No. 1604. Woensdag 29 September 1880. 20e Jaargans*. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNENLAND ABONNEMENT. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40, Men abnnneert zieh bij alle Boekhandelaars, Poatdirec- ceuren en Rrievenbushouders. ADVIETINTllN. Van 1 tot 4 regela f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grooteie letters worden naar plaatsrnimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namiddag OKIE area. DSt bind Teraebljnt Dlosdag- ea VrSjdagavoHd blj J. K. CI. BHOMT te Tcr Nemzeu. F'olitl^lj: Oyerzicht. In Frankrijk is nog steeds de ministerieele crisis de gebeurtenis, die voortdurend de groote kwestie van den dag uitiriaakt. Zij stelt alle andere onder- werpen op den achtergrond, ook nog, nu het Jules Ferry, den ontwerper van het veel besproken art. 7 der onderwijswet, gelukt is, na vele onderhande- lingen een nieuw ministerie saam te stellen. Na achtereenvolgens bij verschillende st.aatslieden ver- geefs aangeklopt te hebben, heeft Barthelemy-Saint- Hilaire zich, op sterk aandringen van den president Gr6vy, voor de betrekking van Minister van buitenlaudsche zaken laten vinden. Barthelemy, een van de gematigdste leden der linkerzijde van den Senaat, was steeds de gelrouwe volgeling van Thiers, wiens secretaris hij was, toen deze president der republiek was. Men heeft dus geen geavancedrde staatkunde van hem te waehten. Ferry, die zelf gaarne Minister van buitenlandsche zaken was ge- worden, blijft echter Minister van onderwijs, maar wordt voorzitter van den Ministerraad. Als antwoord op de nota der Porte, waarin betoogd wordt, dat de vlootdemonstratie eene soort van gewapenden dwang oefent, welke den Sultan belemmert in de uitvoering van zijn voc.rnemen, tot afstand van het aan Montenegro toegekend grondgebied, is officieel te Konstantinopel, Scutari en Dulcigno de verklaring overhandigd, waarin de demonstratie der internationale scheepsmacht. wordt aangekondigd. De toestand wordt verre van on- bedenkelijk geacht, en ondanks de eenstemmigheid der mogendheden is eindelijk geen enkele regeer.ng op haar gemak, want hoe naderbij de mogelijkheid van een conflict komt, des te grooter wordt ook de bezorgdheid, daar iedereen weet, dat de loop der gebeurtenissen aan de handen der diplomatic ontglipt, zoodra het eerste schot gevallen is. De Engelsche admiraal Seymour is ingevolge den gehouden grooten scheepsraad, met het jacht Helicon naar Cattaro gestevend, om van daar naar Cettinje te gaan, persooniijk de stellingen der Montenegrijnen op te nemen, en naar gelang daar- van zijne maatregelen te nemen. Er moet snel en kort gehandeld worden, want dit jaargetijde is hoogst ongunstig voor de v'ereeniging en het ankeren van een groot aantal schepen in die wateren. Daarbij is de ankergrond slecht, en bij een storm zou de vloot allicht in een hoogst gevaarlijken toestand kotnen. Men verwaeht een bombardement van Dulcigno zoodra het Montenegrijnsche leger wederstand ontmoet. Een Russisch blad deelt het zonderlinge bericht mede, dat de voormalige Chineesche gezant Tschung- How, wien onlangs kwijtschelding is verleend van de doodstraf, waartoe hij was veroordeeld, door zijne regeering weder naar Petersburg zou worden ge- zonden, om er als haar vertegenwoordiger op te treden. De Chineesche dagbladen, met de laatste mail ontvangen, laten nog altijd de mogelijkheid van een oorlog tusschen Rusland en China door- schemeren. Zij melden de aankomst te Peking van den Engelschen kolonel Gordon, die de Chi neesche regeering bijstaan zal in de vorming van een leger op Europeesche wijze bewapend en gedrild. Sommige bladen meenen, dat Gordon de Engelsche dienst verlaten en zijn ontslag gevraagd heeft, om aan China het onraadzame van een oorlog tegen Rusland te gaan betoogen. Hoe naief! Ter Neuzen, 28 September. Gisteren namiddag omstreeks vijf uur is nabij de straat in den Zevenaarpolder een dochterje 19 maanden oud van P. J. Gijsel, spoorwegwerker, al spelende in een waterput, nabij de woning ge.- legen, gevallen; toen men het kind vond, was het reeds overleden. Den 18 September 11. werd te Stavenisse ten huize van J. E. Droogendijk de feestelijke alge- meene vergadering der onderwijzers uit het 3e district van Zeeland gehouden. De heer Inspecteur C. M. van Visvliet en de heer schoolopziener Mr. D. G. van Teijlingen vereerden die vergadering met hunne tegenwoordigheid. Behalve door genoemde heeren was de vergadering bezocht door 13 onderwijzers (waar- onder 1 oud-onderwijzer) en 4 voorstanders van het openbaar lager onderwijs. Na de afdoening der huishoudelijke zaken der vereeniging kwam het woord aan den heer W. C. Crucq, welke tot onderwerp ter bespreking had: De voorberei- dingsk lassen. Spreker zette duidelijk uiteen het nut der voor- bereidingsklassen, welke ter bevordering van het goed onderwijs, aan elke school verbonden moesten wezen; voornamelijk daar het op vele plattelands- gemeenten nog zeer lang zal duren, eer het bestuur overgaat tot het oprichten van goede, degelijke bewaarscholen. Hij noemde het verlangen naar laatstgenoemde iurichtingen „een wissel op de eeu wighpid," op veleplaatsen. Dit onder werp lokte veel discussie uit; vooral daar vele heeren voor bewaarscholen waren. Vervolgens kwam het woord aan den heer L. Heijboer, welke tot onderwerp had: De her- h al i ngssch olen. Hij schetste zeer duidelijk, hoe de herhalings- scholen eigenlijk moesten wezen, zonder dat zij aan het euvel mank gingen, dat zij „in" halingsscholen werden. Ook lokte dit onderwerp van de zijde der onder wijzers veel discussie uit. Eindelijk kwam, op een reeds zeer vergevorderd uur het woord aan den heer J. W. H. F. Buijze, welke tot onderwerp had Het deternineeren van planten (Botaniseeren). Hij gaf in korte trekken, zonder tot de fijnste bizonderheden te vervallen, eene redevoering, waarin hij duidelijk te kennen gat de middelen en gele- genheden, welke een liefhebber der natuur ten dienste staan, om op eene prettige en leerzame rnanier een fraai herbarium in te richten. Hij gaf een resumd bovendien van de schadelijke, in- landsche gewassen. Na zijn herbarium, dat in 1877 door de onder wijzers—vereeniging in het 5e district bekroond is geworden, aan de vergaderden te hebben laten zien als een miniatuur—model, werd de vergadering door den heer schoolopziener gesloten. Bijna gemeenschappelijk begaf men zich naar het kerkgebouw, om de pas gerestaureerde graftombe van Baron Van Tuil van Serooskerke te be- zichtigen. Om uur begaf men zich weder naar het hotel van J. E. Droogendijk, waar eene flink aan- gerechte tafel met goede bediening de heeren wachtte. De inspecteur, die voor 't laatst in zijne tegen- woordige functie deze vergadering bijwoonde, werd bij acclamatie tot eerelid der vereeniging benoemd. Aan het diner heerschte eene gepaste vroolijk- heid, welke ten zeerste bevorderd werd door de bekende humaniteit en loyauteit van de genoemd heeren schoolautoriteiten. De heer Slager van St. Annaland had zich recht verdienstelijk gemaakt, door te zorgen, dat er voor elken toast, hoedanig en op wien die ook mocht wezen, een toepasselijk zangstukje in petto was. Niet dan noode scheidde men diep in den rnorgen, na van den heer schoolopziener vernomen te hebben, dat eene feestelijke vergadering als deze als het ware een parel is, welke schittert aan den onder- wijzersstand. Een hartelijk en welgemeend „tot weerziens" riepen de heeren elkander toe. Men schrijft uit Biervliet: Reeds meermalen meldde ik, dat de grintweg van den Hoofdplaatpolder naar den Nieuwlandschen molen in een ellendigen toestand verkeerde, daar er niemand is, die zich er iets van aantrektNu begint die weg in een onhoudbaren toestand te verkeeren, en toch liggen er nog hoopen grint al een viertal jaren langs den weg. Hieraan zal waarschijnlijk en we hopen het spoedig een einde gemaakt worden, daar er in T begin van October een conferentie van ingelanden, Burge- meesters en Wethouders der betrodken gemeenten, enz. moet plaats hebben, en, naar we vernemen, Gedeputeerde Staten persooniijk eerstdaags den weg zullen komen opnemen. Bij Ministerieele resolutie is bepaald dat op ontvangkantoren der vier laagste klassen voorloopig bij wijze van proef, vrouwelijke leden van het gezin des ontvangers als geagreeerde bedienden toegelaten kunnen worden, onder voorwaarde, dat zij de vereischte geschiktheid bezitten en minstens 18 jaar oud zijn. De lang gewenschte scheepswerf te Hansweert is eindelijk in orde en kan bij voorkomende gelegen- heden gewichtige diensten aan de talrijke aldaar pas- seerende schepen bewijzen. Vooral in't naderende barre en stormachtige seizoen kan zij der scheep- vaart van groot nut worden. Bij averij als anderszins behoeven de sehippers, ten kosten van tijd en geld, niet meer elders hun toevlucht te zoeken, doch kunnen als nu geholpen worden op de werf „Hans- weerts welvaren." De gemeenteraad van Oost- en West— Souburg heeft vergunning verleend aan den heer I. L. Griiberte Utrcoht, tot het leggen der rails voor den stoomtram, over het gedeelte weg dier gemeente, liggende tusschen Middelburg en Vlissingen. Hier- door is de vereischte aansluiting van beide laatst genoemde gemeenten verkregen, zoodat alsuu spoedig met de werkzaamheden kan worden aangevangen. Donderdagavond hebben te Leiden bij ge- legenheid van den vauxhall, door de maatsehappij van landbouw in de Stadsgehoorzaal gegeven, wanorde- lijkheden plaats gehad. Moesten reeds bij den aanvang twee beschonken studenten uit de zaal verwijderd worden, ook tegen het einde der muziek- uitvoering moest tot zulk een maatregel worden TER NEUZEIMSEHE COliRANT. 4

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1