BINNENLAND. BUITEN LAN Dc l\o. 1589 Zaterdaji 7 Augustus 1880. 20e Jaargang. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. abonnement. Ter Neuzen, 6 Augustus. TER IVEVZEIVSCHE Per drie maandeu binnen Ter Neuzen f 1, geheele Rijk j 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zioli bij alle Boekhandelaara, tenren en Brieven'oushouderg. Postdireo Door bet ADTEBTIN T I E N. Van 1 tot, 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f Qrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zendei uiterlijk Dinsdag en Vrijdag mnnlddn,'; It It 11 nrcn. QSt %isd Temehijnt Dlaadag- en Vi-ljilasavosid bJ] Jl. Ma. Ct. MHO 1% 'f tc Ter Nenzen. BIJ tieze conrant brhoort een bljroegsel. Politiek (Tverzicht. De ramp, welke de Engelsche wapenen in Afgha nistan getroffen heeft, blijft de algemeene aandacht in Groot-Brittanje gespannen houden en dringt voor het oogenblik alle andere onderwerpen op den achtergrond. Na het gebeurde bij Isandula in Zoeloeland bad bet Engelsche leger niet zulk eene nederlaag ondervonden. En dit juist terwijl alles in Afghanistan rooskleur scheen en de Engel- schen hunkerend zicb gereed maakten, om aan dit voor hen zoo ongastvrije oord den rug toe te keeren. Met de benoeming van Abder-Rahman tot Emir meende men de oplossing van deze kwestie tot een goed einde gebracht te hebben, doch men had buiten Jacoeb-Kban, een ander mededinger naar den troon gerekend. Deze trok met een leger van 12000 man en 36 goed bediende stukken, benevens eene talrijke ruiterij uit Herat naar Kandahar op. Generaal Burrow, die slecbts 2700 man en 6 kanonnen ter beschikking had, trachtte dcor eene omtrekkende beweging, het leger van Jacoeb-Khan, dat men niet zoo sterk waande, op zijn tocht te onderscheppen. Hij geraakte door eene sehijnbare vlucht van Jacoebs voorboede met zijne brigade in eene hinderlaag en werd door de overmacht bijna .geheel vernietigd. Op hunne vlucht werden de Engelschen door den vijand tot op een afstaiid van drie mijlen achtei;volgd. Zij verloren twee kanonnen en kwainen bij kleine troepen te Kandahar aan. Middelerwijl heeft Engeland eene nieuwe be- proeving in de ongesteldbeid van den premier Gald- stone, die aan eene lichte onfcsteking van de linker long met koorts lijdende is. De geneesheer der Koningin, Sir William Jenner, heeft hem bezocht. Blijkens bet laatste geneeskundig bulletin ging bet met Gladstone zoo goed, als men kon verwacbten, rnaar bleef de koorts aan houden. Te hopen is, dat op zijnen ouderdom met deze ziekte geen wending ten kwade intreedt, want dan zou de heerscbende verwarring nog toenemen in Europa. In Griekenland heeft de Koning het besluit ge- teekend tot mobiel verklaring van het Grieksche leger en tot bijeenroepen van het parlement tegen September. Twee escadrons ruiterij zijn naar de grenzen vertrokken, waar troepen van alle wapenen verzameld worden. Ook voor geld, de slagader van den oorlog, is gezorgd. Met een groep Grieksche bankiers is eene overeenkomst gesloten tot levering van de noodige fondsen. In Frankrijk hebben de republikeinen bij de verkiezingen voor de algemeene Raden de over- winning behaald. Zij wonnen 154 zetels. Dit is voor de regeering een heugelijk feit, daar de uitslag als een bewijs van goedkeuring kan dienen voor de binnenlandsohe staatkunde, in den laatsten tijd gevolgd. In Italie hebben weder in tal van plaatsen openbare vergaderingen plaats gehad, tot het ver- krijgen van het algemeen stemrecbt. Gisteren heeft door het bestuur der waterkee- ring van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen de aanbesteding plaats gehad vanhet maken van werken tot verdedi^ing van den oever, waarvoor het minst was ingeschreven door den heer H. Hage, te Middelburg, voor f 19300; de beirrooting be- droeg f 18819. Nog waren inschrijvingsbiljetten ingekomen van de heeren: C. van der Hooft, te Ter Neuzen, voor f 21000, D. Tholens, te Hoek, voor f 20998 en D. de Jong, te Ter Neuzen, voor f 20000. Stoppelllijk, 6 Augustus. Zondag den 8 dezer, des namiddags ten 4£ ure, zal de barmonie Amphion alhier een concert geven op het dorp Rapenburg. Onze Minister van Oorlog heeft het plan om de korpsen van bet leger van een nieuw hoofd- tooisel te voorzien, bestaande in een soort van helm met twee kleppen: een voor het gezicht en een vour den nek. De inspekteurs der verschillende wapenen en diensten zijn zeer met dit model, dat veel overeenkomst heeft met de belmhoeden der rijksveldwacht, ingenomen. HH. MM. de Koning en Koningin zijn Dinsdagavond van het Loo te 's Hage terugge- keerd. HH. MM. werden aan bet Rijnspoorstation gekoraplimenteerd door Hd. grootmeester graaf Scbimmelpenninck, Zr. Ms. Commissaris in de pro- vincie Zuid-Holland, den waarnemenden burgemeeter en den militairen gouverneur der residentie. j De Koningin bad een zeer welvarend uiterlijk, Het stationsplein was bezaaid met nieuwsgierigen. tusschen wier dichte rijen het Koninklijke rijtuig 1 zicb een doortocht moest banen. Hoera-kreten vergezelden IIH. MM. een eind weegs en werden ook door eene tegenover het paleis verzamelde menigte aangeheven. Naar wij vernemen, is van wege Z. M. den Koning gelast, dat bij de bevalling van H. M. de Koningin, behalve de bepaalde kanonschoten, die overal waar artillerie is, zullen worden gelost, ook in alle plaatsen, waar garnizoen of dd. schutterij is, parade zal worden gemaakt. Niet algemeen bekend is, dat H. K. H. Prinses Hendrik een warm bewonderaarster is der beeldende kunsten en met veel talent teekenstift en penseel voert. Op hare vereerende uitnoodiging vertoeft thans onze zeer begaafde landgenoote, mej. Therese Schwartze, op bet koninklijk lustslot te Soestdijk, ten einde H. K. H. bij hare studien behulpzaam te zijn. Bij de op Dinsdag jl. te Amsterdam ge- houdene verkiezing voor een lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, werden uitgebracht 1708 stemmen. De heer Gleicbman verkreeg 808, de beer Kappeyne 494 en de heer Yan Berckel 392 stemmen, zoodat tusschen beide eerstgenoemden een herstemming moet plaats hebben. De verkiezing van een lid van de Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Rotterdam, ten ge- volge van het overlijden van den heer J. van Stoik Jz., zal plaats hebben 24 Augustus, en her stemming, zoo noodig, op 7 September e. k. In de jl. Dinsdag gehonden zitting van den gemeenteraad te Vlissingen is, met algemeene stemmen op een na, besloten aan den heer Joh. L. Griiber, te Utrecht, een vernieuwde concessie te verleenen voor een stoomtramweg tusschen Middel burg en Vlissingen. Met het oog op vroegere teleurstellingen is in de voorwaarden de bepaling opgenomen, dat de concessie zal vervallen zijn, zoo niet vdor 15 September a. s. een waarborg van f 2500 is gesteld. Door het hoog militair gerechtshof zijn ge- approbeerd de navolgende door den krijgsraad in het le militaire arrondissement (Zuid-Holland en Zeeland) standplaats 's Gravenhage, gedurende de afgeloopen maand Juli gewezen vonnissen te weten, in zake tegen: E. P. H., 23 jaar, geb. te Hoofdplaat, milicien- loteling, korpl.j F. V., 22 jaar, geb. te Oostburg, milicien-loteling en B. D., 25 jaar, geb. te Hoofd plaat, milicien-loteling, alien bij bet 3e reg. infan- terie, 1. i. g. te Bergen-op-Zoom, P. B. de B., 29 jaar, geb. te IJzendijke, milicien—plaatsvervanger bij het 2e reg. huzaren, 1. i. g. te's Hertogenbosch en P. J. van D., 23 jaar, geb. te Biervliet, mili cien-loteling bij het reg. veld-artillerie, 1. i. g. te Utrecht, schuldig verklaard aan wederspannigheid door eene ongewapende menigte van meer dan 3 personen gepleegd onder eenigszins verzachtende omstandigbeden (van de laatste gehouden inspec- tie van milicien-verlofgangers naar hunne haard- steden terugkeerende, hebben zij zich, nadat twee hunner kameraden in. een berberg te IJzendijke twist hadden gemaakt, tegen het arresteeren van die kameraden door de marechaussees, handelende als beeedigde politieambtenaren, feitelijk verzet) ver- oordeeld tot eene gevangenisstrafkorporaal F. F. H. van vijf weken en de overigen van vier weken. Van af 17 Juni tot heden zijn er 256,935 entrees verkocht van de tentoonstelling te Brussel. Alle dagen hebben er nu twee concerten plaats, des namiddags van 2 tot 4 uur en des avonds eveneens twee uur. Van af 6 uur des avonds kost de entree voor de tuinen slecbts 50 centimes; deze zullen electriscb verlicht zijn. In een der drukste straten van Mechelen, rue d' Hanswijck, is een vreeselijke misdaad bedreven. In die straat wonen de echtgenooten van Turnhout, die een klein logement houden. Zij hadden op dit oogenblik 4 of 5 logeergasten, waaronder een Franschman, die zich had laten inschrijven onder den naam van Albert Desire, oud 35 jaar, banketbakker. Toen de man tbuis kwam, die aan het arsenaal werkt, vond bij het lijk van zijne vrouw op de trap uitgestrekt onder een matras. De kast in de slaapkamer was opengebroken en een som van 400 fr. gestolen. Diefstal was dus de drijfveer der misdaad en de vermoedelijke dader de Franschman. Uit de lijkschouwing blijkt dat de vrouw door een kogel getroffen werd in den hals achter bet linkeroor, de strotader doorgesneden en de dood bijgevolg onmiddelijk moet hebben plaats gehad. De vermoorde is 56 jaar oud en was een kloeke, sterke vrouw. De moordenaar is te Quievrain gevan- gen genomen, nadat hij twee gendarme, die met zijne gevangeneming belast waren, met een dolk gevaar- lijke wonden had toegebracht. t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1