KERMIS jNo. 1596, Woensdas: 1 September 1880. 20e Jaargang Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 31 Augustus. TER NEIIZENSCHE COLISWT Per drie maandea binnen Ter Neuzen f 1,—. Door bet geheele Rijlc 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekbaudelaars, Poatdiree- teuren en Brievenbuahouders. ADVERTENT itfN. Van 1 tot 4 regels f 0,40, Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendei. uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namtddng OHIE area. Dit blad Tenehljat Dinsdag. en Vrijdagavond bij A. K. €1. BHONT te Ter Kenzen. BURGEMEESTER en WETHOU- DERS van TER NEUZEN maken be- kend: dat de aldaar dit jaar op de gewone wijze zal plaats hebben, van af Jlaaililag, den 20, tot en met Zaterdug, den 25 September a. s. Ter Neuzen, 30 Augustus 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Politieli Overzicht. Het wordt met den dag moeielijker, over den verwarden staatkundigen toestand, waarin Europa meer en meer gewikkeld wordt, iets met zekerheid te melden. Wat heden voorgesteld is geworden als de zuivere omschrijving der hangende kwestien, wordt morgen door de te vermelden gebeurtenissen weder tegengesproken. Rekent men daarbij nog de persoon- lijke zienswijze van den berichtgever en neemt men de bron in aanmerking, waarutt het bericht komt, dan kan men zicli niet verwonderen, dat de be- schouwingen over de gebeurtenissen van den dag ook dagelijks afwisselen en in dezelfde mate onzeker worden, naar dat de verwarring der toestanden toe- neemt. Allerlei berichten doen dan ook tkans weder de ronde in de Europeescbe pers over de ver- moedelijke oplossing of niet—oplossing der Oostersche kwestie. Zij is zoo ingewikkeld en veel oinvattend, dat zelfs de zes staten, die het meeste belang bij eene spoedige en vreedzame oplossing hebben, geen raad weten, ora het geringste onderdeel er van tot klaarheid te brengen. De uitlevering van een stukje groud aan Montenegro, waartoe lurkije volgens 4;et tractaat van Berlijn verplicht, docb waarvan het natuurlijk afkeerig is, kost de mogend- heaen een hoofdbreken zonder eind en toeh kunnen de diepzinnigste overleggingen in de kordaatste besluiten de moeielijkheid niet uit den weg ruimen. Nadat Turkije langen tijd Montenegro oin den tuin geleid had en ten slotte eene uitlevering volgde, die alleen in naam geschiedde, daar de Albaneezeu haar verhinderden, traden eindelijk de mogendlieden op, om Turkije te toonen, dat er niet met hen te spotten viel. Het zestal bsraadslaagde en stelde zelfs een ultimatum. De Porte, even bereid als altijd om te doen, wat zij niet laten kan, belootde alles, wat men maar wilde. Vernam men niet, dat de Turksche Minister van oorlog met 4000 man optrok om er voor ie zorgen, dat het uit te leveren gebied behoorlijk werd overgedragen i #Goede wil" is het eenigc, wat de Porte aan den dag legt. Van verzet weet zij niet, zelfs van wrevel of verontwaardiging geen spoor. Alleen de goede wil der lieeren te Konstantinopel leidt tot geen practische resultaten. Voor Engeland zijn uit Afghanistan weder zeer ougunsjhge berichten gekomen. Uit Bombay wordt geineld, dat generaal Stewart bevel beeft ontvan- gen, te Djellabad stand te houden, daar de toestand te Kaboel baehelijk is en de troepen van Abdur— Rahman hem beginnen af te vallen. Er hadden demonstratieii plaats ten guuste van Yakoeb, die voor Kandahar ligt, of van Ayoeb-Khan uit Herat. Ook onder de troepen van Engeland's vriend den Khan van Khelat, is muiterij uilgebroken. Eene afdeeling Britsche troepen is afgezonden, om den Khan hulp te bieden. Alle hoop is thans ge- vestigd op Generaal Roberts, die den 29 dezer met zijn leger nabij KaiKlahar'*zal kunnen zijn. In Ierland blijft bet vuur van misnoegdheid voortsmeulen. Nu hier, dan daar eens slaat er eene vlatn omhoog, in den vorm van eene vecht- partij of een vergrijp aan den persoon of het eigendom eens grondeigenaars. De Keizer aller Russen beeft den Chineeschen gezant, markies Tseng, in eene plecbtige audientie ontvangen. De Keizer uitte de hoop, dat het geschil tusschen Rusland en Cliina in der minne mocht bijgelegd worden en de gezant beantwoordde dit in denzelfden geest. De gezant is door den Czaar uitgenoodigd, hem te Livadia te komen bezoeken, waarheen de Keizer reeds vertrokken is, zonder Moskou aan te doenGraaf Loris Melikoff heeft verklaard, dat de hervorming der Rnssische politie binnen drie maanden voltooid moet worden. Bij Koninklijk besluit van 24 dezer is bij de rustendende schutterij in Zeeland, op verzoek, eervol ontslagen, M. J. van Vessem als kapilein bij het 5e bataljon en II. Schreuder als 2e luitenant bij het le bataljon. Door den Minister van waterstaat enz. is o. m. eervol ontslagen de opzichter van den waterstaat le kl. P. Ragut; en benoemd tot opzichter 4e kl. A. Pateer en J. Kooreman. De Commissaris des Konings in Zeeland maakt bekend, dat de opening der jacht, op klein wild in de provincie is bepaald op Maandag 6 September 1880; voorts, dat de korte jacht zal geoorloofd zijn dagelijks en de lange jacht op Maandag, Woensdag en Zaterdag van iedere week, alsmede op de vier dagen, voorafgaande aan de sluiting der jacht, alles met uitzondering der Zondagen. Men schrijft uit Middelburg van 30 dezer: De Koninklijke zangvereeniging ,,1'Orpheon" van Brussel kwam gisteriniddag te ongeveer half een uur per stoomboot Zeelandia aan de loskade hier aan. Het harinoniegezelschap Accelerando," onder directie van den heer J. F. Liesov, begroette de bezoekers met de uitvoering der //Brabamjonne," en begeleidde hen voorts, omstuwd door een volks- menigte, naar het Schuttershof, waar zij werden opgewacht en op hartelijke wijze gecomplimenteerd door den voorzitter der contreria van St. Sebastiaan, den heer Mr. G. A. de Stoppelaar. De heer Keuze, vice-president der zangvereeniging, was dc tolk der leden in antwoord op het gesprokene. Dat een ander door toejuichingen bekrachtigd werd, bekoeft wel geen betoog. Op de reis via Vlissingen herwaarts werd eenigen tijd te West-Souburg vertoefd ter bezichtiging van het in 1872 door Antwerpenaren opgerichte ge- denkteeken aan Marnix van St. Aldegonrie. Des namiddags maakten velen gebruik van de gelegenheid tot een rijtoer, terwijl dc overigen zich op verschillende wijze vermaakten. Precies op bet bepaalde uur nam het concert een aanvang, onder leiding van den bekwamen en tegelijk voorkomenden directeur den heer E. Bouwens. 't Was talrijk bezocht, doch helaas nog niet voldoende tot dekking der zeer groote kosten, veel minder tot eenige uitkeering aan de armen. De uitvoering van het met zorg gekozen programma was zeer gelukkig en vond luiijen bijval. De heer De Stoppelaar bracht hulde, namens de ingezetenen van Middelburg niet alleen, maar ook uit naam van de bewoners van Zeeland en gebeel Nederland, voor de eer van het bezoek van de Brusselsche Harmonic, onder hartelijke dankbetui- ging en verzekering van sympatbie. De kunstavond werd met een geanimeerd bal besloten. Door den raad der gemeente Driewegen werd in hare op 27 dezer geboudene vergadering benoemd tot gemeente—ontvanger en secretaris— penningmeester van bet burgerlijk armbestuur, de beer E. A. van der Bent te Ellewoutsdijk. Het Rec. Militair bevat thans het Koninklijk besluit tot intrekking van dat betrekkelijk de manoeuvres der 4e divisie en tevens een Kon. besluit, waarbij de duur van het kamp bij Millingen met een maand verlengd wordt op grond dat het, „wegeus het beerscben van roodvonk aldaar," in het belang der algemeene volksgezondheid is, de thans in de legerplaats kampeerende troepen voor- loopig daar te doen blijven. Het Koninklijk besluit van 1843, waarbij aan officieren van gezondheid verboden werd burger- praktijk uit te oefenen, is dezer dagen opgeheven; tevens is hun toegestaan om burgerkleeding te dragen buiteu dienst. De vraag is gerezen, of de vergoedingen, die de gemeenten krachtens art. 29 der wet van j 13 Augustus 1857, aan het rijk verschuldigd zijn, als bijdrage in het pensioen van onderwijzers, die voor 1 November a. s. in het genot van pensioen gesteld worden, nog verschuldigd zullen zijn na de invoering der wet van 17 Augustus 1878. De Minister van Binnenlandsche zaken heeft te kennen, gegeven, dat die vraag ontkennend moet beantwoord worden. Alieen dat gedeelte der ver goedingen, dat bij het in werking treden der wet van 17 Augustus 1878 nog over eenig aan dat tijdstip voorafgegaan tijdvak verschuldigd zou zijn, blijft na dat tijdstip invorderbaar. Bij de Maastrichtsche groothandelaren gaat een adres rond aan de Tweede Kamer, houdende bezwaren tegen het wetsontwerp, regelende nadere bepalingen van den accijns op bet zout. Jhr. Mr. M. A. de Savornin Lohman, in het hoofdkiesdistrict Gorincbem verkozen als lid der Tweede Kamer, heeft voor die betrekking be- dankt. Sedert eenige dagen zijn te Venloo eenige gevallen van typhus voorgekomen, welke een meer dreigend aanzien nemen. Naar aanleiding vau eeu onderzoek, door den inspekteur van den genees- kundigen dienst in Limburg ingesteld, schrijft deze dit toe aan de verpestende uitwasemingen van eenige modderpoelen, waarvan een nu zal gedempt worden, terwijl van de haven der Maas, hoewel de ergste, tot nog toe geen sprake is.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1