I BINNENLAND. BUITENLAND. No. 1588. Woensdag 4 Augustus !880. 20e Jaargang. Algemeen Nieuws- en Advertentiebiad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ABONNEMENT. advert en tiEn. Ter Neuzen, 3 Augustus. TER NEUZENSCHE COI ISWT Per drie maande-j binnen Ter Neuzen f 1,Boor het geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich by alle Boekhandelaarg, Postdirec- teuren en Brievenbushouders. 3JS4 hlsd rertehljut DInadagx ea VrijdagaTond Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,lO. Grootere letters worden Daar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag nnimlridng OFME nren, K. G. U B O N T te Ter ItenzeB. Slj deze cour.-int bchooH ecu bljroegscl. BURGEMEESTER en WETFTOTT. DERS van TER NEUZEN maken bekeud, dat voortaan iodemi Maandag, des voor- middags van 8 tot 10 uur, bij Da. C. STEKETEE ten zijnen huize ook gelegenheid bestaat tot koste- looze eutiug en hereiiting. Ter Neuzen, 3 Augustus 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. Politiok Overzicht. Hoe tegenstnjdig ook in vele opzichten de be- richten uit het Oosten zijn mogen, daarover zijn alien het eens, dat zij een zeer ernstig karakter hebben. Alles voorspelt een oorlog in bet Oosten, een algeraeenen aanval tegen Turkije. Zelden is de toestand zoo onheilspellend geweest als thans. In alle landen van het Oosten van Europa zit men dan ook in gespannen verwachting uit te zieu naar de maatregelen, die de mogendheden zullen nemen, nu Turkije geweigerd lieeft zich te voegen. [ntussciien gaat de lurk steeds met de eentonige regelmatig- heid van eene natuurwet te werk. Hij vraagt uitstel, zoekt uitvluchten, verzacht zijne weigeriug, om te doen, vvat de mogendheden vragen, door tegenvoorstellen te doen, vraagt de benoeming van eene commissie van onderzoek en put zoodoende alle mogelijke middelen uit, om de zaak slepende te houden en tijd te vvinnen, in de hoop dat nog oneenigheid onder de mogendheden zal ontstaan. Ook uit Rusland komen geen bemoedigende berichten voor Turkije. Het Journal de St. Peters- bourg zegt: Alle brieven uit de Turksche hoofd- stad komen hierin overeen, dat aldaar nog steeds op tweedracht onder de mogendheden wordt gespecu- leerd. Doch naarmate de kanseri daarop verdwijneu, zal de Porte tot andere oyerwegingen worden geleid, meer overeenstemmende met den werkelijken toe- stand van het Turksche rijk. „De Turksche staats- lieden zullen dan eindelijk erkeunen, dat de open- bare raeening in Europa hoe langer hoe meer gewoon raakt aan het denkbeeld eener regeling, waarvpor de toestemmfng der Porte geen noudzakelijk vereischte is." Dit is nog al vrij duidelijk en zeker in Ruslands geest. In F 'rankrijk is het socialistisch-eollectivistisch congres uiteengegaan, na alvoreps eenige besluiten te hebben genomen. Afschaffing van den particu- lieren eigendom, afschaffing van het werkloon, afschaffing van het huwelijk, staatkundige en burger- lijke gelijkheid van man en vrouw, ziedaar wat de wereldhervormers en hervormsters beslist hebben. De regeering heelt hen vrijelijk laten beraadslagen. Dat was welgedaan. De openbaar'neid is het beste tegengift voor onzinnige begrippen. In Spanje komen nog voortdurend treurige tij- dingeii over de aardbeving, die de Phlippijnsche eilauden verwoestte. Bebalve het groote stotfelijke verlies, moet het aantal dooden en gekwetsten. ook van veel beteekenis zijn. Alleeu in Manilla moet het aantal slachtolfers meer dan 500 bedragen. Ook in Italie begiut het onderaardsche vuur te werken. In Napels had men lichte schokken van die voortdurend werken. Volgens de natuurkundigen geeft de aarde hiermede blijken, dat zij nog eene betrekkelijk jeugdige planeet is en een grooten voorraad heeft van warmte en kracht. Uit Rome wordt verzekerd, dat P.;us Leo XIII eene Encycliek in gereedheid brengt ter zake van het geschil met Belgie. De 22e verjaardag van H. M. de Koningin der Nederlanden werd gisteren alhier door het uit- steken der vlaggen van rijks-, stedelijke- en ook van enkele partikuliere gebouwen herdacht. Naar wij verneinen heeft de Minister van I Waterstaat, Handel en Nijverheid bepaald, dat ge- 1 drukte visitekaartjes waarop schriftelijke bijvoegingen, zelfs die welke tot IriertOe oogluikend werden toege- j laten als p. r., p. f., p. c., p. p. c. enz. voortaan niet anders per post mogen verzonden worden dan tegen betaling van het briefport. y rmuu aangeKomen, De gedrukte visitekaartjes zonder dergelijke schrif- zijn alien nog gezond. De reis is voorspoedig telijke bijvoegingen, worden voortdurend op den geweest, want, zooals gij weet, zijn wij den 3 vcet van drukwerk verzonden. Juni van IJinuiden vertrokken en op den 21 za^en Den 25 Augustus e. k. zal voor het gerechtshof wij het eerste ijs. Den 8 Juni kwam de Noordscha te 's Gravenhage terecht staan A. de K., land- kust in 't gezicht. Wij hebben daar twee groote bouwersknecht te Zaamslag, gedetineerd te Middel- visschen gevangen. Den 16 passeerden wij den burg, verdacht van brandsticliting te Zaamslag in poolcirkei: dus wij hebben al een dag van ongeveer den nacht van 7 op 8 Maart jl. drie weken lang. Mijn geweer heb ik al twee Aan de stoomkanonneerboot Ilijdra, komman- ^eeren gebruikt en er twee vogels mee in de dant de luitenant ter zee le klasse W. J. H. de ^upbt geschoten; ik moet nu helpen om de schoener- Kanter, is opgedragen het doen eener reis van 1 Blijkens een bij de Regeering ontvangen telegram uit Atjeh, dd. 28 Juli, is eene expeditie uitgezonden naar Samalangan, naar aanleiding van een vijandelijken aanval op onze troepen. Onze troepen- macht rukte tegen verschillende door de talrijke vijanden versterkte posten op, doch trek met 6 dooden en 27 gewonden terug, hoewel zij den vijand een gevoelig verlies toebracht. Den 22n heeft zij 's vijands hoofdversterking te vergeefs be- stormd, doch de omringende sterkten genomen met verlies van 10 gesneuvelden en 37 gewonden. De vijand opende onderhandelingen. De gezind- heid van den radja van Samalanga wordt goed genoemd? De staat van zakeu in Atjeh is overigens bevredigend. De Zaanlandsche Courant ontvangt onder- slaanderi brief van Klaas Mantel, van Krommenie, scheepsjongen aan boord van de Willem Barentsz, thans in de Poolzee: Barentszee, 24 Juni 1880. Vardo, 6 Juli 1880. tfWij zijn eergisteren op Vardo aangekomen, zeilen te reven en de topzeilen te bergen en los eenige weken, tot aanwerving van jeugdig scheeps- 'e raa'£en> helpen wenden en iialzen, en voorts volk voor de marine; Borssele, Ellewoutsdijk, Ter 'leb Sewone werk van verleden jaar. Neuzen en andere plaatsen zullen door dezen bodem //Het leven aan boord bevalt raij heel wel. i bezocht worden. een brief geschreven aan mijnheer Speelman Zaterdag jl. is alhier voorbij gevaren het i!\nr^?S\ "'"i Vafen''loe 'let met z'in Amerikaansche viermast fregalschip ,/Ocean King," i ~'''a u en ner a naar en wa geweest om kapt. Freeman en bestemd naar An werpen. ,r°°d' ™ch ^ppen, telegram men weg te Dit kolossale scliin heeft inaar eventies pelade,, bren"en en om kngelsch geld voor Noordsch in 15000 quarters, d. i. drie en veertig duizeW zes j te E"gelsCh k™t hier goed te pas. honderd zeventien hektoliters tarwe. r, ga!l" luorgLn weer on er zed naar Nova Zembla, om door de Matoschken Shan langs de le rekenen van 1 Augustus a. s. wordt de Kara-zee tot het Be houden Huis te komen en dan gelegenheid geopend tot invordering van gelden zoover mogelijk Noord te halen. op kwitantien, door tusschenkomst der postkantoren, „Meer nieuws kan ik u niet melden, daarom tussciien Nederland en Frankrijk, tot een maximum 1 zal ik maar sluiten van 300 frs. Kwitantien boven de f 10 zijn aan zegelrecht onderworpeu. Het recht van invordering bedraagt 5 cent of 10 centimes voor elke f 10 of 20 franken, doch in geen geval meer dan 25 cent of 50 centimes. Het verkeer van Engeland naar het vasteland Klaas Mantel. Jongen aan boord der Willem Barentsz. Er aardbeving en heeft de Vesuvius twee uieuwe kraters is te Berlijn weder een geval van ver- via QueenboroVlissingen is in de laatste dagen giftiging door gas Voorgekomen. In een vertrek sterk toegenomen. Vrijdag 30 Juli kwam de boot waar een oude dame, een jong meisje en twee met 280 reizigers in Vlissingen, zoodat niet minder kinderen sliepen, was door onvoorzichtigheid de dan zes rijtuigen le en 2e klasse naar Kleulen gaskraan blijven openstaan, en den yolgeuden morgen moesten doorloopen. Zaterdag 31 Juli bracht de vond men alle vier de personen bewusteloos in boot 332 reizigers te Vlissingen aan. 1 hun bed liggen. Alle pogingen om de oude dame Met 1 October a. s. is er gelegenheid tot 'n leven terug te roepen waren vruchteloos. plaatsing van 9 leerliugen aan de Rijkskweekschool Het jonge meisje en de kinderen werden weder voor vroedvrouweu te Amsterdam. Belaughebbenden bijgebraclit, maar verkeeren nog in levensgevaar. geveii van haar verlangen om geplaatst te worden Een van de grootste diamanten ter wereld vdor 1 September e. k. schriftelijk kenuis aan den wordt thans geslepen in een diamantslijperij te VOOrzititer van H«rf G'pnp.PQlrnnflicrp.Ti raorl rl^r nmrinm'a TTo»»om rlo QomV.n Unnti tt* voorzitter van den geneeskundigen raad der provincie, waarin zij wonen. o i Jr J Hanau, de eenige die in Duitscbland bestaat. Hij weegt 232 karaten en zal, als hij geslepen is,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1