BINNENLAND. So. 1584 Woensdat, 21 Juli 1880. 20e Jaargan^, AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. abonnement. Ter Neuzea, 20 Juli. go*. TER NEUZENSEHE fer drie maanden binnen Ter Neuzea 1,Boor het j^iieele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdirec- tearen en Brievenbushouders ADVISIENIllN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag uamiddivq; UH1E urea. ©it bind versehljnt Diasdag. cn VrijditsAToiid blj 4. K. ft. H W N T te Ter Nenzen. I^olitieli Overzichu Te Konstantinopel en te Athene is de gemeen- schappelijke nota van de Berlijnsche conferentie overhandigd, waarbij de Sultan en de Koning vau Griekenland worden uitgenoodigd, de door de con ferentie eenstemmig aangenomen nieuwe grenslijn in Thessalie en Epirus eveneens goed te keuren. Over de vraag of de Porte aan de „uitnoodi- ging" gehoor geven zal, dan wel, hetzij een bepaald weigerend, hetzij een ontwijkend antwoord zal geven, worden in de buitenlandsche pers door correspondenten en redacteurs kolommen volge- schreven, zonder dat ietuand in staat is te zeggen, en zelfs misschian wel de Porte zelve niet, wat de regeering des Sultans naar aanleiding van deze „uitnoodiging" doen zal. Een feit is het dat, voor zoover de schatkist het toelaat, groote krijgs- toerustingen door de Porte gemaakt worden, inaar dit kan evenzeer slechts eene ijdele vertooning zijn, als het gevolg van het plan, om zich tegeu den wil van het eensgezinde Europa te verzetten. Men kan voor de oogen der menigte alle krachten in spannen en dan toch ten slotte toegeven, onder voorwendsel, dat tegen den wil der vereenigde mogendheden niet is te strijden. Het is verwonderlijk, hoeveel succes Frankrijk heeft, met al, wat het onderneemt. In weerwil dat wij dagen aaneen regenbuien hadden, bescheen de Juli-zon met al haren glans het feest der republiek bij de uitreiking der vaandels. De president der republiek heeft bij die gelegenheid eene flinke toe- spraak gehouden. Zij inaakte een zeer gunstigen indruk op de omstanders. Luide kreten van in- genomenheid weerklonken van alle zijden en duizend maal werd do kreet herhaald: leve de Republiek! Leve het leger! Leve Grevy. Daarna begon de wapenschouwing en het dcflleereu der troepen te midden der algemeene toejuichingen. De oorver- doovende kreet van leve de Republiek! deed het geluid der militaire muziek verstoinmen, en een met geestdrift aangeheven hoeta, uit twee honderd duizend keelen, was het antwoord opdiengrootennati- onalen kreet! De houding der troepen was uitmuutend en het geheel een grootsch schouwspel. In ltalie heeft de Kamer voor de vierde maal de afschafting der gemaalbelasting, te beginnen I met 1 Januari 1884, aangenomen. Men verwacht, dat de Senaat dit ook doen zal, om verdere moeielijk- heder, te voorkomen. Deze belasting rnoet zeer" op het volk drukken. Het ontwerp, strekkende om te Rome een monument te stichten ter eere van Victor Emanuel is aangenomen. Met Afghanistan staat het gunstiger. Er schijnt hoop te bestaan op eene vreedzame schikking tusschen Abdur-Rahman en de Engelschen. Chili is met eene vloot voor de hoofdstad vau Peru verschenen en eischt aanneming van zijne vredesvoorstellen, die met vernietiging van Peru gelijk staan. Chili krijgt het nu te kwaad met de Europeesche mogendheden wegens schending der oorlogsgebruiken. In Mexico is tot president der republiek gekozen, j in plaats van Porfirio Diaz, diens politieke geest- verwant Qeneraal Gonzalez. Het is ditmaal bij- zonder ordelijk in zijn werk gegaan. Men beeft nu zeer gunstige verwachtingen voor de toekomst van dit steeds door burgeroorlog geteisterde land. Mogeu zij ip vervulling tredenl Dat zij zoo! De directie van den spoorweg Mecbelen-Ter Neuzen zal op Zondag a. s., volgens achterstaande advertentie, weder een pleiziertrein doen rijden van Ter Neuzen, Axel, Huist, St. Nieolaas naar Brussel aan verminderde prijzen. De trein vertrekt van bier des morgens ten 6 uur 30 min. en komt ten 9 uur 50 min. te Brussel aan juist bij het terrein, waar de tentoonstelling wordt gehouden. De bloemententoonstelling wordt ten 10 uur geopend, zoodat men ook die rijkp verzaineling van bloemen nog kan bezichtigen in al liaar geur en pracht. Voor hen, die eenige dagen Brussel bezoeken, zijn bij den stations-chef, den heer P. de Buck, alliier, de noodige inlichtingen te,bekomen voor het huren van kamers, logementen enz. Z. M. beeft benoemd tot dijkgraaf van den Nieuw Othenepolder D. E. Wolfert; tot dijkgraaf van den Vlooswijkpolder J. de leijter; tot dijk graaf van den Ser Lippenspolder A. Dekkertot dijkgraaf van den Angelina-polder A. J. de Milli- ano; tot dijkgraaf vau den St. Pieterspolder C. Draeck. Boschkapelle, 19 Juli. Tijdens het on weder, dat in den nacht van Zaterdag op Zondag ook boven deze gemeente heeft gewoed, sloeg de bliksem in de schuur van den landbouwer H. de Moor. De schuur met 4 stuks hoornvee, benevens een aan- zienlijke hoeveelheid tarwe, gerst en haver, is een prooi der vlammen geworden. Alles is tegen braud- schade verzekerd. De knecht van genoemden landbouwer heeft, met gevaar van zijn leven, al het overige vee gered, door nog tijdig de koorden af te snijden, waarmede de dieren op de stallen waren vastgebonden. Ilouteiiisse, 18 Juli. Gedurende een hevig onweder sloeg heden nacht omstreeks halt vier de bliksem in de schuur van den landbouwer J. Krieckaert, wonende in den Dullaartpolder alnier. Daar de bowoners der hofstedc alien bij de hand waren, is het hun gelukt al het vee te redden. Alleen eene zeug met enkele harer biggen zijn beschadigd. In weinige oogenblikken was alles in de ascli gelegd. Gelukkig was alles verzekerd, docli een landbouwer, die tegen oogsttijd zijne schuur mist, verliest altijd eene niet onbelang- rijke som. stoppeldijk, 21 Juli. Zondag 25 dezer zal onze harmonie Amphion een concert geven op het dorp Boschkapelle, en wel des uamiddags, half 5 ure. Moge bet met inooi weer begunstigd worden. .lliddelburg, 19 Juli. Het Harmoniegezelscbap St. Cecilia uit Hontenisse, gederigeerd door den beer J. van Braband, braclit ons gisteren een bezoek. Met de ter zijner beschikking gestelde stoomboot Walsoorden- Vlake, vertrok bet, ver- gezeld van zijn bestuursleden en een vijftigtal belangstellenden, des morgens te hall 9 uur van Wals oorden. Te Hansweert werden nog eenige vrienden opgenomen en werd de tocht, onder het spelen der muziek, recht prettig voortgezet. Te Weinel- dinge gingen, tijdens het schutten der boot, eenige personen aan wal een kijkje nemen. Ook daa deed de Harmonie zich liooren en lokte tal van nieuwsgierigen. De reis werd langs Veere zonder stoornis volbracht. Alleen werd veel oponthoud veroorzaakt door het schutten in drie sluizen, zoodat men eerst te half 2 uur in den namiddag hier aankwam. Gelukkig, dat de vrij hevige wind geen andere uitwerking had, dan dat sommiger haardos eenigszins in de war geraakte. Yan zeeziekte had niemand last. De reis naar hier had plaats tengevolge van eene uitnoodiging, door het bestuur van den Buitentuin tot het Harmoniegezelscbap gericlit, om hier eene matinee musicale te geven, ten genoegen van de leden van dien tuin. Te 2 uren hadden zich vele heeren en dames daar vereenigd, terwijl het aantal bezoekers in en om den tuin van lieverlede meer en meer toenam. Bij de aankomst aan de loskade werd het gezel- schap gecomplimenteerd door den heer K. Baart, bestuurslid van den Buitentuin, die het door de stad naar den tuin begeleidde. Een goed gekozen program ma werd op gelukkig geslaagde wijze uitgevoerd. Het publiek luisterde aandachtig, en de kinderen gaven tijdens de uit- 1 voering door spel of getier geen reden tot ergernis, zooals anders vaak het geval is. Toen het pro- gramma onder luide toejuichingen van het publiek was afgespeeld, werd het Harmoniegezelschap hulde en dank gebracht door het bestuur van den Buiten tuin, bij monde van den heer A. den Boer, met wiens wensch ongetwijfeld alien instemmen, dat de Harmonie van Hontenisse, zich nog meermalen in Zeeland's hoofdstad zal doen hooren. Nog een paar nommers werden daarop ten beste gegeven, waaronder het Volkslied. Te 6 uren vertrok het gezelschap van Vlissingen 1 huiswaarts. Zoowel hier als te Vlissingen was een talrijk publiek op de aanlegplaats der boot aanwezig, en deed de muziek zich hooren. De reis naar Walsoorden, - door schrijver dezes medegemaakt, - werd op de alleraangenaamste wijze volbracht. Er j heerschte een reeht gezellige toon en menige dronk werd gewijd aan de Harmonie, haar waardigen en volijverigen kapelmeester, dirscteur en verdere be stuursleden. Dat de dames bierbij niet vergeten werden, is schier onnoodig te zeggen. Aangenaain was het ook te mogen ontwaren, dat, had de Harmonie te Middelburg een goeden indruk ge maakt, wederkeerig bij de bezoekers tevredenheid heerschte over de te Middelburg genoten ontvangst, eene tevredenheid die zich, naar wij hopen, daad- werkelijk toonen zal door een spoedige wederkomst. Bij aankomst te Walsoorden blevten sommigen nog eenige oogenblikken onder gezellig gekout bijeen, tot het tijd werd om te trachten in Morpheus' arinen een gewenschte rust te vinden na een recht genoegelijken, maar tegelijk vermoeienden dag. De Minister van Binnenlandsche Zaken brengt ter algemeene kenuis, dat voor het verkrijgen van 1 akten van bekwaamheid tot het geven vau lager school- en huisonderwijs voor Zeeland examens 1 zullen worden gehouden op Woensdag 8 September i e. k. en voigeude dagen. De Tweede Kainer is jl. Zaterdag, na uuanieme aanneming van verschillende ontwerpen, het ont- eigenings-ontwerp voor den spoorweg Zwaluwe 's Bosch en de huishoudelijke raining, op reces gescheiden.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1