BKKENDMAKING. BINNEN LAND. i\o. 1572 Woensdag 9 Juni 1880. 20e Jaargang. AI g e m e e n Nieuws- en Advertentieblad vocr Zeeuwsch-Vlaanderen. abonnement. Ter Neuzen, 8 Juni. ter \i:i7,k\S(;iii: Per drie maanden binnen Ter Neuzen 1, geheele Rijk 1,10. Door geheel Belgie f 1,40. Men abonneert zicb bij alle Boekliandelaars, ceuren en Rrlevenbushouders Door bet Postdireo- ADVERT ENTlfiN. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elke regel meer f 0,10. (irootere letters worden naar plaatzruimte berekend. Adverteutien gelieve mer. aan den Uitgever in te zender uiterlijk Dinsdag en Vrijdag aninlddaj DRIE area. UH bind veraehljnt Dinsdag- en Vrljdagavond bij A. b. OBttST te Ter Nenzen. van den prefect van politie Andrieux. Te Geneve I had het plaats. De afgevaardigden Lockroy en Cleinenceau waren getuigen van Rochefort, die door een degenstoot in de maagstreek is gewond. Aan- leiding tot het duel was een brief van Rochefort, wraarin hij Andrieux klappen beloofde, omdat Roche- forts zoon bij den bekenden oploop op het Bastille- plein door een politieagent was gewond geworden. In Ruslaud, waar steeds zoovele behoeften onbe- vredigd blijven, al verzekert men ook het tegen- deel, wordt ook de behoefte aan een Minister van landbouw meer en meer gevoeld, vooral nu de oogst in Caucasie en in de zuidelijke provincien van het rijk wordt bedreigd door sprinkhanen in eerstgenoemde en door meikevers in laatstbedoelde streken. Tot het tegengaan van de rampen, die reeds vijf jaren aan de bevolking van die gewesten hongersuood berokkenen, is geen maatregel genomen door den Minister van domeinen, tot wiens werk- kring do zaak behoort. Wei zond hij deskundigen daarheen, maar zij kwameii te laat; de ploeg was reeds over de landerijen heen geg&an en de inaecten waren in den grond begraven. In vorige jaren was professor Lindeman vijf maanden achtereen bezig met bet opsporen van middelen om het vernielend insect uit te roeien, dat in een zomer (1878) wcl vijflien millioen roebels aan graan vernield lieeft. Al de wapenen, waarmede men tot dusverre de Meikevers bestreed, helpen niet en in 1880 heeft men dezelfde rampen te verwacbten, als in 1878. De laatste berichten uit Albanie melden, dat de Aibaneezen eene door de Montegrijnen verlaten sciians bij Tuzi bezet hebben. De Montegrijnen j De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ZAAMSLAG, provincie Zeeland, inaken bekend 1«. dat de gewone jaarlijksche I'AARREN- en VEEM 4RKT alliier, zal worden gehouden op Dinstlag de,, gden Juli 1880, aanvangende des voormiddags te 9 uren en eindigende des namiddags te 3 uren Van wege de gemeente worden, te dier gelegen- heid, uitgeloofd elf verschillende premien, voor welke echter geene mededinging wordt toegelaten aan de eigenaren van het grootste getal Paarden en Vee, die te dezer zake in het vorig jaar zijn bekroond, alsmede. voor de Paarden en het Vee, wegens welke alliier, reeds vroeger, eene premie is toegekend en voor de Paarden en het Vee 11a 11 uren wordende aangebracht. Geen liedjeszangers, orgeldraaiers en dergelijken worden, gedurende den tijd der Paarden- en Vee- markt, toegelaten. 2„. dat de KERMIS of J4ARMARKT in deze gemeente zal plaats hebben op Diusdag den 0den Juli 1880, tot en met Douderdag den 89teu dier ruauud. Zaamslag, den 4 Juni 1880. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. VAN DIXHOORN, Voorzitter. E. H. WORTMAN, Secretaris. JRolitieii Overzicht. De vooruitzicbten omtrent liet ontwerp tot wijzi- verschansen zich te Golubovee en zijn tot een be- ging der Meiwetien in Duitscdiland zijn vrij sche- slissend gevecht met de Aibaneezen oesloten. Deze merachtig geworden, nu de commissie van 21 leden laatsten iiebben gebrek aan levensmiddelen. De Miridieten willen hun vorst Prem Bib Doda tot vorst van Albanie uitroepen en hebben versterkingen het eerste artikel, zonder in algemeene beschou- wingen te treden, verworpen heeft. Het bericht van de Voce della Verita, dat als eene bom uit gevraagd. In Scutarn, de hoofdplaats van Albanie, de luclit kwam vailen, zal hiertoe wei medegewerkt was de Britscbe zaak-gelastigde Green aangekoinen. hebben. De Voce, liet orgaau van Paus Leo Overigens' kwamen uit alle deelen van het Turksche XIII, verklaaij, dat Pruisen in dit ontwerp grootere fcisciien sielt, dan in de Meiwetten zijn vervat, waaroin de Katholieken bet moeten verwerpen. De Pruisisclie Landdag zou bet niet kunnen aan- lieinen, zonder aan zijne waardigheid tekort te doen. Overigens is het duidelijk, dat geen Katholiek zulk een ontwerp zou kunnen aannemen, daar hij nierdoor zou vervallen in de bij Apostolische bul bedreigde straf, die, naar den tektst der bul, be- staat in den grooten ban over hen, die wetten en besluiten maken tegen de vrijlieid en rechten der kerk. De boosaardiglieid van het ontwerp is niet slechts erkend door de Katholieken in Duitseh- land, maar ook door de wijsten onderde protestanten." Inderdaad -achten de liOeralen het zeer bedenkelijk, ook de bevoegdbeid der Pruisisclie Kamers in de aaugelegenlieden van den kerkelijken politieken strijd los te iaten, nu zij in den Rijksdag reeds de be- voegdheid'en medewerking in zaken, van bet leger rijk berichten van moorden, rooftochten en opstanden. Wij zullen, nu Goschen onlvangen is geworden, spoedig vernemen, of het der mogendlieden met Turkije's berstel ernst is. De conierentie te Berlijn moet in de tweede helft van deze maand bijeenkomen. In den voormiddag van jl. Zaterdag had aan den calamiteusen Nieuwe Neuzen polder, aan het oevervak, waar gedurende de laatste twee jaren lrerhaaldelijk kleine afschuivingen werden waarge- nomen, weder eene oeverafschuiving plaats ter lengte, langs den la3gwaterrand gemeten, van 160 meters bij eene breedte van 50 meters. Ofschoon de afinetingen dezer afscliuiviug wel eenigszins belangriik zijn te noeinen, vloeit er voor VUCiiUUClU Oil mcuonoiMiig ill Aaivci!, you uw ivgvi o o w en ten opzichte van het sociaRsme, voor den tijd de» P°lderSeen dadehJk *evaar u:t voort' daar van eenige jaren hebben prijs gegeven. Bismarck ter plaatse nog eene breedte van ongeveer heeft eenmaal volmacht tegenover deze zaken; tbans 1«0 meters sclior en strand voor den dijk bevindt. verlangt. hij die tegenover de Ultrauiontanen; mis- Volgans het Belgische weekblad Excur- scbien later weer tegenover eene andere partij. sion" zal de eerste der door de Societd internati- De woelingen in Parijs hebben reeds aanleiding onale des touristes te Brussel geregelde pleziertreinen gegeven tot een tweegevecht tusschen den mail van over Ter Neuzen naar Vlissingeu en Middel'burg de Lanterne, Henri Rochefort en Koechlin, zwagcr plaats hebben op a. s. Zondag den 13 Juni. Het muziekkorps van de n pompiers volontaires," te Schaerbeek, dat dezen tocht zal mede maken, zal alsdan in liet, Schuttershof aidaar eene matinee musicale gevengedeeltelijk ten voordeele der Middelburgsche armen. Het gevaar dat eene nieuwe pokkenepidemie ons land zal teisteren, wordt helaas! zichtbaarder bij den dag. Te nauwernood schijnt het noodig het gemeentebestuur en de geneeskundige autori- teiten te wijzen op de dringende noodzakelijkheid om met den meesten spoed zich tegen den vreese- lijken vijand te wapenen. Maar minder onnoodig is het misscbien, nog eenmaal op de weldadige vruchten der koepokinenting te wijzen en alien, die tot nu toe verzuimden dit voorbehoedmiddel aan te wenden, in het belang van zich zelven en van anderen met aandrang te raden, zich en hun gezin de inenting te doen ondergaan. De naweeen der vorige epidemie worden nog te zeer gevoeld om achteloos te zijn, als het aankomt op het weren van de gevreesde ziekte Hontenisse, 6 Juni. Heden had weder eene vergadering plaats van stemgerechtigde manslid- maten der Ned. Herv. gemeente alliier, die dit- inaal bezocht werd door 36 leden. De vergadering was belegd tot het beroepen van een leeraar. Met 29 van de 36 steminen werd besloten te beroepen den heer J. P. Conradi, kandidaat tot den H. dienst te Utrecht. Bij gelegenheid van het concert, door de har- monie van Hontenisse op a. s. Zondag te geven op het dorp Groenendijk, zullen aidaar verschillende volksspeleu gegeven worden, zooals ringrijden, mast- klimmen, tournooien en hardluopen op klompen, waarbij zich liindernissen voordoen) We hopen op goed weder en druk bezoek. In de vergadering gehouden den 2 dezer van den Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur, is o. a. behandeld een beroep van P. J. van Remortel Nz., te Hontenisse, van een besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland, waarbij goedkeuring is onthouden aan het besluit van den dijkraad voor de waterkeering van het calamiteuse waterschap Walsoorden, houdende kwijtschelling van korting wegens te late levering van winter- materialen. De gemeenteraad van Ylissingen heeft in beginsel besloten tot het verkoopen der. gemeente- lijke gasfabriek aan eene. te Louden gevestigde maatschappij, die haar veraer exploiteeren zal. Iu eene volgeude vergadering zal het met de maatschappij opgemaakte contract behandeld worden. In de laatste jaren heeft het nadeelig saldo der exploitatie van de fabriek ruim f 4000 bedragen, welk ver- lies alleen gedekt werd door de gemeente II it 12,000 gulden voor de publieke verlichting te laten betalen. De fabriek is bezwaard met een sciiuldenlast van f 148,000; voor noodzakelijke vernieuwing en verbetering moet ruim een ton worden besteed. Door nu de fabriek te verkoopen tegen f 168,000, kan de leening ten laste van de fabriek geheel worden ingetrokken en dan blijft nog van de koopsom f 21,000 over, die onder bijvoeging van het rijks subsidie voldoende zijn voor den aanbouw eener school voor lager onderwijs, waartoe de gemeente sedert 1879 verplicht is.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1880 | | pagina 1