No. 1597. Zaterda&i 4 September 1880. 20e Jaargang Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. R1NNENLAND, abonnement. Ter Neuzen, 3 September. r.Thek rib. van vc.cmgmg'heeft toegeeegd, .He, is .00, MaS nog steeds stof tot discussie. Terwijl sommige tijding te kunnen mededeelen dat Hare M^esteit 31 Augustus 1880. Rer drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abouneert zich by alle Boekhandelaars, Postdireo- teuren en Brieven'uushouders. i ADVERTENT!^. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10 Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sender, uiterlijk Diusdag en Vrijdag namtddag DR1E nrcn. Oft triad rersebljnt Dlnedag- en Vrljdagarond bij 14. C. D B O M T te Ter Kensen. Bi| deze cour.iut tocboort cen bljvoegsel. F»olitioli Overzicht. De vele vraagstukken, thans in Europa aan de orde, en die oorzaak zijn, dat op elk gebied, zoowel van kerk als staat, groote ver warring heerscht, hebben echter deze goede zijde, dat zij Europa voorloopig behoeden voor de grootste der rampen, voor een algemeenen oorlog. Hoewel er ontzaglijk veel kruit bier en daar opgehoopt nederligt in Europa, en naar ir.enschelijke berekening al dat twisten en haarkloven tusschen vorsten en volken onderling over bet mijn en dijn, en wie de meester zal zijn, eenmaal tot eene uitbarsting moel leiden, zoo zijn toch op 't oogenblik de omstandigheden van dien ingewikkelden en treurigen aard, dat nocb de vol ken, noch de vorsten in eene stemming verkeeren, om con amore de krijgstrompet te roeren. Al de toongevende landen in Europa, Duitscbland, Enge- land, Erankrijk, Italie, Ooslenrijk en Rusland, om van de anderen niet te spreken, hebben zooveel te doen met de regaling van hunne binnenlandsche toestanden, .dat ei van eene afleiding naar buiten geen sprake kan zijn. Daaroij ziet de stoffelijke toestand der volken in 't algemeen er niet roos- kleurig uit en hebben wolkbreuken, overstroomingen cn onguiistig voorjaarsweder in Duitschland en de rupsen, de graankever en felle droogte in Rusland een groot gedeelte van den oogst verwoest. Daa- sommige streken zelfs met den hongersnood be dreigd worden, zullen zobwel in Duitschland als in Rusland door de regeeringen eenige inillioenen guldens beschikbaar moeten gesteld worden, wil men voorkomen, dat de bevolkingen van gebeele provincien door honger en ellende omkomen. Het geld, de slagader van den oorlog en dat ten slotte toch van het volk moet, kornen, is alzoo niet be schikbaar en de vorsten, moeten dientengevolge, de beslechting van hunne veten tot betere tijden uitstellen. In Duitschland hebben de uitkouisten van de Binnenlandsche staatkunde van Bismarck onder alle partijen ontevredenheid verwekt. Dientenge volge heeft zicb daar eene partij gevormd, wiei programma gericht zal zijn tegen de treurige staat kunde, die Bismarck thans volgt en die bestaat in verdeeldheid te zaaien, ten einde alien des te ge- makkelijker t'e kunnen bebeerscben en te regeeren zoowel als voor den ander, gehuldigd wordt, ver- langen andere bladen strikte toepassing der besluiten van 29 Maart; geen recht van vereeniging voer monniken en nonneu, die zich zelven buiten bet gerneene recht plaatsen en derhalve er ook buiten moeten blijveu. Ook moeten niet alle Ministers met het plan van Freycinet instemmen. Van alle Jobstijdingen, die in de laatste dagen over Afghanistan in Engeland aankwamen, blijkt t'uans weder gee,u den toets der waarheid te kun nen doorstaan. Integendeel wordt thanS officieel medegedeeld, dat Ayoeb-Khan het beleg voor Kan dahar heeft opgebroken, en generaal Roberts niet heeft afgewacht, die heden met zijn leger uit Ka- boul voor Kandahar moest aankomen. Ook is generaal Phayre, die uit Indie met 8000 man naar Kandahar trok, in het kainp aangekomen. Beide generaals zullen Ayoeb-Khan, die in eene stelling ten noorden van Kandahar post heeft gevat, nu gaan opzoeken, om hem slag te leveren. eene De blijde gebeurtenis der geboorte van Prinses wordt alom in den lande met vreudge begroet. Een buitengewoon nuinmer van de Staatscourant Daar meldt de geboorte als volgl: Hare Majesteit de Koningin is heden avond ten zes ure door Gods goedbeid bevallen van eene 1 rinses. Door' de geneesheeren is het navolgende bulletin uitsjegeven 'B o «u „Na eene regelmatig verloopen zwangerschap vertoonden zich gisteren avond teekenen der nade- rende bevalling van Hare Majesteit de Koningin. Heden namiddag ten zes urc verloste Hare Majes teit natuurlijk van eene welgeschapen dochter. ,/Teu zeven ure bevonden zich Hare Majesteit en de jonggeboren Prinses naar omstandigheden redelijk wel. 's Gravenhage, den 31 Augustus 1880. Dr. VlNKHUJZEN. A. Hoek." Woensdagochlend te 10 uur heeft (le ambtenaar van den burgerlijken stand te's Hage, de wethouder baron Van der Duyn, vergezeld van den chef der makkelijker t'e kunnen oeneersenen en ve regcc.™ afdeeling, G. Medenbach, ten met verseheidene partijen, zonder aan de wenschen Prinses in de registers van den burgerlijken en bedoelinuen van eene dier partijen werkelijk ingeschreven. rZ tome,,. Het hookt diet ideuwe De Koning deed pemoonl.jk a.ng, t. van de 14S? "d. tee, Eorckefibeek, burgemeeeter j gebe.rte, ter.ijl de M.m.ter. van buftenl.nd.cn. van Berliin De bekeude afgevaardigden Rickert, zaken er. justitie als getuigen optraden. Strauffenberg, Bamberger en Lasker zullen tot de De Prinses heeft de name., ontvangen van: nieuwe groep behooren. Zij zal Bismarck slechts Wilhelmina Helena Paulina M l steunen, waar zij >t passelijk achl, n, tegenstelling De dne.laatste name,, zij,i die van idMoeder van den heer von Benuigsen, tot dusver de leider en de beide oudste Zusters van H. M. de Konmgi Z de nationaal liberale"park die meer de con-! H. M. servatieven nadert en met Von Bismarck door toestand; de jonggeboren Pnnses 18 zee r '8* dik en dun gaat, waarom zij door de kerkelijken De Komnklijke boodschap, waarbij aan deStaten- de waarlijk liberale partij wordt genoemd. Generaal de heugehjke tijding del ge oo In Erankrijk geeft de rede van den Minister- medegedeeld, is van de,n volgenden nibou President Freycinet te Montauban, waarin bij eene Mijne Heereu. bladen zich ingenomen betoonen met eene wet, die de Komngin, Onze beminde Gemalin, aan geestelijken gelijke r?chten toekent als aan nnddag bevallen is van eene i rinses leekeu, waardoor het beginsel, vrijbeid voor den den „Wij zijn overtmgd, dat de Eerste en Iweede Kamer der Staten-Generaal van harte deelen in de gevoelens, die deze heugelijke gebeurtenis bij Ons opwekt en met Ons dankbaar den zegen erkent, die door den Allerhoogste aan Ons Huis en het Vaderland is geschonken. „En hiermede, Mijne Heeren, bevelen wij u in Godes heilige bescherming: 's Gravenhage, den 31 Augustus 1880. WlLLEM." De beide Kamers zijn tot het opmaken van een adres van antwoord bijeengeroepen tegen den 6 dezer. Het U. D. bevatte aan het hoofd van haar nommer van jl. Woensdag de volgende dichtregelen van den hoogleeraar Beets: Laat Oost en West de blijmaar hooren, Die Kroon en Volk vervult met vreugd Den boning is een bind gcboren, Een Dochter, die zijn hart verheugt. Wees welkom, welkom, Koningskind! Voor uw geboorte reeds bemind. God doe Zijn zegen nederdalen Op 't wiegje waar ge in nederligt, Bewake uw sluimreud ademkalen En 'tblosjen op uw jong gezicht! Bloei, groei voorspoedig, Vorstenloot! Elk wenscht u schoon te zien en groot. Met dankbren lach op 't vriendlijk wezen Hou straks, naar aller wensch en hoop Gezoud van 't kraambed opgerezen, l)e liefste Moeder u ten doopl Gelijk haar, druk, o Koningsspruit, Naar lijf en ziel haar wezen uit! Houtenisse, 2 September. Naar wij met zeker- heid vernemen is door Gedeputeerde Staten dezer provincie goedkeuring verleend aan het besluit van den Raad dezer gemeente, tot verzetting der najaars- kermis le Lamswaarde, en zal deze dit jaar alsnu niet gehouden worden op den 8 dezer, maar op Maandag en Dinsdag den-19 en 20 dezer maand. De voorbereiding tot de feesten op den 5 en 6 dezer, door onze Scherpschutters-vereeniging ter gelegenheid der berinnering van haar tienjarig bestaan te geveu, zijn in vollen gang. Het schiet- terrein, aanmerkelijk uitgebreid, wordt door het opslaan van militaire tenteu, kantines, koek— en wafelkramen, kiosk, alles netjes versierd, in een soort van kamp veranderd. Tal van prijzen van hier en elders voor de verscbil- lende wedstrijden ontvangen, en op het schietterrein tentoongesteld, gaan in fraaibeid en kostbaarbeid de verwachting verre te boven. Het gezicht daar- van alleen zal ongetwijfeld den deelnemers aan de verscbillende wedstrijden moed en kracbt inboezemen om door zuiver gerichte scboten en groote getallen punten in bet bezit er van te geraken. Axel, 1 September. De beer J. A. Goedbloed, predikant bij de Christelijk gereformeerde geineente alhier, heeft' een beroep ontvangen naar die gemeeute te Haarlemmermeer. Tot predikant bij de Ned. Herv. gemeente is beroepen de heer D. Niessen, thans predikant te Giessen-Oudkerk bij Gorinobem. Door Gedep. Staten is een reglement uitge- vaardigd omtreut den veeartsenijkundigen dienst

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1