BEKENDMAKING- LAGER ONDERWIJS. BINNEN LAND. So. 1576 Woensdag 23 Juni 1880. 20e Jaargang AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Ministerie van Justitie. Ter Neuzen, 22 Juni. TER NEUZENSCHE A B 0 N N E M K N T. fer drie mnauden binneu Ter Neuzen f 1,Door bet /ch.;ele Rijk 1,10. Door geheei Belgie f 1,40. Men abouneert zieh bij atle Boekhandelaars, .siren en Rrieven'nushouders. Postdireo- i ADVERTENTXlN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer 0,10. Grootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den IJitgever in te zendei uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namlddag BRIE urea. BSS blisd rersefaljnt BtlM»d«g- e«s t;rljdas:»voaid fol] i. K. 6. B B 0 IV T te Ter Neuzen. sge.rc.t is eene zitting van de gedelegeerden gehouden. tijd en geld is te besparen, zal men spoedig met Aldus worden de aan de gevolinachtigden officieel het oude breken. En wat is tijd winnen voor De Minister van Justitie vestisrt voor het laatst toegevoegde zaakkundigen betiteld. Deze doen hun- scheepvaart menigmaal waard? de aandacht van alle belanghebbenden op de nooil- ne overleggingen aan de gevolinachtigden toekomen, Zijn wij goed ingelicht, dan bestaat het plan ora zakelijke vernieuwing van de op 1 Januari 1879 zoodat me° ^en het subcongres zou kunnen noe- steeds een boot voor de buitenhavens en reede, bestaande hypothecate iusclirijviilgeit ingevolge men ^atl da commissie der gedelegeerden is een benevens een boot voor het gedeelte op het kanaal de bepolingen der wet van 5 Juni 1878 (Staats- gc^a(. yan Jandkaarten voorgelegd; de kaarten van de sluizen tot Sas van Gent bij dag en nacht blail a°. 99). van dpn Oostenrijkschen staf worden als de doel- met stoom op gereed te houden. Bij gebreke vau vernieuwing gedarende trefj-eujste besehouwd, om als basis voor de werk- Wij wenschen dan ook belanghebbende geluk M8SWholn0dtPde vr^ere^nJhrljv.ag'op mmheden der gedelegeerden te dienen. Na afloop met deze zaak, de wakkere ondernemers een wel- v,,,. kracht te zij.. en kau zij niet mecr der eerste sitting vereemgden de gevolinachtigden, verdiend succes. worden vernieuwd. de secretarissen en eerste gedelegeerden zich aan Om het gevaar voor besmettelijke ziekten De aanvraag tot vernieuwing moet geschieden een maaltijd bij Bismarck en den volgenden dag door het bijeenzijn van veel menschen te voorkomen, door den hypothecairen schuldeischer of door een had dit plaats bij den Keizer, di§ beiden daarbij zullen dit jaar geen groote manoeuvres gehouden derde liamens hem op de wijze in artikel 2 der de gelegenheid hadden, om hunne denkbeelden in worden, en alzoo geen bizondere lichtingen worden genoemde wet omschreven. N een vertrouwelijk onderhoud bloot te leggen. Thans opgeroepen. Toezieude voogden eu toeziende curators zijn, op heeft men reeds den indruk gekregen, dat er onder Tot predikant bij de Christelijk gereformeerde stratfe van vergoeding van kosten, sohaden en de mogendhedeu eene overeenstemmmg bestaat, eente te ^.peldoorn is beroepen de heer P. interesten, verplicht toe te zien, dat de hypothecate die wel geschiKt is, om een spoedigen gang aan de Dierma se predikant bij die gemeente alhier. inschrijvingen tot zekerheid van het beheer van werkzaamheden der conferentie te geven. Men den voogd of curator, binnen den voormeldeu tijd hoopt deze in 10 12 dagen teneinde te brengen. 1 Door den Bisschop van Breda, den heer H. worden vernieuwd. Naar men verneemt, is aan de conferentie der van Beek, is benoemd tot eersten kapellaan te De overschrijving van processen-verbaaPvan be- gedelegeerden, als resultaat der eerste zitting van Koewacht de heer J. A. C. van Brengel en tot slag op onroerende goederen die niet in 1880 zal de conferentie, ter beoordeeling voorgelegd, het tweeden kapellaan aldaar de heer J. Schets. zijn vernieuwd, vervalt daarno van rechtswege en indertijd door den Eranschen Minister Waddington Door het postkantoor alhier is een onbestelbare ontworpen plan. Besluiten, omtrent het zeuden brief verzondeu aan het adres van: Prans Feitec van eene commissie ter plaatse, zullen slechts door varende op zee thans bij zijne ouders te Ostende. de conferentie genomen worden, welke overigens m t - n De Minister voornoemd, volkomen bevoegd is, van dergeiijk besluit geheei Zaamslag, 21 Juni. Door het bestuur der A E J MODDERMAN. f waterkeenng van de calamiteuse polders Margaretha, He/'groote feit van den dag in Frankrijk is, dat ^eine Hkui™ Ee"dra^ werd Z*te!d*Z J1' P. i i alhier aanbesteed: het uitvoeren van verdedigings- het kabmet bezweken is in zake de algemeene TJ i werken aan den oever van de Marsraretha- eu amneatie. Hoofdzakelnk tengevolge de tusschen- n u i Kleine Huisseuspoiders. komst, van Gambetta, die in eene vergadering, door r j o. ri a b' Onder nadere goedkeurmg van Ged. btaten is den president-minister De irevcinet met een aan- BURG EM E ESTER en WETHOUDERS van tal der meest gezaghebbende leden van het lin- werk gegund aan den mmsten mschryver deu TER NEUZEN brengen ter kennis der belang- kercentrum en de liukerzijde, belegd, eene rede feek a^6'i d q voor f 0 hebbenden, dat tot liet doen der aanvrageu om heett gehouden over de algemeene amnestie. Zijne e esro°,,n^ 6 roe" J toelating van kimleren op de openhare lagere scholen uiteeuzuttiiig maakte een zoo diepen indruk, dat E)oor Gedeputeerde Staten van Zeeland is dier gemeente, gelegeuheid zal bestaan op Dinsdag, zjch bijna alle aanwezigen voor den maatregel aa" Je gemeentebesturen de last verstrekt, aan de den 29 dezer, des namiddags van ij4- lire, op verkla.arden. Volgens een bericht uit Parijs werd gemeenteraden het voorstel te doen, om het door in den Knbinetsraad besloten tot het uitschrijven ('e gemeente—ontvangers gestort waarborgkapitaal wordt ambtshalve doorgehaald. 's Gravenhage, 16 Juni 1880. het gemt.entehuis. Ter Neuzen, 22 Juni 1880. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. A. VAN BOVEN, Burgemeester. J. DIELEMAN, Secretaris. PolitieU Uverzieht. De conferentie _over de. Grieksch-Turksche zakeu njJe"t teve^smaden is te Berliju heeft hare eerste zitting gehouden, en tot haren vooyzitter gekozen Prins Hohenlohe, tot secretarissen den geheimraad Busch engraaf'Mony, van wie even als van de overige leden wordt ge- zegd, dat zij het Oosteii goed kennen, mannen zijn van vele gaven, en volkomen op de hoogte van al de vraagstukken van ras, godsdienst en jl. door de stoombooten Vezalia en Martina Johanna bevolking, die hierbij in aanmerking kunnen komen. de sleepdienst op de havens en liet kanaal alhier De conferentie handelde over het punt der geheim- is aangevaugen. houding van de beraadslagingen, die maar al te De behoefte daaraan deed zicii reeds lang ge- weinig is uagekoioen bij het houden van het voelen, en dat zulks voor de zee- en binnenvaart eerste congres. Zij erkende eenparig de nood- van veel belang is te achten, behoeft wel geen betoog. zakelijklieel der geheim houding, niet alleen ter Deze zaak, thans jloor de heeren C. van der wille van de pers en om te voorkomen, dat aller- Bent Comp. aangevaugen, geeft ons een waar- lei valsche geruchten en gewaagde verzekeriugen borg, dat bij de bekende volharding dezer firma in oinloop worden gebracht, inaar bovenal uit wel- deze oiidernemiug van blijveuden aard zal zijn. Is te verhoogen, in verhouding met hun ontvangsten. De Staats-Courant bevat een staat van mili- taire nalatenschappen, afkomstig van officieren, onderofficieren en manschappen der landmacht in Ned.-Indie, onder beheer der weeskamers aldaar, die opgevraagd en ontvangen kunnen worden bij het ministerie van kolonien in Nederland. Daarop komen de volgende personen voor: P. F. van Aerde, geboren te Koewacht den 5 Juni 1850 f 84,20E. Vermast, geboren te Westdorpe 8 Februari 1844, f 4,97 (benevens familiepapieren). Volgens een staat, achter de toelichting van het wetsontwerp tot beteugeling van het drank- misbruik gevoegd, was hier te laude het verbruik van veraccijnsd gedistilleerd, dat in 1870 272,710 hektoliter bedroeg, of 7,61 liter per hoofd, in 1878 gestegen tot 386,523 hektoliter of 9,85 liter per hoofd. Terwijl dus de bevolking in 8 jaat met nog niet 10 pCt. toenam, is er bij het drank- verbruik een vermeerdering van bijna 42 pCt. te betreuren, en is het verbruik per hoofd met bijna 20 pCt. gestegen. Nog maar weinige jaren geleden was de levendheid jegens Griekenland en Turkije, die, naar men hier nog uit oude. gewoonte aan oude toestandeii J sciielpetivisscherij op Texel voor velen eene milde men week, van de conferentie zijn uitgesloten. Vrijdag gehecht, daar waar liet blijkt, dat door stoomkracht bron van bestaan. Honderden mannen en knapen der amnestie; twee stemmeii waren er tegen en twee hielden zich buiten stemming. In Belgie wordt de uitslag der herstemmingen te Brugge en te .Van:en als eene ware zegepraal voor de liberale partij besehouwd, vooral ook door de moreele kracht, die aan het Ministerie wordt bijgezet, en die nu juist bij de aanstaande feesten Met genoegen kunnen wij mededeelen, dat Vrijdag

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1