BEK EN DMA KING. BINNEN LAND. i\o. 1573. Zaterdag 19 Jnni H880. fc20e Jaargaag Algemeen Nieuws- en Advertentieblad abonnement. fet drie maanden binnen Ter Neuzen 1,Boor hot geheele Rijk f 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zich bij alle Boekhandelaars, Postdirec- teuren eD Brieven'uushouders. voor Zeeuwsch-Vlaanderen. ADVERT EN TIEN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,io. (Irootere letters worden naar plaatsraimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te sender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag namtddiig DRIE iireu. DSt bind Terwbljnt Dinsdag- en Trljdagarond bij A. K. C«. I) H O N T te Tee Sienzeu. gekregen hebben, als zij aan het bestuur zijn. Tot zoolang blijven zij aan den trang, pakken zij alles aan, oin hun doel te bereiken. Het, blad wil daar- ondanks de vele geruchten, niet gelooven, dat Bij deze conrant bchoort een bijvoegsel. De BURG EM EPS 1 ER en WEI HOI DERS der de regeering de amnestie zal voorstellen. En Houteilisse. Door het bestuur der Kon. scherp- geraeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, rnaken heeft goed gezien, want men meldt reeds, datgchutters vereeniging ,,Prins Frederik Hendrik" is drie concerten ten gehoore brengen als volgtden 11 Juli op de muziektent te Kloosterzande, den 1 Augustus te Walzoorden, en den 29 dier rnaand te Lamzwaarden. bekend: de regeering, bij de in den Senaat heerschende lo. dat de gewone jaarlijksche PAARDEN- en stemming, van het initiatief betreffende de am- VEEM 4RKT alhier, zal worden gehouden op Dinstlag nestie zal afzien en zich bepalen tot het verleenen den 6deQ Juli 1880, aanvangende des voormiddags van kwijtsclielding van straf, zoover dit mogelijk te 9 uren en eindigende des namiddags te 3 urenblijkt te zijn. Van wege de gemeente worden, te dier gelegen- In Belgie zal de Minister van Oorlog aftreden, heid, uitgeloofd elf verschillende premien, voor omdat de Kamer geen gelden w;l toestaan tot welke echter geene mededinging wordt toegelaten j het bouwen van forten tegenover de nieuwe Maas- aan de eigenaren van het grootste getal Paarden bruggen, teneinde Belgie tegen een overval der en Vee, die te dezer zake in het vorig jaar zijn I'ruisen te vrijwaren. Bij de herkiezingen zijn bekroond, alsmede voor de Paarden en het Vee, te Namen ter vervanging van 3 katbolieken ge- wegens welke alhier, reeds vroeger, eene premie kozen een liberaal en twee, katbolieken. Te Brugge is °toegekend en voor de Paarden en het Vee na J (waar twee katholieken aftreden) zijn gekozen een 11 uren wordende aangebracht. liberaal en een kathojiek. Deze uitslag hebben Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken wij reeds verkort medegedeeld in ons vorig nummer. worden, gedurende den tijd der Paarden- en Vee- In Engeland heeft lord Carnarvon in het Hooger- markt toegelaten. huis het opmerkelijk en oorspronkelijk plan op het 2°. dat de KERTtIS of JIARMARKT in deze tai"jt gebracht den staat tot eene groote levens- besloten het lOjarig bestaan dezer vereeniging door een in Augustus a. s. te houden tweedaagschen schietwedstrijd feestelijk te gedenken. Ook schutters van elders zullen worden uitgenoodigd de feesten te komen bijwonen en aan den wedstrijd deel te nemen. Door, het bestuur is eene feestcommissie benoemd om mede te werken tot het regelen en goed slagen van het feest. Aangezien Mr. A. F. X. Luyben, wegens zijue herbenoeming bij de rechterlijke macht, heeft opgehouden lid te zijn van de Tweede Kamer, moet in het hoofdkiesdistrict Breda een verkiezing voor een lid dier Kamer plaats hebben. Deze is bepaald op Dinsdag 6 Juli en de herstemming, zoo noodig, op Dinsdag 20 Juli a. s. De finantieelen uitkomsten der uitgaven voor het huldeblijk, hetwelk door het leger aan HH. gemeente zal plaats hebben V DiRS.lug den «den verzekering te maken, bij welke elk mannelijk onder- MM. den Koning en de Koningin is aangeboden, Juli 1880, tot en met Donderdag den 88.ten dier maand. Zaamslag, den 1 Juni 1880- De Burgemeester en Wetiiouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORT MAN, Secretaris. JPolitieli tlverzieiu. De vertegenwoordigers der njogendheden te en lnet groote meerderheid aar.genomen. Uit Cuba Konstantinopel hebben de collectieve nota aan komen voortdurend nog gunstige berichten over de Turkscbe regeering overhandigd. Daarin wordt onderwerping van hoofden en mindere opstande- de uitvoering verlangd van de met Montenegro hngen. Tevens is de gelegenheid tot inschrijving daan in ziekte en ouderdom zich eene wekelijksche zijn, ondanks den omvang van het geschenk, zoo uitkeering zou moeten verzekeren, door, voor zijne gunstig uitgevallen, dat van de overgeschoten geldea meerderjarigheid, in de scbatkist eene som te storten een gift van f 350 is kunnen worden geschonken van 120 gulden. Een groot bezwaar er tegen en aan het militair Invalidenhuis te Leiden, waardoor tegen de wering der armoede in 't algemeen is de hulde, door het leger aan HH. MM. gebracht, de bestaande armenvvet, die den werkman reeds ongetwijfeld geheel in den geest der beide Vorstelijke waarborgt tegen het gevaar van hongerlijden in personen, ook tevens heeft bijdragen tot steun van een ziekte of op zijn ouden dag. hoogst verdienstelijke instelling voor oud-militairen. In Spanje is de begrooting aan de orde geweest den tijd geraakten aan het post. kantoor te Amsterdam telkens brieven weg, zon- gesloten conventie en van Art. 61 van het tractaat van Berlijn, dat op de hervormingen in Armenie betrekking heeft. In het Engelsche Hoogerhuis heeft Lord Carnarvon over den -staat van zaken in Armenie eene rede gehouden, teneinde der regeering gelegenheid te geven, om mede te deelen, wat zij daclit te doen. Met de soinberste kleuren sclietste hij den toestand van dit ongelukkige gewest. Lord Granville, Minister van buitenlandsche zaken, stemde toe, dat hij in de gegeven schets niets overdreei. Volgens hem was de tosstand werkelijk van dien aard, dat onder het tegenwoordig bedorven en ontredderd bestuur van het gewest de middelen der lurksche regeering niet toereikend waren, om er in te voorzien. Alleen grondige hervormiug van het gewestelijk bestuur kon iets teweeg brengen. En daarom had de regeering aan de mogendheden in over- weging gegeven, deze met klem van de Porte te vorderen. Men zal nu eene poging doen, om met eenige weiuige Europeesche ambtenaren met een klein korps van goede politie de groote ellende te lenigen. Blijven de mogendheden bet eens, dan zal men zeker daartoe geraken. In Frankrijk is nog steeds de kwestie der vol- iedige amnestie aan de beurt. Het Journaal des op de Cubaansche leening opengesteld. Verder commentaar onnoodig. In Italie zal het Ministerie voorloopig niet omver geworpen worden. De oppositie zal eerst de dis- cussie over het budget laten afloopen. Ter Neuzen, 18 Juni. In de eerste helft der maand Mei jl. is door het postkantoor te Zaamslag een onbestelbare brief verzonden aan het ad res van A. Sandersen te 's Gravenhage. Iloutenisse, 15 Juni. *Het Zondag 11. op het dorp Groenendijk gegeven concert, alsmede de bij die gelegenheid plaats gehad hebbende volksspelen, door eene groote menigte hoorders en toeschouwers bijgewoond, zijn in volinaakte orde en tot ieders genoegen afgeloopen. Van de overige spelen niet gewagende zij alleen medegedeeld, dat aan de ring- steking door 29 ruiters werd deelgenomen. Die uit de gemeente Graauw handhaafden hunnen bij vorige gelegenheden behaalden roem, en be- haalden drie van de vier uitgeloofde prijzen Debats, het urgaan der gematigde republikeinen O ik dit volksfeest versterkte vblen in de meemng, iu den Senaat, is tr vooral tegen, omdat de radi- dat ouze versleten kermissen zeer doelmatig door kalen nooit tevreden gesteld kunnen worden. Na muziekuitvoeringen en volksspelen te vervangen zijn. de amnestie zullen zii weder met audere eischen Uouteilisse, 16 Juni. Naar men verneemt zal voor den dag komen en zij zullen eerst hun zin de harmonie St. Cecilia alhier de nog te geven aanueming van verzachter.de omstandigheden lieu der dat het gelukte de daders op het spoor te komen. Een toevallige omstandigheid leidde tot de ontdekking van de daders. Een te Manchester wonende handelaar, die aan zijn broeder. een Amster- damschen makelaar, eenig geld had te verzenden, had om de kosten van aanteekenen te besparen, twee halve muntbiljetten van f 10 gezonden aan zijn broeder en de twee andere helften in een tweeden brief aan een ander adres. Een dier brieven kwam niet terecht en vruchteloos trachtte de makelaar de beide in zijn bezit zijnde helften der biljetten in te wisselen, Eenige maanden later werden de andere helften door een meubelmakers- knecht ter inwisseiing aangeboden. Hij kon even- min als zijn baas bevredigende ophelderingen geven hoe die beide helften in hun bezit waren gekomen. Beiden werden gearresteerd en het onderzoek, dat nu werd ingesteld, bracht aan het licht, dat de geschouden biljetten ter inwisselipg ontvangen waren van een brieven besteller, wien ze weder door een kameraad waren ter hand gesteld. De beide be- stellers hadden zich met hunne medeplichtigen in de zittiug van het Amsterdamsche gerechtshof hierover te verantwoorden. Het o. m. las hen krachtig de les en achtte, ter wille van het groote vertrouwen, dat in de post moet gesteld worden, een strenge straf noodzakelijk. Voor den hoofd- schuldige werd 8 jaren tuchthuisstraf, voor den tweeden besteller 2 jaren celstraf en voor de beide overige beklaagden 1 jaar celstraf geeisclit. Het hof heeft hen schuldig bevonden en onder getiOMMMM ik is uimsciiK L am id 1.u.' U.i ,ln i.i .Ion Vnil nn 1 n o o POO h O n IO 1 1, 1 ~t/\* 1 i 1 1 -i rlaoit in 'zi£»l?fp on nnriprnnm 7iW.n PftlAP. WP.KPMlkSfin6 7nn r»nn»nl<« mpti n'Yirflno' van liP.t, iTPSP.hpn k "7.nrv

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1