Vertrek ier Mevenail jaar OosHal. 1 BIN Is EN LAN D. iNo. 1582. Woensdau 14 Juli 1880. 20e Jaargang AI g e m e e n Nieuws- ©n Advortentioblad voor Zeeuwsch-Vlaandoren. ABONNEMENT. Per drie maandeii binnen Ter Neuzen 1,Boor bet geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Poatdiree- tearen en Brievenbushouders ADVERT ENTlfiN. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elke regei meer f 0,10. Gtrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aau den Uitgever in te zenden uiterlijk Dinsdag en Vrijdag numiddHg OKIE nren. HIS bind Terwbljat JMnsdag- en Vrljdagavontl bSj i. K. II fl O M 1 te Ter Hcnxea. filj cSeate con runt bchoort een bljyoegsel. I'olitieli Overzieht, Het had alien schijn in den loop der vorige week, dat de Berlijnsche conferentie tegen aller verwachting, inplaats van een middel tot verzekering des vredes, eene aanleiding tot een nieuwen oorlog zou worden. Zwarte onweerswolken yerzatnelen zich in het Oosten. Hoewel nog niet officieel in kennis gesteld met de besluiten der conferentie, zou de Turksche Minister- raad toch reeds besloten hebben, om zich niet aan de besluiten van Europa te onderwerpen. Dag en nacht werd in de arsenalen gewerkt, het beetje geld op den bodetn van de schatkist nog voorhanden, voor militaire doeleinden gebruikt en tot het mobiliseeren van een legerkorps aangewend. A1 spoedig bleek dat te Konstantinopel de politiek al even ongestadig en veranderlijk is als elders, en dat bij al de onrustwekkende berichten, waarmede de geduldige telegraaf ons als 't ware overstelpte, de alarmisten onder de diplomaten en dagblad— correspondenten en niet vergeten de beurs-hyenas aan 't woord waren. De laatste berichten uit Louden, Parijs, Petersburg eu Weenen verzekeren dan ook om strijd dat de vrede volstrekt geeu gevaar loopt, en door geen der mogendheden dwang- maatregelen zijn genomen tegen Turkije, omdat men alle redenen 'neelt, te verwachten, dat de Sultan, door zelfbehoud gedreven, zich aan Europa's eiscben zal onderwerpen. In Frankrijk bouden de opheffing der niet erkende geestelijke orden en de amnestie-kwestie de gemoederen steeds in beweging. Reeds hebben 126 rechlerlijke ambtenaren hun ontslag genomen, om niet tot de uitvoering der Maartdecreten te moeten medewerkeu. In Belgie hebben de bisschoppen besloten, geen deel te nemen aan de onanfhankehjkheidsfeesten van Augustus, als antwoord op bet terugroepen van Belgie's gezant bij het Vatikaan. De geeste- lijkbeid zal zich bepalen tot het houdeu van een te Deum in alle kerken en verder niets. De kardinaal-aartsbisschop van Mechellen beeft daarvau zelf aan Koning Leopold II mededeeling gedaan. Ook beeft de Paus den Koning een brief gezon- deu, waarin bijy zich bitter beklaagt, daar hij tot op bet laatste oogenblik in den waan werd ge- laten, dat de goede betrekkingen niet zouden worden afgebroken. Het Vatikaan moet nu besloten hebben, een niet-officieel geestelijk zaakgelastigde naar Brussel te zenden. Het dreigende conflict tusscben Rusland en China wordt door de dagbladen en zelfs in het Engelsclie Parlement druk besproken. Ondanks de vele oorlogs-toebereidselen door beide landen gemaakt, zal het waarschijnlijk toch niet tot een trelfen komen. Altbans een telegram uit Peking, dd. 2 Juli, meldt, dat Thung-How (de vroegere gezant te St. Petersburg en die wegens de onderteekening van het Kuldsc-ba-tractaat werd ter dood veroor- deeld) begenadigd is, als een bewijs, dat China Ruslanu's waardigheid niet wil kwetsen en de vriendschappelijke betrekkingen wenscht voort te zetten. Zoo kan bet verkeeren! In Egypte heeft men op eene indrukwekkeude wijze den verjaardag der troonsbeklimming van den Khedive eu van de wedergeboorte des Rijks herdacht. Meer dan 200,000 personeu met vaau- dels en muziek, trokken in optocht door de voor- ontstond, naar aanleiding van het inciedent Moens- naamste straten; zij hielden stand op het plein »Vintgeiis. voor het paleis van Abdin, en juichten den Khedive Mogelijk viert men in Kofistantinopel in het toe. volgende jaar een dergelijk feest! Gisteren beeft te Vlissingen de onthulling plaats gehad van den gedenksteen ter eere van Jacobus Bellamy in het huis waar hij geboren werd den 12 November 1757. Ten 12 ure vereenig- den de genoodigden zich op het raadhuis en gin- gen van daar naar de oude haven, waar voor bet Ter NeUZeil 13 Juli, huis waarin de steen is aangebracht, door den heer Heden I,'.eft door het be.tuur der mterkeering Dj«e,inck, voomtter to eoremie.ie eene rede van den calamiteusen polder Nieuwe Neuzen de aanbesteding plaats gehad van: het maken van werken tot verdediging van den oever; hiervoor is /het minst ingeschreven door den beer D. de Jong, te Ter Neuzen, voor f 33760, Nog waren inschrijvingsbiljetten ingeleverd door de heeren: D. Tholens, te Hoek, voor f 36400, H. Hage, te Middelburg, voor f 36000,C. Roskamp, te Sliedrecht, voor f 34880,en C. van der Hooft, te Ter Neuzen, voor f 34265, Middelburg, 12 Juli. De gemeenteraad be- werd uitgesproken en waarna de onthulling plaats had. Door leden van den Zangcursus en de Lieder- tafel werd, met begeleiding van bet muziekgezel- schap wOns Genoegen" het volkslied gezongen. Daarua had op het stadhuis de opening van de Bellamy-tentoonstelling plaats. De St. Ct. bevat het programma der kundig- heden, welke gevorderd worden om, na eenen drie- jarigen diensttijd van eleve—opzichter tot opzicbter 3e kl. bij den waterstaat en de burg, openb. werken te kunnen worden bevorderd en om tot eene benoemingtot den laatstbedoelden rang bij noernde heden tot conrector aan het gymnasium Dr. eergje indiensttreding, mitsgaders voor eene latere G. Smit Sibenga, thans leeraar aan die inrichting, hevordering tot opzicbter 2e en le klasse en tot leeraar de beer Dr. D. G. Jelgersraa, thans reeds architect, jn aanmerking te worden gebracht. aan het gymnasium werkzaam en de heer J. J. M. jn ta] van b]a(jen is bericht, dat HH. MM.; de Borst V erdoorn, candidaat in de letteren aan de ]£onjng en de Koningin eerst na de bevalling hoogeschool te Utrecht. vau jj jn den Haag zouden terugkeeren. Naar aanleiding van eene aanbieding^ van wege gcb^8r js jn de reisplannen van HH. MM. niet de firma Wolterbeek van Bagge en Gie., om de mjns(;e verandering gebracht en zullen zij den gasfabriek aan de gemeente te verkoopen, werden ^ugustus het Loo verlaten. H. M. de Koningin Burg, en Weth. gemachtigd deskundigen te be- 1 genjet voortdurend de beste gezondheid. noemen om advies uit te brengen 1°. ofhetdver- een hewijs dat de Nederlandsche industrie nemen der fabriek en wat daarbij behoort voor de zjcb bl menjg opzicbt met de buitenlandsche kan gemeente wenschelijk is, en 2°. welke de waarde ,netenj wordt er op gewezen, dat door de firma van een en ander is. Thomas Regout Co. te Maastricht kunstraatiga In de zitting der Provincial Staten van spijkers van de kleinste afmeting zijn vervaardigd^ jl. Zaterdag kwamen o. in. in behandeling de vol- welke de Amerikaansche van die soort ver achter zich laten. Van de bedoelde spijkers wegen 400,000, stuks slechts een KG. gende voorstelleu van Gedeputeerde Staten met de daaromtrent uitgebrachte algemeene verslagen der afdeelingen a. Om aan den eervol ontslagen Provincialen opzichter P. F. W. Engelse, thans te Rotterdam wonende, weder een wachtgeld toe to kennen van 600 's jaars, voor den tijd van 5 jaar, in te j gaan 1 Januari 1.881. b. Om af te wijzen het verzoek van den ge meenteraad van Hoofdplaat, om die gemeente op te nemen onder de aaulegplaatsen van den stoom- bootdienst op de Wester—Schelde. c. Om aan de concessionarissen van den stoom- bootdienst tusschen Walzoorden en Vlake, eene bijdrage te verleenen van f 600 voor het maken van een aanlegplaats ten Zuiden van de spoorwegbrug over bet kanaal door Zuid—Beveland bij de nalte Vlake, onder voorwaarde dat zij zich verbinden POSTER IJ EN. ViA Brindisi, 15 Juli 7,30 's avouds. Vi& Amsterdam, 16 Juli 5,50 's avonds. Via Napels, (Fransche mail) 23 Juli 7,30's avonds. Via Napels, (Maatsch. Nederl.) 26 Juli 7,30'savonds. De Fransche pakketbooten doen Riouw, Banka eu Palembang niet aan. Gemengde Berichten. Men schrijft uit Groningen: Tengevolge van de in de laatste dagen heer- schende pokkenvrees en vaccinatie—zucht hebben onderscheidene doctoren, zoowel in de stad als te die aanlegplaats zoolang de stoombootdienst door lande", extra goede zaken gemaakt, vooral zij, die hen wordt uitgeoefeud voor hunne rekening in in gelegeuheid waren, hunne klanten //direct van behoorlijken staat te onderhouden; en voor het 't kalf" te bedienen. Men beweert ecbter, dat het toezicht op den voorschreven stoombootdienst een met die vaccinatie met altijd zuiver toegaat. Zoo som van 150 's jaars uit de prov. fondsen be- moet onlangs een doctor op een dag met minder schikbaar te stellen; al deze voorstelleu zijn dan pi. m. 300 personen „direct van t ka hebben aangenomen. TOOr ^50 Per P™11" Daar 'ntusschen De volgende openbare vergadering is bepaald de koepokstof was opgeraakt, zou de heer doctor op heden. eeuvoudig zijne klanten hebben bediend, met met Het officieele verslag der handelingen van pokstof, maar met kalverbloed, ter verkrijging de Tweede Kamer maakt geen melding van de waarvan bij het arme dier een snede m den nek bevige beweging, die in de zitting van Vrijdag had gegeven. TER NEUZEN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1