IMo. 1601. Zaterdag 18 September 1880. 20e Jaar^an^ Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. Bekendmaking. BINNEN LAND. ABONNBMENT. Ter Neuzen, 17 September. TEH IMEEZEINSEHE ClllilUM Per drie maandeu binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40, Men abonneert zich bij alle Boekhandelaare, Poatdireo- teuren en Brieveneushoudera. A D V E R T E N T I fi N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer 0,1" Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendei. uiterlijk Dinadag en Vrijdag uamlddng IHtlE taren. Dtt blad yeraehljnt Dims»dag- en Vrljdagavond folj J. It. G. B H O N T te Ter Nenzen. Bij dcze conrant bcboort een btjvoegael. Tijdens de aanstaande KERMIS alhier mogen de tapperijen voortdurend open blijyen, onder dien ver-1 stall de evenwel, dat zij, ten alien tijde, dadelijk moeten worden gesloten, wanneer de poiitie dit mocht bevelen; terwijl op den laatsten kermisdag, des Zaterdags, zoowel de kramen, spellen en car rousels, als de tapperijen moeten worden gesloten uiteriijk des nachts te 12 uren. Ter Neuzen, 17 September 1880. De Burgemeester aldaar, J. A. VAN BOVEN. Folitieli Overzioht. Zoowel de staatkundige als inaatschappelijke ge- zichteinder van Europa wordt meer en meer betrokken. Tal van vraagstukken zijn er aan de orde, die gebiedend hunne oplossing eischen. In alle landen beijveren volken en vorsten met hunne staatslieden zicli, om het evenwiclit te herstellen of te behouden, dat de steeds vooruitstrevende tijdgeest dreigt te verbreken, of reeds verbroken heeft. Waar bewe- ging is, daar is ook leven, en in zooverre is zij te verkiezen boven eene ontzejiuwende rust, maar niet zonder bekommernis ziet men den schok te gemoet, die zicli onvermijdelijk uit den loop der dingen zal ontwikkelen, en de oude Europeesche maatschappij in beroering zal brengen. Het is voornamelijk het inaatschappelijke vraagstuk, dat in den laatsten tijd weder op den voorgrond is ge- treden. De laatste berichten uit Rusland over den inislukten aanslag op het leven van den Keizer toonden maar al te zeer aan, dat de kracht der nihilisten nog niet gebroken is. Thans is te Peters burg op nieuw een nummer van hun geheim revolu- tionair blad verschenen, dat een vinnigen aanval tegen Loris Melikoff bevat. Het besluit der vertegenwoor- digers van het Duitsclie Socialisme, dat zijne voile sympathie schenkt aan alle "bewegingen, die ten doel hebben de volken te bevrijden van inaatschappelijke en staatkundige verdrukking, en dit ook natuurlijk aan de nihilisten in Rusland doet, schijnt hun nieuwen moed te hebben gegeven, ofschoon het de taktiek, die de nihilisten wegens de eigenaardige Russische toestanden moet volgen, voor Duitschland niet geschikt acht. Dit en nog eenige niet onbe- langrijke besluiten tot organisatie van de partij zijn genomen op een congres, dat de socialisten in het diepste geheim gehouden hebben in het half vervallen, ver van de gebaande wegen staande kasteel Wijden. Ook op het arbeiderscongres te Havre in Erankrijk was het vraagstuk der emancipatie van de arbeidersklasse het ouderwerp, dat de afgevaar- digde Floquet behandelde. Dqor de arbeiders zelven mo t de oplossing verkregen worden, niet door phUantropische maatregelen, welke leiden tot liefdadigheid, maar weinig bevorderlijk zijn voor het welzijn van den werkman. In Erankrijk waren alle republikeinsehe staatslieden vail meening, dat er groote hervormingen moeten ingevoerd worden in den raaatschappelijken toestand en in de voor- waarden, welke den arbeid beheerschen. Het gou- vernement en de Kamer, zeide de spreker verder, zouden zich thans ernstig met die hervormingen gaan bezig houden. Het congres onderscheidt zich overigens door bezadigd'neid en men hoopt er eenige betere uitkomsten te verkrijgen, dan van de voor- gaande congressen. In Eankrijk is men bevreesd, dat de rnogend- heden even als bij vroegere gelegenheden in de Oostersche kwestie veel verder gaan, dan oorspron- kelijk het plan was. Er gaan dan ook reeds stem- men op, om zich terug te trekken, nu de kwestie tegenwoordig teruggebracht is tot de rivaliteit tusscheu Rusland en Oostenrijk, welke laatste mogendheid kraclitigen steun vindt bij Bismarck. Aan Haymerle's bijeenkomst te Eriederichsruhe, zoomede aan de reis van Gortschakoff, de bekende Russische diploinaat, wordt dan ook bizondere be- teekenis gehecht. Het Oostersche vraagstuk heeft intusschen in de laatste dagen weinig vorderingen gemaakt. Turkije heeft weder een nieuw ministerie. De Ministers, die ontsiagen werden, toen de Sultan door het optreden van Gladstone in zak en asch zat., zijn weder aan het roer gekomen. Het wordt daarom als eene nederlaag voor Engelands staat- kunde beschouwd. De beruchte Said-pacha is eerste Minister geworden, en op hem verklaart de Sultan thans, zijne hoop gevestigd te hebben, om de zaken tot eene oplossing te brengen. Hij zal daarmede echter niet zeer spoedig gereed komen, want de Turksche kwestien vtrmeerderen met den dag. Uit Egypte komt het bericht, dat de regeering daar, na aftrek van alle staatsuitgaven over de 8 maandeu van dit jaar, een overschot heeft van onge- veer een millioen gulden. De Sultan zal wel watertanden, als hij dit hoort. Peru en Chili moeten nog geen vrede hebben gesloten. Wel moet Italie in gemeenschap met Engeland en Prankrijk zijne bemiddeling hebben aangeboden, doch tot dusver is er niets gebeurd, wat de hoop wettigt, dat de oorlog werkelijk tot een eind is gekomen. Integendeel zou Peru den strijd tot het uiterste willen voortzetten! Zoo kan men dwalen. Bij het houden van oefenings—tochten voor de zee-militiens is lieden morgen alhier in de haven gekomen, Z. M. monitor Ilaai, komende van Helle- voetsluis; wij vernemen, dat deze bodern alhier zal blijven tot a. s. Maandag. Gisteren morgen is op geringen afsiand van de plaats, waar het ongeluk plaats had, het lijk opgevischt van P. Opjieneer, die bij het zinken op 10 dezer aan den Nieuwe Neuzenpolder verdronk; reeds des namiddags is het lijk op de begraafplaats te Hoek ter aarde besteld. Z. M. heeft benoemd tot dijkgraaf van den Westdorpe of Nieuwe Yogelschorpolder, P. Dumo- leyn; tot dijkgraaf van den polder Willein III, J. Yereecken. Axel, 16 September. Heden is bier het bericht ontvangen, dat de heer D. Niessen, te Giessen— Oudkerk c. a., heeft bedankt voor het beroep naar de Hervormde gemeente alhier. De kerkeraad der Hervormde gemeente te Kolderveen (classis Meppel) heeft, met algemeene stemmen, tot predikant dier gemeente benoemd den heer J. A. Tb. Krol, kandidaat bij het prov. kerk- bestuur te Groningen. Yoor de in Zeeland te houden najaarsexatnens zijn aangevraagd Akte als hoofdonderwijzer 17, hoofdonderwijzeres 1, hulponderwijzer 33, hulponderwijzeres 11, huis- onderwijzeres in het schrijven 4, onderwijzer in het Eransch 11, onderwijzeres in het Erausch 8, onderwijzer in het Engelsch 3, onderwijzeres in het i Engelsch 5, onderwijzer in het Hoogduitsch 2, onderwijzer in de wiskunde 7, onderwijzeres in de wiskuude 1, onderwijzer in het teekenen 9, onder- wijs in de gymnastiek 1, onderwijzeres in de gymnastiek 1, onderwijzer in de landbouwkunde 1, onderwijzeres in de handwerken 51. Dinsdag jl. werd door de directie van den Hoofdplaatpolder aanbesteed: a. Het maken van werken ter verdediging van den oever van genoemden polder. Hiervoor werd ingeschreven doorJ. Kole, te Hansweert, voor f 10,710; P. J. van Remortel Nz., te Hontenisse, voor f 10,500; H. Haga, te Middel- burg, voor f 10,000; J. Verkuijl Quakkelaar, te Ylissingen, voor f 9,633; C. de Wilde Az., te Kattendijke, voor f 9,300; D. de Jong Az., te Ter Neuzen, voor f 9,098; I. van Male Dz., te Breskens, voor f 8,258. b. Het vernieuwen van bestaande rijshoofden. Hiervoor werd ingeschreven doorP. J. Visser Pz., te Hansweert, voor f 6,300; J. van Male Dz., te Breskens, voor f 6,088; A. Tholens, te Ter Neuzen, voor f 5,700; D. Bolier Cz., te Rilland-Bath, voor f 5,644; D. Tholens, te Hoek, voor f 5,453. Bij Koninklijk besluit zijn de veeartsen M. Lucieer te IJzendijke en J. Bauwens te Axel, be noemd tot plaatsvervangers van den districts-veearts, wien Barendrecht als standplaats is aangewezen. De stoomkanonneerboot Hydra, kommandant de luitenant ter zee le klasse De Kanter, gesta- tioneerd te Vlissingeu, is na zes weken kruisens in de Zeeuwsche wateren teruggekeerd'. Het doel, werving van adspirant-zeevaarders, is niet bereikt. Slecbts twee adspiranten hebben zich aangegeven, waarvan een is afgekeurd. Namens de heeren Griiber c. s., te Utrecht, is thans ook ten kantore van den gemeente-ont- vanger van Middelburg f 2500 gestort als waar- borg voor de uitvoering der hun verleende gunning voor den aanleg en de exploitatie van een stoomtram MiddelburgVlissingeu v. v. Naar men verneemt, zal met 1 Februari 1880 te Ylissingen met de werkzaamheden een aanvang worden gemaakt, ten einde met 1. September daaraanvolgende den dienst te kunnen beginnen. Door het bestuur van het calamiteuse water- schap Waarde is, ter uitvoering van een besluit van de ingelanden, aan de Provinciale Staten het verzoek gericht tot vrijverklaring van dien polder. Dinsdag is te Js Gravenhage het standbeeld voor Spinoza op den Fluweelen Burgwal onthuld en door den president van het Spinoza-comite, graaf Van Limburg Stirum, aan het gemeentebestuur

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1