BINNEN LAND So. 1606 Woensda^ 6 October 1880. Algemoen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen 20e Jaar4jar»i» St ABONNEMENT. Ter Neuzen, 5 October. TER NEUZEME COURANT Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgijj f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. ADVERTENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag BRIE nrcn. Dlt blad Tenthljat Dinsdag- en VrJjdajfavond bij J. K. ft. B H O W T t« Ter Memen. w..- Bij dcze conrant bchoort een bljyoegsel. F*oliti«lc OverzichU Europa biedt thans weder het schouwspel aan van eene eindelooze verwarring, die ons de geschie- denis der menschheid in velerlei sohakeeringen zoo veelvuldig aanbiedt, en die steeds het voorspel was van de groote omwentelingen en heftige be roeringen, waarin groote staten ondergingen, waarin bestaande beschavingen verdwenen, om voor nieuwe gelouterde taestanden plaats te maken. De eeuwige Oostersche kwestie, die als eene nachtmerrie geheel Europa drukt, is door de laatste handeling der Porte inzake Dulcigno, nog ingewikkelder gewor- den. Van eene vreedzame oplossing is men verder dan ooit veiwijderd. Wat verwacht werd, is ge- beurdde booggeroemde eenstemmigheid der mogendheden is niet bestand geblekijn tegen de werkelijkbeid. Nu er geweld gebezigd moet worden, zal Erankrijk en zonder twijfel ook Italie, Duitsch- land en Oostenrijk-Hongarije zich aan het Eiiro- peesche concert onftrekken, zoodat er slechts een duo overb-lijft, als Engeland en Rusland nu toch besloten hebben, samen tegen Turkije op te treden, en in dit geval zullen de andere mogendheden daartegen onmiddelijk in verzet komen. Wat er dan gebeuren kan, laat zich in de verste verte niet berekenen. Intusscben gaan de gezanten te Konstantinopel voort, met te protesteeren tegen de handeling der Porte en leveren protoeollen en nota's in, maar de Sultan blijft onverzettelijk. Tlij moet in een zeer opgewonden toestand verkeeren en vast besloten hebben, zich blindelings tegen Europa te verzetten. Engeland heeft behalve zijne Oostersche nog zijne Iersche kwestie. Met het oog op bet ernstige der toestanden, dringen vele leden van Lager- huis aan op de bijeenroeping van bet parlement in November, inplaats van in Pebruari. De beer Parnell, de aanvoerder der Ieren in het parlement, lieeft op verscheidene plaatsen in Ierland voor zeer talrijke volksvergaderingen redtvoeringen gehouden over de land-kwestie. Hij spoorde zijne hoorders nogmaals aan, om geen onbillijke pacbtsommen te betalen, om zich zooveel mogelijk vast te klampen aan hunne hoe.ven, en om geen bod te doen op boeven, waaruit anderen ontzut waren. Zij, die dit laaiste gebod overtraden, moest men niet doodschieten, maar dood verklaren, overal schuwen, zooals men een melaatsche doet. Geweldadigbeden konden hunne z-iak grootelijks benadeelen, vooral daar, waar de pachters eensgezmd optreden. Hij drong aan op voortzetting van den veldtocht tegen den eigendom, zoolang geen volledige berziening der wetten op het grondbezit zal tot stand gekomen zijn, die driemaal binnen eene eeuw hongersnood gebraeht hadden over het land. Hoe langer de landheeren uitstel zocbten, des te slecbter zouden zij er bij varen. Indien 50,000 Iersche pachters tegenover de 10,000 landheeren overeenkwamen, om geen paclit te betalen, waar zouden de landheeren dm de politic en de soldaten vandaan halen, om de pachters tot betaling te dwingen? In Erankrijk hebben de legitimisten, die de meening maar niet willen loslaten, dat de republiek leidt tot den ondergang van Erankrijk, dat ban- ketten gegeven tot viering van den verjaardag van den graat van Chambord hunne Koningen groot gemaakt zouden hebben. In een hem toegezonden adres slaken zij de verzuchting„Wie zal aan de bestaaiide ellende een einde maken, wie zal Frankrijk voor nieuwe rampen behoeden, als het niet diegene is, welke plechtig verklaard heeft (/Ik kan het, ik moet het, ik wil het?" Gode moge u, monseigneur! de krachl geven, om het werk der bevrijding te voltooien, en moge de aartsengel Michael den Koning-bevrijder aan de band leiden Welke bevrijding zij wenschen is niet recbt duidelijk, maar daar de republiek aan alle partijen de grootst mogelijke vrijheid verzekert, hunne ongestoorde bijeenkomst bewijst dit, zal hier wel bedoeld worden, de vrijheid om andersdenkenden te onderdrukken. In Belgie heeft de Minister van justitie, Bara, alle bischoppen doen weten, dat voortaan het salaris der geestelijken slechts uitbetaald zal worden, op vertoon van een uittreksel uit bet register van den burgelijken stand, waaruit hun naam, geboorteplaats en ouderdom duidelijk blijkt. De bedoeling is natuurlijk niet, den bedienaars van den godsdienst de hun toekomeude bezoldiging te onthouden, docb in de laatste jaren zijn vele vreemdelingen in geeste- lijke bedieningeu aangesteld, en de regeering acht zich niet verplicht, buiter.landsche geestelijken, die haar juist het heftigst bestrijden, te ondethouden. Deze geestelijken hebben volgens Minister Bara geen recht op staatsbezoldiging. De strijd tegen de school wet heeft op die wijze voor velen niet het gewenschte gevolg. I Ciiili zet den oorlog tegen Peru met alle kracht door. De financien van Chili worden er echter niet beter op. Er moet voortdurend geleend en papieren geld uitgegeven worden, zoodat geldgebrek wel eens een einde aan den oorlog zou kunnen maken. Peru is echter taai. vestigd de heer Conradi, tot dusver kandidaat tot den H. dienst, alhier tot predikant beroepen en overgekomen, door Ds. Verhoef van Utrecht, naar aanleiding van Joh. 1 vs. 43 IIij leidde hem tot Jezus." 1 bf In de namiddag-godsdienstoefening sprak Ds. Con radi eene intredingsleerrede uit, naar aanleiding van Ps. 73 vs. 24": »Gij zult mij leiden door Uwen raad." Zeer velen waren opgekomen tot het aan- 1 hooren van beide leerredensn. Z. M. heeft benoemd tot dijkgraaf van den Kruispolder J. C. Rosseel. Bij de akten—examens in Zeeland voor het lager onderwijs zijn in de afgeloopene week o. a. toegelaten Voor hulponderwijzer J. B. Kusse te Groede, F. W. Buijze te Stavenisse en D. llottier te Borssele. De heer J. Brevee van Sluis, heeft akte (mid- delbaar onderwijs) bekomen voor Ned. taal en letterkunde. Op Vrijdag 15 October e. k. zal voor het ge- rechtshof te 's Gravenhage terecht staan P. P. ge- detineerd te Middelburg, verdacht van in den nacht van 30 Sept. op 1 Oct. 1874 een paurd uit de weide van een landbouwer te Iloek te hebben ontvreemd. Hontenisse, 2 October. Heden benoemde onzen gemeenteraad tot hulponderwijzer aan de school bij den Molenhoek, de heer P. Baart alhier. In dezelfde vergadering werd besloten tot oproeping van een hulponderwijzer met hoofdonderwijzers- akte aan de school in de Molenstraat en te Lams- waarde, en een hulponderwijzer in de school aan de Noordstraat; de 3 laatsten treden in functie met 1 Januari a. s. Hontenisse, 3 October. Heden werd in de morgen—godsdienstoefening in zijn predikambt be Ingelanden van den polder Beoosten Blij waren dozer dagen vergaderd om te beraadslagen over bet bekeien van den siuts lang onbruikbaren grintweg door den polder, dat is van Hulst naar Axel. De hoop van velen, om die onmisbare ver- betering tot stand te zien komen, is voorloopig weet den bodem ingeslagen: de meerderheid was er tegen. Had men, zoo wUrdt gezegd, met het voorstel voor den dag gekomen, om 't werk bij gedeelten te ondernemen, dan zou men op den bijval der Hulstersche stemgerechtigdeo hebben mogen rekenen en had de zaak ongetwijfeld haar beslag gekregen. Wederom heeft het stadhuis te Sluis met zijn bizonderen toren de aandacht getrokken. Op last van den Minister toch zijn de heeren Kuijpers, architect der gebouwen van het rijksmuseum te I Amsterdam en Heezenmans belast met het toezicht i der restauratie van de kathedraal te's Hertogenbosch, daar op onderzoek geweest, welk onderzoek tot het volgend verslag heeft aanleiding gegeven. Het stadhuis van Sluis is het schoonste dat zij hebben bezocht, schooner zelfs dan dat van Middel burg, hoe wel aan dit laatste meer versieringen I zijn aangebracht. Daarom stellen zij voor dit gebouw op te nemen onder de gebouwen, welke van rijks- wege zullen worden gerestaureerd en een rijksopzichter daarheen te zenden, teneitide te onderzoeken hoeveel de restauratie-kosten zouden moeten bedragen. Bij de Tweede Kamer is ingediendi een ontwerp van wet betreffende de verzending van pakketten per post tot 5 kilogram. Het bepailt o. a. den vrachtprijs voor een pakket van 1 Kg. op 15 ct.; van 1—3 Kg. op 20 ct.; boven 3—5 Kg. op 25 ct. bij vooruitbetaling. Voor het verloren gaan, of het in 't ongereede raken, of voor toegebrachte schade wordt, behoudens eenige uitzonderingen, vergoeding verleend, niet te boven gaande f 2,50 voor elk Kg. Aangifte van inhoudswaardo is tot 500 toegelaten, tegen een evenredig recht van 10 cent voor elke f 100. Uit Berlijn wordt bij geruchte gewag gemaakt van de aanstaande verloving van Prinses Hendrik der Nederlanden met den Groot-bertog van Ilessen- Darmstadt, weduwnaar van Prinses Alice, oudste dochter van Koningin Victoria. Men schrijft uit Vlissingen In het begin der vorige week had op de mail- boot Prinses Elizabeth een belangrijke ontvreemding plaats ten nadeele eener Utrechtsche familie. Niet minder dan een gouden horloge met ketting, een tweetal broches, waaronder een met diamauten bezet, een gouden ring en dito medaillon, werden aan genoemde familie ontstolen. Het is aan de ijverige politie van Middelburg te danken, dat de vermoedelijke dader ontdekt en arrest werd genomen. Den man, J. v. A., in

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1