Mel ier Imewail caar OosMni. flo. 1594 Woensdag 25 Augustus 1880. 20e Jaargaug. J Algemeen Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. BINNEN LAND. ABONNEMENT. Ter Neuzen, 24 Augustus. POSTER 1J EN. TER fer drie maandej binnen Ter Neuzen f 1,Door hel geueele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40, Men abouneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdiree- teuren en Brieven'uushouders. ADVERTENT IB N. Van 1 tot 4 regels f 0,40, Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaateruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddng DH1E nren. Ult blad reraehljut Dlnadag- en Vrljdagavond blj J. K. (R. BHONT te Ter Nenzen, F*olitieli Overzioht. Engeland heeft niet alleen in Duitschland, in 't Oosten, in 't verre Azie, in't zuiden van Afrika met allerlei moeielijkheden te kampen, maar ook binnen de grenzen van 't vereenigd koninkrijk. Yooral de Iersche toestanden geven aanleiding tot menig scherp debat in den Ministerraad en in 't parlement, maar ook tot bezorgdheid tevens. De Ier, die in afkomst, in godsdienst, in bijna ieder opzicbt verschilt van het Angelsaksische ras, heeft altijd een aanmerkelijk aantal grieven en ongelukkig gegronde grieven dikwijls. Dat hij niet keurig is in de middelen, om deze grieven kenbaar te maken, bewijst iedere parlementszitting; dat hij niet schroomt, tot geweld over te gaan, bewijzen een aantal treurige gebeurtenissen. Op dit oogenblik is, naar 't schijnt, de agitatie tegen den Engelschman weer in vollen gang. Zaterdag jl. hadden op verschillende plaatsen in Ierland samenkomsten plaats van pachters. Toen Gladstone de regeering aanvaardde, was eene zijner eerste daden de opheffing van de uitzonderings- wetten in Ierland. Deze wetten, waardoor een groot deel van 't rijk in een voortdurenden staat van beleg verkeerde, konden geen genade vinden in de oogen van 't li'oerale Ministerie. Daarbij hoopte Gladstone, dat hij aan de agitatie het ge- vaarlijkste wapen uit de hand zou slaan door middel van eene wet, waarbij ingeval van misgewas aan de pachters zekere schadevergoeding zou worden toege- staan. Het Hoogerhuis verwierp die wet en tegen de houding van dit college protesteerden de saam- gekomen pachters op heftige wijze. ,/Gij moogt niet aanvallen en geen bloed vergieten zeide zekere heer Sullivan maar indien de landlord met de politie van a de pacht komt eischen, bebt gij het recht, u tegen deze roovers en moordenaars tot liet uiterste toe. te verdedigen." Ook de godsdienst komt in bet spel. Te Portadown hadden vechtpartijen plaats tusscben katholiekeu en pro- testanten, waarbij vrij wat klappen uitgedeeld en vensterglazen vernield werden. 't Zelfde had jl. Dinsdagavond te Bel fort en elders plaats, waarbij op de politie geschoten werd en tal van arrestaties plaats hadden. Ayoub Khan heeft thans met drie divisies Kan dahar ingesloten en de vesting van den zuidkant aangetast. Van den morgen tot den avond wordt de stad van drie kanten beschoten, volgens de berichten echter zonder betcekenende schade aan te richten. De Engelsclie generaal Burrows heelt zich binnen de plaats geducht versterkt en is met zijn 1243 man Europcesche en 3386 man inlandscbe troepen voo" 45 dagen van levensmiddelen voorzien. Het leger van Ayoub Khan moet 12000 man sterk zijn en verscheidene Europeesche officieren zouden de troepen coimriandeeren. Men vertrouwt te Londen vast, dat generaal Phayre vroeg genoeg uit Quettah zal kuunen aankomen, om Kandahar te ontzetlen. Uit Konstantiuopel wordt bericht, dat de gezanten dcr groote. mogendheden aan de Porte de veilig- heid hebben gewaarborgd van het lcveri en de goederen der Muzelmannen, die het grondgebied bewonen, dat aan Griekenland moet afgestaan worden. Als de groote man daarover ongerustheid voorwendt, zal 't wel weer een nieuwe, hoewel niet gelukkig gekozen, uitvluckt zijn, om de zaken liangende te houden. Het Turksche rijk beleeft inmiddels weer eene soort van Minister-crisis; Hassir—pacha is ont- slagen als Minister van politie en vervangen door Hadehafiz. Of dit met de politiek in verband staat, is niet zeker; de depeche spreekt alleen van het fanatisme van den ontslagen ambtenaar en van eene willekeurige arrestatie, die op zijn last ge- schied was. Zaterdag had hier de herveiling plaats der hof- stede, zooinede nog vaneeneafzonderlijk staandeklcine hofstede met aanhoorigheden, samen ter grootte van 25 bektaren, 6 aren, 97 centiaren (56£ ge- met, oude Gentsche maat) bouw- en weilanden enz., staande en gelegen in den polder Beoosten- bleij Benoorden, gemeente Axel, waarvoor bij de eerste veiling, alstoen ingesteld voor f 500 per oud Gentsch gemet, geen bod is gedaan. Ook nu was er geen gading en werd door niemand geboden, zoodat de toewijzing plaats vond voor de ingestelde som van f 500 per oud gemet, of de massa voor f 28,130, zijnde nog minder dan de helft, waar voor over vijf jaren dit bedrijf is aangekocht, toen men beeft besteed circa f 1100 per oud gemet. De onvoorzichtigheid van baders of min ge- oefenden in het zwemmen, om zich te begeven op gevaarlijke plaatsen, heeft jl. Zondag namiddag alhier weder eer, offer geeischt, zijnde een jongeling, genaamd Cornelis Verbrugge, bijna 16 jaren oud, koewachter bij den landbouwer H. Wolfert alhier, in de oostelijke waterleiding verdronken. In die waterleiding, met zijne ongeregelde diepten, heeft in slechts korte jaren al menigeen het leven ver- loren, zonder echter ten afschrik te verstrekken voor zoovele roekeloozen, die er heengaan om dat het eene afgezonderde en min bezoehte plaats is. De algemeene vergadering van de onderwij- zersvereeniging in het 5e schooldistrict van Zeeland, welke ook werd bijgewoond door den Inspecteur van het lager onderwijs, werd den 19 Augustus gehouden te Aardenburg. De heer Weisfelt, van St. Kruis, hield eene rede over de Belgische schoolwet. De heer Risseeuw behaalde bij den wedstrijd in het schrijven op het bord den prijs, de heeren Hochart en Weisfelt de premie. Als wedstrijd voor het volgende jaar werd opgegeven improviseeren, terwijl als plaats voor het houden der volgende algemeene vergadering Schoon- dijke werd aangewezen. De heeren Meskes van Ter N euzen en Ten Bengevoort van Aardenburg werden als eereleden der vereeniging geproclaineerd. Ouze armenwet is nog ver van een ideaal- wet. Het bewijs voor deze stelling vinden wp op nieuw in een berichi, ons uit Deventer gezonden en dat hierop neerkomt: Voor eenige dagen werd uit Doesburg per boot een persoon te Deventer aangebracht, die zoo ernstig ziek was, dat hij na geneeskundig onderzoek terstond in 't ziekenhuis moest worden opgenomen. Mas de man zoo ziek geworden op de boot? Neen bij T burgerlijk armbestuur kwam spoedig 't rapport in, dat de zieke in lijdenden tuestand naar Deventer was gereisd om daar verpleegd te worden, wijl men hem te Doesburg geen hulp wilde verleenen. Het spreekt van zelf, dat Deventer nu op Doesburg de kosten van verpleging zal verbalen. De Haagsche kroniek der N. Gr. Ct., gewag makende van de beiangstelling, die de aanstaaude bevalling van H. M. de Koningin in den Haag wekt, laat daarop volgen ,/Men zou niet gelooven hoe weinig otnslag het gewichtige feit, met zooveel beiangstelling verbeid, tot hiertoe in 't paleis heeft gegeven. Tot beden wandelen HH. MM. de Koning en de Koningin nog gercgeld, elk met een flink zonnescherm in de hand, in den tuin. Tussehen half een en een ure gingen zij in de laatste weken geregeld daarheen en bleven er dan tot ruim twee, soms tot drie uur, bij tussehenpoozen op een lommerrijk plekje rustende. Alleen door die voort- durende aan wezigheid in het paleis en door eene kleine vermeerdering van personeel met mejuffrouw Besier aan hoofd bemerkt men er, dat men in een buitengewonen toestand verkeert. De baker was tot nog toe alleen 's nachts in het paleis; 't is, zooals ik u vroeger meedeelde, eeu bekwame vroedvrouw, mej. Schmidt, die dicht in de nabijheid van het paleis wonende, zich ook bij dag gereed moet houden om elk oogenblik op liaar post te kunnen zijn. z/Chirurgijn Hoek bezoekt H. M. dagelijks twee- malen, 's morgens en 's avonds laat. De min is nog niet in 't paleis; zij zal, zoodra er ernstig reden is om spoedig de bevalling te verwachten, uit haar woonplaats, Voorburg, worden gehaald. Daartoe staat dan ook Js nacbts een tweespan gereed, evenals het rijtuig voor den accoucheur en een voor den Minister van Justitie, die, naar de traditie, onmiddelijk na de geboorte van het vorstelijk kind daarvan een akte moet opmakeu en wien het Prinsje of Prinsesje onmiddelijk wordt vertoond. ViA Bripdisi, 26 Aug. 7,30 's avonds. ViA Amsterdam, 27 Aug. 5,50 's avonds. Via Napels, (Eransche mail) 3 Sept. 7,30's avonds. Via Napels, (Maatsch. Nederl.) 6 Sept. 7,30's avonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. Landbouwberichten. Omtrent de verwachtingen van den oogst in de provincie Zeeland over 1880 wordt door de St. Ct. medegedeeld De wintergranen, larwe, rogge en gerst, hoewel niet dicht van stand, zijn krachtig opgegroeid en vertoonen eene schoone aar. Daar eohter reeds vroeg legering werd opgemerkt, zal de opbrengst en vooral de hoedanigheid van den korrel meer dan gewoonlijk afhangen vau droog weder bij de verdere aanrijping en den oogst. Dit laatste geldt minder van zomergerst en haver, die vooral de laatste zeer schoon te velde staan. Boekweit, slechts in een klein gedeelte der provincie verbouwd, staat gunstig. De paardeboonen zijn meestal goed opgegroeid en flink bezet; de gewone inseetenplaag 3cbijnt nog slechts bij uitzondering voor te komen. Stamboontjes geven een zeer ongelijk gewas; vooral de witte laten geen groot beschot verwachten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1