Vertrek der Brievenmail laar Oost-Iii. BINNEN LAND. [No. 1590 Woensda^ 11 Augustus 1880. 20e Jaargang. AI g e rn e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter Neuzen, 10 Augustus POSTER 1J EN. aBONNEMBNT. e'er drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,—Door het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zick bij alle Boekhandelaars, Poatdireo- re11 en Rrieven'oushoudera. ADVERT ENTIBN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zende: uiterlijk Dinsdag en Vrijdag immMda.'r tinit. area. Bit bind renebijnt Dinsdag- en Vrijdagavoiid bij Jl. 14. €1. th T at Ter Nenzen. Uverzicht, In Frankrijk is men zeer tevreden over den uitslag der verkiezingen. Men verwacht, als eerste gevolg daarvan, dat de besluiten van 29 Maart thans gelieel ten uitvoer gelegd en dat ook de wet.ten tot verbanning der Jezui'eten zullen toege- past worden. In bijna alle districten hebben de gematigde republikeinen, zelfs op Corsica, tegenover de Bonapartisten en clericalen gezegevierd. In den toestand van Gladstone, den Engelschen Mi nister-president, is eene gunstige verandering ge- komen; de ziekte schijnt geweken te zijn, docli de patient is bizonder zwak. Oratrent de neder- laag, die de Engelsche troepen in Afghanistan geleden hebben, wordt gemeld, dat de volledige lijst van de gesneuvelden en vermisten der En gelschen bij den slag van Kuski-Nahhud, zoo beet de plaats, waar het gevecht plaats had, ruim over de 1200 loopt. Het is pijnlijk te vernemen, dat eeu groot aantal soldaten niet terstond onder het vijandelijk staal, maar aan dorst en mit putting bezweken is. Toen de slag verloren was en zij op de vlucht sloegen, moesten zij uren gaans afleggen onder eene verzengende hitte en na een lang gevecht, voor zij den naasten stroom bereiken konden. Het laat zich begrijpen, hoe de ineesten onderweg neervielen en hoe het voor hen eene genade was, wanneer het mes van den op roof en bloed belusten dorpeling een eind maakte aan hun lijden. Omtrent Turkije zijn geen stellige feiten bekend. Alleen het overreiken van de gemeenschappelijke uota der mogendheden aan de Porte, hetreffende de Montenegrijnsche kwestie, heeft plaats gthad. Binnen drie weken moet de Turksche regeering deze zaak hebben geregeld, en zoo zij het niet doet, dan zullen de mogendheden nog geen geweld gebruiken, maar het laten zooals het was, want de hooggeroemde eensgezindheid, die onder hen inoest bestaan, is bij het samenstelleu van deze nota gebleken, slechts een holle klank te zijn. Met opzet is zelfs angstvallig vermeden, de Grieksche kwestie aan te roeren. Zoowel Italie en Frankrijk als Oostenrijk zouden e.r wel af willen zijn, nu Turkije weigert, en zij zien, dat zij door geweld te gebruiken in de kaart van Rusland spelen. Uit deze landen komen dan ook geruststellende be- richten over den toestand in bet Oosten en uit Weenen wordt bovendien gemeld, dat de vrede- lievende loop, welken de zaken nemen, daar blijkbaar een zeer gunstigen indruk maakt. Voorloopig schijnt dus bij gebrek aan bepaald nieuws alles vrede te zijn, en is het zeer waarschijnlijk, dat de mogendheden het de kleine Staten op het Sohier- ei'iand zelf laten uitvechten, om dan naar omstandig- heden te handelen. In Italie heeft het gerucht geloopen van een aanslag op het leven van den Koning. Het bleek later eene mystificatie van een spoorwegwachter te zijn, die daarvoor nu in de gevangenis boet. Uit Mexico wordt bericht, Hat volgens het oordeel van de commissie, aan wie opgedragen was, een voorstel tot volledige schuldregeling en hervatting der rentebetaling te onderzoeken, daar eerst gevolg aan gegeven kan worden, als ook de inkomsten van het land zullen zijn toegenomen Z. M. heeft benoernd tot dijkgraaf van den Kouden- polder J. van Wijck; van den Nieuwen Passageule- polder P. I. Jansseus. Bij Kon. besluit is aan J. F. W. Conrad, hoofdingenieur van den waterstaat te Haarlem, ver- gunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van kommandeur der orde van Leopold; aan G. van Diesen, hoofdingenieur van den water staat te Middelburg, tot het aannemen en dragen der versierselen van officier dier orde; en aan C. B. Schuurman, ingenieur van den waterstaat te Ter Neuzen, tot het aannemen en dragen der versier selen van ridder van gemelde orde, hun respectievelijk door den Koning der Belgen geschonken. Naar het Vaderland verneemt, is het besluit tot invoering van de school wet met 1 November reeds door Z. M. den Koning geteekend. Gistereumorgen is naar het huis van arrest te Middelburg overgebracht A. R., 70 jaar, ont- vanger der registratie en domeirien en bewaarder der hypotiieken te Goes. Hij w'ordt in zijne hoe- dariigheid van rijksainbtenaar veruacht van 1». Verduistering van gelden, aan het rijk toebehoorende. 2°. Valschheid in authentiek geschrift: a. door op I Januari jl. in een door hem op- gemaakten staat van verantwoording, bevattende de betaalde en nog te betalen kooppenningen van domeingronden, als onbetaald te verantwoorden verschillende posten, die werkelijk betaald waren en b. door aan de personen, die betaald hadden, en welke betaling hij niet had verantwoord, af te geven een bewijs van onbezwaardheid dier verkochte perceelen. Dit laatste staat hiermede in verband, dat bij verkoop van rijksgronden het rijk voor de onbe- taalde kooppenningen hypot'neek neemt; wordt nu de koopsom betaald, dan wordt de hypotheek ge- royeerd. Die doorhaling kan echter niet geschieden zonder toestemming van den directeur der registratie, en deze geeft die toestemming niet, zonder bewijs dat de koopsom is afbetaald. Nu heeft R. bewijzen van onbezwaardheid af- gegeven, ofschoon de hypotheek nog niet was doorgehaald. Een en auder staat in verband met den indertijd plaats gehad hebbenden verkoop van den Schenge- polder. Hoewel de koopsom door de koopers destijds geheel voldaan was, had R. misbruik makende van het reciit dat elke kooper heeft, onder verband van hypotheek, de koopsom in jaarlijksche tefrmijnen of na verloop van tien jaren te voldoen de som niet verantwoord. Bovendien was daardoor zonder weten der eige- naars hun eigendom door den staat met hypotheek bezwaard, waarvan R. steeds zorgde interest te betalen. De Minister van Justitie heeft den brigadier- veldwachter titulair der rijksveldwacht te 's Heer Arendskerke A. Baan en den veldwachter der ge- meente Vrouwepolder A. Verhaagen, zijn bizondere tevredenheid doen bet.uigen wegens den door hen betoonden ijver bij de opsporing van de daders van brandstichtingen in die gemeente. Een tachtigjarige dame, mejuffrouw T. J. P. Mbssley in de Pastoorstraat te Arphem, gaf van hare gehechtheid aan het huis van Oranje onlangs blijk door aan Hare Majesteit de Koningin een wiegenspreitje aan te bieden, door haar zelve in de laatste maanden vervaardigd. Het is een zeer fraai tapisseriewerk en sierlijk opgemaakt, getuigende van den smaak en het nog onverzwakt talent der oude dame. Dezer dagen ontving mejuffrouw Moss- ley van wege de Koningin een zeer vereerend schrijven met haar purtret in prachtige lijst, ter- wijl haar zijdelings werd medegedeeld, dat niet alleen de Koningin, maar ook de Koning de attentie zeer op prijs stelde. De thans te 's Hage in de Gothische zaal geopende tentoonstelling van wapenkunde is, op haar gebied, zeer belangrijk. Zij bestaat uit drie afdeelingen. De eerste bevat, in drie reeksen, al wat op de geschiedenis en de oudheidkunde van het geslacht Oranje-Nassau betrekking heeft. De tweede is aan wapen-, geslacht- en zegelkunde als zuivere wetenschap gewijd. De derde betreft de wapenkunde toegepast op kunst en nijverheid. Tusschen 10 en 14 Augustus zal men aan den avondhemel het prachtige sehouwspel van de vallende sterren weer kunnen bewonderen. De meeste meteoren vertoonen zich in den nacht van 10 op 11 Augustus. Zij komen vooral uit het sterrenbeeld Perseus en worden daarom ook wel de (fperseiden genoemd." Bovendien stralen ook de meteoren uit de sterrebeelden Andromeda, Cas- siopeja en Zwaan, benevens uit den kop van den Draak. Bij bekendmaking van 7 xkugustus heeft de burgemeester der gemeente Rosendaal en Nispen, ter openbare kennis gebracht, dat gedurende de week van 1 tot en met 7 Aug. 1880 in die gemeente zijn aangegeven als aangetast door pokken 5 personen en overledeu aan pokken 2 personen. ViS, Brindisi, 12 Aug. 7,30 's avonds. Vi^ Amsterdam, 13 Aug. 5;5Q 's avonds. Via Napels, (Fransche mail) 20 Aug. 7,30's avonds. Via Napels, (Maatsch. Nederl.) 23 Aug. 7,30 'savouds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka en Palembang niet aan. Landbouwberichten In de gemeenten Kadzand en Retranchement zijn 2 varkens gestorven aan de varkensziekte, ge- paard met pokken. Om paarden een glimmend, glad en fijn uiterlijk te geven, geve men ze elken dag, na het midden van September, 2 deciliter fijn gestooten hennipzaad en evenveel hoekweit. De paarden be- houden hierdoor den geheelen winter een fraai uiterlijk en behoeven niet geschoren te wordeu. Het 33e Nederlandsch landhuishoudkundig congres, te Maastricht, thans afgeloopen, heeft een adres vastgesteld, aan te bieden aan de hooge regeering,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1