KEBMIS No. 1598. Woensdas 8 September 1880. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VIaanderen. P.INNENLAND. 20e Jaargang ft ABONNEMENT. Ter Neuzen, 7 September. jxbwaasBsaxBsusofc TER NEUZENSEHE COIIIIWT Per drie maanden binrien Ter Neuzen f 1,Boor het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40, Men hbonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdirec teuren en Brieven'oushoudera. ADVERT! N TIE N. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f (V;>. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zender. uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddag DRIE ur-cn. J>£4 J>!«td vervehtjut Dlnadag- cu Vrijdagavond bij J> RHOIT tc Ter Nenzeu. BURGEMEESTER en WET1IOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend: dat de aldaar dit jaar op de gewone wijze zal plaats hebben, van af Thiamins, den 20, tot en met Zaterdag, den 25 September a. s. Ter Neuzen, 30 Augustus 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. F*olitiel£ Overzieht. Als tegenhanger van de redevoeringen van Gatn- betta, te Cherbourg gehouden, en als weerklank op de demonstratie voor eene revanche van Denemarken en Frankrijk tegen Duitschland, die bij een feestmaal te Kopenbagen heeft plaats gehad, waar Sarah Bernhardt, de bekende, rijk begaafde kunstenares, in antwoord op een toast op ffla belle France" van den DuitSchen gezant, baron Magnus, een feestdronk instelde op Denemarken en het geheele onver- brokkelde Frankrijk, met inbegrip van Elzas en Lotharingen, heeft de Duitsche Keizer, ter gelegen- heid van het Sedans-feest, eene proclamatie uit- gevaardigd tot de soldaten van het Duitsche leger. Hij herinnert de gebeurlenissen voor tien jaren, de groote door het Duitsche leger verrichtte daden, de zege van Sedan, eene der roemrijkste, die de wereldgeschiedenis kent en die de stoutste wenschen en grootste verwachtingen van het Duitsche volk verre overtrof, en betuigt daarvoor opnienw zijn innigen dank en erkenning. Het leger, zegt hij verder, moge een toonbeeld blijven, van hetgeeu eer en pliclit gebieden, door onder alle omstandig- heden steeds de strengste tucht te hand haven en maimer moede te worden, zich toe te leggen op datgene, wat tot vorming voor den oorlog ver- eischt wordt. Dan zal, ook wanneer hij er niet meer zijn zal, in latere hoog ernstige tijden, waar- voor God Duitschland nog lang moge bewaren, bet Duitsche leger steeds evenals tien jaren geleden, het plechtanker, de vaste steun des vader- lands ziin. Het leger zal zich zeker wel gestreeld voelen door deze hartelijke toespraak van zijn Keizer, die eene profetie en een afscheid kan heeten, maar uit een ander oogpunt beschouwd, verdicnt het overweging, of het verstandig is, jaar in jaar uit de Franschen te verbittereu door ds viering van een feest, dat bun eene smadelijke nederlaag herinnert, en de Duitschers bij een terugblik op het verleden, tot de treurige erkenning moet brengen, dat zij met elk jaar armer worden, terwijl Frankrijk al sterker en rijker wordt. Oostenrijk's Minister van buitenlandsche zaken, baron Van Haymerle, vertrekt heden uit Nordeney, waar hij de baden gebruikte, naar Friedrichsrhue, om Bismarck daar een bezoek te brengen. In diplomatieke kringen hecht men aan dil bezoek zeer groot gewicht. Men meent algemeen, dat bet in verband staat met de vlootdemonstratie tegen Turkije, die Oostenrijk en ook Bismarck nog gaarne vermeden zouden zien. De jongste berichten uit Afghanistan luiden voor Engelaud gunstig. Ayoub Khan, die eerst voorgaf, met generaal Roberts te willen onder- handelen, maar op den formelen eisch van Roberts, om zich dan onvoorwaardelijk te onderwerpen en de gevangenen uit te levcrr-n, overgegaan is, om zijn kamp te verschanstn, heeft sterke stellingeu op de omliggende heuv. len van Argandab bezet, zoodat hij de twee wegeu naar Herat en Kaboel achler zich heeft en naar eene dier plaatsen terug- trekken of vluchten kan. Mahomed Jan is met zijue troepen ham komen versterken en verlangt naar het geveoht. Generaal Roberts seint uit Kandahar, dat hij eene volledige overwinning heeft buhaald op Ayoub Khan; het geheele kamp is veroverd en 10,000 man zijn gevangen genomen. De verliezen der Ensjelsehen zijn: 3 officieren en 18 soldaten gesneuveld, 6 officieren en 57 soldaten gewond. Hieronder zijn niet begrepen de verliezen der inlandsche troepen, die nog niet bekend zijn. In Frankrijk zijn de besluiten tegen de Jexuieten zonder merkbare stoornis ten uitvoer gelegd. Zooals reeds gemeld werd, vond de commissaris van politie, die zich aan de Juzuieten-gesticliten aanmeldde, overal beleefd buiger.de heeren, die hem ontvingen maar van Jezuieten geen spoor. Wordt de maat- regel tegen de andere geestelijke orden, door de afgelegde verklaring, dat zij goede burgers en burgeressen zijn en hopen het te zullen blijven, voorloopig buiten werking gesteld, dan loopt deze geruchtmakende kwestie ook weder met een sisser af. Wij raken er aan gewoon, elke ernstige kwestie, waarvan men met grond eene ernstige oplossing kon verwachten, zoetsappig te zien afloopen. Die wat anders verwacht van de Oostersche kwestie, bereidt zich teleurstelling. Althans is dit het oordeel der Engelsehe staatslieden Hartington en Dilke. De eerste verklaarde in 't Lagerhuis, dat dwangmaatregelen tegenover Turkije wel niet noodig zouden zijn. Het doel der vlootdemonstratie was, te toonen, dat de mogendheden hare besluiten niet ter zijde willen gelegd zien en tevens tot bewijs te strekken van hunne volkomene eensgezindheid. Tot dankzegging voor de voorspoedige bevalling van H. M. de Koningin, werd jl. Zondag 11a den Hoogdienst in alle R- K. kerken in dit district een „Te Deum Laudamus" gezongen; de ver- scliillende predikanten der Ilervormde— en Chr. Gereformeerde gemeenten berdachten dit heugelijk feit in liuniie gebeden. Naar wij verneipen, is door Mgr. H. van Beek, bisschop te Breda, tot pastoor te Graauw (Langendam) benoemd de beer J. P. Jongeneelen. Wij vernemen dat het muziekgezelschap Apollo alhier, directeur de beer W. Kaan, op Zondag 12 dezer, op daartoe ontvangen uitnoodiging, een matinee musicale zal geven in den buitentuin te Middelburg. Naar aanleiding daarvan had Woensdag jl. eene repetitie plaats in de open lucht, terwijl Vrijdagavond den coiitribueerenden leden van genoemd gezelschap een concert werd aangeboden, betwelk werd geiiindigd met een tamelijk wel gelukt vuurwerk. De beide opvoeringen werden geopend en gesloten met vaderlandsche liederen, om hulde te brengen aan het Koninklijk huis bij de geboorte eener Prinses. Jammer, dat de openbare uitvoeriiigen van het muziekgezelschap zoo weinig worden gesteund en aangemoedigd; het oorverdoovend leven en getier der Ter Neuzensche jeugd is niet alleen onuitstaan- baar voor de toehoorders, maar vooral voor den ijverigen directeur en verdere muziekanten, die steeds hun tijd en moeite opofferen, om naar hun krachten Apollo's kunst te verhoogen. Zaterdag jl. is door den wachtmeester Ver- meulen en den marechaussee Allaart onder deze gemeente opgespoord en aangehouden Pieter Ponse, oud 34 jaar, die, zooals men zich herinneren zal, verdacht wordt van in den nacht van 30 September i op 1 October 1874 een paard uit de weide van den landbouwer J. Riemens te Hoek te bebben ontvreerad en in Belgie verkocht; het paard werd den 23 April 1875 door de ijverige bemoeiingen van den brigadier der rijksveldwaclit J. P. Koene te Gent opgespoord, nadat het reeds in de derde hand was overgegaande verdachte is gisteren naar Middelburg overgebracht. Axel, 6 September. Gisteren maakte de beer J. A. Goedbloed, predikant bij de Chr. Gerefor meerde gemeente alhier, bekend, dat hij vrijheid had gevonden voor het ontvangen beroep naar die gemeente te Haarlemmermeer te bedanken. Door Gedeputeerde Staten van Zeeland is een adres van gelukwensching met de geboorte eener Prinses aan Z. M. den Koning gezonden. Uit 's Hage wordt ons heden bericht, dat H. M. de Koningin en de jeugdige Prinses beide welvarend zijn. De beide Kamers der Staten-Generaal kwamen gisteren bijeen. De voorzitter der Eerste Earner hield eene rede, wa'irin hij wees op het verblijdende der gebeurtenis voor ons Koningshuis en ook voor het volk, welks vertegenwoordiging den hoogsten prijs stelt op de betuiging harer gevoelens van erkentelijkheid. Beide Kamers hebben besloten een adres van gelukwensching aan den Koning aan te bieden, welke adressen in de nauiiddagzitting werden vastgesteld. Als eene aardige bizonderheid vermeldt men, dat het jonge Prinsesje, alvorens in de registers van den burgerlijken stand te worden ingeschreven, op uitdrukkelijk verlangen van Z. M. den Koning aan den ambtenaar en de getuigen is vertoond. De heeren moesten zich overtuigen, dat zij geene on- juiste verklaring aflegden zeide Z. M. schert- sende en konden zich dan tevens vergewissen van den welvarenden toestand der jonggeborene. Naar men vernsemt is door den beer A. Benier, consulair agent te Vlissingen voor Rusland en Belgie, eervol ontslag verzocht van het consulaat voor Belgie. Bij Kon. besluit van 27 Augustus 11. wordt weder toegelaten, dat bij verzending met de post, tegen bet voor drukwerken vastgestelde port, van gedrukte naam- of zoogenaamde visitekaartjes, de reden der toezending door een op die kaartjes ge- j schreven woord als gelukwensching, rouwbeklag, dankhetuiging en dergelijke, of door enkele letters, wordt vermeld.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1