland maakt zijn leger gereed, om den veldtocht nog voor den sneeuwtijd te kunnen beginnen, en ijverig zijn de Bulgaren in Bulgarije en Rumelie in de- weer, om zich tot een aanval toe te rusten, terwijl lurkije rekent op het verschil in belangen en inzichten der mogendheden en hen daarom tart. In Duitschland is nog steeds de kwestie der verzekeriug ten behoeve van werklieden aan de orde. Bismarck heeft aan den Commerzienrath Baare de uitwerking van het plan opgedragen. Ln de tegenwoordige wet op de aansprakelijkheid (wet op de schadevergoeding aau werklieden, die bij hun arbeid op spoorwegen, in mijnen, fabrieken, steengroeven of graverijen omkomen of gekwetst worden) zal eene wijziging gefirachl worden, waarbij vo'ortaan schadevergoeding wordt vastgesteld voor alle werklieden bij ongelukken in dienst, en wel in geval van overlijden, geheele of gedeeltelijke gebrekkigheid, of tijdelijke ongeschiktheid voor den arbeid, ook wanneer het ongeval een gevolg is van zwakte door ouderdom of ziekte. 1 let maxi mum der vergoeding zal dan moeten bedragen f 300 jaars, zijnde tweederde van het gemiddeld inkomen van een werkman, hetwelk bij de land- bouvrende bevolking, of in andere districten, Waar het werkloon en de levensbehoeften minder zijn, naar evenredigbeid lager zou moeten zijn. De betaling moet worden verzekerd door premien, die in een fonds, onder leiding van rijkswege geplaatst, moeten worden bijgedragen door de pa- troons, de werklieden en de gemeenten, elk voor Wij maken onze lezers opmerkzaam op achter- staande advertentie van de direc.tie van den spoorweg MechelenTer Neuzen, waarin bericht wordt, dat op Zondag 10 October a. s. weder eene pleziertrein zal rijden van deze plaats naar Brussel. Deze trein is weder voornamelijk ingericht, om de bewoners van dit gedeelte van Zeeuwsch- Vlaanderen in de gelegenheid te stellen, de nationale tentoonstelling te Brussel te bezoeken. Akte—examens in Zseland. Hulponderwijzers: Gepxamineerd 17, toegelaten 5, zijnde de heeren P. J. Bruggeman te Ter Neuzen, P. E Meijvaart te Westdorpe, A. R. Vermeulen Az. te Middelburg, A. Ave te Tholen en J. Hage te St. Maartensdijk. Stoppeldijk. Het door de Harmonic ,/Amphion" alhier op Zondag den 8 Augustus jl. bepaalde con cert, hetwelk door het slechte weer moest worden uitgesteld, zal alsnu plaats hebben op Zondag den 10 October a. s., des namiddags 4 ure. Den 6 dezer had door het bestuur van den calamiteusen polder Oud— en Jong Breskens in de directiekeet aan de Nieuwe Sluis, de aangekondigde verpachting plaats van ,/hef recht tot het weg- halen van mosselzaad" aan de zeewerken op den vooroever van dien polder. Het hoogst werd ingesehreven door de wed. De Eoeljager te Philippine voor f 425. Daar er reeds in den loop van dit jaar aan genoemdenpolder door enkele visschers veel zaad- mosselen zijn weggehaald, mag de inscbrijving nog belangrijk genoeind worden. In den loop van December e. k. zal gelegen- heid worden gegeven tot het afleggen der examens, ter verkrijging van een getuigschrift als apothekers- bediende. Zij zullen worden afgenomen te Kampen en te Middelburg. sYoorts zal in den loop van December e. k. gelegenlieid worden gegeven tot het afleggen der examens ter verkrijging van een getuigschrift als vroedvrouw. Zij zullen worden afgenomen te Leiden. Z. M. heeft op zijn verzoek eervol ontslagen met den laatsten dezer maandden kapt. ter zee titulair H. Engelsman Kleynhens uit de betrekking van inspecteur over het loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting in het 6e district, als- mede uit de betrekking van Ned. permanent commissaris voor het gemeenschappelijk toezicht over de betonning, bebakening en bet loodswezen op de Schelde, en zulks onder dankbetuiging voor de vele en goede dienstun door hem in die be- trekkingen bewezenvoorts den kapt. ter zee tit. P. Roodzant, thans inspecteur over het loodswezen, de betonning, bebakening en verlichting in het 4a en 5e district, in gelijke betrekking overgeplaatst met 1 Nov. a. s. naar het 6e district te Vlissingen en tevens belast met de betrekking van Ned. permanent comm. voor het gemeenschappelijk toe zicht over de betonning en bebak., mitsgadeas over de loodsdienst op de Schelde. De plechtigheid van den doop van H. K. H. Prinses Pauline zal op den 12 October a. s. des namiddags te 1 uur in de Willemskerk te's Hage plaats hebben. Men verneemt, dat slechts weinigan tot bijwoning dezer plechtigheid in de kerk zullen worden toegelaten. De Prinses zal waarschijnlijk worden gereden in de zoogenaamde glazen koets, die jaarlijks door Z. M. den Koning wordt gebezigd bij de opening der vergadering van de Staten- Generaal. Al de aan boord van de mailboot van Vlissingen op Engeland gestolen voorwerpen, waarvan wij in ons vorig nummer melding maakten, zijn door de ijverige nasporingen van de Middelburgsche politie gevonden, en bovendi'en nog vroeger veriniste cou pons tot een bedrag van ruira f 800. Onder die voorwerpen bevond zich o. a. een gouden broche met diamaten ingezet tot eene waarde,van p. m. 2000. De voornaamste voorwerpen en de coupons zijn uit de woning van den dief door de politie weggehaald; een horloge was reeds verkocht, en over den verkoop van een gouden ketting werd reeds onderhandold. De Kamer van koopliandel en fabrieken te Rijssen, heeft bij adres aan den Minister van financieu verzocht de inwisseling der oude 1 cent- stukken te willen bespoedigen, door daartoe ook de gelegenheid open te stellen bij de ontvangers der rijksbelastingen. Tevens wordt bij dat adres aangedrongen, den termijn van buiten koersstelling van" die muhtstukken zoodra mogelijk te bepalen. E. L. Baltus, een kruiersknecbt in de Katten- burgerstraat te Amsterdam, stond verleden week voor het gerechtshof aldaar terecht ter zake van moord, op 21 Juli 11. gepleegd op zijn liuisvrouw hij is te dier zake schuldig verklaard, en onder aanneming van verzacbtende omstandigheden (het overspelige gedrag dier vrouw enz.) tot een tucht- huisstraf van zeven jaren veroordeeld.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1