XXUh op BINNEN LAND. rNo. 1573. Zaterdag 12 Juni 1880. 20e Jaargang. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad v o o r Zeeuwsch-Vlaanderen. m abonnement. Per drie maanden binnen Ter Neuzen f 1,Door liet geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zieh bij alle Boekhandelaars, Poatdirec- teuren en Brievenuushouders. Dlt bind veroehljnt Ulnodag- en Vrljdagavond advert entien. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. Qrootere letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentien gelieve men aan den Uitgever in te zenden uiteriijk Dinsdag en Vrijdag uamlddag It It! I nreu. 6. UHOUT te Ter Neuzen. Folitieli Overzieht. De nieuwe militaire wet, in de jongste zitting van den Rijksdag aangenoraen, is reeds afgekondigd Ter Neuzen, 11 Juni. Naar wii vernemen is de openstelliug van het en aan net ALimstene van oor.og is men telegraaf kantoor alhier gewijzigd met gereedheid te brengen. Met 1 April van het t<)t u uren van lj30 tot vo gende jaar zuller. de nieuwe regimenten worden g tot 1Q uren WoIlds. geformeerd; intusschen houdt men zich nu reed werkdageu blijft de diensttijd onveranderd oezig met de formenng der kaders en met al t> J g ureu >s av()uds, hetgeen vereischt wordt, om de hchting der man- a T schappen, zoo snel en zoo gemakkelijk het kan, De Commissaris des Konings in Zeeland, te doen plaats hebben, zoodra het oogenblik daar- overwegende dat in den laatsten tijd gevallen van toe genaderd zal zijn. hondsdolheid zijn voorgekomen te lJzendijke, te Ook in Zwitserland houdt men zich met de Retranchement, te Ter Neuzen en te Zaamslag, landsverdediging bezig. De bondsraad heeft het heeft bevolen, dat in de gemeenten van Oostelijk- bedrag vastgesteld, hetwelk op de begrooting van en Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen gedurende vier oorlog zal worden uitgetrokken tot aanschaffen maanden, te rekenen van af 9 dezer, alle honden, welke van1 oorlogsmaterieel, namehjk 1,650,056 franken. zich buiten woningen of yaartuigen (geene openbare Ook de grensversterking zal worden ter hand ge- middelen van vervoer zijnde) bevinden en niet binnen nomen en die zal 15 millioen moeten kosten. een afgesloten erf aan eeu ketting liggen, moeten Uit Spanje wordt voor de zooveelste keer gemeld, voorzien zijn van ecn muilkorf, volgens het door dat verscheidene generaals, kommandanfen, ofheieren den Minister van Biunenlandsche Zaken vastgestelde en manschappen op Cuba zicb aan de overheid hebben eu ter gemeente-secretarie te bezic'ntigen model, onderworpen. Men ziet, voegt het officieele blad er bij, hierin den voorbode van eene spoedige bevredi- ging van Cuba. Eerstdaags korat eene groote leening voor Cuba aan de markt. Die onderwerping zal hiermede wel in verband staan. In Engeland heeft de nooit vermoeide Bright op eene vergadering van aanstaande rechtsgeleerden op krachtige wijze geijyerd voor de afschaf- der doodstraf. Door tal Bij Koninklijk besluit, jl. Woensdag bij den Raad van State ingekomen, is bekrachtigd het besluit van Gedep. Staten van Zeeland, waarbij vermeer- dering is bevolen van het aantal scholen in de gemeente Zaamslag, door de oprichting van een school in het gehucht Othene. Aan de inededeelingen, gedaan in de zitting fing der doodstraf. Door tal van voorbeelden van de geneeskundige raad in Zeeland van 4 dezer, staafde hij de onmenschelijkheid van de straf en van de handelingen van het geneeskundig staats- wCes op het aantal onschuldigen, die de doodstraf toezicht over het tijdvak 1 November 1879 tot hebben ondergaan. Eenstemmig was de vergade- 15 Mei 1880, ontleenen wij bet volgende: ring van meening, dat de doodstraf behoorde afge- In 1879 zijn in de provincie Zeeland overleden schaft te worden. In antwoord op verschillende 4553 personen of 24,01% tegen 4534 of 24,05 /Q vragen antwoordde lord Granville in het Hooger- in 1878. Levetiloos werden aangegeven 393 tegen huis o. a., dat hij thans nog niet kon verklaren, 362 in het jaar 1878, dus 31 meer. welke maatregel het doeltreffendst zou zijn, om In de volgende gemeenten was de, sterfte boven eene nauwgezette betaling van de achterstallige 30 Aagtekerke, Biggeker*e, Borssele, Bosch- bedragen van Turksche leeningen te verzekeren. kapellb, Eede, Graauw, Grijpskerke (57 /a), Hengst- Turkije sehijnt steeds nog tegen te stribbelen en dijk, Hulst, Kapelle, Meliskerke, Ovezande, St. Maar- zou voornemens zijn, eene nota aan de mogendhe- tensdijk, Wolfaartsdijk, Zonnemaire. den te zenden, waarin de Porte verklaart, geen In April kwam een geval van pokken voor bij inmenging in hare zaken te dulden. De toe- een ongevaccineerd kind, dat uit Antwerpen over- stand is eclrter van dien aard, dat onmiddelijke gebracht was naar Hulst, omdat de moeder aan pok- en kracbtdadige tussehenkomst hoogst noodig ziekte leed te Antwerpen. Daarna kwam te Hulst nog is en men zal den Sultan hiervan wel te zijner een geval voor in Mei bij een gevaccineerd persoon tijd overtuigen. dat de Sultan Uit Konstantinopel wordt bericht, een nieuw Ministerie zal sameit Een ingezctene van Zuiddorpe deed de pokziekte op te Antwerpen en bezweek zonder dat de ziekte stellen. Hij sehijnt erg besluiteloos te zijn, en als herkend werd. De weduwe kreeg varioloiden. De 1'.,.1 nlii/I. tY,au>,iiurmiw treecr nnkken en stierf. men de geruchten gelooven wil, in de meening te verkeeren, dat het der mogendheden geen ernst is met het aandringen op hervormingen. Het is thans vastgesteld, dat de na-conferentie onder voorzittcrschap van den Prins von Hohenlohe op 16 dezer te Berlijn zal geopend worden. Alleen de Grieksche grensregeling zou er ter sprake koraen. Men kan er echter zeker van zijn, dat de mogend heden, door de omstandigheden gedwongen, van meerdere zaken kennis zullen moeten nemeu. Turkije valt ineen, als het niet gesteuna wordt. Daar alle mogendheden belang hebben bij het voortbestaan van het Turksche rijk, zullen zij dan huunen steun niet onthouden. waschvrouw kreeg pokken en stierf. De mazelen, die vooral te Hontenisse, Hulst en Graauw voorkwamen, waren overal goedaardig. De burgemeester van Graauw werd gewezen, op de geriuge ruirnie in een der schoollokalen, per kind 2 Ms. op het ondoelmatig invalleu van het licht van achteren en op de wenschelijkheid ge- bruik te maken van de buizen onder de school om, na aanbrenging van kachelmantels, eene goede ventilatie te verkrijgen. De bizondere school te Axel is 17,3 M. breed, 4 hoog, 5 lang. De inboud dus 346 M3. (voor ieder der 131 kinderen dus 2,6 M"., daar echter in den regel slecbts 103 kinderen de school be- zoeken 3,3 M3.) De 6 ramen geven licht van de achterzijde terwijl nog 2 kleiue raampjes van de rechterzijde licht verschaffen. De school voldoet dus niet aan de eischen die men stellen mag. Het onderzoek van eenige monsters ingevoerd varkensvleesch (Atnerikaansch spek) op trichinen geeft zeer geruststellende uitkomsten. Van 20 Januari tot 20 Maart jl. onderzochten de heeren Couvee en Gerth van Wijk 13 monsters, te weten 2 uit Goes, 1 uit Hulst, 1 uit Ter Neuzen, 4 uit Zierikzee, 2 uit Tholen en 3 uit Middelburg. In geen der ouderzochte monsters zijn trichinen aangetroffen. Uit de mededeelingen van de commissie tot het geven -van adviezen namens den raad bleek, dat bij den inspecteur ingekomen is een schrijven van den heer JP. Kieboom te Westdorpe, executeur in een boedel te Sas van Gent, die zich niet gerechtigd achtte eene bij hem ingediende rekening van den heer Van Sele, geneesheer te Selzaete en ook pracliseerende te Sas van Gent, te betalen, op groud dat die nota hem te hoog voorkwam. Deze geneesheer, die 5 h 6 maanden over de overleden persoon gepractiseerd heeft, heeft, met bijberekening van de geleverde geneesmiddelen, daarvoor f 3570 in rekening gebracht. Namens den raad heeft de commissie den heer Kieboom geantwoord, dat in het onderhavige geval eene visite per dag met f 1 en 's nachts met f 2 voldoende betaald is; verschillende andere poSten op de gespecificeerde rekening zijn ook outzettend opgevoera en door de commissie herzien, tengevolge van welke herziening het bedrag op f 926 zou komen Deze berekening is zeer ruim genomen, ruimer dan eenig geneeskundige zou doen, doch de commissie meende dit verplicht te zijn met het oog op een mogelijke procedure. Bij de jl. Dinsdag in het district Eindhoven gehouden verkiezing voor een lid der Tweede Kamer, ter voorziening in de vacature Barge, is Dr. P. J. F. Vermeulen te Rolduc gekozen met 1146 van de 1532 geldig uitgebrachte stemmen. Jl. Woensdag heeft het gerechtshof te 's Gra- venhage J. S. S. uit Vlissingen niet schuldig ver- klaard aan poging tot doodslag, maar wegens moedwillige verwonding zijner huisvrouw veroordeeld tot 5 jaren correctioneele gevangenisstraf. Te Wouw hebben zich pokken voorgedaan een persoon is reeds bezweken; ook te Rotterdam zijn op 't oogenblik 2 poklijders, een van een schip, uit Kroonstad aangekomen, en een van een schip, dat reeds verscheidene dagen te Rotterdam lag en uit Antwerpen kwam. Volgens de laatste berichten zijn te Antwerpen in eene week 41 personen aan de pokken overleden. Men meldt, dat aan den schilder Apol, den avond vdor zijn vertrek met de Barents, door de directie van het te sticiiten Panorama eene opdracht werd gedaan om, in't vaderland teruggekeerd zijnde, tatereelen te schilderen uit de Noordpoolstreken. Apol heeft zich daartoe verbonden, en wel tot het leveren van 114 meter tableau's bij eene hoogte van 14 M., doch tegen het bij contract overeengekomen en vastgesteld honorarium van lt)0,000 fr. TER NEUZENSGHE COGRANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1